Bài 9: Quang hợp ở thực vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
646
lượt xem
162
download

Bài 9: Quang hợp ở thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực vật quang hợp ban này hay ban đêm? - Cây vùng sa mạc quang hợp như thế nào? - Các loại cây khác nhau quang hợp có giống nhau không?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 9: Quang hợp ở thực vật

 1. KiÓm tra bμi cò: C©u 1: S¾c tè tham gia trùc tiÕp vμo qu¸ tr×nh quang hîp A. Carotenoit B. DiÖp lôc C. DiÖp lôc a D. DiÖp lôc , b 1
 2. KiÓm tra bμi cò: C©u 2: Ph¶n øng quang ph©n ly n−íc x¶y ra t¹i: A. Xoang Tilacoit B. Mμng Tilacoit C. Stroma D. DiÖp lôc 2
 3. KiÓm tra bμi cò: C©u 3: Ph¶n øng s¸ng vμ tèi trong quang hîp x¶y ra ë thêi ®iÓm nμo? A. C¶ 2 x¶y ra ban ngμy B. C¶ 2 x¶y ra ban ®ªm C. Pha s¸ng : Ban ngμy; Pha tèi: Ban ®ªm D. Pha s¸ng: Ban ®ªm; Pha tèi: ban ngμy 3
 4. KiÓm tra bμi cò: C©u 4: Lo¹i Carotenoit nμo t¹o thμnh Vitamin A? A. Xangtophyl B. ∝- Caroten C. β- Caroten D. γ- Caroten 4
 5. KiÓm tra bμi cò: C©u5: Thùc vËt sa m¹c, vμo ban ngμy, khÝ khæng sÏ: A. §ãng hoμn toμn ®Ó tr¸nh mÊt n−íc B. Kh«ng ®ãng ®Ó lÊy CO2 quang hîp C. Kh«ng ®ãng hoμn toμn D. TV sa m¹c kh«ng cã khÝ khæng ®Ó tr¸nh mÊt n−íc 5
 6. Thùc vËt quang hîp ban ngμy hay ban ®ªm? C©y vïng sa m¹c quang hîp nh− thÕ nμo? C¸c lo¹i c©y kh¸c nhau quang hîp cã gièng nhau kh«ng? 6
 7. Bμi míi: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM 7
 8. Bμi 9: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM I/. Hai pha cña qu¸ tr×nh quang hîp ? ThÕ nμo lμ quang hîp? Gåm nh÷ng giai ®o¹n nμo? Quang hîp ë thùc vËt lμ qu¸ tr×nh sö dông n¨ng l−îng ¸nh s¸ng mÆt trêi ®· ®−îc thùc vËt hÊp thô ®Ó tæng hîp cacbonhi®rat vμ gi¶i phãng oxi tõ khÝ cacbonic vμ n−íc Gåm pha s¸ng vμ pha tèi. 8
 9. Bμi 9: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM Hoμn thμnh phiÕu häc tËp sè 1 vÒ pha s¸ng vμ pha tèi: Néi dung Pha s¸ng Pha tèi Nguyªn liÖu N¬i x¶y ra §iÒu kiÖn S¶n phÈm DiÔn biÕn 9
 10. Bμi 9: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM 10 10 Pha s¸ng Pha tèi
 11. Bμi 9: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM Néi dung Pha s¸ng Pha tèi H2O CO2 Nguyªn liÖu Tilac«it Str«ma N¬i x¶y ra §iÒu kiÖn ATP, NADPH ¸nh s¸ng, DiÖp lôc S¶n phÈm 11 11 O2, ATP, NADPH C¸c hîp chÊt h÷u c¬
 12. Bμi 9: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM Víi nguyªn liÖu vμ s¶n phÈm h·y biÓu diÔn thμnh s¬ ®å pha s¸ng, pha tèi ? 12 12
 13. Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM S¬ ®å c¸c qu¸ tr×nh cña 2 pha trong quang hîp Pha s¸ng Pha tèi CO2 H2O Di ATP, Öp ¸n lô hs NADPH c ¸n g C¸c hîp chÊt h÷u c¬ O2 Tilac«it Str«ma 13
 14. 14 14
 15. Bμi 9: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM DiÔn biÕn 2 pha qu¸ tr×nh quang hîp: Pha s¸ng: Pha tèi: 3 giai ®o¹n: -DL hÊp thô ¸nh s¸ng - Giai ®o¹n 1: Cè ®Þnh CO2: CO2 + RDP APG (3C) BËt e ra khái quÜ ®¹o -Giai ®o¹n 2: Khö: Di chuyÓn qua d·y ATP, NADPH -APG AlPG (3C ) vËn chuyÓn e -Giai ®o¹n 3: Phôc håi chÊt T¹o ATP, NADPH nhËn, -N−íc bÞ quang ph©n li: AlPG RDP ( 5C) 4H+ + 4e +O2 2H2O ( AlPG C6H12O6)15 15
 16. Giai ®o¹n 1: Cè ®Þnh CO2 Giai ®o¹n 2: Khö Giai ®o¹n 3 Phôc håi chÊt nhËn 1 sè ph©n tö AlPG t¸ch khái chu tr×nh h×nh thμnh 16 16 chÊt h÷u c¬
 17. Bμi 9: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM Néi dung Pha s¸ng Pha tèi Nguyªn liÖu H2O CO2 N¬i x¶y ra Tilac«it Str«ma §iÒu kiÖn ¸nh s¸ng, DiÖp lôc ATP, NADPH S¶n phÈm ATP, NADPH, O2 C6H12O6 3 giai ®o¹n: 2 sù kiÖn: - DL hÊp thô ¸nh s¸ng Pha - Giai ®o¹n 1: Cè ®Þnh CO2: tèi: CO2 + RDP APG (3C) BËt e ra khái quÜ ®¹o - Giai ®o¹n 2: Khö: Di chuyÓn qua d·y APG AlPG (3C ) DiÔn biÕn vËn chuyÓn e Giai ®o¹n 3: Phôc håi chÊt nhËn T¹o ATP, NADPH AlPG RDP ( 5C) - N−íc bÞ quang ph©n li: (Tæng hîp chÊt h÷u c¬: 17 17 ALPG C6H12O6 ) 2H2O 4H+ + 4e +O2
 18. Bμi 9: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM LiÖu c¸c nhãm thùc vËt kh¸c nhau quang hîp cã gièng nhau hay kh«ng? 18 18
 19. Bμi 9: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM II/. Sù thÝch nghi sinh lý cña c¸c nhãm thùc vËt Néi dung TV C3 TV C4 TV CAM ? LÊy pha tèi quang CAM hîp lμm tiªu chÝ, cã nh÷ng nhãm thùc §K sèng vËt nμo? §¹i diÖn ? Hoμn thμnh phiÕu häc tËp sè 2 ®Ó so Pha s¸ng s¸nh 3 nhãm thùc C4 vËt. Canvin 19 19
 20. Bμi 9: Quang hîp ë thùc vËt C3, C4, CAM II/. Sù thÝch nghi sinh lý cña c¸c nhãm thùc vËt TV C3 Néi dung §K sèng B×nh th−êng, «n hoμ HÇu hÕt c¸c thùc vËt §¹i diÖn C3: CO2 ®−îc hÊp thô vμo tÕ bμo m« Con giËu, tham gia trùc tiÕp vμo chu tr×nh can ®−êng cè vin ®Ó h×nh thμnh C6H12O6 t¹i m« giËu ®Þnh CO2 20 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản