intTypePromotion=3

Bài 5 : Báo cáo ngân lưu

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
393
lượt xem
253
download

Bài 5 : Báo cáo ngân lưu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp thêm nhiều thông tin rất quan trọng bởi vì bảng cân đối kế toán chỉ thể hiện giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một ngày cụ thể . Không biết được trong kỳ, doanh nghiệp đã chi mua sắm hay thanh lý bào nhiêu ..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5 : Báo cáo ngân lưu

 1. Bài 5: Báo cáo ngân lưu Bài gi ng ñư c xây d ng trên cơ s th a k bài gi ng trong môn Các nguyên lý k toán c a th y Bùi Văn và Nguy n T n Bình các năm h c trư c. Huỳnh Th Du 1 N i dung trình bày 1. Nh ng v n ñ chung v báo cáo ngân lưu 2. Các b ph n c a báo cáo ngân lưu 3. S hình thành báo cáo ngân lưu 4. Tóm lư c v các báo cáo tài chính 2
 2. Ph n I: Nh ng v n ñ chung v BCNL 1. Nh ng câu h i ñ t ra 2. ð nh nghĩa báo cáo ngân lưu 3. C u trúc c a m t báo cáo ngân lưu 4. M c ñích c a báo cáo ngân lưu 5. S c n thi t c a báo cáo ngân lưu 6. M u báo cáo ngân lưu thư ng g p 3 Các câu h i ñ t ra T i sao doanh nghi p có lãi mà không có ti n? Lãi gi l th t? Làm sao bi t ñư c ñ ng ti n trong doanh nghi p ñư c s d ng như th nào? 4
 3. Báo cáo ngân lưu? Báo cáo ngân lưu: M t tóm t t dòng ti n c a m t công ty trong m t kho ng th i gian xác ñ nh Cash flow statement: A summary of a company's cash flow over a given period of time. 5 Ho t ñ ng c a doanh nghi p
 4. Ho t ñ ng c a DN & báo cáo ngân lưu B t kỳ lo i hình nào, b t k qui mô doanh nghi p ra sao, ñ u có 3 ho t ñ ng gi ng h t nhau: Ho t ñ ng kinh doanh. Ho t ñ ng ñ u tư. Ho t ñ ng tài chính. Báo cáo ngân lưu th hi n 3 dòng ti n t 3 ho t ñ ng trên. 7 Các dòng ngân lưu Ho t ñ ng kinh doanh: Dòng thu, dòng chi cho các ho t ñ ng kinh doanh chính c a doanh nghi p. Ho t ñ ng ñ u tư: Dòng thu, dòng chi cho các ho t ñ ng ñ u tư hay thanh lý tài s n c ñ nh, chi ñ u tư, thu h i ñ u tư. Ho t ñ ng tài chính: Dòng thu, dòng chi cho các ho t ñ ng tài chính (huy ñ ng v n) c a doanh nghi p. 8
 5. C u trúc c a báo cáo ngân lưu Các quy ư c v ngân lưu Các khái ni m quy ư c v ngân lưu: Ngân lưu vào, hay dòng thu Ngân lưu ra, hay dòng chi Ngân lưu ròng = Ngân lưu vào – Ngân lưu ra (NCF: Net cash flows) = (Inflows) – (Outflows) T ng ngân lưu ròng (c a c 3 ho t ñ ng) s ph i b ng: Chênh l ch Cu i kỳ, ð u kỳ trong t n qu ti n m t. 10
 6. M c ñích c a báo cáo ngân lưu Ch ra nguyên nhân thay ñ i trong t n qu ti n m t Ch ra m i quan h gi a l i nhu n ròng và ngân lưu ròng Gi i thích ngu n ti n m t ñã ñư c t o ra b ng cách nào và ñã ñư c chi tiêu như th nào trong kỳ; ðánh giá kh năng tr n ñúng h n b ng ti n; Thông tin này h u ích cho nh ng ai? 11 S c n thi t c a báo cáo ngân lưu Cung c p thêm nhi u thông tin r t quan tr ng b i vì b ng cân ñ i k toán: Ch th hi n giá tr tài s n và ngu n hình thành tài s n t i m t ngày c th (tính th i ñi m) Không bi t ñư c trong kỳ, doanh nghi p ñã chi mua s m (hay thanh lý) bao nhiêu ñ i v i tài s n c ñ nh? Không bi t ñư c trong kỳ kinh doanh, doanh nghi p ñã t ng ñi vay (tr n vay) bao nhiêu? 12
 7. S c n thi t c a báo cáo ngân lưu (tt) Và b i vì Báo cáo thu nh p ñư c l p theo nguyên t c th c t phát sinh, ch không ph i theo ti n m t. T i sao có lãi mà không có ti n, và ngư c l i? Th nào là “lãi phá s n” hay “lãi gi , l th t”? Làm sao gi i thích s thay ñ i (tăng hay gi m) trong t n qu ti n m t gi a cu i kỳ và ñ u kỳ. 13 Báo cáo ngân lưu quan tr ng ntn? Th hi n b c tranh hoàn ch nh hơn v hi n tr ng tài chính c a doanh nghi p. Nhi u doanh nghi p l n b th t b i do không qu n lý ñư c dòng ngân lưu c a h . Báo cáo ngân lưu là báo cáo b t bu c theo chu n m c k toán qu c t và c a nhi u qu c gia. Vi t Nam? 14
 8. Báo cáo ngân lưu thư ng g p
 9. Ph n II: Các b ph n c a BCNL 1. Ti n m t? 2. Ngân lưu t ho t ñ ng kinh doanh 3. Ngân lưu t ho t ñ ng ñ u tư 4. Ngân lưu t ho t ñ ng tài chính 5. Nh ng giao d ch không b ng ti n 6. Nh ng giao d ch tác ñ ng ñ n dòng ti n 19 “TI N M T” “Ti n m t” trong báo cáo ngân lưu ñư c hi u g m: Ti n m t t i qu , ti n g i ngân hàng, ti n ñang chuy n và các ch ng khoán tương ñương như ti n. Các ch ng khoán tương ñương như ti n g m: • Ch ng khoán ng n h n có tính thanh kho n cao. • D dàng chuy n ñ i thành ti n. 20
 10. Ngân lưu t ho t ñ ng kinh doanh Ngân lưu vào • Thu ti n t khách hàng. • Thu lãi, thu t ho t ñ ng kinh doanh khác. • Thu c t c ñư c chia (do ñ u tư vào công ty khác). Ngân lưu ra • Tr cho ngư i bán hàng. • Tr lãi, tr thu . • Tr lương. • Tr cho ho t ñ ng kinh doanh khác 21 Ngân lưu t ho t ñ ng ñ u tư Ngân lưu vào (dòng thu), g m: • Bán thanh lý tài s n c ñ nh. • Bán ch ng khoán ñ u tư. • Thu h i kho n ñ u tư hay cho vay. Ngân lưu ra (dòng chi), g m: • Mua s m tài s n c ñ nh. • Mua ch ng khoán ñ u tư. • Cho vay hay ñ u tư, hùn v n vào công ty khác. 22
 11. Ngân lưu t ho t ñ ng tài chính Ngân lưu vào (dòng thu), g m: Lãi vay • Phát hành c phi u ñâu • Phát hành trái phi u công ty • Vay ti n ngân hàng Ngân lưu ra (dòng chi), g m: • Mua l i c phi u (c phi u ngân qu ). • Mua l i ho c thanh toán trái phi u công ty. • Tr n ti n vay. • Tr c t c. 23 Nh ng ho t ñ ng không phát sinh ti n m t Ví d : • Chuy n n thành v n c ph n. • Mua, bán ch u tài s n c ñ nh. Nh ng ho t ñ ng này không t o ra dòng ti n nên không th hi n trong báo cáo ngân lưu. Tuy nhiên ñ gi i thích s thay ñ i c a chúng trên b ng cân ñ i k toán, báo cáo ngân lưu s có thêm dòng ghi chú (notes) bên dư i ho c s ñư c ghi trong thuy t minh BCTC. 24
 12. M t s giao d ch thông thư ng và nh hư ng ñ n dòng ngân lưu Các giao d ch thu c ho t ñ ng kinh doanh: Bán hàng hoá d ch v , thu ti n m t + Bán ch u 0 Thu ti n lãi do ñ u tư vào các ñơn v khác + Thu n kho n ph i thu + Ghi nh n giá v n hàng bán 0 Mua hàng nh p kho, tr ti n m t - Mua ch u 0 Tr n kho n ph i tr - 25 M t s giao d ch thông thư ng và nh hư ng ñ n dòng ngân lưu (tt) Các giao d ch thu c ho t ñ ng kinh doanh: Chi phí phát sinh ph i tr 0 Tr chi phí phát sinh - Thu phát sinh ph i tr 0 Tr thu phát sinh - Lãi vay phát sinh ph i tr 0 Tr lãi vay phát sinh - Tr trư c chi phí (ví d b o hi m) - Ghi gi m chi phí tr trư c 0 Ghi chi phí kh u hao 0 26
 13. M t s giao d ch thông thư ng và nh hư ng ñ n dòng ngân lưu (tt) Các giao d ch thu c ho t ñ ng ñ u tư: Mua tài s n c ñ nh, tr ti n m t - Mua ch u tài s n c ñ nh 0 Bán thanh lý tài s n, thu ti n m t + Bán ch u tài s n c ñ nh 0 Mua ch ng khoán ñ u tư - Bán ch ng khoán ñ u tư + Cho vay - 27 M t s giao d ch thông thư ng và nh hư ng ñ n dòng ngân lưu (tt) Các giao d ch thu c ho t ñ ng tài chính: Vay n (dài h n và ng n h n) + Tr n (dài h n và ng n h n) - Phát hành c phi u (thư ng và ưu ñãi) + Mua l i c phi u - Tr n vay - Tr c t c - Chuy n n thành c phi u 0 Chuy n ph n n dài h n thành n ng n h n 0 28
 14. Ph n III: S hình thành BCNL 1. Hình th c c a báo cáo ngân lưu 2. Hai phương pháp l p báo cáo ngân lưu 3. M t ví d ñơn gi n 29 L p báo cáo ngân lưu V hình th c, báo cáo ngân lưu g m 3 ph n: Ngân lưu ròng t ho t ñ ng kinh doanh (I) Ngân lưu ròng t ho t ñ ng ñ u tư (II) Ngân lưu ròng t ho t ñ ng tài chính (III) T ng ngân lưu ròng = I + II + III + Ti n m t t n qu ñ u kỳ = Ti n m t t n qu cu i kỳ 30
 15. Hai phương pháp l p báo cáo ngân lưu Phương pháp gián ti p • Ngân lưu ròng t ho t ñ ng kinh doanh ñư c tính b ng cách ñi u ch nh t l i nhu n ròng. • H u h t các công ty ñ u áp d ng phương pháp này. Phương pháp tr c ti p • Ngân lưu ròng t ho t ñ ng kinh doanh ñư c tính t nh ng dòng th c thu, th c chi. • Phương pháp này d hi u cho ngư i ñ c, tuy nhiên các công ty r t ít áp d ng. Th o lu n? 31 Phương pháp tr c ti p Ưu ñi m: • ðơn gi n có th s d ng các s sách k toán như: s cái, s qu ñ nh t ra các dòng thu, chi. Như c ñi m • Kh i lư ng công vi c l n, d nh m l n, và không kh thi. • S qu ghi theo trình t th i gian, trong khi báo cáo ngân lưu c n phân lo i dòng ti n t các ho t ñ ng • Ngư i bên ngoài công ty làm sao có ñư c các s sách này? 32
 16. Nh n xét v hai phương pháp Phương pháp tr c ti p cung c p chi ti t hơn v dòng ngân lưu t ho t ñ ng kinh doanh. Th hi n các dòng thu chi c th , và d hi u. Phương pháp gián ti p cho th y “ch t lư ng” c a l i nhu n, ch ra các nhân t tác ñ ng ñ n ngân lưu t ho t ñ ng kinh doanh m t cách rõ ràng hơn. Trong c hai phương pháp, ngân lưu t ho t ñ ng ñ u tư và ho t ñ ng tài chính ñ u ñư c l p theo phương pháp tr c ti p. Ngân lưu ròng c a hai phương pháp ñ u ph i cho k t qu như nhau. 33 Các ngu n d li u s d ng 1. B ng cân ñ i k toán 2. Báo cáo thu nh p 3. B ng thuy t minh các báo cáo tài chính (notes) 4. Các tài li u, s sách k toán khác có liên quan 34
 17. M t ví d ñơn gi n (Công ty ABC) 1. Các ch s h u góp 10 t ti n m t 2. Vay dài h n 7 t ñ mua máy móc thi t b và xây nhà xư ng tr giá 10 t 3. Mua b ng sáng ch tr giá 2 t ñ ng b ng ti n m t 4. Vay ng n h n thêm 10 t ñ mua nguyên v t li u tr giá 20 t nh p vào kho, nhưng ch tr bên mua 12 t ? 5. Xu t hàng t n kho giá tr 10 t bán ñư c 15 t , nhưng chưa thu ñư c ñ ng ti n m t nào, trong khi chi phí khác b ng ti n m t 2 t ñ ng (bao g m 1 t ñ ng tr lãi vay), kh u hao 1 TSCð h u hình 1 t ñ ng (Thu thu nh p DN b ng 28%) 6. Thu ñư c 10 t ñ ng ti n m t, tr b t n khách hàng 5 t ñ ng 7. Dùng ti n m t mua 3 t ñ ng ch ng khoán dài h n, 2 t ñ ng ch ng khoán ng n h n 8. N p thu 300 tri u ñ ng 9. Chi tr c t c 500 tri u ñ ng 35 Báo cáo thu nh p ðvt: tri u ñ ng Kho n m c S ti n Doanh thu g p 15.000 Các kho n gi m tr 0 Doanh thu thu n (ròng) 15.000 Giá v n bán hàng 10.000 L i nhu n g p 5.000 Chi phí bán hàng 1.000 Chi phí qu n lý doanh nghi p (kh u hao) 1.000 L i nhu n t ho t ñ ng SXKD 3.000 Chi phí ho t ñ ng tài chính 1.000 L i nhu n trư c thu 2.000 Thu thu nh p doanh nghi p 560 L i nhu n thu n (ròng) 1.440 36
 18. B ng cân ñ i k toán TÀI S N N VÀ V N TSLð & ðTNH 17.200 N 20.260 Ti n m t 200 Ng n h n 13.260 ð u tư ng n h n 2.000 Ph i tr 3.260 Ph i thu 5.000 Vay ng n h n 10.000 T n kho 10.000 Dài h n 7.000 TSCð & ðTDH 14.000 V N 10.940 TSCð H u hình 9.000 V n c ph n 10.000 TSCð Vô hình 2.000 LN gi l i 940 ð u tư dài h n 3.000 T ng tài s n 31.200 T ng N + V n 31.200 37 Báo cáo ngân lưu (pp tr c ti p) ðvt: tri u ñ ng Kho n m c S ti n HO T ð NG KINH DOANH (9.300) Thu ti n t bán hàng 10.000 Tr ti n mua hàng (17.000) Chi phí khác (2.300) HO T ð NG ð U TƯ (15.000) Mua s m tài s n c ñ nh (12.000) Mua ch ng khoán (3.000) HO T ð NG TÀI CHÍNH 26.500 Vay ng n h n 10.000 Vay dài h n 7.000 Huy ñ ng v n c ph n 10.000 Chi tr c t c (500) NGÂN LƯU RÒNG TRONG KỲ Ỳ 2.200 S DƯ TI N M T CU I KỲ Ỳ 2.200 38
 19. Báo cáo ngân lưu (pp gián ti p) ðvt: trñ Kho n m c 2006 HO T ð NG KINH DOANH (9.300) L i nhu n ròng 1.440 + Kh u hao 1.000 - Thay ñ i kho n ph i thu (5.000) - Thay ñ i hàng t n kho (10.000) + Thay ñ i kho n ph i tr 3.260 HO T ð NG ð U TƯ (15.000) Mua s m tài s n c ñ nh (12.000) Mua ch ng khoán (3.000) HO T ð NG TÀI CHÍNH 26.500 Vay ng n h n 10.000 Vay dài h n 7.000 Huy ñ ng v n c ph n 10.000 Chi tr c t c (500) NGÂN LƯU RÒNG TRONG KỲ Ỳ 2.200 S DƯ TI N M T CU I KỲ Ỳ 2.200 39 Tóm t t n i dung ñã trình bày 1. Nh ng v n ñ chung v báo cáo ngân lưu 2. Các b ph n c a báo cáo ngân lưu 3. S hình thành báo cáo ngân lưu 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản