Bài 24: Tự cảm

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
308
lượt xem
100
download

Bài 24: Tự cảm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm từ thông? Viết biểu thức và nêu đơn vị của các đại lượng trong biểu thức. Phát biểu định nghĩa: Suất điện động cảm ứng Tốc độ biến thiên của từ thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 24: Tự cảm

 1. R Đ1 A B Đ2 C D L, K R
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ 1. Khái niệm từ thông? Viết biểu thức và nêu đơn vị của các đại lượng trong biểu thức.
 3. KIEÅM TRA BAØI CUÕ TRẢ LỜI r r n Từ thông đặc trưng cho số đường B - cảm ứng từ xuyên qua diện tích giới α hạn bởi vòng dây. -Biểu thức: Φ = N.B.S.cosα Φ : Từ thông (Wb) -Đơn vị: B: Cảm ứng từ (T) S: Diện tích (m2)
 4. KIEÅM TRA BAØI CUÕ 2. Phát biểu định nghĩa: -Suất điện động cảm ứng -Tốc độ biến thiên của từ thông.
 5. KIEÅM TRA BAØI CUÕ TRẢ LỜI : Suất điện động cảm ứng: -Là suất điện động gây ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. - Suất điện động cảm ứng trong mạch được xác định bởi biểu thức: Δφ ec = Δt Dấu (-) trong công thức phù hợp với định luật len-xơ ΔΦ: là độ biến thiên từ thông qua mạch ( C ) trong thời gian Δt Tốc độ biến thiên của từ thông: ΔΦ = Là tốc độ biến thiên từ thông qua Δt mạch ( C) trong thời gian Δt
 6. Trong thí nghiệm Faraday, dòng điện cảm ứng xuất hiện là do sự biến đổi từ thông gửi qua diện tích của mạch gây ra. Từ thông đó do từ trường bên ngoài tạo nên. Bây giờ, nếu ta làm thay đổi cường độ dòng điện sẵn có trong mạch để từ thông do chính dòng điện đó sinh ra và gửi qua diện tích của mạch thay đổi, thì trong mạch cũng xuất hiện một dòng điện cảm ứng, phụ thêm vào dòng điện chính sẵn có của mạch. Dòng điện cảm ứng này gọi là dòng điện tự cảm. Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng tự cảm.
 7. I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA ứỘT MẠCH KÍN Mặt khác: Cảm Mng từ B của dòng điện có I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA Một mạch kínd(C) có dòng điện i. Dòng hình ạng khác nhau MỘT MẠCH KÍN đượcĩ tínhquanệ vừ i ườ Cho biết Φ ằỉ l hệớu điện i gây Nghộa tlà trường,biểtrB ng này ra = N.B.S.cosng t Φ m a Φ vb t α từ II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM gây ra thộtgiữthông ới qua ( B tỉ ọi là từ Φ B? m ứcừt khác nhau và C) g 1. ĐỊNH NGHĨA thông riêng vủa mạch. ta viết: lệ c ới i. Nên 2. MỘT SỐ VÍ DỤ III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM 1. SuẤT ĐiỆN ĐỘNG TỰ CẢM 2. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦA Ống dây tự cảm
 8. I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN Một mạch kín (C) có dòng điện i. Dòng điện i gây ra một từ trường, từ trường này II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM gây ra một từ thông Φ qua ( C) gọi là từ 1. ĐỊNH NGHĨA thông riêng của mạch. 2. MỘT SỐ VÍ DỤ Φ = L.i III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ L: độ tự cảm của ( C), phụ thuộc vào CẢM cấu tạo và kích thước của ( C) 1. SuẤT ĐiỆN ĐỘNG TỰ CẢM 2. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦA Ống dây tự cảm
 9. I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA Một ống dây chiều dài l, tiết diện S, gồm N MỘT MẠCH KÍN vòng dây, có cường độ i chạy qua, độ tự II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM cảm của ống dây là: N2 L= 4.π.10-7. 1. ĐỊNH NGHĨA .S l 2. MỘT SỐ VÍ DỤ L: độ tự cảm của ống dây có lõi sắt N2 III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ L= μ.4.π.10-7. .S CẢM l μ: Độ từ thẩm, đặc trưng cho từ tính của 1. SuẤT ĐiỆN ĐỘNG TỰ CẢM lõi sắt (có giá trị cỡ 104) 2. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦA Ống dây tự cảm
 10. II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA 1. Định nghĩa: Là hiện tượng cảm ứng MỘT MẠCH KÍN điện từ xảy ra trong một mạch có dòng II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây bởi sự biến thiên cường 1. ĐỊNH NGHĨA độ dòng điện trong mạch. 2. MỘT SỐ VÍ DỤ - Trong mạch điện 1 chiều, hiện tượng III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ tự cảm xảy ra khi đóng, ngắt mạch. CẢM - Trong mạch điện xoay chiều, hiện 1. SuẤT ĐiỆN ĐỘNG TỰ tượng tự cảm luôn xảy ra. CẢM 2. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦA Ống dây tự cảm
 11. VÍ Dụ 1: Quan saùt hieän töôïng khi ñoùng khoùa K R Đ1 A B Đ2 C D L,R K
 12. VÍ Dụ 1 R Đ1 - Ñ1, Ñ2: 2 ñeøn gioáng nhau A B - OÁng daây L coù ñieän trôû thuaàn R Đ2 C D * Khi ñoùng K L,R K + Ñ1 saùng ngay + Ñ2 saùng leân töø töø, sau moät thôøi gian ñoä saùng môùi oån ñònh * Giaûi thích + Khi ñoùng K : doøng ñieän ICD qua oáng daây L taêng → B taêng → töø thoâng qua L taêng → xuaát hieän IC choáng laïi söï taêng cuûa ICD → ICD taêng chaäm → Ñ2 saùng leân töø töø. + Coøn IAB taêng nhanh vì khoâng coù IC caûn trôû → Ñ1 saùng ngay.
 13. VÍ Dụ 2: quan sát hiện tượng khi ngắt khóa K Đ *Khi ngắt K đèn Đ không tắt ngay mà bừng sáng lên L K rồi mới tắt hẳn. *Giải thích : Khi ngắt K : dòng điện I qua L giảm → B giảm → Φ qua L giảm → xuất hiện IC khá lớn chống lai sự giảm của I → Ic phóng qua đèn → Đ sáng bừng lên rồi tắt.
 14. III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN 1. Khi có hiện tượng tự cảm xảy ra trong một mạch điện II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM thì suất điện động cảm ứng 1. ĐỊNH NGHĨA xuất hiện trong mạch được 2. MỘT SỐ VÍ DỤ gọi là suất điện động tự cảm III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM 1. SuẤT ĐiỆN ĐỘNG TỰ CẢM 2. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦA Ống dây tự cảm
 15. III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA Công thức tổng quát : MỘT MẠCH KÍN Với Φ là từ thông Δi φ Suy ra Δriêng Φ = L.ie = II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM −L etc = − Hay ΔΦ = L. Δitc Δt Δt 1. ĐỊNH NGHĨA 2. MỘT SỐ VÍ DỤ III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ - Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ CẢM với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch 1. SuẤT ĐiỆN ĐỘNG TỰ - Dấu trừ ( - ) phù hợp với CẢM định luật Len xơ 2. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦA Ống dây tự cảm
 16. III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA 2. Năng lượng từ trường của MỘT MẠCH KÍN ống dây tự cảm II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM Trong thí nghiệm 2, khi ngắt 1. ĐỊNH NGHĨA k, đèn sáng bừng lên trước 2. MỘT SỐ VÍ DỤ khi tắt. Điều này chứng tỏ trong mạch có dự trữ năng III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ lượng CẢM 1. SuẤT ĐiỆN ĐỘNG TỰ CẢM 2. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦA Ống dây tự cảm
 17. III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA 2. Năng lượng từ trường của MỘT MẠCH KÍN ống dây tự cảm II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM Năng lượng này chính là 1. ĐỊNH NGHĨA năng lượng đã được tích 2. MỘT SỐ VÍ DỤ lũy trong ống dây tự cảm III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ khi có dòng điện chạy CẢM qua. 1. SuẤT ĐiỆN ĐỘNG TỰ CẢM 2. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦA Ống dây tự cảm
 18. III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA 2. Năng lượng từ trường của MỘT MẠCH KÍN ống dây tự cảm II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM - Khi cuộn dây tự cảm có dòng điện cường độ i chạy qua thì trong cuộn 1. ĐỊNH NGHĨA dây tích lũy năng lượng dưới dạng 2. MỘT SỐ VÍ DỤ năng lượng từ trường III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ 1 CẢM W= L.i2 2 1. SuẤT ĐiỆN ĐỘNG TỰ CẢM 2. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦA Ống dây tự cảm
 19. IV. ỨNG DỤNG I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN - Hiện tượng tự cảm có nhiều ứng dụng trong mạch điện xoay chiều. II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM Cuộn cảm là một phần tử quan trọng 1. ĐỊNH NGHĨA trong các mạch điện xoay chiều có mạch dao động và các máy biến áp … 2. MỘT SỐ VÍ DỤ III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM 1. SuẤT ĐiỆN ĐỘNG TỰ CẢM 2. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦA Ống dây tự cảm
 20. MỞ K Đ Đ L ĐÓNG K + - + - K K Er Er
Đồng bộ tài khoản