Bài 5: Khởi động sao - tam giác

Chia sẻ: Tròn VoVo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
1.038
lượt xem
253
download

Bài 5: Khởi động sao - tam giác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi động sao tam giác mục đích là để giảm dòng khởi động xuống nhưng momen lại giảm đi 3 lầ và ngược lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5: Khởi động sao - tam giác

  1. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p BÀI 5 KH I NG SAO - TAM GIÁC 5.1. Tóm t t lý thuy t Kh i ng sao tam giác (Y/∆) m c ích là dùng gi m dòng kh i ng xu n g 3 l n, nh ng mômen l i gi m i 3 l n và ng c l i. Kh i ng Y/∆ ch tho mãn khi i n áp cu n dây ng c phù h p v i th ng tr c là ∆. i n áp ngu n hay nói m t cách khác ng c ho t ng ch 5.1.1. m ch L1 L2 L3 N S F K1 OLR M K2 K3 Hình 5.1: M ch ng l c kh i ng sao tam giác 14
  2. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p 220 V AC ON OFF OLR K1 K2 TR TR TR K2 TR K3 K3 K1 K2 Hình 5.2: M ch i u khi n kh i n g sao tam giác ng sao - tam giác (Y/∆.) 5.1.2. Nguyên lý ho t ng c a m ch kh i Công t c t K3 óng thì ng c ch y h ình sao. Công t c t K3 m , công t c t K2 óng thì n g c ch y ch hình tam giác. không x y ra hi n ng ch p m ch ngay lúc K3 v a m và K2 v a óng thì c n ph i có công t c t K1. Khi K1 ng t thì K3 ng t theo. Ti p n K2 óng thì K1 óng theo cung c p i n vào m ch n g l c. Nh n nút ON thì cu n K1 có i n, ti p m th ng m K1 óng l i, cu n dây K3 có i n, các ti p m th ng m K3 óng l i, ng c ch y ch hình sao. Cu n dây c a R le th i gian c ng có n óng ti p m th ng m th ng TR l i và b t u tính th i gian. Sau m t th i gian tùy theo cài t c a r le th i gian (th ng t 3 - 12 giây) thì r le th i gian tác n g. Ti p m th ng óng TR tác ng mu n (ON DELAY) m ra ng t n cu n dây công t c t K1 làm ti p m K1 m ra nên cu n K3 m t n. Ti p m th ng m tác ng mu n (ON DELAY) TR óng l i làm cu n K2 có i n làm các ti p m th ng m K2 óng l i, m ch ng l c c n i theo hình tam giác. K2 óng làm cu n K1 có i n tr l i óng các ti p i m ng l c K1 l i cung c p n cho m ch n g l c. 5.1.3. Nguyên lý ho t ng c a m ch tam giác – sao song song (∆/YY) 15
  3. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p * i u khi n cho ng c ch y t c th p: óng c u dao Q, n nút ON1, cu n hút công t c t K1 có i n s óng các ti p i m th ng m ng l c, ng c ho t ng ch tam giác (t c th p ) * i u khi n ng c ch y t c cao: n nút ON2, cu n hút công t c t K1 m t i n, cu n hút K2 và K3 có i n, các ti p i m th n g m n g l c K2 và K3 s óng l i làm cho ng c ch y ch sao song song (t c cao) Mu n d ng ta chie n nút OFF, m ch i u khi n s m t i n, c t i n m ch ng l c, ng c ng ng ho t ng. A B C N Q FUSE K1 K2 OLR1 OLR2 K3 Hình 5.3: S m ch ng l c i u khi n ng c hai c p t c t A N 16 ON1 OLR ON2 OFF K1
  4. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p 5.2. Mô t thi t b Các thi t b cg n y trên b n g n thí nghi m. Th c hành u d ây m ch u khi n và m ch ng l c (hình 5.1 và 5.2) kh i n g Y/∆. 1. 2. u d ây m ch i u khi n và m ch ng l c (hình 5.3 và hình 5.4) i u khi n n g c ch y ∆/YY. o dòng i n kh i n g Y/∆, ∆/YY. 3. Quan sát mômen Y/∆, ∆/YY. 4. * Ph n dành cho sinh viên chuyên ngành i n Sinh viên hãy thi t k m ch i n kh i ng sao tam giác (Y/∆) dùng 2 công t c 5. t và 2 r le th i gian và các nút n có liên quan. Câu h i 1. Kh i ng sao/tam giác c áp d n g trong tr ng h p n ào ? Cho ví d ? 2. Kh i ng tam giác/sao c áp d n g trong tr ng h p n ào ? Cho ví d ? 3. Trong m ch u khi n hình 5.2 chúng ta b ti p m K2 và K3 c không ? T i sao ? (∆/YY) trong tr n g h p n ào ? 4. Ng i ta s dung ng c hai c p t c 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản