Bài 6: Nhau và màng nhau

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
56
lượt xem
7
download

Bài 6: Nhau và màng nhau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Mô tả cấu trúc đại thể của nhau; Trình bày sự tạo nhau; Kể các chức năng của nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: Nhau và màng nhau

 1. BAØI 6: NHAU VAØ MAØNG NHAU BA NG MUÏC TIEÂU – MOÂ TAÛ CAÁU TRUÙC ÑAÏI THEÅ CUÛA NHAU – TRÌNH BAØY SÖÏ TAÏO NHAU – KEÅ CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÛA NHAU
 2. THAI TRONG TÖÛ CUNG
 3. Sô ñoà baùnh nhau vaø maøng nhau
 4. Maët ñænh baùnh nhau
 5. Maët ñaùy baùnh nhau
 6. I. CAÁU TRUÙC ÑAÏI THEÅ CUÛA NHAU I. A. CAÙC THAØNH PHAÀN CAÁU TAÏO CUÛA NHAU – BAÙNH NHAU: ÑK 18-20cm, BEÀ DAÀY 2-3cm, TROÏNG LÖÔÏNG 470g MAØNG OÁI: TRONG, BOÙNG, LAÙNG, DEÃ BOÙC – MAØNG ÑEÄM (ÑÓA ÑEÄM ÔÛ BAÙNH NHAU): CAÙC LOAÏI GAI NHAU – HOÀ MAÙU (KHOAÛNG GIAN GAI NHAU): LÔÙP CHÖÙC NAÊNG BÒ – PHAÙ HUÛY MAËT ÑÆNH, MAËT ÑAÙY BAÙNH NHAU (MAËT CON, MAËT MEÏ) – VAÙCH NHAU: LÔÙP CHÖÙC NAÊNG BEÂN TRONG HOÀ MAÙU – CHÖA BÒ PHAÙ HUÛY MUÙI NHAU: GIÔÙI HAÏN BÔÛI CAÙC VAÙCH NHAU – ÑÓA ÑAÙY: MAØNG RUÏNG ÑAÙY: LÔÙP ÑAÙY GOÀM LÔÙP ÑAËC VAØ – LÔÙP XOÁP (NÔI SEÕ BONG NHAU) VOØNG VIEÀN: RÌA BAÙNH NHAU NÔI ÑÓA ÑEÄM DAØY LEÂN – DAÂY ROÁN –
 7. Vaùch nhau
 8. Noäi maïc töû cung khi chöa laøm toå
 9. Noäi maïc töû cung khi coù thai (sau laøm toå)
 10. B. CAÙC DAÏNG NHAU BAÁT THÖÔØNG – NHAU BAÙM SAÂU: NHAU BAÙM SAÂU CAØI RAÊNG LÖÔÏC (QUA LÔÙP ÑAÙY) NHAU BAÙM SAÂU TÔÙI CÔ TÖÛ CUNG NHAU BAÙM SAÂU XUYEÂN CÔ TÖÛ CUNG – NHAU THÖØA MOÂ ÑEÄM NHAU THÖØA MOÂ ÑEÄM PHAÚNG NHAU THÖØA MOÂ ÑEÄM VOÀNG C. TUAÀN HOAØN NHAU-THAI VAØ HAØNG RAØO NHAU-THAI – TUAÀN HOAØN NHAU-THAI GIAI ÑOAÏN ÑAÀU: MAO MAÏCH KIEÅU XOANG ÔÛ MAØNG RUÏNG GIAI ÑOAÏN MUOÄN: HAØNG RAØO NHAU-THAI – HAØNG RAØO NHAU-THAI: 4 LÔÙP NOÄI MOÂ MAO MAÏCH MOÂ LIEÂN KEÁT LOÕI GAI NHAU LAÙ NUOÂI TEÁ BAØO LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO
 11. Tuaàn hoaøn nhau-thai
 12. Haøng raøo nhau-thai
 13. II. SÖÏ TAÏO NHAU II. A. SÖÏ TAÏO NHAU TÖØ CON – SÖÏ TAÏO TUÙI ÑEÄM GIAI ÑOAÏN TIEÀN HOÁC GIAI ÑOAÏN HOÁC GIAI ÑOAÏN GAI NHAU BAN ÑAÀU – CAÙC GAI NHAU BAN ÑAÀU GAI NHAU CAÁP I: CHÆ COÙ LAÙ NUOÂI TEÁ BAØO VAØ LAÙ NUOÂI HÔÏP BAØO GAI NHAU CAÁP II: COÙ THEÂM MOÂ LOÕI TÖØ ÑÓA ÑEÄM GAI NHAU CAÁP III: COÙ THEÂM MAO MAÏCH MAÙU TÖØ CON MAØNG ÑEÄM NHAÜN VAØ MAØNG ÑEÄM COÙ GAI NHAU (COÙ CAÂY GAI NHAU) – SÖÏ TAÏO CAÂY GAI NHAU GAI NHAU TRUNG MOÂ: GIOÁNG GAI NHAU CAÁP III, CHOÀI GAI NHAU GAI NHAU TRUNG GIAN CHÖA TRÖÔÛNG THAØNH: MOÂ LOÕI DAÏNG LÖÔÙI, TEÁ BAØO HOFBAUER GAI NHAU GOÁC: NHAÙNH TO, VÖØA, NHOÛ; MOÂ LOÕI XÔ HOÙA GAI NHAU TRUNG GIAN TRÖÔÛNG THAØNH: NHIEÀU MAO MAÏCH, CHÖA COÙ XOANG MAO MAÏCH GAI NHAU TAÄN: COÙ XOANG MAO MAÏCH → TRAO ÑOÅI CHAÁT MAÏNH
 14. Söï taïo tuùi ñeäm: Giai ñoaïn tieàn hoác Giai ñoaïn hoác Giai ñoaïn gai nhau ban ñaàu
 15. Baùnh nhau vaø caây gai nhau
 16. Gai nhau trung moâ (choài gai nhau)
 17. Choài laù nuoâi
 18. Teá baøo Hofbauer ôû gai nhau trung gian chöa tröôûng thaønh
 19. Gai nhau goác
 20. Gai nhau trung gian tröôûng thaønh
Đồng bộ tài khoản