Bài 9: Các bài toán este

Chia sẻ: Nguyen Tnatia Fnkdsfjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
337
lượt xem
89
download

Bài 9: Các bài toán este

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hóa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 9: Các bài toán este

 1. Baøi 9: GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. Este Ñôn Chöùc Coù 3 CTTQ (coù theå gaëp): CTTQ este maïch C hôû ( thöôøng gaëp) R-COO-R’ CTTQ este maïch C Kín R C =O O CTTQ este cuûa phenol hay ñoàng ñaúng R-COO-R*
 3. Caùc pöù xaø phoøng hoaù Este Ñôn CTTQ este maïch C hôû R-COO-R’+NaOH to R-COO-Na + R’OH CTTQ este maïch C Kín R C =O + NaOH to R-COO-Na O OH CTTQ este cuûa phenol hay ñoàng ñaúng R-COO-R*+NaOH to R-COO-Na+R*ONa+H O 2
 4. Baøi toaùn 1: ( ÑHSP TP.HCM - 2000) Moät este ñôn chöùc X( chöùa C, H, O) vaø khoâng coù nhoùm chöùc khaùc ). Tæ khoái hôi cuûa X so vôùi oxi baèng 3,125. Xaùc ñònh CTCT cuûa X trong moãi tröôøng hôïp sau: 1. Cho 20 gam X taùc duïng vôùi 300ml ddNaOH 1M.Coâ caïn dd sau pöù thu ñöôïc 23,2 gam baõ raén. 2. Cho 0,15mol X taùc duïng vöøa ñuû vôùi ddNaOH. Coâ caïn dd sau pöù thu ñöôïc 21 gam muoái khan( X coù maïch C Khoâng phaân nhaùnh)
 5. Toùm taét yù 1: 1) 300ml Este ñôn (X) dd NaOH 1M 23,2 gam 20 gam 2) Coâ caïn baõ raén Töø tæ khoái hôi ⇒ MA=100 ñvC B1.Ñaët CTTQ B2.Vieát pöù (X): ? PP Tìm CTPT Döïa treân pöù B3.Laäp pt (*) B4.Giaûi (*)
 6. Toùm taét yù 1: 1) 300ml Este ñôn (X) dd NaOH 1M 23,2 gam 20 gam 2) Coâ caïn baõ raén Töø tæ khoái hôi ⇒ MA=100 ñvC B1.Ñaët CTTQ B2.Vieát pöù (X): ? PP Tìm CTPT Döïa treân pöù B3.Laäp pt (*) B4.Giaûi (*) Theo ñeà ta coù nA bñ =0,2 mol vaø nNaOH bñ =0,3 mol
 7. Toùm taét yù 1: Este ñôn (X) 1) 0,3mol NaOH 23,2 gam 0,2 mol 2) Coâ caïn baõ raén MA=100 ñvC B1.Ñaët CTTQ PP Tìm CTPT B2.Vieát pöù (X): ? B3.Laäp pt (*) Döïa treân pöù B4.Giaûi (*) Theo ñeà ta ñaët (X):R-COO-R’ R-COO-R’+NaOH to R-COO-Na + R’OH Bñ: 0,2 0,3 0 (mol) Pöù: 0,2 O,2 0,2 (mol) Sau: 0 0,1 0,2 (mol)
 8. Yù 1: Este ñôn (X) 1) 0,3mol NaOH 23,2 gam 0,2 mol 2) Coâ caïn baõ raén MA=100 ñvC R-COO-R’+NaOH to R-COO-Na + R’OH (1) Bñ: 0,2 0,3 0 (mol) Pöù: 0,2 O,2 0,2 (mol) Sau: 0 0,1 0,2 (mol) Theo (1), ñeà coù: MA= R + 44 + R’ = 100 ⇒ R =29 mraén= (R+67).0,2 + 40.0,1 =23,2 R’ =27
 9. Yù 1: Este ñôn (X) 1) 0,3mol NaOH 23,2 gam 0,2 mol 2) Coâ caïn baõ raén MA=100 ñvC R-COO-R’+NaOH to R-COO-Na + R’OH (1) Ta coù: R =29 R : C2H5 ⇒ R’ =27 R’ : C2H3 Vaäy (X) : C2H5-COO-CH=CH2
 10. Toùm taét yù 2: Este ñôn (X) dd NaOH 21 gam 0,15mol Vöøa ñuû Muoái Töø tæ khoái hôi ⇒ MA=100 ñvC B1.Ñaët CTTQ PP Tìm CTPT B2.Vieát pöù (X): ? B3.Laäp pt (*) Döïa treân pöù B4.Giaûi (*)
 11. Toùm taét yù 2: Este ñôn (X) dd NaOH 21 gam 0,15mol Vöøa ñuû Muoái Töø tæ khoái hôi ⇒ MA=100 ñvC B1.Ñaët CTTQ PP Tìm CTPT B2.Vieát pöù (X): ? B3.Laäp pt (*) Döïa treân pöù Theo ñeà ta ñaët (X):R-COO-R’ B4.Giaûi (*) R-COO-R’+NaOH to R-COO-Na + R’OH 0,15 mol 0,15 mol Theo (1), ñeà coù: MA= R + 44 + R’ = 100 R =73 ⇒ mraén= (R+67).0,15 =21 R’ < 0
 12. Aùp duïng 2: (Theo ÑH K.Truùc HN – 2000) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,6 gam moät röôïu (A); (A) Caàn 5,6 gam O2; thu ñöôïc 6,6 gam CO2 Xaùc ñònh CTPT – CTCT (A) PP Ñoát 1
 13. Toùm taét aùp duïng 2: ng CO2: 6,6 gam Röôïu (A) ñoát Caàn 5,6 g oxi H2O: ? gam 4,6 gam (A): ? PP Ñoát 1 Tính löôïng nöôùc( ñeå giaûi ñöôïc baèng pp ñoát I) -Theo ÑLBTKL ta deã daøng ⇒mnöôùc = 3,6 gam Tìm (A) mC = 1,8 gam B1 mH = 0,4 gam ⇒mO = 2,4 gam B2: Ñaët CTTQ (A) laø CxHyOz
 14. Toùm taét aùp duïng 2: ng CO2: 6,6 gam Röôïu (A) ñoát 4,6 gam 5,6 gam oxi H2O: 3,6 gam (A): ? PP Ñoát 1 Ñaët CTTQ (A) laø CxHyOz Deã daøng ⇒ x: y : z = 3: 8 : 3 ⇒ CTNG(A): (C3H8O3)n ;n ∈Ζ Töø ñieàu kieän hoaù trò ta deã daøng ⇒ n = 1 (A): Glyxeârin
 15. Aùp duïng 3: ( Theo Caâu IV- Boä ñeà TSÑH) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,88 gam A(C,H,O) caàn 1,904 lit oxi (ñkc) thu ñöôïc CO2 vaø (ñkc), H2O vôùi tyû leä: V CO2 : V H2O (hôi) = 4 : 3 (hôi) Xaùc ñònh CTPT X Bieát: MX < 200. PP Ñoát 1
 16. Toùm taét aùp duïng 3: ng CO2 ñoát Chaát höõu cô (A) 1,904 lit oxi H2O 1,88 gam (ÑKC) V CO2: V = 4:3 MA
 17. Khi tìm ñöôïc löôïng CO2,H2O , Ta coù: ng ñoát CO2: 0,08 mol Chaát höõu cô (A) 1,88 gam H2O: 0,06 mol MA
 18. Aùp duïng 4: ( Theo ÑHSP HN – 2000) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,7 gam moät este X caàn 2,52 lit oxi (ñkc) chæ sinh ra CO2 vaø (ñkc), H2O vôùi tyû leä: Soá mol CO2 : soá mol H2O = 2 Xaùc ñònh CTPT X Bieát: MX < 140. GIAÛI GIOÁNG AÙP DUÏNG 3 (X): C8H8O2
 19. Aùp duïng 5: ( Caâu IV- boä ñeà Tsñh) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,8 gam chaát (A) (A); thu ñöôïc 2,65 gam Na2CO3, 2,25 gam H2O vaø 12,1 gam CO2 2 Xaùc ñònh CTPT (A) Bieát: Moät phaân töû (A) chæ chöùa moät nguyeân töû oxi. Tính mC caån thaän( deã sai ! ) (A): C6H5O Na
 20. Aùp duïng 6: (ÑHQG TP.HCM – 1997) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 7,3 gam moät chaát höõu cô A (C,H,O); thu ñöôïc 35,4 gam hhG goàm: CO2 vaø H2O. Phaàn traêm theo khoái löônïg cuûa oxi trong hhG laø 76,84% Xaùc ñònh CTPT A Bieát: MX < 160 ñvC. Tính löôïng CO2,H2O roái giaûi gioáng aùp duïng 1 (A): C6H10O4
Đồng bộ tài khoản