intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI 2. LÝ THUYẾT LƯỢNG CẦU TÀI SẢN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

436
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giả sử bạn bất ngờ có 1 số tiền 10 tỷ đồng, bạn sẽ dự định làm gì, đầu tư vào tài sản nào? Những chuẩn mực nào để quyết định chọn loại tài sản và liệu bạn chỉ mua một tài sản hay nhiều tài sản? Lý thuyết lượng cầu tài sản là lý thuyết nghiên cứu những yếu tố và ảnh hưởng của những yếu tố này tới quyết định đầu tư vào một loại tài sản nào đó của nhà đầu tư. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 2. LÝ THUYẾT LƯỢNG CẦU TÀI SẢN

 1. BAØI 2 LYÙ THUYEÁT LÖÔÏNG CAÀU TAØI SAÛN
 2. GIÔÙI THIEÄU Giaû söû baïn baát ngôø coù 1 soá tieàn 10 tyû ñoàng,  baïn seõ döï ñònh laøm gì, ñaàu tö vaøo taøi saûn naøo?
 3. GIÔÙI THIEÄU Nhöõng chuaån möïc naøo ñeå quyeát ñònh choïn loaïi  taøi saûn vaø lieäu baïn chæ mua moät taøi saûn hay nhieàu taøi saûn? Lyù thuyeát löôïng caàu taøi saûn laø lyù thuyeát  nghieân cöùu nhöõng yeáu toá vaø aûnh höôûng cuûa nhöõng yeáu toá naøy tôùi quyeát ñònh ñaàu tö vaøo moät loaïi taøi saûn naøo ñoù cuûa nhaø ñaàu tö.
 4. 1. Caùc yeáu toá xaùc ñònh nhu caàu taøi saûn Cuûa caûi (Wealth) o Suaát sinh lôøi döï tính (Expected Return) o Ruûi ro (Risk) o Tính thanh khoaûn (Liquidity) o Löu yù: khi xeùt 1 yeáu toá thì giaû ñònh 3 yeáu toá o coøn laïi laø khoâng ñoåi
 5. 1.1 Cuûa caûi (Wealth) Cuûa caûi laø taát caû caùc nguoàn löïc kinh teá maø 1 o ngöôøi coù ñöôïc, trong ñoù bao goàm taát caû caùc taøi saûn Khi cuûa caûi taêng leân thì nhu caàu veà taøi saûn o taêng leân Nhu caàu taøi saûn taêng leân bao nhieâu phuï thuoäc o vaøo ñoä co daõn caàu cuûa loaïi taøi saûn ñoù
 6. 1.1 Cuûa caûi (Wealth) Taøi saûn goàm coù 2 loaïi: taøi saûn caàn thieát vaø taøi o saûn cao caáp Taøi saûn caàn thieát: taøi khoaûn tieàn göûi, taøi khoaûn  tieát kieäm Taøi saûn cao caáp: chöùng khoaùn 
 7. 1.2 Suaát sinh lôøi döï kieán Suaát sinh lôøi döï kieán cho bieát coù theå nhaän ñöôïc o bao nhieâu tieàn lôøi treân soá voán ñaàu tö vaøo 1 loaïi taøi saûn naøo ñoù trong 1 khoaûng thôøi gian nhaát ñònh Ví duï: suaát sinh lôøi döï kieán cuûa coå phieáu A trong o 1 naêm laø 30% nghóa laø gì? Khi taøi saûn A coù suaát sinh lôøi döï kieán cao hôn o hôn taøi saûn B thì nhu caàu veà taøi saûn A seõ taêng leân
 8. 1.2 Suaát sinh lôøi döï kieán Nhaø ñaàu tö löïa choïn taøi saûn treân cô sôû so saùnh o suaát sinh lôøi döï kieán cuûa loaïi taøi saûn naøy so vôùi loaïi taøi saûn khaùc Suaát sinh lôøi döï kieán cuûa A taêng leân so vôùi B o theo 1 trong 3 caùch: Suaát sinh lôøi döï kieán cuûa A taêng trong khi cuûa B khoâng ñoåi  Suaát sinh lôøi döï kieán cuûa A khoâng ñoåi trong khi cuûa B  giaûm Suaát sinh lôøi döï kieán cuûa A taêng nhieàu hôn cuûa B 
 9. 1.2 Suaát sinh lôøi döï kieán Suaát sinh lôøi döï kieán laø bình quaân gia quyeàn o cuûa taát caû caùc suaát sinh lôøi coù theå xaûy ra trong töông lai (Ri ) vôùi troïng soá laø xaùc suaát ñeå moãi suaát sinh lôøi coù theå xaûy ra (pi ): Re =  pi x Ri
 10. 1.2 Suaát sinh lôøi döï kieán Ví duï: laõi suaát thò tröôøng hieän nay laø 9%, 1 traùi o phieáu coâng ty A coù theå ñem laïi nhöõng suaát sinh lôøi trong naêm tôùi nhö sau: Tröôøng hôïp laïc quan laø 25%, xaùc suaát xaûy ra laø 30%  Tröôøng hôïp bi quan laø 2%, xaùc suaát xaûy ra laø 30%  Tröôøng hôïp bình thöôøng laø 10%, xaùc suaát xaûy ra laø  40% Hoûi baïn seõ quyeát ñònh ñaàu tö vaøo traùi phieáu A naøy hay khoâng?
 11. 1.3 Ruûi ro Tình huoáng: baïn coù 2 löïa choïn döôùi ñaây vaø o baïn seõ choïn caùi naøo? Chaáp nhaän chôi xaáp ngöûa: neáu ngöûa nhaän $100,  neáu xaáp thì khoâng nhaän ñöôïc gì caû Nhaän $50   Ruûi ro = nguy cô + cô hoäi Ruûi ro laø möùc ñoä khoâng chaéc chaén cuûa suaát o sinh lôøi döï kieán.
 12. 1.3 Ruûi ro Ví duï: baïn seõ choïn ñaàu tö vaøo loaïi taøi saûn o naøo sau ñaây: Traùi phieáu A vöøa neâu treân  Traùi phieáu kho baïc nhaø nöôùc thôøi haïn 1 naêm cho  lôïi suaát ñaùo haïn chaéc chaén laø 12,10%
 13. 1.3 Ruûi ro 1.3 Vôùi caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, neáu ruûi ro o cuûa 1 taøi saûn giaûm xuoáng so vôùi caùc taøi saûn khaùc thì nhu caàu veà taøi saûn naøy seõ taêng leân. Ñeå ño löôøng ruûi ro, chuùng ta duøng ñoä leäch o chuaån cuûa suaát sinh lôøi cho 1 khoaûng thôøi gian e )2    p i  (R i  R
 14. 1.3 Ruûi ro 1.3
 15. 1.3 Ruûi ro Trong tröôøng hôïp chuùng ta khoâng bieát xaùc suaát  xaûy ra cuûa töøng tình huoáng, maø chuùng ta coù taäp hôïp maãu n quan saùt caùc möùc lôïi nhuaän cuûa moät taøi saûn ñaõ xaûy ra trong quaù khöù, thì chuùng ta coù theå tính ñoä leäch chuaån theo coâng thöùc sau:
 16. 1.3 Ruûi ro Trôû laïi vôùi ví duï 1, neáu bieát: r1 = 0.10, r2 =  0.20, r3 = 0.10, r4 = 0.10, r5 = 0.20 Lôïi nhuaän trung bình cuûa taøi saûn laø 0.14  Söû duïng coâng thöùc treân tính ñöôïc phöông sai  cuûa TS laø s2 = 0.003, ñoä leäch chuaån laø s= 0.055 Phöông sai vaø ñoä leäch chuaån naøy gaàn vôùi giaù  trò laø 0.0025 vaø 0.05. Vôùi nhieàu maãu quan saùt hôn thì chuùng ta caøng coù keát quaû chính xaùc.
 17. ÍCH LÔÏI CUÛA VIEÄC ÑA DAÏNG HOAÙ (DIVERSIFICATION) Ñaët vaán ñeà: Chuùng ta ñeàu bieát laø moïi ngöôøi ñeàu e ngaïi ruûi o ro, töùc laø hoï khoâng öa maïo hieåm. Vaäy taïi sao laïi coù ngöôøi vaãn naém giöõ nhieàu taøi saûn ruûi ro maø khoâng phaûi laø moät? Vieäc naém giöõ nhieàu taøi saûn ruûi ro naøy coù laøm o taêng ñoä ruûi ro khoâng?
 18. ÍCH LÔÏI CUÛA VIEÄC ÑA DAÏNG HOAÙ (DIVERSIFICATION) Traû lôøi: Moät trong nhöõng nguyeân taéc taøi chính: “Khoâng cho taát o caû tröùng vaøo cuøng moät roå” Vieäc naém giöõ nhieàu taøi saûn ruûi ro (töùc ña daïng hoùa) seõ o laøm giaûm bôùt toång ruûi ro Coâng ty saûn Coâng ty saûn xuaát Coâng ty gheùp xuaát aùo möa aùo taém Trôøi möa 0 100 100 Trôøi naéng 100 0 100 E(R) 50 50 100
 19. E (Rp) E(Rp) A and B A B Time Time Giaûi thích baïn seõ ñaàu tö vaøo 2 taøi saûn A vaø B coù xu höôùng lôïi nhuaän nhö hình veõ naøo trong 2 hình treân? Khi ñaàu tö vaøo caùc taøi saûn coù lôïi nhuaän di chuyeån ngöôïc höôùng hoaøn toaøn thì ruûi ro ñöôïc loaïi tröø hoaøn toaøn. Ngöôïc laïi khi ñaàu tö vaøo caùc taøi saûn coù lôïi nhuaän di chuyeån cuøng chieàu vôùi nhau thì khoâng loaïi tröø ñöôïc ruûi ro.
 20. Ruûi ro ña daïng hoùa ñöôïc ro ng ñö (Diversifiable risk) (Diversifiable Ruûi ro ña daïng hoaù ñöôïc hay ruûi ro khoâng heä thoáng laø o moät phaàn ruûi ro cuûa taøi saûn coù theå loaïi tröø baèng caùch ña daïng hoaù. Ví duï: Baïn quyeát ñònh ñaàu tö taát caû tieàn cuûa mình ñeå o mua coå phieáu cuûa Kinh ñoâ. Neáu laøm nhö vaäy thì khoaûn ñaàu tö cuûa baïn raát deã nhaïy caûm vôùi hoaït ñoäng cuûa Kinh ñoâ. Tuy nhieân baïn coù theå laøm giaûm thieåu ruûi ro baèng caùch mua theâm coå phieáu cuûa Bibica chaúng haïn. Tuy nhieân ñaây khoâng phaûi laø moät danh muïc ña daïng toát bôûi vì baïn ñaàu tö vaøo caùc coâng ty cuøng hoaït ñoäng trong moät ngaønh. Do vaäy baïn seõ vaãn bò aûnh höôûng khi coù söï thay ñoåi trong ngaønh coâng nghieäp thöïc phaåm => ñaàu tö vaøo caùc coâng ty khaùc ngaønh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2