Bài 22: Enzim và vai trò của enzim

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

1
679
lượt xem
136
download

Bài 22: Enzim và vai trò của enzim

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào kiến thức đã học trong chương trình lớp 8, Em hãy cho biết thế nào là chuyển hoá vật chất ? Đồng hoá và dị hoá là 2 quá trình mâu thuẫn nhưng thống nhất , sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu cho quá trình kia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 22: Enzim và vai trò của enzim

 1. BÀI 22 ENZIM VÀ VAI TROØ CUÛA ENZIM ENZIM ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN QU HOÁ VẬT CHẤT
 2. I-Enzim và cơ chế tác động của enzim Dựa vào kiến thức đã học trong chương trình lớp 8, Em hãy cho biết thế nào là chuyển hoá vật chất ? Đồng hoá và dị hoá là 2 quá trình mâu thuẫn nhưng thống nhất , sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu cho quá trình kia
 3. I. ENZIM VAØ CÔ CHEÁ TAÙC ÑOÄNG NG CUÛA ENZIM: 1-Cấu trúc của Enzim Trung taâm hoat ñoäng Cơ chất Enzim - Enzim là những chất xúc tác sinh học được tạo ra bởi cơ thể sống. - Enzim có bản chất là Prôtêin. - Chất chịu tác ñoäng của enzim gọi là cơ chất. ng
 4. 2- Cô cheá taùc ñoäng cuûa enzim. ng Quan sát hình sau , hãy giải thích cơ chế tác động của enzim Cơ chất Enzim Enzim-cơchất • Trước tiên, enzim liên kết với cơ chất tạo thành một hợp chất trung gian gọi là “enzim – cơ chất”.
 5. Cuối phản ứng , xảy ra như thế nào? Sản phẩm Cơ chất Enzim Enzim-cơchất Enzim đóng vai trò gì? Enzim đóng vai trò xúc tác cho phản ứng. Enzim Cuối phản ứng, hợp chất đó sẽ được phân giải để cho sản phẩm của phản ứng và giải phóng enzim nguyên vẹn.
 6. CÔ CHEÁ TAÙC ÑOÄNG CUÛA ENZIM. EP
 7. CÔ CHEÁ TAÙC ÑOÄNG CUÛA ENZIM: P2 E P1
 8. CƠ CHÊ t¸c ĐỘNG CỦA ENZYM + + E ES S EP E P
 9. II-CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG II CỦA ENZIM 1. Nhiệt độ • Trong giới hạn nhiệt độ của cơ thể sống, tác dụng của enzim tuân theo định luật Van Hôp, nghĩa là nếu nhiệt độ tăng 10oC thì vận tốc phản ứng sẽ tăng gấp đôi. Vận tốc phản ứng 0c 37 55
 10. 2. Độ pH • Mỗi enzim hoạt động trong giới hạn pH xác định. • Ví dụ : Enzim pepxin tiêu hoá prôtêin trong dạ dày, chỉ hoạt động trong môi trường chất chua (pH=2), trái lại, enzim tripxin do tuyến tụy tiết ra, cũng phân giải prôtêin nhưng trong môi trường kiềm (pH=8,5).
 11. 3. Nồng độ enzim và cơ chất
 12. - Ảnh hưởng của nồng độ Enzim • Vận tốc phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ Quan hệ điều kiện pH và nhiệt độ enzim trong giữa nồđổi và cơ chất dư thừa. không ng Vận tốc phản ứng độ enzim và vận tốc phản ứng thế nào? Nồng độ Enzim
 13. Ảnh hưởnggiữa nồng độ ộ cơ chất Quan hệ của nồng đ cơ Trong điều ận nốc ất địn ứngì thế tốc ban Trong và v kiệ t nh phả nh, th vận chất th nào? đầu của phản ứng tỉ lệ với nồng độ cơ chất đến một giới hạn nhất định thì giảm dần. Vận tốc phản ứng Nồng độ cơ chất
 14. Lượng CO2 hấp thụ (mm3) 40 30 20 10 Nhiệt độ 0 40 50 10 20 30 Mèi quan hÖ gi÷a nhiÖt ®é vμ quang hîp
 15. Ht enzim Ht enzim t0 pH Nh×n vμo ®−êng biÓu diÔn h·y cho biÕt ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é vμ ®é pH ®Õn ho¹t tÝnh cña enzim?
 16. Nồng độ enzim và cơ chất VT phản ứng VT phản ứng Nồng độ cơ chất Nồng độ enzim Nh×n vμo biÓu ®å h·y cho biÕt ¶nh h−ëng cña nång ®é enzim vμ c¬ chÊt ®Õn ho¹t tÝnh cña enzim?
 17. Câu hỏi : Câu • 1-Enzim giiống và khác chất xúc tác vô cơ Enzim g ở những điểm nào ? • 2-Cơ chế tác dụng của enzim ? ch • 3-Tính chuyên hoá của enzim thể hiện ở nh chuyên điểm nào ?
 18. III. VAI TROØ CAÛU ENZIM TRONG QUAÙ TRÌNH CHUYEÅN HOAÙ VAÄT CHAÁT: 1phân tử Catalaza H2O2 H2O +O2 1 phút - Taêng toác ñoä caùc quaù trình phaûn öùng sinh hoaù trong cô theå. Teá baøo ñieàu chænh quaù trình chuyeån hoaù vaät chaát baèng caùch naøo? - Ñieàu chænh quaù trình chuyeån hoaù vaát chaát thoâng qua ñieàu khieån hoaït tính cuûa enzim baèng caùc chaát hoaït hoaù hay öùc cheá.
 19. - ÖÙc cheá ngöôïc laø kieåu ñieàu hoaø trong ñoù saûn phaåm cuûa con ñöôøng chuyeån hoaù quay laïi taùc ñoäng nhö moät chaát öùc cheá laøm baát hoaït enzim xuùc taùc cho phaûn öùng ôû ñaàu con ñöôøng chuyeån hoaù. Enzim a Enzim b Enzim c Enzim d B A C D P Sô ñoà minh hoaï söï ñieàu hoaø quaù trình chuyeån hoaù baèng öùc cheá ngöôïc.
 20. B A C E F H D G

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản