intTypePromotion=3

Bài 4: Giới thiệu hệ thống Mạng Domain Network - Dùng trong Quản lý doanh nghiệp

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

1
237
lượt xem
90
download

Bài 4: Giới thiệu hệ thống Mạng Domain Network - Dùng trong Quản lý doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với các mô hình trước sử dụng mạng Workgroup tuy có lợi điểm là đơn giản , dễ triển khai nhưng không thuận lợi trong công tác quản trị và tính bảo mật kém, do vậy mô hình Lab-4 giói thiệu hệ thống Domain Network với các ưu điểm Quản lý tập trung toàn bộ mọi thành phần trong hệ thống,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4: Giới thiệu hệ thống Mạng Domain Network - Dùng trong Quản lý doanh nghiệp

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giới thiệu hệ thống Mạng Domain Network : Bài 4 Dùng trong Quản lý Doanh Nghiệp I- MÔ HÌNH Máy Domain ADSL Printer Client1,Client2  Ip:192.168.1.2 Ip:192.168.1.1  Ip:192.168.1.254  Ip: DHCP     SM:255.255.255.0 SM:255.255.255.0 SM:255.255.255.  GW:192.168.1.1 0  DNS:192.168.1.2 II- GIỚI THIỆU Với các mô hình trước sử dụng mạng Workgroup tuy có lợi điểm là đơn giản , dễ triển khai nhưng không thuận lợi trong công tác quản trị và tính bảo mật kém, do vậy mô hình Lab-4 giói thiệu hệ thống Domain Network với các ưu điểm Quản lý tập trung toàn bộ mọi thành phần trong hệ thống - - Khả năng bảo mật cao nhưng thuận lợi nhờ cơ chế Single Set of Credential - Khả năng co giãn linh động cho mọi quy mô, dễ dàng mở rộng - Áp dụng cơ chế quản lý dựa trên Policy (Policy-based Administration) - Cho phép triển khai các Application tích hợp trong AD Database do vậy tận dụng được cơ chế Replication của AD
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III- CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI Mô lab gồm 3 máy : 1 máy dùng Windows Server 2k3 làm Domain Controller, DNS, DHCP server, 2 máy Vista dùng cho User với các bước thực hiện để minh họa khả năng quản lý của Domain Network với các công việc: - Xây dụng hệ thống Domain bao gồm : nâng cấp Domain Controller - Triển khai DHCP Server trên máy Domain Controller để cấp thông số cho các máy Workstation kết nối (Join) Domain một cách tự động - Tổ chức hệ thống và phân quyền quản trị (Delegate) - Tạo Home Directory, Roamming Profile cho Domain User - Thiết lập Group Policy Object (GPO) để : triển khai application (deploy software), Script, kiểm soát các sự kiện (Events) xảy ra trong hệ thống
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1. Dựng domain controller trên máy Server với domain là nhatnghe.local. 2. Cấu hình lại DNS server (tạo reserve lookup zone..) 3. Cài và cấu hình DHCP server trên máy Server 4. Join tất cả các máy client vào domain nhatnghe.local dùng ip động 5. Cho các máy client dùng Ip động truy cập được internet. 6. Tổ chức các OU và user sau: a. Trong doamin nhatnghe.local tạo 2 OU : HCM và NhaTrang b. Trong OU HCM tạo 2 OU con PKthuat , PGvien và user AdminHCM c. Trong OU PKthuat tạo user AdminPKT và user Nv1,Nv2,Nv3 d. Trong OU PGvien tạo user AdminPgv và user Gv1,Gv2,Gv3 e. Trong OU Nhatrang tạo 2 OU con PKthuat ,PGvien và 2 user AdminNT, NV4 7. Trong OU HCM\PKthuat tạo group GKThuat add AdminNv1,Nv2,Nv3 vào group này. Trong OU HCM\PGvien tạo group Gvien add Gv1,Gv2,Gv3 vào group này. Trong Ou HCM tạo group Admin add AdminPKT, adminPgv vào group này. 8. Cài AdminPAK.msi vào máy Client1và máy client2 9. Ủy quyền cho user AdminHCM có toàn quyền trên OU HCM và user AdminNT có toàn quyền trên Ou NhaTrang (cho 2 user này có quyền tạo policy cho Ou của mình). 10. Cho user AdminHCM, AdminNT, AdminPKT, AdminGVien được phép Remote Desktop. Trên máy client1 logon vào AdminHCM và AdminNT Remote Desktop vào Doamin để kiểm tra. 11. Dùng quyền của AdminHCM ủy quyền cho user AdminPKT có toàn quyền trên OU PKthuat, user AdminPGV toàn quyền trên OU PGvien. 12. Dùng quyền AdminPKT cấm tất cả các user trong OU PKThuat không được phép chạy Notepad.exe, ngọai trừ user AdminPKT. 13. Trên Server tạo folder FileServer, share foler này cho group GKThuat có quyền read, group Gvien chỉ có quyền xóa file và folder do chính user đó tạo ra, group Admin có full quyền 14. Cài mày in Lexmark trên máy Server và share cho mọi user có quyền in. Dùng quyền AdmimHCM tạo logon script cho OU HCM sao cho khi user logon tự động add network từ Ser1 về máy client. 15. Tạo logon script cho tất cả các user tự động map folder Fileserver về ổ đĩa Y: máy client. 16. Kiểm toán tất cả các user trong ou HCM in trên máy in Lexmark. 17. Kiểm toán tất cả user truy cập vào foleder FileServer. 18. Cho các user dùng Roaming Profile,
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 19. Làm Home folder cho tất cả các user 20. Deploy office cho tất cả các user. 21. Backup DHCP, Backup domain. Copy các thông tin backup sang PC khác. Ghost lại máy Domain sau đó restore DHCP và domain trở về trạng thái ban đầu. Thực hiện 1. Dựng domain controller trên máy Ser1với domain là nhatnghe.local
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vào Start Run  DCPROMO màn 1. Click phải lên my network place chọn 2. hình welcome ấn Next Next chọn properties, click phải lên cacrd Lan chọn properties, chọn TCP/IP properties, khai option Controller for a new domain ấn Next báo IP như hình vẽ, OK. 3. Chọn option domain in a new forest ấn 4. Nhập vào tên domain Nhatnghe.local ấn Next Next
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. NetBios name ấn Next 6. Database ấn Next 8. Tiếp tục ấn Next, Next, Next đến khi hoàn 7. Màn hình SysVol ấn Next, chọn option tất, khởi động lại máy Install and configure the DNS… ấn Next 2. Cấu hình lại DNS server (tạo reserve lookup zone..)
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Vào Start Run gõ lệnh DNSMGMT.MSC 1. Vào card Lan sửa lại Prefer DNS là IP của máy Server để vào DNS 3. Click phải vào Reverse Lookup Zone, chọn 4. Màn hình Welcome ấn Next, chọn option Primary Zone ấn Next Next New Zone 5. Network ID nhập vào 192.168.1 Next, 6. Vào Start Run CMD gõ lệnh IPconfig Next /registerDNS
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Vào DNS kiểm tra xem có PRT chưa, vào 8. Click phải PC chọn Properties, chọn Tab Start Run gõ NSLookup để kiểm tra. Forwarder nhập vào IP của ISP ấn Add, OK. Hoàn tất việc chỉnh sữa DNS. 3. Cài và cấu hình DHCP server trên máy Server 1. Vào Start Run gõ lệnh APPWIZ.CPL để 2.Vào Start Run gõ lệnh DHCPMGMT.MSC vào Add Remove Program, chọn Add Remove để vào DHCP, click phải lên DHCP chọn Window Component, chọn Network Services Manage authorized servers ấn Detail chọn DHCP ấn Next, chỉ source Window2K3, để cài DHCP
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Ấn Authorize, nhập vào IP của máy Server, 4. Chọn Server ấn Next, hoàn tất Authorized OK, OK. Server 5. Click phải lên Server chọn New Scope nhập 6. Nhập vào Start IP, End IP, Next vào Scope Name ấn Next 7. Nhập vào dãy IP loại trừ Next, Next 8. Chọn Option Yes, I want… Next.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9. Nhập IP của ADSL, Next 10. Nhập IP của DNS Server ấn Next 11. Màn hình WinS ấn Next, chọn Option Yes, 12. Hoàn tất việc cài DHCP I want to active… Next, Finish 4. Join tất cả các máy client vào domain nhatnghe.local dùng ip động 1. Tại máy client1 và client2 vào start run gõ 2. Click phải vào computer chọn properties, cmd ra cửa sổ command gõ ipconfig /renew chọn change settings, ấn change, chọn option Domain, nhập vào nhatnghe.local ok nhập xin ip từ máy DHCP, ipconfig /all, nslookup để user + pass administrator restart lại máy test DNS. join domain xong 5. Cho các máy client dùng Ip động truy cập được internet.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Sau khi join domain xong, logon vào máy 2. vào IE test thử một số trang web, hoàn tất client1 và client2 dùng lệnh nslookup test lại phần 5 DNS, kiểm tra xem có truy vấn được các trang trang web ngoài internet không. Vì DNS server đã forwarder ra ISP ở bước 8 phần 2 nên việc truy vấn DNS những trang web ngòai Internet sẽ thành công 6. Tổ chức các OU và user sau: a. Trong doamin nhatnghe.local tạo 2 OU : HCM và NhaTrang b. Trong OU HCM tạo 2 OU con PKthuat , PGvien và user AdminHCM c. Trong OU PKthuat tạo user AdminPKT và user Nv1,Nv2,Nv3 d. Trong OU PGvien tạo user AdminPgv và user Gv1,Gv2,Gv3 e. Trong OU Nhatrang tạo 2 OU con PKthuat ,PGvien và 2 user AdminNT, NV4 1. Trở về máy domain, vào Run gõ lệnh 2. Tương tự tạo OU NhaTrang. DSA.MSC, click phải vào nhatnghe.local chọn New Organizational Unit nhập vào tên Ou là HCM, Ok 3. Click phải vào OU HCM tạo OU PKthuat, 4. Click phải vào OU PKthuat tạo user OU PGvien và user AdminHCM. AdminPKT, NV1,NV2,NV3.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Click phải vào OU PGvien tạo user 6. Click phải vào OU NhaTrang tạo 2 OU con adminPgv,Gv1,Gv2,Gv3. là PKThuat và PGvien. Tiếp tục click phải vào ou Nhatrang tạo 2 user AdminNT và Nv4. 7. Trong OU HCM\PKthuat tạo group GKThuat add AdminNv1,Nv2,Nv3 vào group này. Trong OU HCM\PGvien tạo group Gvien add Gv1,Gv2,Gv3 vào group này. Trong Ou HCM tạo group Admin add AdminPKT, adminPgv vào group này. 1. Click phải vào OU Pkthuat con Ou HCM 2. Click phải vào GPKthuat vừa tạo chọn chọn New  Group nhập vào GPKthuat Ok. Properties chọn Tab Member, Add NV1, NV2, NV3 vào Group
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Click phải vào OU HCM\PGvien tạo Group 4. Click phải vào Group GVien mới vừa tạo GVien. chọn Properties chọn Tab Member Add GV1, GV2, GV3 vào Group. 5. Click phải vào OU HCM tạo Group Admin, 6. Hoàn tất phần 7 click phải vào Group Admin chọn Properties chọn Tab Member, add AdminPGV, AdminPKT vào Group 8. Cài AdminPAK.msi vào máy Client1và máy client2 1. Trên máy Domain click phải vào ổ đĩa C 2. Tại máy Client1 và Client2 logon vào chọn Search tìm file AdminPAK.MSI, copy file Administrator của Domain truy cập vào folder này vào folder share cho máy Client. share của máy Domain cài AdminPAk.MSI 9. Ủy quyền cho user AdminHCM có toàn quyền trên OU HCM và user AdminNT có toàn quyền trên Ou NhaTrang (cho 2 user này có quyền tạo policy cho Ou của mình).
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Tại máy Domain vào Start Run gõ lệnh 2. Màn hình Welcome ấn Next, add DSA.MSC click phải vào OU HCM AdminHCM, OK Next chọn Delegate Control. Cấp quyền cho user AdminHCM 4. Vào Menu View chọn Advanced Features 3. Next hoàn tất cấp quyền cho AdminHCM 5. Click phải vào OU Nhatrang chọn 6. Chọn Tab Security add AdminNT vào, cấp Properties Full quyền cho User này OK
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Click phải vào Group Policy Creator 8. Add AdminHCM và AdminNT vào Group Owner chọn Properties này cho phép 2 User này tạo Policy 10. Cho user AdminHCM, AdminNT, AdminPKT, AdminGVien được phép Remote Desktop. Trên máy client1 logon vào AdminHCM và AdminNT Remote Desktop vào Doamin để kiểm tra. 1. Tại máy Domain click phải vào My 2. Ấn Select Remote User ấn Add chọn user computer chọn Properties, chọ tab Remote, AdminHCM, AdminNT, AdminPGV, chọn check box enable remote desktop… AdminPKT, cho phép các user này Remote Desktop, OK 3. Start Programs Administrative Tools 4. Ấn nút Add chọn user AdminHCM,  Domain Controller Security Policy  AdminNT, AdminPGV, AdminPKT cho Double Click Security Setting\Local Policy các user này Logon locally, OK \UserRightsAssigment\AllowLogon Locally
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Double Click Security Setting\Local Policy\User 6. Ấn nút Add chọn user AdminHCM, Rights Assigment\Allow Logon Through AdminNT, AdminPGV, AdminPKT cho Terminal các user này Logon bằng Terminal services services 7. Vào Start Run gõ lệnh GPUpdate /Force 8. Trên máy Client1 và Client2 Logon bằng quyền AdminHCM, vào Start Run gõ lệnh MSTSC để Remote vào Doamin thử 11. Dùng quyền của AdminHCM ủy quyền cho user AdminPKT có toàn quyền trên OU PKthuat, user AdminPGV toàn quyền trên OU PGvien. 1. Tại máy Client1 đăng nhập bằng quyền 2. Bỏ checkbox Allow inheritable, chọn AdminHCM, vào Srtart Run gõ lệnh AdminPKT ấn Edit, DSA.MSC click phải lên OU PKThuat chọn Properties chọn Tab Security, add user AdminPKT, cấp full quyền cho user này, ấn Advance
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Trong phần Apply onto chọn This object 4. Tương tự click phải vào Ou PGVien chọn and all child objects, OK, OK, OK Properties chọn Tab Security add AdminPGV cấp full quyền cho user này, ấn Advanced 5. Trong phần Apply onto chọn This object 6. Trên mày Client1 lần lượt Logon vào and all child objects, OK, OK, OK AdminPGV và AdminPKT để kiểm tra 12. Dùng quyền AdminPKT cấm tất cả các user trong OU PKThuat không được phép chạy Notepad.exe, ngọai trừ user AdminPKT.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Tại máy Client1 logon bằng quyền 2. Trong user Configuration\Administrative AdminPKT, Remote Desktop lên máy Templates\ System double click vào Don’t Domain, vào DSA.MSC, click phải lên OU run specified Windows application. PKThuat chọn Tab Group Policy ấn nút New gõ tên PolicyPKThuat ấn Edit 3. Chọn Enabled ấn Show 4. Ấn Add nhập vào Notepad.exe, OK, OK, OK
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Trở về Tab Group Policy chọn Properties. 6. Chọn Tab Security, ấn Add add user AdminPKT, OK, check vào ô Deny apply group policy, OK, OK 7. Vào Start Run gõ lệnh GPupdate /force 8. Lần lượt logon bằng quyền NV1, NV2,NV3 để kiểm tra có chạy Notepad được hay không. NV1, NV2, NV3 không chạy được, AdminPKT chạy được. 13. Trên Server tạo folder FileServer, share foler này cho group GKThuat có quyền read, group Gvien quyền xóa file và folder do chính user đó tạo ra, group Admin full quyền 1. Trên máy Domain tạo folder C:\FileServer, 2. Cho Everyone allow full control, OK click phải lên folder này chọn Share, chọn option Share this folder ấn Permissions
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Chọn Tab Security add group Admin, 4. Bỏ check Allow Inheritable, chọn group GKThuat, GVien, Chọn Group Admin, GVien ấn Edit GVien cấp full control, GKThuat quyền Read, ấn Advanced. 5. Bỏ 2 check box của Delete Subfolders 6. Tại Tab Security remove Group users, OK. and file và Delete OK, OK Tại máy Client1 logon vào NV1, GV1 và AdminPKT truy cập lên folder FileSever để kiểm tra quyền. 14. Cài mày in Lexmark trên máy Server và share cho mọi user có quyền in. Dùng quyền AdmimHCM tạo logon script cho OU HCM sao cho khi user logon tự động add network từ Server về máy client.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản