intTypePromotion=1

Bài 2: Lập kế hoạch sản xuất trong xí nghiệp may

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
636
lượt xem
190
download

Bài 2: Lập kế hoạch sản xuất trong xí nghiệp may

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kho nguyên phụ liệu là một bộ phận của phòng kế hoạch, có chức năng giao nhận nguyên phụ liệu giữa doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của phòng kế hoạch và ban giám đốc. Vì vậy, mà kho nguyên phụ liệu vừa có chức năng là một kho thuần túy, vừa có nhiệm vụ quản lý mẫu mã và phát hiện những sai sót về nguyên phụ liệu do khách hàng gửi tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: Lập kế hoạch sản xuất trong xí nghiệp may

 1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn BAØI 2: L AÄP KEÁ HOAÏCH SAÛN XUAÁT TRONG XÍ NGHIEÄP MAY I. LAÄP KEÁ HOAÏ CH SAÛ N XUAÁ T ÑOÁI VÔÙ I KHO NGUYEÂN PHUÏ LIEÄU: 1. Ñaëc ñieåm cuûa kho Nguyeâ n phuï lieä u: Kho nguyeân phuï lieäu laø moä t boä phaän cuû a phoøn g keá hoaïch, coù chöù c naêng giao nhaän nguyeân phuï lieäu giöõ a doanh nghieäp vaø khaùch haøn g, ñoàng thôø i chòu söï quaûn lyù tröï c tieáp cuû a phoøng keá hoaï ch vaø ban giaùm ñoác. Vì vaäy, maø kho nguyeâ n phuï lieä u vöø a coù chöù c naêng laø moä t kho thuaàn tuùy, vöø a coù nhieäm vuï quaûn lyù maãu maõ vaø phaùt hieän nhöõng sai soù t veà nguyeân phuï lieä u do khaùch haøn g göû i tôù i. Do vaäy, ngöôø i quaûn lyù kho nguyeân phuï lieäu khoâng chæ gioûi veà chuyeân moân nghieäp vuï maø coøn phaû i coù traùch nhieäm giöõ gìn vaø quaûn lyù nhöõng bí maä t veà nguyeân phuï lieäu maø khaùch haøng giao cho. ÔÛ kho nguyeân phuï lieäu, moïi söï maát maù t khoâng chæ thieät haïi veà taøi saûn maø thieä t haïi lôù n ñeán loø ng tin cuûa khaùch haøng vôù i doanh nghieäp cuûa ta. Coù nhöõ ng loï ai nguyeân phuï lieäu töôûnM nhö khoâng coù giaù HC g TP.t ñeå giaûi quyeá t laø thoâng trò nhöng khi maát thì khoâng theå mua laïi ñöôï c vaø caù ch duy tnhaá thua Ky n giaû i cuûa doanh nghieäp ñoá i vôù i baùo cho khaù ch haøng göû i boå sung. Khi ñoù , moïi am dieã u ph söï H Schòu cho khaùch haøng, daãn ñeán raïn nöù t moá i khaù ch haøng seõ raát maát thôøi gian, gaây D khoù ong quan heä giöõa doanh nghieäpnvaøTru ch haøng. Neá u tröôø ng hôïp thaát thoù at nguyeân phuï lieäu © khaù ye quaù nhieàu thì haäu Ban qu ng theå löôøng tröôù c ñöôïc. Vì theá, coâng taùc tuyeå n choï n nhaâ n söï quaû khoâ vaø phöông phaùp quaûn lyù ôû kho nguyeân phuï lieäu laø yeáu toá raát quan troïng, goùp phaàn khoâng nhoû cho söï toàn taïi vaø phaù t trieån cuû a doanh nghieä p may. 2. Quaû n lyù kho nguyeâ n phuï lieäu: Ñöôï c thöï c hieän theo quyeá t ñònh cuûa giaùm ñoá c xí nghieäp, boä phaän kho coù traùch nhieäm quaûn lyù kho nguyeân phuï lieäu cuûa toø an xí nghieäp . Haøng hoù a phaûi coù phieáu nhaäp kho thì môùi ñöôï c khi nhaäp kho. Ñoàng thôøi, nhaân vieân thoáng keâ toån g hôïp vaø nhaân vieân keá toaùn phaû i môû theû kho ñeå theo doõ i loaï i haøng. Treân theû phaûi ghi roõ raø ng, ñaày ñuû moï i yeâu caàu caàn thieát. Moïi chöùng töø soå saùch phaû i ñöôï c baûo quaûn ñaày ñuû. Moï i haøn g hoù a xuaá t nhaäp taï i kho phaûi coù chöùng töø hôïp lyù, hôïp leä vaø ñuùng nguyeâ n taéc, xuaá t nhaäp theo ñuùng soá löôïng, chuûng loaï i, ñuù ng chöùn g töø ñaõ ghi. Thoâ ng thöôø ng, coâng taùc quaûn lyù kho chuû yeá u laø xuaá t nhaäp noä i boä giöõa kho vôù i caùc phaân xöôûng caét, may,..., ít khi xuaá t ra ngoaøi ( tröø khi phaûi ñöa haøng ñi gia coâng hay bieáu taëng khaùch). Nhöng neáu xuaát ra ngoaøi xí nghieäp, baé t buoäc phaû i coù söï chöù ng kieán cuû a keá toaùn, baûo veä , thuû kho (vôùi soá löôïng nhieàu) nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôï i cho vieä c giao nhaän nguyeân phuï lieä u ñoá i vôù i khaù ch haøng cuõng nhö theo doõ i haøng hoùa trong kho cuû a nhaân vieâ n nghieäp vuï, traùnh thaá t thoaùt cuû a xí nghieäp. Ñònh kyø, xí nghieäp caàn tieán haønh kieåm keâ toaøn boä taø i saûn, vaä t tö, haøng hoùa, so saùn h giöõ a thöïc teá vaø soå saùch; kòp thôø i phaùt hieän nhöõ ng thöø a thieá u, tìm nguyeân nhaân ñeå coù bieän phaù p, giaû i phaùp cuï theå . Nhöõ ng maõ haøng sau khi saûn xuaá t vaø thanh lyù vôù i khaùch 23 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn haøng thì tieá n haøn h goäp theû kho ñeå bieá t ñöôï c löôïn g haøng toà n kho. Haøng toàn kho ñöôï c ñeå rieâng, traùnh tình traïn g laàm laãn vôùi haø ng ñang saûn xuaát. Chæ ñuôï c söû duï ng soá haøng toàn ñoù khi khaùch haøng ñoàn g yù. 3. Xuaát nhaä p haø ng taïi kho Nguyeâ n phuï lieä u: a. Nhaäp haøng: Sau khi coù caùc thoân g baùo cuûa khaùch haøng, thoâng qua phoøng keá hoaï ch veà lòch haøng veà bao goàm : döï kieán ngaøy veà, soá löôïng, chuûng loaïi, maøu saéc, maõ haøng..., caùc nhaân vieân kho caàn phaûi coù keá hoaï ch nhaän haøng. Vieä c chuaån bò nhaän haøng caà n phaûi ñöôïc tieán haønh nhanh choùn g, chính xaùc, khoâng gaây aù ch taéc cho saûn xuaát vì khi nhaäp nguyeân phuï lieäu cho maõ haø ng naøy thì vaã n ñoàng thôø i phaû i saûn xuaát maõ haøng kia. Cuï theå, ta caàn löu yù ñeán: maë t baè ng caàn thieá t ñeå saép xeáp nguyeân phuï lieäu, phaân coâ ng nhaâ n söï, chuaån bò caù c thieát bò duïng cuï caàn thieát cho vieäc nhaän haøng vaø kieåm tra chaát löôï ng haøng môùi.... Khi nhaän haøng, vieä c ñaàu tieân kho phaûi kieåm haø ng theo Packing list ( Baûng höôùng daãn ñoù ng thuøng) vaø Invoice (hoù a ñôn giao nhaä n) cuûa khaù ch göûi tôù i theo haøng nhaäp. Chæ CM khi thaáy ñaà y ñuû (theo caûm tính) thì môù i tieá n haønh phaù kieän. t TPc H kieän coù theå do kho Vieä . phaù ua töï ñaûm nhaän hay phaù kieän vôù i söï coù maët cuû a ñaï i Ky nhkhaùch haøn g. Tuy nhieân, duø coù dieä t am khaù ch haøng hay khoâng, kho vaãn laø nôi chòu u phh nhieäm chính. Do ñoù, khi nhaän vaø kieåm H S traùc D haøng, kho phaûi thaän troï ng kieåm ruong löôïng thöï c teá. Ñoâ i khi, noä i dung cuûa Packing list T tra soá © cuõng coù nhöõ ng sai soùt quyen nhaát ñònh, vieä c kieåm tra kyõ noä i dung cuû a baûng naø y cuõng laø nhieäm an B vuï quan troïn g cuûa boä phaän kho. Khi ñaõ kieåm haøng xong, duø ñuû, thöøa hay thieáu cuõn g caàn laøm bieân baûn baùo caùo phoøng keá hoaïch ñeå nôi ñaây coù höôùng giaûi quyeá t nhanh choùng, kòp thôø i tröôù c khi ñöa haøng vaøo saûn xuaá t. Ñaëc bieät, khi tieán haønh laäp bieân baûn baù o caùo, neá u coù phaùt sinh sai hoûng khoâng ñuùng qui caùch, thì bieân baûn caàn coù chöõ kyù cuûa nhaâ n vieân KCS. Khi saép xeáp haøn g trong kho, neân saép xeáp theo töøn g maõ haøng, theo chuûng loaï i, maøu saéc rieâng bieä t thaø nh töøng khoái moä t caù ch goï n gaø ng. Treâ n moãi khoá i coù ghi roõ maõ haøng vaø moät soá yeâ u caàu kyõ thuaät cuû a loï ai haø ng ñoù ñeå khi caáp phaù t, traùnh ñöôïc sai soù t Kho toå chöùc nhaäp haøng theo qui ñònh cuûa xí nghieäp baèng caù ch baùo caùo nhaân vieân thoáng keâ toång hôïp vieát phieáu nhaäp kho noäi boä. Kho seõ tieán haønh môû theû kho ñeå theo doõi. Ngoaøi ra, kho coøn coù theâm soå nhaäp haø ng, treâ n soå coù ghi ñaày ñuû soá löôïn g, chuûn g loaï i töøng maõ haø ng nhaäp veà. Khi chuaån bò saûn xuaát, neáu coù nghi vaá n, coù theå môû ngay soå nhaäp haøng ñeå kieåm tra kòp thôø i, traùnh sai soù t veà sau. 24 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Coâng ty.............. HOÙA ÑÔN KIEÂM PHIEÁU NHAÄP Maãu soá 7A-VT Ngaø y ..........thaùng..........naêm......... Hoï teân ngöôø i giao: .............................................................CMT soá: .............. Teân vaø ñòa chæ khaù ch haøng ............................................................................. Theo hôïp ñoàng soá : ....................................Ngaøy .......thaù ng ........naêm............ Phöông thöù c thanh toaùn ................................................................................... Nhaä p taï i kho:.................................................................................................... Ñôn vò Soá löôïng tính Giaù ñôn vò Thaønh HCM STT Teân nhaõn hieäu qui tieàn Theo Thöï c nhaäp uat TP. caù ch vaät tö chöùng y th am K töø u ph DH S g ruon n©T quye an B Coäng thaønh tieàn : .............................................................................................. .......................................................................................................................... Giaùm ñoá c Phuï traùch Thoán g keâ Keá toaù n tröôûng Ngöôøi giao Thuû kho Coâng ty cung tieâu b. Xuaát haø ng : Sau khi nhaän haøng, ta tieán haøn h phaân khoå vaû i (ño khoå vaûi thöï c teá cuû a töø ng loaï i haøng) baùo vôù i thoáng keâ caét vaø phoøng kyõ thuaät ñeå cuøng vôùi khaù ch haøng thoûa thuaän ñònh möùc giaù c sô ñoà. Do ñoù, vieäc phaân boá, ño ñeám, ghi cheùp nguyeân phuï lieä u ñaõ nhaäp kho caàn phaûi ñöôïc heá t söùc chính xaùc ñeå traùnh aûnh höôûng cho vieäc giaù c sô ñoà vaø caé t haøn g. Khi kho nhaän ñöôï c phieáu taù c nghieäp baø n caé t do thoáng keâ phaân xöôûng caé t göûi tôù i, kho seõ tieán haønh caáp phaùt vaû i. Treân phieáu naøy, ñaõ ghi ñaày ñuû caùc thoâng soá caàn thieá t cho vieäc caáp haøng. Do ñoù, kho chæ caà n xem baû ng höôùng daãn söû duïn g nguyeâ n phuï lieä u (baûng maøu coù daùn saün caù c nguyeân phuï lieäu tröï c quan cho maõ haøng) do phoøn g kyõ thuaä t göû i tôù i ñeå caáp phaùt cho phuø hôï p. Ñoâi khi treân phieáu höôùng daãn caét vaø thanh toaùn coù ghi soá vaû i caáp phaùt coù ñôn vò Yards (Yrd), thì ta caàn qui ñoå i laïi cho phuø hôïp vôùi heä ñôn vò thöôøng duøn g. Thoâng thöôø ng, khi caá p haøn g thì soá löôïng thöïc teá caáp luoâ n lôùn hôn soá löôïn g ghi treâ n ñaàu caâ y vaûi ñeå tröø ra soá 25 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn löôïn g vaûi ôû ñaàu caây ( nhöõng ñoaï n coù loã i naëng) maø phaân xöôûng caé t phaûi thanh toaùn laï i cho kho sau naøy . Coâng ty may:................. Xí nghieäp may: ............ PHIEÁU TAÙC NGHIEÄP BAØN CAÉT Phaâ n xöôû ng.......toå .......... Soá: ............. Ngaøy...thaùng...naêm... Maõ haø ng :.............................. Khoå sô ñoà:............................. Loaï i vaûi:................................ Chieà u daøi baøn caé t ................. Maøu: ..................................... Côõ voù c: .................................. Soá löôïng BTP / Sô ñoà :........... HCM ÑAÀU. TAÁM THU HOÀI TP STT CHIEÀU DAØI CAÂY VAÛI SOÁ LÔÙ P huat Ky t am u ph HS ng D ruo n©T quye an B Thuû kho vaû i Thuû kho ñaàu taám Thoáng keâ caét Boä phaän CBSX Sau khi tieán haø nh caáp phaù t nguyeâ n phuï lieäu, caàn ghi ñaày ñuû caùc nguyeân phuï lieäu ñaõ caáp vaøo phieáu xuaát vaät tö, ñeå traùnh nhaàm laãn sai soù t veà sau. Phieáu xuaát vaä t tö thöôø ng ñöôï c laøm thaønh 2 baûn (moät baûng kho giöõ laïi, moät baû ng caáp cho ngöôøi nhaän haøng). Khi phaân xöôûng caé t ñaõ hoaøn thaønh vieä c caét haøng, phaân xöôûn g caé t seõ cuø ng vôùi kho thanh toaùn veà soá löôï ng vaû i ñaõ caé t vaø soá löôïng vaû i phaûi traû laï i cho kho ( ñaàu taám, ñaàu khuùc, ñaàu caâ y). Khi khoâng coøn gì sai leä ch thì kho kyù xaùc nhaän vaøo phieáu höôùng daãn caét vaø thanh toaùn. Ñoàng thôøi thu ñaàu caây vaø ñeå goï n vaøo moä t khu vöïc giaø nh rieân g vaø boå sung phieáu xuaá t vaä t tö haïn möù c. Löu yù, vaûi ñaàu caây cuõ ng ñeå rieâng töøng maõ haøng ñeå khi caàn saûn xuaá t (taù i saû n xuaá t 26 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn hay ñoåi haøn g) seõ traùn h nhaàm laãn. Khi phaân xöôûng caé t, phaân xöôû ng may coù nhu caàu ñoå i haøng do hö hoûng, kho seõ xuaá t ñaàu caây theo soá löôï ng maø phaân xöôûng yeâu caà u. Khi heá t maõ haøng, kho phaû i coäng toån g soá ñaàu caây ñaõ ñeà xuaát ñeå baù o vôù i phoøng keá hoaïch vieát phieáu rieâng cho phaân xöôûn g caé t hay phaân xöôûng may. Taát caû nguyeân phuï lieä u cuû a kho khi xuaá t sang caùc phaân xöôû ng caét, may ñeå saûn xuaá t caàn phaûi caên cöù vaøo phieáu höôùng daãn caét vaø thanh toaùn vaø phieáu xuaát haøng cuû a kho. Sau ñoù , kho duøng phieáu xuaát vaät tö haïn möùc ñeå bieå u hieän soá löôïng nguyeâ n phuï lieä u maø kho caáp cho caù c phaân xöôûng. Treân phieá u caàn ghi roõ raøng vaø ñaày ñuû danh muïc, khoå, ñònh möùc .... ñeå laøm cô sôû cho vieä c toån g keá t theû kho sau naøy . Coâng ty may:..................... Xí nghieäp may: ............. PHIEÁU XUAÁ T VAÄ T TÖ HAÏN MÖÙC Phaân xöôû ng.......toå......... HCM TP. Soá: ............. uat y th am K Ngaøy...thaùng...naêm... ph H Su ng D ruo Boä phaän söû duïng :.............................. n©T yeng:.............................. Ñoái töôïngnsöû u q duï Ba Xuaá t taïi kho:....................................... Thöø a thieáu Ngaøy Danh Côõ Ñònh Nhu Thöï c Nguyeâ n Ñaàu Khoå Soá Ghi chuù thaùng muïc möùc caàu caá p löôïn g caây caâ y Thuû kho vaû i Thuû kho ñaàu taám Thoáng keâ caét Boä phaän CBSX 27 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Cuoái thaùng, nhaân vieâ n thoáng keâ caên cöù vaøo phieáu xuaá t vaä t tö haïn möùc ñeå vieá t phieáu xuaá t nguyeân phuï lieäu ñoàng thôøi tieá n haønh vaøo theû kho (moã i nguyeân phuï lieäu coù 1 tôø) vaø soå chi tieá t vaä t tö cho thaùng ñoù Coâng ty may:..................... THEÛ KHO Soá theû : ............. Soá tôø: ..................... Ngaø y laäp theû:......................................Teân vaät tö: ......................... Danh ñieåm vaät tö:.............................. Nhaõ n hieäu vaø qui caùch:....................................... M vò HC ÑônTP. tính ............................... huat Ky t am DanhSu ph Ngaø y Soá lieä u chöùng töø Thöø a thieáu Ghi chuù H ng Dc Xuaát Truo muï thaùng Nhaäp Nhaäp Xuaá t Toàn © yen qu s oá (maõs oá (maõ Ban chöùn g töø) chöùn g töø) 28 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Coâng ty may: .................... Nhaø maùy may: .................. SOÅ CHI TIEÁT VAÄT TÖ Ngaø y laäp : ....................................... Soá theû :............................... Danh ñieåm vaät tö: .......................... Soá tôø: ................................ Teân vaä t tö: ..................................... Ñôn vò tính:....................... Nhaõ n hieäu qui caùch: ....................... Giaù keá hoaïch: ................................. SOÁ LIEÄU HCMOÀN TP. TRÍCH NHAÄP XUAÁ T T GHI CHÖÙN G uat y th NGAØY YEÁU CHUÙ TÖØ K Giaù Thaøn h Soáham Giaù Thaøn h Soá THAÙN G Nhaäp Xuaát Soá Giaù Thaøn h SuLp ng Ñôn Tieàn Löôïng Ñôn Tieàn Löôïng Ñôn DH n öôï Tieà ong TruVò © Vò Vò uyen an q B 4. Laä p keá hoaï ch saûn xuaát taï i kho nguyeân phuï lieä u: Chæ sau khi kho nguyeân phuï lieäu ñaõ tieán haønh laäp bieâ n baûn kieåm tra ño ñeám nguyeân phuï lieäu, laäp caù c chöùng töø caà n thieát giuùp cho quaù trình quaûn lyù vaø caá p phaùt ôû kho nguyeân phuï lieäu ñöôïc tieá n haønh troâ i chaûy. Nhaân vieâ n keá hoaïch cuû a phoøng keá hoaïch seõ yeâ u caàu boä phaän kyõ thuaä t hoaë c ñích thaân nhaân vieân keá hoaïch laøm baûng höôùng daãn söû duïn g vaø baû ng ñònh möù c nguyeân phuï lieäu. Kho chæ caáp phaùt nguyeân phuï lieäu neáu kho nhaän ñöôï c 2 baûn g: höôù ng daãn söû duïng nguyeân phuï lieäu vaø baûng ñònh möù c nguyeân phuï lieäu. Sau ñoù, nhaân vieân phoøn g keá hoaï ch tieán haønh kieåm tra thöïc teá moä t laàn nöõ a caù c nguyeân phuï lieä u hieän coù trong kho. Sau ñoù, tieán haønh laäp baûng caân ñoái nguyeân phuï lieä u, khi tieán haønh laäp baûng naøy caàn phaûi bieá t chaéc chaén raè ng soá lieäu trong baûng baùo caùo thoáng keá vaät tö laø 29 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn soá lieäu coù thöï c. Bôûi vì, sau ñoù tröôûn g phoøn g keá hoaïch seõ döïa treâ n baû ng caân ñoái vaä t tö naøy laø moät trong nhöõ ng cô sôû cho pheù p ban haønh Leä nh saûn xuaát. Coâng ty may:.............. BAÛNG CAÂN ÑOÁI NPL Xí nghieäp may: ........... M AÕ HAØNG:490547 SAÛN LÖÔÏ NG: 1369 SP Ñôn Teâ n vaä t tö vò Ñònh Soá Söû STT Thöïc Caâ n ñoá i Ghi tính möùc löông duïn g nhaän chuù + - 1 Vaû ichínhA Black Y 0.836 306 225.82 275 19 Yellow Y 0.836 204 170.54 171 0 Navy Y 0.836 306 255.82 300 44 Red Y 0.836 204 170.54 200 29 Stone Y 0.836 204 170.54 171 0 M11 132. HC Royal Y 0.836 145 121.22 TP uat1018 595.52th y 2 Vaû i loù t löôù i White Y 0.425 1369 422 am K 1369 ph 1204.7 u 3 Thun 2’’ Y 0.88 1340 135 DH S 1.2 g ruon 1369 4 Thun ¼ ’’ Y 1642.8 1725 82 n©T quye 5 Nhaõn chính C 1.01 1369 1382.7 1400 17 Ban Sôïi 1.01 6 Daây luoàn 54’’ Black 306 309.06 412 102 Yellow Sôïi 1.01 204 206.04 292 85 Navy Sôïi 1.01 306 309.06 412 102 Red Sôïi 1.01 204 206.04 292 85 Stone Sôïi 1.01 204 206.04 292 85 Royal Sôïi 1.01 145 146.45 183 36 7 Nhaõn Thaønh phaàn S C 1.01 159 161 161 0 M C 1.01 323 326 326 0 L C 1.01 405 409 409 0 X C 1.01 323 326 326 0 2XL C 1.01 159 161 152 -9 8 Bao PE C 1.01 1369 1383 2207 824 9 Theû baø i C 1.01 1369 1383 2207 824 10 Ñaïn theû baøi C 1.01 1369 1383 2000 617 11 Nhaõn daùn theû baøi C 1.01 1369 1383 2500 1131 12 Nhaõn daùn bao C 1.01 1369 1383 2500 1131 13 M aét caùo ñoàn g boä 1.01 1369 1383 2487 1104 14 Long ñeàn nhöï a C 1.01 1369 1383 1570 187 Ngaø y …….thaùng…..naêm……. Ngöôø i laäp baûng (kyù teân) 30 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn II. LAÄ P KEÁ HOAÏCH CHO QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁ T: Döïa vaøo naêng suaá t, khaû naêng thöïc hieän ñoái vôù i moã i loï ai saûn phaåm khaùc nhau cuûa töøng phaân xöôûng, töøng toå saûn xuaát, phoøng keá hoaïch chuaån bò baû ng döï kieán keá hoaï ch saûn xuaá t cho töøng thaùng ñoá i vôù i toaøn boä coâ ng ty, xí nghieäp. Ñeå laøm ñöôï c vaên baûn naøy, nhaân vieân phoøng keá hoaï ch phaû i coù quaù trình khaûo saù t thöï c teá nhöõng ñôn haøn g ñoù. Caùc döõ lieäu thu thaä p ñöôïc veà naê ng suaát, thieát bò, veà tieán ñoä, veà nhaâ n löï c .... cuûa caù c phaân xöôûng trong caùc ñôn haøng tröôù c, seõ laø cô sôû cho nhaân vieân keá hoaï ch leâ n döï truø keá hoaï ch cho nhöõng ñôn haøng sau. Ngoaøi ra, khi bieân soaïn keá hoaï ch döï truø, caà n caân nhaéc kyõ löôõng veà kieå u daùng saû n phaåm, thôø i gian hoaøn taá t saûn phaåm, tính chaát vaø vieä c söû duïng nguyeân phuï lieäu, bieán ñoäng veà nhaân söï hay thôø i ñieåm thöï c hieän ñôn haøng ñeå ñieàu chænh caù c döõ lieäu caàn coù cho phuø hôïp. Coâng ty may:................... Ngaøy 02/3/2003 Xí nghieäp may:................ M KEÁ HOAÏCH SAÛN XUAÁaTTXÍ C P. H NGHIEÄP 2 ut y th K pham H Su ng D Nhaän Xong Lao rNo T u gaøy + Toå Maõ Soá Naêng Ra Xong Nhaäp Xuaát löôïng suaát uyñoän© sx en g - may haøng BTP BTP chuyeàn maõ kho Deli. q Ban Line Style Qu’ty Pcs/day Emp. Pro.day First Last First haøn g Ware Input Input Output Last House Output RB- 2355 3 60 14 15/02 01/03 20/02 06/03 11/03 10/03 - 1/I 741(2) 1 44114-1 900 3 60 5 07/03 12/03 12/03 17/03 22/03 15/03 - 7 RB- 1185 3 60 7 13/03 20/03 18/03 25/03 30/03 30/03 0 741(3) 44114-2 900 3 60 5 21/03 26/03 26/03 31/03 05/04 07/04 2 RP-745 1140 3 60 7 18/02 25/02 23/02 02/03 07/03 10/03 3 3/I (2) 44102-1 1100 3 60 7 04/03 11/03 09/03 16/03 21/03 15/03 - 6 RP-745 540 3 60 5 12/03 17/03 17/03 22/03 27/03 30/03 3 (3) 44102-2 1100 3 60 7 18/03 25/03 23/03 30/03 04/04 07/04 3 RP-743 1485 3 60 9 21/02 02/03 26/02 07/03 12/03 10/03 - (2) 2 5/I 44102H- 1140 3 60 7 05/03 12/03 10/03 17/03 22/03 15/03 - 1 7 RP-743 540 3 60 3 13/03 16/03 18/03 21/03 26/03 30/03 4 (3) RP-743 600 3 60 4 17/03 21/03 22/03 26/03 31/03 30/03 - (4) 1 31 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn + Toå M aõ Soá Naêng Lao Ngaøy Nhaän Xong Ra Xong Nhaäp Xuaát - may haøng löôïng suaát ñoäng sx BTP BTP chuyeàn maõ kho Deli. Line Style Qu’ty Pcs/day Emp. Pro.day First Last First haøn g Ware Input Input Output Last House Output 44102H- 1140 3 60 7 22/03 29/03 27/03 03/04 08/04 07/04 - 1 1 1/II 51S-LS 1281 2.5 55 10 22/02 04/03 27/02 09/03 14/03 10/03 - (2) 4 44104 2580 2.5 55 19 07/03 26/03 12/03 31/03 05/04 07/04 2 Giaùm ñoá c Tröôûng phoøng KH (Kyù ) (Kyù) M P. HC T huat yt am K Keá hoaïch döï truø naøy khoân g phaûi laø moä tHvaêu ph n baát di baát dòch maø coù theå seõ thay ñoå i S n baû gD nn g), chöù khoâng phaûi moãi thaùng chæ soaïn moä t tôø döï ro trong moät thôø i gian ngaén (khi coù bieánuñoä n©T yeñoåi ñaõ leân, caàn sao vaên baûn thaønh nhieàu tôø, gôûi cho caùc boä qu truø. Vì theá, moã i khi coù söïnthay Ba phaän coù lieân quan ñeå caùc boä phaän naøy kòp thôø i söû a chöõ a hay huûy boû keá hoaï ch cuõ. Trong quaù trình thöï c hieän keá hoaï ch, nhaân vieân ñöôïc phaân coâng theo doõi ñôn haøn g caàn phaûi tham gia vaø o quaù trình kieåm tra, theo doõi vieäc thöïc hieän tieán ñoä , ñeà ra caùc bieän phaùp caàn thieá t baèng tình caûm hay phaùp leänh ñeå kích thích caùc boä phaän saûn xuaát ñaûm baûo tieán ñoä saûn xuaát. Trong moï i tröôøng hôïp, coá gaé ng ñeå nhöõng truï c traë c xaûy ra hoaëc nhöõng thay ñoå i neáu coù phaûi laø ít nhaá t. Ngoaøi baûng döï truø keá hoaï ch thaùng keå treân, phoøng keá hoaïch phaûi leân keá hoaïch döï truø thöù 2 cho toaøn coâ ng ty cho thaùng ñoù veà toång giaù trò tieàn gia coâng cuû a töø ng toå saûn xuaát cuûa toaøn coâng ty, xí nghieäp trong thaùng. Ñaây vöø a laø döï truø, vöø a laø möùc phaû i thöï c hieän ñeå ñuû ñaûm baûo lôïi nhuaän, möùc thu nhaäp cuûa caù c thaønh vieâ n trong coâng ty. 32 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Coâng ty May:.............................. DÖÏ KIEÁN KEÁ HOAÏCH THAÙNG 1/2001 STT Maõ haøng Möùc saû n Soá löôï ng Ñôn giaù Giaù trò Ghi chuù xuaát/ ngaø y May 1 QS5516 10 1131 0.41 463.71 QS44570 10 1110 0.3 333.00 QS5503 10 805 0.36 289.80 SM103 9 1370 0.67 917.90 SM102 9 1500 0.67 1005.55 SM101 9 1450 0.50 725.00 CM H1960.20 0.66t TP. QS201 10 2970 thua Ky 0.63 Q95014 10 500 315.00 pham Su H455 Q95011 10 0.63 485.10 ng D 10 © Truo Haøn g Such 24900 0.45 11205.00 yen qu Ban Right Haøn g Such 10 12540.29 Right chôø Coä ng 36491 30240 May 2 Q5515 10 2415 0.45 1086.75 SM301 9 556 0.41 227.96 QS202 10 553 0.41 226.73 QS205 10 872 0.41 357.52 QS203 10 1176 0.59 693.84 QY404 9 548 0.77 421.96 QY403 9 389 0.77 299.53 QY602 9 890 0.77 685.30 Q84570 8 3420 0.30 1026.00 Q95012 8 985 0.63 620.55 Q95013 8 960 0.63 604.80 Q83535 8 2100 0.80 1680.00 Haøn g Such 1600 0.45 7200.00 Right 33 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 12. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn STT Maõ haøng Möùc saû n Soá löôï ng Ñôn giaù Giaù trò Ghi chuù xuaát/ ngaø y Haøn g Such 9445.06 Right chôø 30864 24576 Coä ng Haøn g Such 9000 0.45 4050.00 Right Haøn g Such 10350.00 Right chôø 9000 14400.00 Coä ng Toå ng 76055.00 69216.00 coäng Giaùm ñoá c Coâng ty Tröôûng phoøng keá hoï ach (Kyù) (Kyù) HCM TP. raèng hoï laøm thay caù c Vaên baûn treân do nhaâ n vieâ n phoøng keá hoïa ch laäp, khoâ nghcoù tnghóa ua Kynt löông. Ñaây chæ laø vaên baûn nhaèm am coâng vieä c cuûa phoø ng keá toaù n taøi vuï hay phoøng lao ñoän g tieà u ph ñeà ra muïc tieâu caàn phaán ñaáu trong thaùngg cuûH S an boä xí nghieäp ñeå caùc boä phaään lieân quan nD a toø T uo naém ñöôïc maø thöï c hieän cho toát caùc© keárhoïach tieán ñoä vaø thôøi gian ñaõ coù. uyen an q B 1/ Laä p KHSX cho boä phaä n chuaå n bò saû n xuaá t: - ÔÛ boä phaän saûn xuaá t sau khi nhaän ñöôïc baûn g döï truø tieán ñoä saûn xuaát ñaõ coù ôû treân thì ngay laäp töùc tröôûng phoøng kyõ thuaät seõ giao nhieäm vuï cuï theå cho caùc nhaân vieân cuû a mình tieán haønh ngay caùc böôùc coân g vieä c caà n thieát cuû a qui trình chuaån bò veà thieá t keá hay coâng ngheä. - Tieáp theo ñoù phoøng keá hoï ach seõ göûi sang phoøng kyõ thuaät , ñaë c bieät laø boä phaän GSÑ moät phieáu taùc nghieäp GSÑ. Phieáu naøy ñoâi khi bao goàm caû : baûng gheùp tæ leä côõ voù c vaø baûng qui ñònh GSÑ. 34 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 13. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn COÂN G TY MAY VIEÄ T TIEÁ N Maõ haøng ................................... Kyù hieäu vaûi .............................. PHIEÁU ÑIEÀU TIEÁT GIAÙC SÔ ÑOÀ Kyù hieäu hoa .............................. Saûn löôïng haøng............................ STT Côõ voùc Tyû leä Khoå sô Ñònh möùc Chieàu daøi Kyù hieäu Soá löông chi Höôùng daãn caùch % ñoà keá hoaïch sô ñoà chi tieá t tieát trong giaùc sô ñoà saûn phaåm Giaùm ñoá c Tröôûng phoøng keá hoaïch Caùn boä maët haøng M . HC t TP hua Ky t ham Chæ sau khi KCS ôû toå giaùc sô ñoà (toå caé t) baùu pcaùo ñaõ xong sô ñoà, ñaõ caân ñoá i veà nguyeân H So gD phuï lieäu, chuyeàn may thoâng baùo saép ruonxuaá t xong maõ haøng phía tröôù c thì tröôûng phoøng keá T saûn © hoaïch thay maë t giaùm ñoác bieân en n LEÄNH SAÛ N XUAÁT cho pheùp caùc phaân xöôûng saûn xuaá t uy soaï an q ñöôïc quyeà n nhaän nguyeâB phuï lieäu vaø baét ñaàu saûn xuaá t maõ haøng. n COÂN G TY MAY VIEÄ T TIEÁ N LEÄNH SAÛN XUAÁT Ñôn vò: ................................................................. Leän h soá : ............................... Maõ haø ng: ................................................................ Ngaøy: .................................... Soá löôïng: ................................................................................................................ Ngaø y giao haøng: ....................................................................................................... Hôïp ñoàng :................................................................................................................. STT Danh ñieåm vaät tö Ñôn vò Qui caùch Danh muïc Tieâu hao Ghi chuù tính Toång giaùm ñoác Tröôûng phoø ng keá hoaïch Caùn boä maët haø ng 35 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 14. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Sau khi nhaän ñöôï c leänh saûn xuaá t, caùc phaân xöôûng saûn xuaá t seõ coù nhieäm vuï tuaân theo caù c keá hoaï ch ñaõ coù, toå chöù c quaûn lyù ñieàu haønh saûn xuaát taïi phaân xöôûng cuû a mình. Neá u xaûy ra nhöõng vaán ñeà truï c traëc, caàn baùo ngay cho caù c nhaân vieân phoøng keá hoaï ch ñang phuï traùch ñôn haøng (caùn boä maë t haøng) ñeå caù c nhaâ n vieân naøy baùo laïi tröôûng phoøng vaø coù keá hoaïch ñieàu chænh baûng keá hoaïch döï truø ñaõ coù. Ñoâi khi xaûy ra nhöõn g truïc traëc quaù lôùn, thì tröôûng phoøng keá hoaï ch phaû i laøm vieä c laï i ngay vôù i caùc phaân xöôûng saûn xuaát ñeå thu hoài laï i lòch saû n xuaá t ñaõ ban ra khi khoâng coøn coù theå tieáp tuï c saûn xuaát maõ haøng ñoù ñöôï c nöõa. 2/ Laä p keá hoaï ch saûn xuaát cho phaân xöôû ng caét: ÔÛ phaân xöôûn g caé t khoâng coù nhaân vieân boä phaän keá hoaïch theo doõ i rieâ ng. Nhöng ôû ñaây, ñeå tieán haønh saû n xuaát toá t, theo kòp tieán ñoä ñaõ coù, coù moä t nhaân vieân phoøng keá hoaïch theo doõ i chung cho ñôn haøn g seõ laøm nhieäm vuï laäp baûng bieåu nhaèm theo doõ i hoaï t ñoäng, tieá n trình laøm vieä c cuû a phaâ n xöôûng caét. Ñaây laø cô sôû ñeå phoøn g keá hoaïch coù theå kieåm tra vaø ñieàu chænh keá hoaïch ñaõ laäp cho chính xaù c vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá hôn. CM Ñeå coù theå sang kho nhaän nguyeân phuï lieäu veà, phaân xöôû nt TP.tH n mang ñaà y ñuû caù c g caé caà hua Ky t giaáy tôø lieân quan ñeán maõ haøng nhö: ham - Phieáu taùc nghieäp baøn caét: trong phieáu naøypseõ ghi roõ seõ chuaån bò caét cho baøn vaûi naøo, H Su D côõ voùc, soá löôïng chi tieá t, khoårsông ... ñeå töø ñoù, suy ra khoå vaûi, chieàu daøi baøn vaû i caàn T uo ñoà © coù. Ngoaø i ra, trongquyen naøy coøn yeâu caàu soá (kyù hieäu), maø u vaûi cuï theå, soá baøn vaû i phieáu an B caàn thieát cho maõ haøn g, soá lôùp vaûi caàn traû i..... - Baûng taù c nghieäp maøu : giuùp nhaân vieân phaân xöôûng caé t coù cô sôû ñeå nhaän nguyeâ n phuï lieäu phuø hôïp , ñuùng chuûng loaï i vaø ñuùng qui caù ch. - Leänh saû n xuaát: chæ khi ñöôïc ñoïc leä nh saûn xuaá t thì nhaân vieân coi kho môù i tieán haønh caáp phaù t vaä t tö cho phaân xöôûng caé t. Löu yù raèng leänh saû n xuaát phaû i ñöôï c kyù tröôù c khi saûn xuaá t töø 2 ñeán 3 ngaøy nhöng thôø i ñieåm ñöôïc pheùp tieán haønh saûn xuaá t chöa phaû i thôø i ñieåm ñaõ kyù . Vì theá, caùc phaân xöôûn g coù ñaày ñuû thôøi gian laøm caù c coân g vieä c chuaån bò ñeå quaù trình saûn xuaát ñöôï c chu ñaùo. - Phieáu xuaát kho Döïa treân baûng naøy, boä phaän kho coù theå saép xeáp chuyeån saün nguyeân phuï lieä u caàn thieá t ra beâ n ngoaøi, saün saøng cho nguyeân phuï lieäu xuaát kho. Sau khi nhaän nguyeân phuï lieäu veà phaân xöôûng caé t, phaân xöôûng caét seõ tuaân thuû phieáu taù c nghieäp baøn caé t ñeå tieá n haønh traûi vaø caé t. Tuy nhieâ n, tröôùc khi laøm caù c coân g vieä c naøy, phaân xöôûng caét caàn coù moät giai ñoaï n kieåm tra sô boä veà nguyeân phuï lieäu ñaõ nhaäp veà vaø coù keá hoaïch xoå nguyeân phuï lieä u neáu coù yeâu caàu. Trong caùc böôùc coâng vieäc ôû phaân xöôûn g caé t thì traûi vaø caé t nguyeân phuï lieäu laø hai coâng taùc ñöôïc xem laø quan troïng nhaá t trong vieäc ñaûm baûo keá hoaï ch caét baùn thaøn h phaåm. Khi nguyeân phuï lieä u ñaõ ñöôïc caét xong, xem nhö ñaõ thöïc hieä n ñöôï c 2/3 keá hoaï ch cho phaân xöôûng caé t. Caùc coâ ng vieä c coøn laïi, tuy toán thôø i gian, nhöng khi caàn (neáu haøng gaáp) coù theå huy ñoäng coâng nhaân ôû caù c boä phaän khaùc trong phaân xöôûng caét laøm giuùp . 36 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 15. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Ñeå theo doõ i soá löôïng nguyeân phuï lieäu ñaõ caét trong ngaø y (nhieàu maõ haø ng), nhaân vieân haï ch toaùn cuûa phaân xöôû ng caét caàn laäp caùc bieåu baùo thöï c caé t trong ngaø y ñoù. Baûng naøy, thöï c ra gioán g nhaä t kyù saûn xuaá t nhaèm theo doõi hoaït ñoän g trong ngaøy cuû a phaân xöôûn g. Noù chæ coù tính chaát tham khaûo cuûa rieâng phaâ n xöôû ng caé t maø thoâ i. Vaên baûn naøy khoâng caàn phaû i göûi cho caù c boä phaän coù lieân quan. BIEÅU BAÙO THÖÏC CAÉT Ngaø y:...................................... Maõ haø ng Soá baøn Hoa Maøu Côõ voù c Saûn Ghi chuù Thöï c caét caé t löôïng taùc nghieäp M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T Nhaâ n vieân haïch toaùn quye an B Tuy nhieân, ñoâ i khi trong quaù trình nhaän, traû i, caé t nguyeân phuï lieäu, phaân xöôûng caé t nhaän thaáy soá nguyeân phuï lieäu nhaän veà khoâng khôùp vôù i phieáu haïch toaùn baøn caét hay soá ghi treân ñaàu caâ y vaû i. Trong tröôøng hôïp naøy , phaân xöôû ng caé t caàn laäp ra moät bieân baûn goï i laø bieân baûn thöø a thieáu thöï c teá ñeå trình leân phoøng keá hoaï ch ñeå nôi ñaâ y laøm vieä c laïi vôùi khaùch haøng. Ñeå tieán haønh laøm toá t caù c coâng vieäc ôû phaân xöôû ng caét, boä phaän keá hoaï ch caàn theo doõ i thaät saù t sao caùc coâng vieä c ñöôï c tieán haønh vaø ñieà n vaøo phieáu thanh toaùn baøn caé t ñaõ coù hoaë c phieá u theo doõi baøn caé t vaø bieåu baù o thöïc caé t trong ngaøy. Caù c phieá u naøy caàn ghi moä t caù ch chi tieá t vaø chính xaùc taá t caû caùc döõ lieä u ñaõ coù . Ñeå quaù trình laä p baûng ñöôï c chính xaùc, nhaân vieân ñieà u ñoä taï i phaân xöôû ng caét caàn coù maë t kòp thôø i vaø ñöa ra nhöõng yù kieá n quyeá t ñònh ñuùn g ñaé n khi löï a choïn caù c caây nguyeân phuï lieäu tröôùc khi tieán haønh traûi. Sau khi traû i xong baøn vaûi, taát caû nhöõng soá lieä u lieân quan ñeán baøn vaû i ñaõ traû i caàn ñöôï c ghi ngay vaøo phieá u theo doõi baøn caét ñeå veà sau khoâng bò queân hay nhaàm laãn. Beân caïnh ñoù, taát caû nhöõng ñaàu taám phaùt sinh cuõng caàn ñöôïc ghi ngay vaøo baûng thoáng keâ vaø ñöôïc phaân loaïi ñaày ñuû, tieän cho vieäc löu tröõ, quaûn lyù , caáp phaùt cho taùi saûn xuaá t sau naø y. 37 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 16. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Coâng ty may ............. Coäng hoø a Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät nam Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuù c BIEÂN BAÛ N THÖØA – THIEÁU THÖÏ C TEÁ Ngaøy .........thaùng ..........naêm......... Toå caét : 1 Ca: Traûi baøn vaû i soá : 1 Maõ haø ng: 23401 Kyù hieäu vaû i chính: 3720 Trong baøn vaû i khi traûi, coù moä t soá caây nhö sau: M P. HC uat T h Soá ño thöï c teáy t Thöø a am K Soá caây Soá ghi ñaàu caây Thieáu u ph DH S 40,1 50 yards = 45,2m 5,1 g 50 yards = 45,2mruon n©T 40,21 4,99 e y42,98m 47yardsqu Ban = 12,41 0,57 48 yards = 43,90m 42,41 1,49 65 yards = 59,44m 53,61 5,83 64 yards = 58,53m 56,74 1,79 50 yards= 45,2m 43,2 2 Toå ng coäng 347 yards = 342,01m 308,68 21,77 Nay, toå laäp bieân baûn coù xaùc nhaän cuû a KCS vaø phuï traù ch phaân xöôûn g. KCS Quaûn ñoá c phaân xöôûng Toå tröôûng Haï ch toaùn vaûi Ñoâi khi coù nhöõn g baøn vaûi caàn phaûi söû duïng nguyeân phuï lieäu ñaàu taám, ñaà u khuù c thì boä phaän keá hoaïch cuõng caàn theo doõi, cho nhöõn g chæ ñaïo caàn thieá t ñeå cho pheùp chieàu daø i ñoaïn noái laø bao nhieâu. Trong caùc tröôøng hôï p naøy , caàn kieåm tra ngay xem taï i vò trí noá i vaûi, töông öùng vôùi sô ñoà coù bao nhieâu chi tieá t bò caé t ñöùt, laáy chieàu daøi lôùn nhaá t cuû a moä t trong nhöõng chi tieá t bò caét ñöù t tính veà phaàn vaû i ñaõ traû i ñeå laøm chieàu daø i ñoaïn noái caàn thieát cho hai laù vaû i choàn g leân nhau. Nhö vaäy , neáu coù nhieàu lôùp vaû i caàn noái treân moä t baøn vaûi, vieä c xöû lyù seõ phöù c taïp hôn vaø tieâu hao nguyeân phuï lieäu cuõng nhieàu hôn. Ñoâ i khi chuùng ta coøn söû duïng caû sô ñoà 38 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 17. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn chaäp (duøng vaû i ñaàu khuùc caé t töøng phaà n khaùc nhau cuû a saûn phaåm) hay caù c sô ñoà keùp (duøng nhöõng nhöõ ng sô ñoà coù kích thöôù c ngaén vaø baøn traû i daø i) ñeå coù theå tieá t kieäm toá i ña nguyeân phuï lieäu ñaõ coù. Trong nhöõ ng tröôøng hôïp naøy, caàn ghi cheùp vaø o soå saù ch thaä t kyõ löôõng, vì noù heá t söùc phöùc taï p, khoù coù theå haï ch toaùn baøn caé t neáu khoâ ng bieát caù ch ghi cheùp moät caù ch chính xaù c vaø cuï theå. Trong quaù trình laøm vieä c, nhaân vieân ñieàu ñoä ôû phoøng keá hoaïch caàn hôïp taùc chaët cheõ vôù i coâng nhaân trong phaân xöôûng caét ñeå kòp thôøi xöû lyù nhöõ ng phaù t sinh vaø yeâu caàu coân g nhaân trong phaân xöôûng thöïc hieä n toát nhöõn g keá hoaï ch ñaõ ñeà ra. Sau khi tieán haønh caé t xong toaøn boä maõ haøn g, nhaân vieân haï ch toaùn baøn vaû i ôû phaân xöôûng caé t caàn toån g hôïp laï i toaøn boä nhöõng soá lieäu ñaõ coù veà nguyeân phuï lieäu cuû a maõ haø ng vaø o phieáu haï ch toaùn baøn caé t. Phieáu naøy seõ ñöôï c löu laïi taïi phaân xöôûng caét vaø göû i leân phoøng keá hoaïch laøm cô sôû thanh toaùn nguyeâ n phuï lieäu vôù i xí nghieäp (vôùi kho). Thoâng thöôø ng, khi soaï n phieáu haï ch toaùn baøn caé t, ta phaûi soaïn laøm nhieà u tôø i, moã i tôø ñaïi dieän cho moät baøn caét khaùc nhau. Coù nhö theá, ta môù i coù theå caäp nhaät ñöôï c caùc phaùt sinh trong ngaøy (phieáu naøy ñöôïc vieát laï i treân cô sôû thöï c caé t trong ngaøy). HCM TP. huat Ky t pham H Su ng D Truo © uyen an q B 39 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 18. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn COÂN G TY MAY VI EÄT TIEÁN PHIEÁU THANH TOAÙN BAØN CAÉT (VAÛI, MEX, DÖÏNG) XN……… Soá baøn caét ……. Ngaø y …… thaùng …….naêm 200…….. Theo leänh saûn xuaát soá :………ngaøy …………. Maõ haøng: …………………….... Chieà u roäng sô ñoà : ……………… Chieàu daøi sô Thieá t keá : …….. Teân vaûi: …………………………………………………. Côõ voù c:……………………………… Khoå vaû i sô ñoà :……………………… ñoà Ño laï i:………….. PHAÀN NHAÄN VAÛI VAÛ I TIEÂU HAO THÖÏC TEÁ ÑAÀU KHUÙC THU HOÀI CHIEÀU DAØI CHEÂNH LEÄ CH KHOÅ SOÁ THAY TOÅN G NGUYEÂN BAÙN THAØNH SOÁ MAØU CAÂY VAÛI VAÛI LÖÔÏN G THAÂN COÄN G 2m CAÂY PHAÅM CAÉT RA 0,1-0,4911,5-0,99 ,1,0-1,99 TT THÖÏC VAÛI VAÛI trôû Toång SOÁ SOÁ ÑO THÖØA THIEÁ U COØN LAÏI TEÁ THÖÏC TIEÂU leân coä ng GHI THÖÏC TEÁ HAO TEÁ M P. HC uat T 1. y th K 2. pham H Su 3. ng D ruo n©T 4. quye an 5. B 6. 7. 8. GIAÙM ÑOÁC TOÅ TRÖÔÛ NG SAÛN XUAÁT NGÖÔØI HAÏCH TOAÙ N BAØ N VAÛ I 40 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 19. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Soá ………………………………………BM15 N gaøy ……..Thaùng ………Naêm …… COÂN G TY ………………………………………… XÍ NGHIEÄ P:……………………. PHIEÁU HAÏCH TOAÙN BAØN CAÉT Chuûng loaï i NL:……………………………………………….. Roäng sô ñoà: ……………………... Toån g soá lôù p caàn traûi: Kyù hieäu NL: …………………………………………………….. Khoå vaûi thöï c teá:………………………… Maøu: …………………………lôù p Maøu: …………………………lôù p Maõ haøng: …………………………………………………………… Daøi sô ñoà thieát keá : …………………… Maøu: …………………………lôù p Maøu: …………………………lôù p M aøu: …………………………lôù p Côõ voù c sô ñoà :……………………………………………………. Daøi sô ñoà thöï c teá : …………………….. Maøu: …………………………lôù p SOÁ ÑO CHIEÀU DAÛI CHEÂNH LEÄCH TIEÂ U HAO THU HOÀI M P HC Soá lôùp traûi TT.ieâu STT ÑAÀU CAÂY Thöïc 0,1-0,99 1-4,99 5-14 Toån g soá Nguyeâ n Thöø a Thieáu t thua hao y MAØU teá (Meùt) (Meùt) (Meùt) (Meùt) caâ y (Meùt) (Meùt) Yard Meùt am K u ph (meùt) thöï c teá DH S ng Truo © uyen an q B NHOÙM TRAÛI NHOÙM CAÉ T NGÖÔØI HAÏCH TOAÙ N TOÅ TRÖÔÛNG TOÅ CAÉ T 41 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 20. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 3. Laä p keá hoaï ch saûn xuaát cho phaân xöôû ng may: ÔÛ phaân xöôûng may, vieäc laäp keá hoaïh saûn xuaát chi tieá t haàu nhö khoâng ñöôï c boä phaä n keá hoaïch laøm tröôù c, maø boä phaän keá hoaïch chæ laøm döï truø tieán ñoä thöï c hieän keá hoaïch, quaû n ñoá c phaân xöôûn g seõ caên cöù treân döï truø naøy ñeå ñieàu tieá t caùc coâng vieäc phuø hôïp vôù i khaû naêng vaø ñieàu kieän thöï c teá cuû a xöôûng. Nhìn chung, ôû phaân xöôûng may, boä phaän keá hoaïch chæ ñöa ra moät vaø i vaên baûn ñôn giaû n chöù khoâ ng theo saùt suoá t quaù trình may. Tröôùc khi tieán haønh may moät maõ haøn g, toå tröôû ng ôû phaân xöôûng may caàn theo doõ i baûng döï truø tieá n ñoä thöï c hieän keá hoaï ch vaø leän h saûn xuaá t ñeå chuaån bò ñaà y ñuû caùc baùn thaønh phaåm, caù c phuï lieäu trong quaù trình may. Ñeå nhaän phuï lieäu may, quaûn ñoác, toå tröôûn g phaân xöôû ng may sang kho, mang theo baûng ñònh möù c nguyeân phuï lieäu , baûng taùc nghieäp maøu, baûng döï truø tieán ñoä keá hoaïch, baûng caân ñoá i nguyeân phuï lieäu, leänh saûn xuaát ñeå nhaän phuï lieä u veà cho maõ haøng seõ saûn xuaát. Ñeán luù c naø y, kho nguyeân phuï lieäu seõ tieán haønh xuaát nguyeân phuï lieä u vaø moät soá vaä t tö thieá t bò caàn thieát cho quaù trình may nhö kim may, kim vaét soå , gaù laép...., phaân xöôûn g may seõ HCM T. theo phieá u naøy nhaän caù c phuï lieäu caàn thieát veà roà i sau ñoù theo kinhPnghieäm vaø döï kieán thieá t uat keá chuyeàn maø ñieàu haønh tieán ñoä laøm vieä c cuûa coâng nhaân Ky th chuyeàn, trong toå. trong pham H Su ng D Truo en © Nhaø maùy may:............... quy an B PHIEÁU CAÁP PHAÙT PHUÏ LIEÄU MAY Ñôn vò: ........................... Teân ñôn vò: ........................................... Teân maõ haøng: ......................................... Soá löôïng: ................................................ STT Teân vaä t tö Ñôn vò Ñònh möù c Thöï c xuaá t Ghi chuù tính caá p phaù t Phoøng keá hoaï ch Ngaøy........thaùn g.......naêm..... Ngöôøi laäp phieáu Tuøy theo khaû naêng, naê ng löï c vaø baûng döï truø tieá n ñoä thöïc hieän keá hoaï ch, ngöôø i quaû n ñoá c hay toå tröôûng phaâ n xöôû ng may seõ phoå bieán nhieäm vuï thöï c hieän maõ haøng ñeán töøn g chuyeàn saûn xuaát ñeå giuùp töøng thaøn h vieân trong chuyeàn thöï c hieän toát keá hoaï ch ñaõ coù, phoøng keá hoaïch laäp cho moãi toå vaø moã i coâ ng nhaân baûng theo doõ i naêng suaát vaø phieáu baùo coâng ñeå giuùp hoï ñieàu 42 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2