Bài 4: Sự tạo phôi vị

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
237
lượt xem
89
download

Bài 4: Sự tạo phôi vị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Trình bày sự tạo phôi vị; Trình bày sự tạo phôi thần kinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4: Sự tạo phôi vị

 1. Baøi 4: SÖÏ TAÏO PHOÂI VÒ Ba MUÏC TIEÂU: – TRÌNH BAØI SÖÏ TAÏO PHOÂI VÒ – TRÌNH BAØI SÖÏ TAÏO PHOÂI THAÀN KINH
 2. I. SÖÏ TAÏO PHOÂI VÒ I. A. KHAÙI NIEÄM – Laø quaù trình bieán ñoåi phoâi 2 laù thaønh phoâi 3 laù, xaùc laäp truïc ñaàu- ñuoâi vaø caùc maët ñoái xöùng 2 beân – Laø cô sôû cho giai ñoaïn taïo cô quan ôû tuaàn leã thöù 4 – Qui ñònh vò trí caùc caáu truùc maàm B. ÑÖÔØNG NGUYEÂN THUÛY – SÖÏ TAÏO ÑÖÔØNG NGUYEÂN THUÛY NGUOÀN GOÁC: TÖØ TEÁ BAØO THÖÔÏNG BÌ PHOÂI CAÁU TAÏO BAO GOÀM: – RAÕNH NGUYEÂN THUÛY – HOÁ NGUYEÂN THUÛY – NUÙT NGUYEÂN THUÛY (NUÙT HENSEN) – VAI TROØ CUÛA ÑÖÔØNG NGUYEÂN THUÛY TAÏO TRUÏC VAØ CAÙC MAËT PHAÚNG ÑOÁI XÖÙNG 2 BEÂN LAØ ÑÖÔØNG CHO CAÙC TEÁ BAØO THÖÔÏNG BÌ PHOÂI ÑI QUA ÑEÅ TAÏO HAÏ BÌ VAØ TRUNG BÌ QUI ÑÒNH SOÁ PHAÄN CUÛA CAÙC TEÁ BAØO THÖÔÏNG BÌ PHOÂI SAU KHI ÑI QUA
 3. Phoâi ôû cuoái tuaàn leã thöù 2
 4. Söï taïo ñöôøng nguyeân thuûy
 5. C. DAÂY SOÁNG – SÖÏ TAÏO DAÂY SOÁNG CAÙC TEÁ BAØO THÖÔÏNG BÌ PHOÂI ÑI QUA HOÁ NGUYEÂN THUÛY TAÏO OÁNG DAÂY SOÁNG (ÔÛ SAU TAÁM TRÖÔÙC DAÂY SOÁNG) OÁNG DAÂY SOÁNG → TAÁM DAÂY SOÁNG → DAÂY SOÁNG OÁNG DAÂY SOÁNG THOÂNG VÔÙI NOÄI BÌ (OÁNG THAÀN KINH-RUOÄT) – VAI TROØ CUÛA DAÂY SOÁNG CAÛM ÖÙNG TAÏO NGOAÏI BÌ THAÀN KINH (TAÏO HEÄ THAÀN KINH) TOÀN TAÏI DÖÔÙI DAÏNG NHAÂN TUÛY ÔÛ CAÙC ÑÓA GIAN SOÁNG D. SÖÏ TAÏO NOÄI BÌ – CAÙC TEÁ BAØO THÖÔÏNG BÌ PHOÂI ÑI QUA ÑÖÔØNG NGUYEÂN THUÛY VAØO HAÏ BÌ PHOÂI, THAY THEÁ CAÙC TEÁ BAØO HAÏ BÌ PHOÂI, BIEÁN ÑOÅI HAÏ BÌ PHOÂI THAØNH NOÄI BÌ
 6. Söï taïo oáng daây soáng
 7. Söï taïo daây soáng
 8. E. SÖÏ TAÏO TRUNG BÌ (TRUNG BÌ TRONG PHOÂI) – CAÙC TEÁ BAØO THÖÔÏNG BÌ PHOÂI ÑI QUA ÑÖÔØNG NGUYEÂN THUÛY VAØO GIÖÕA HAÏ BÌ PHOÂI VAØ THÖÔÏNG BÌ PHOÂI, TAÏO CAÙC TRUNG BÌ TRONG PHOÂI – TRUNG BÌ TRONG PHOÂI: TRUNG BÌ CAÄN TRUÏC → CAÙC ÑOÁT PHOÂI TRUNG BÌ TRUNG GIAN → CAÙC ÑOÁT PHOÂI TRUNG BÌ TAÁM BEÂN → LAÙ TAÏNG + LAÙ THAØNH – NGOAÏI TRÖØ: MAØNG HOÏNG-MIEÄNG, MAØNG NHÔÙP F. SÖÏ TAÏO NGOAÏI BÌ – NGOAÏI BÌ THAÀN KINH: TAÁM THAÀN KINH BAÛN THAÀN KINH OÁNG THAÀN KINH (PHOÂI THAÀN KINH) MAØO THAÀN KINH – NGOAÏI BÌ BEÀ MAËT: KHOÂNG THAM GIA TAÏO HEÄ THAÀN KINH NGOAÏI BÌ DA – MAØO THAÀN KINH: TAÏO TEÁ BAØO HAÉC TOÁ DA, MOÂ LIEÂN KEÁT VUØNG ÑAÀU-MAËT-COÅ G. SÖÏ TAÏO NIEÄU NANG TÖØ NOÄI BÌ THAØNH TUÙI NOAÕN HOAØNG, NGAY PHÍA DÖÔÙI MAØNG NHÔÙP –
 9. Söï taïo noäi bì
 10. Söï taïo trung bì
 11. Söï di chuyeån cuûa teá baøo thöôïng bì phoâi
 12. Söï taïo caùc loaïi trung bì trong phoâi
 13. Söï taïo oáng thaàn kinh vaø maøo thaàn kinh
 14. Söï taïo taám thaàn kinh
 15. Söï bieät hoùa cuûa 3 laù phoâi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản