Bài 2: Sự phát triển phôi ở tuần lễ thứ 1

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
210
lượt xem
78
download

Bài 2: Sự phát triển phôi ở tuần lễ thứ 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Trình bày sự tạo giao tử, mô tả giải phẫu học tử cung, trình bày hoạt động sinh dục nữ, nêu khái niệm và trình bày diễn biến sự thụ tinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: Sự phát triển phôi ở tuần lễ thứ 1

 1. BAØI 2: BA SÖÏ PHAÙT TRIEÅN PHOÂI ÔÛ TUAÀN LEÃ THÖÙ 1 MUÏC TIEÂU: TRÌNH BAØY SÖÏ TAÏO GIAO TÖÛ – MOÂ TAÛ GIAÛI PHAÃU HOÏC TÖÛ CUNG – TRÌNH BAØY HOAÏT ÑOÄNG SINH DUÏC NÖÕ – NEÂU KHAÙI NIEÄM VAØ TRÌNH BAØY DIEÃN BIEÁN SÖÏ THUÏ TINH – NEÂU KHAÙI NIEÄM VAØ TRÌNH BAØY NOÄI DUNG SÖÏ PHAÂN CAÉT PHOÂI – NEÂU KHAÙI NIEÄM VAØ TRÌNH BAØY NOÄI DUNG SÖÏ TAÏO PHOÂI NANG –
 2. I. SÖÏ TAÏO GIAO TÖÛ I. A. SÖÏ TAÏO GIAO TÖÛ ÑÖÏC (TINH TRUØNG) – TRÖÔÙC SINH: NGUYEÂN TINH BAØO – SAU SINH: TRÖÔÙC DAÄY THÌ: NGUYEÂN TINH BAØO SAU DAÄY THÌ: NGUYEÂN TINH BAØO, TINH BAØO I, TINH BAØO II, TIEÀN TINH TRUØNG, TINH TRUØNG B. SÖÏ TAÏO GIAO TÖÛ CAÙI (NOAÕN) – TRÖÔÙC SINH: NGUYEÂN NOAÕN BAØO (NANG NGUYEÂN THUÛY, NOAÕN BAØO I) – SAU SINH: TRÖÔÙC DAÄY THÌ: NANG SÔ CAÁP (NOAÕN BAØO I) SAU DAÄY THÌ: NANG TIEÁN TRIEÅN (noaõn baøo I vaø II) SAU MAÕN KINH: HEÁT NANG TRÖÙNG?
 3. Söï taïo giao töû bình thöôøng
 4. Söï taïo giao töû baát thöôøng
 5. Sô ñoà caáu taïo tinh truøng vaø noaõn
 6. Söï bieät hoùa taïo tinh truøng
 7. AÛNH SIEÂU VI THEÅ CUÛA TINH TRUØNG
 8. Nang nguyeân thuûy, nang ñaëc vaø nang coù hoác
 9. Nang tröùng coù hoác
 10. Thoaùt nang
 11. Sô ñoà söï thoaùt nang
 12. II. GIAÛI PHAÃU HOÏC TÖÛ CUNG II. THAÂN TÖÛ CUNG VOØI TÖÛ CUNG COÅ TÖÛ CUNG ÑAÙY TÖÛ CUNG NOÄI MAÏC TÖÛ CUNG: – LÔÙP ÑAËC + LÔÙP XOÁP (LÔÙP CHÖÙC NAÊNG) – LÔÙP ÑAÙY
 13. Caáu taïo töû cung vaø noäi maïc töû cung
 14. III. HOAÏT ÑOÄNG SINH DUÏC NÖÕ III. NG - CHU KYØ SINH SAÛN: CHU KYØ CAÙC TUYEÁN NOÄI TIEÁT - CHU KYØ BUOÀNG TRÖÙNG: CHU KYØ CAÙC NANG TRÖÙNG TIEÁN TRIEÅN - CHU KYØ KINH NGUYEÄT: CHU KYØ NOÄI MAÏC TÖÛ CUNG CHU KYØ AÂM ÑAÏO: CHU KYØ BIEÅU MOÂ AÂM ÑAÏO - SÖÏ DI CHUYEÅN CUÛA TINH TRUØNG VAØ TRÖÙNG: SÖÏ CO THAÉT CÔ TRÔN ÑÖÔØNG SINH DUÏC NÖÕ, DÒCH VOØI TÖÛ CUNG, TINH TRUØNG TAÙCH KHOÛI TINH DÒCH, HOÙA HÖÔÙNG ÑOÄNG, CAÙC HOÙA CHAÁT …
 15. Söï töông quan giöõa vuøng döôùi ñoài, tuyeán yeân, buoàng tröùng, noäi maïc töû cung vaø caùc kyø kinh nguyeät
 16. Bieåu ñoà caùc kích toá sinh duïc trong chu kyø kinh nguyeät
 17. IV. SÖÏ THUÏ TINH IV. - KHAÙI NIEÄM - SÖÏ NAÊNG LÖÏC HOÙA TINH TRUØNG - PHAÛN ÖÙNG CÖÏC ÑAÀU - PHAÛN ÖÙNG HAÏT VOÛ - PHAÛN ÖÙNG MAØNG TRONG SUOÁT - CAÙC YEÁU TOÁ COÙ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SÖÏ THUÏ TINH SOÁ LÖÔÏNG TINH TRUØNG (100 TRIEÄU/cc) – – HÌNH DAÏNG TINH TRUØNG (< 20%) – THÔØI ÑIEÅM TINH TRUØNG VAØ NOAÕN GAËP NHAU (2-3 NGAØY; 1 NGAØY) - CAÙC BIEÄN PHAÙP NGÖØA THAI NAM: BAO CAO SU, THUOÁC VIEÂN, THAÉT OÁNG DAÃN TINH, OGINO – – NÖÕ: MAØNG MOÛNG TRAÙNH THAI, THUOÁC VIEÂN, THUOÁC TIEÂM, VOØNG TRAÙNH THAI, HOÙA CHAÁT, CAÉT VOØI TÖÛ CUNG, OGINO
 18. Söï xaâm nhaäp cuûa tinh truøng vaøo noaõn
 19. Phaûn öùng haït voû Söï taïo hôïp töû
 20. Caùc nang tröùng tieán trieån

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản