intTypePromotion=1

Bài Dự Thi PCCC Xăng Dầu Bình Thuận

Chia sẻ: NGUYEN TRANG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
560
lượt xem
99
download

Bài Dự Thi PCCC Xăng Dầu Bình Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người xưa đã nói : “Nhất thủy, nhì hỏa, thứ ba là đạo tặc” cho ta thấy sự nguy hiểm của lửa ( Đám cháy ) như thế nào. Xác định được tầm quan trọng của việc phòng cháy và chữa cháy, trong quá trình cải cách thể chế và hoàn thiện các bộ luật , ngày 12/7/2001 Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố và ban hành luật PCCC và luật này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Dự Thi PCCC Xăng Dầu Bình Thuận

 1. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC MỞ ĐẦU Người xưa đã nói : “Nhất thủy, nhì hỏa, thứ ba là đạo tặc ” cho ta thấy sự nguy hiểm của lửa ( Đám cháy ) như thế nào. Xác định đ ược t ầm quan tr ọng của việc phòng cháy và chữa cháy, trong quá trình cải cách thể chế và hoàn thiện các bộ luật , ngày 12/7/2001 Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố và ban hành luật PCCC và luật này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001. Để luật PCCC đi vào cuộc sống, Nhà nước ta đã có nhi ều bi ện pháp nh ư giáo dục, tuyên truyền … để mọi người dân hiểu, sống và làm theo luật, h ạn chế đến mức thấp nhất việc cháy nổ có thể xảy ra. Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần 19-9 hơn ai hết hiểu được tầm quan trong của việc PCCC đặc biệt với môi trường sản xuất kinh doanh đ ặc thù của Công ty- một môi trường có mức độ nguy hiểm cháy nổ cao. Việc PCCC thành công quyết định sự tồn tại và phát triển của Doanh nghi ệp. Do đó t ập th ể CBCN viên Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận nhiệt liệt hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu luật phòng cháy chữa cháy” nhằm thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về an toàn – Vệ sinh lao động – Phòng ch ống cháy nổ ”do Công an Tỉnh Bình Thuận - phòng cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức. B ằng ki ến th ức và kinh nghiệp về PCCC trong quá trình công tác, tập thể CBCNV Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận tham dự cuộc thi này với hai nội dung cơ bản sau đây: Phần I: Tham gia trả lời 4 câu hỏi tìm hiểu về luật PCCC bao gồm : Câu 1: Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày tháng năm nào? Có bao nhiêu Chương, Điều? Hãy trình bày điều 4 của luật phòng cháy và chữa cháy? Câu 2: Luật phòng cháy và chữa cháy quy định trách nhiệm phòng cháy và ch ữa cháy như thế nào ? Nêu trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của cá nhân , người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định trong các văn bản h ướng d ẫn thi hành luật Câu 3: Các hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật phòng cháy và chữa cháy? Liên hệ việc chấp hành các quy định này tại địa phương, đơn vị mình công tác? Câu 4: Theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy, lực lượng phòng cháy và chữa cháy gồm những lực lượng nào? Nêu nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ 1
 2. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC Phần II: Viết bài phản ánh , phóng sự, ghi chép, nêu gương ng ười tốt việc tốt về công tác phòng cháy và chữa cháy tại địa ph ương, c ơ sở? Theo bạn , cuộc thi này có bao nghiêu tập thể, cá nhân tham gia? Với sự hiểu biết có hạn, trong thời gian ngắn, bài dự thi không th ể tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi hy vọng nhận được sự góp ý của ban Giám kh ảo đ ể qua bài dự thi này cán bộ nhân viên Chi nhánh xăng dầu Bình Thu ận có s ự hi ểu biết sau sắc hơn về luật PCCC để đưa luật vào cuộc sống của toàn thể CBCNV trong đơn vị. 2
 3. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC PHẦN I TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 3
 4. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC Câu 1 Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày tháng năm nào? Có bao nhiêu Chương, Điều? Hãy trình bày điều 4 của luật phòng cháy và chữa cháy? Trả lời: Để tăng cường hiêu lực quan lý nhà nước và đề cao trach nhiêm cua toan dân ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ đôi với hoat đông phong chay, chữa chay, bao vệ tinh mang và sức khoa con người, ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ bao vệ tai san Nhà nước, tổ chức, cá nhân, bao vệ môi trường đam bao an ninh và trât ̉ ̀̉ ̉ ̉ ̉ ̣ tự an toan xã hôi . Căn cứ vao hiên phap nước Công hoa XHCN Viêt Nam, với quyên ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ lực tôi cao cua minh ,ngày 29 tháng 6 năm 2001 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ ́ ̉ ̀ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Phòng cháy và chữa cháy. Chủ tịch nước ký lệnh công bố vào ngày 12/7/2001 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001. Luật PCCC quy đinh về phong chay và chữa chay gôm có 9 ̣ ̀ ́ ́ ̀ chương, 65 điều. Chương I : Những quy định chung gồm 13 điều; Chương II : Phòng cháy, gồm 16 điều; Chương III : Chữa cháy , gồm 13 điều; Chương IV : Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy, gồm 7 điều; Chương V: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy, gồm 04 điều; Chương VI : Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, gồm 03 điều; Chương VII: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, gồm05 điều; Chương VIII: Khen thưởng và xử lý vi phạm, gồm 02 điều; 4
 5. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC Chương IX : Điều khoản thi hành, gồm 02 điều. Điều 4 Luật PCCC quy đinh 4 nguyên tăc phong chay và chữa chay như sau: ̣ ́ ̀ ́ ́ 1.Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy. Nguyên tăc nay có thể hiêu phong chay và chữa chay là nghia vụ cua toan ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̃ ̉ ̀ dân. Moi người dân cân phai hiêu và tich cực tham gia PCCC . Để phong chay và chữa ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ́ chay có hiêu quả phai huy đông sức manh tông hợp cua toan dân , môt tâp thể hay cá ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣̣ nhân nao khó có thể là cho hoat đông phong chay và chữa chay có hiêu quả được. ̀ ̣̣ ̀ ́ ́ ̣ 2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải chủ động và tích cực phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. Đó là “phong chay hơn chữa chay”. Trong viêc san xuât ̀ ́ ́ ̣̉ ́ kinh doanh noi chung và hoat đông san xuât kinh doanh xăng dâu noi riêng cân phai ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̉ nghiêm chinh châp hanh cac quy pham về PCCC về măt xây dựng, sửa chữa và cac ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ hanh vi cua người lao đông trong khu vực có thể xay ra chay, nô. Ở Chi nhánh xăng ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ dầu Bình Thuận khi thiêt kế cac cửa hang ban lẻ xăng dâu sửa chữa hoăc xây dựng ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ mới băt buôc phai thâm duyêt PCCC ban vẽ thiêt kế thi công và trong quá trinh thi ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ công phai thi công đung ban vẽ thiêt kế đã được phong canh sat PCCC & CNCH phê ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ duyêt. 3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. Cac đơn vi, tổ ́ ̣ chức, cá nhân cân phai được trang bị đung , đu, đam bao chât lượng cac phương tiên ̀ ̉ ́ ̉̉ ̉ ́ ́ ̣ chữa chay theo quy đinh và phai được câp có thâm quyên phê duyêt. Cân phai có ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ phương an cho cac tinh huông giả đinh có thể xay ra chay . Cac thanh viên trong đơn ́ ́̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ vị cân phai được hoc tâp và có kiên thức thực sự về công tac PCCC đôi với cơ sở minh ̀ ̉ ̣̣ ́ ́ ́ ̀ công tac và phai được tâp luyên thường xuyên hay đinh kỳ cac tinh huông chay nổ có ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́̀ ́ ́ thể xay ra ở đơn vị minh. Có lam được như vây thì khi có chay nổ xây ra mới có thể ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ chữa chay kip thời và có hiêu qua. ̣́ ̣ ̉ 5
 6. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC MỘT SỐ THIẾT BỊ PCCC ĐƯỢC TRANG BỊ TẠI CÁC CỬA HÀNG 4. Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng phương tiện tại chỗ. Nguyên tăc nay có nghia là lực lượng tai chỗ là lực ́ ̀ ̃ ̣ lượng có thể dâp tăt đam chay khi nó băt đâu xay ra , không để môt đôm lửa nhỏ thanh ̣́́ ́ ́̀ ̉ ̣́ ̀ môt đam chay lớn. Tai tât cac cửa hang xăng dâu cua Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận ̣́ ́ ̣́̉ ̀ ̀ ̉ đêu thanh lâp cac đôi chữa chay với thanh viên là tât cả nhân viên trong cửa hang. ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ Câu 2 : Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy quy định tại điều 5 luật PCCC như sau: 6
 7. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC 1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu. 3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình. 4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của cá nhân được quy định t ại đi ều 5 nghị định số 35/2003/N Đ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ 1. Chấp hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quy ền; th ực hi ện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 2. Tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình; bảo quản, sử dụng thành thạo các ph ương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng và các phương ti ện phòng cháy và chữa cháy khác được trang bị. 3. Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy; kịp thời khắc phục các thiếu sót, vi ph ạm quy đ ịnh an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 4. Tham gia các hoạt động phòng cháy và ch ữa cháy ở n ơi cư trú, n ơi làm việc; tham gia đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định; góp ý, ki ến ngh ị với chính quyền địa phương nơi cư trú, với người đứng đầu cơ quan, tổ ch ức nơi làm việc về các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 5. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và những hành vi vi ph ạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 6. Báo cháy và chữa cháy kịp thời khi phát hiện thấy cháy; chấp hành nghiêm lệnh huy động tham gia chữa cháy và hoạt động phòng cháy và chữa cháy khác. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đ ầu c ơ quan, tổ chức Theo quy định tại điều 3 nghị định số 35/2003/N Đ-CP ngày 4/4/2003 c ủa Chính phủ 7
 8. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC điều Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý và nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm: 1. Ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về phòng cháy và ch ữa cháy; 2. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và ch ữa cháy theo quy định của pháp luật; 3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy; qu ản lý và duy trì hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; 4. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; xử lý hoặc đ ề xu ất x ử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy và ch ữa cháy; t ổ ch ức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 5. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn b ị các đi ều ki ện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy; 6. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 7. Tổ chức thống kê, báo cáo theo định kỳ về tình hình phòng cháy và chữa cháy; thông báo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực ti ếp quản lý những thay đổi lớn có liên quan đến bảo đ ảm an toàn v ề phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức mình; 8. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình xung quanh trong vi ệc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, n ổ đối với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình lân cận; 9. Tổ chức tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Câu 3 : Đi ề u 13. Các hành vi bị nghiêm cấm 1. Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 2. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. 8
 9. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC 3. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. 4. Báo cháy giả. 5. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ; vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy đã được Nhà nước quy định. 6. Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mà chưa có thiết kế được duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy, nổ khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 7. Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. 8. Các hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. Liên hệ: 9
 10. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC Câu 4: Theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy, lực lượng phòng cháy và chữa cháy gồm những lực lượng nào? Nêu nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ + Theo điều 43 luật phòng cháy chửa cháy thì Lực lượng phòng cháy và chữa cháy là lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy của toàn dân bao gồm: 1. Lực lượng dân phòng; 2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở; 3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật; 4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. + Nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được quy định tại điều 45 1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy. 3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 10
 11. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC 5. Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu. + Một số loại phương tiện phòng cháy chữa cháy : 1. Nhóm phương tiện chữa cháy cơ gới bao gồm : - Các loại xe chữa cháy thông thường: xe chữa cháy có téc, xe ch ữa cháy không téc (xe bơm); - Các loại xe chữa cháy đặc biệt: xe ch ữa cháy sân bay, xe ch ữa cháy r ừng, xe chữa cháy hoá chất, xe chữa cháy xăng dầu, dầu khí, xe ch ữa cháy ch ống biểu tình gây rối ... - Máy bay chữa cháy; - Tàu, xuồng chữa cháy; - Các loại xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy: xe thang, xe nâng, xe ch ỉ huy, xe thông tin ánh sáng, xe trạm bơm, xe chở nước, xe chở ph ương tiện, xe chở quân, xe chở hoá chất, xe cấp cứu sự cố, xe hút khói, xe kỹ thuật. - Các loại máy bơm chữa cháy: máy bơm khiêng tay, máy bơm rơmoóc, máy . bơm nổi 11
 12. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC Một số loại xe bơm chữa cháy Máy bơm chữa cháy 12
 13. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC Một số hình ảnh của máy bay chữa cháy + Phương tiện chữa cháy thông dụng - Các loại vòi, ống hút chữa cháy; 13
 14. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC - Các loại lăng chữa cháy; - Các loại đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, Ezectơ; - Các loại giỏ lọc; - Các loại trụ nước, cột lấy nước chữa cháy; 14
 15. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC - Các loại thang chữa cháy; - Các loại bình chữa cháy (kiểu xách tay, kiểu xe đẩy): bình bột, bình bọt, bình khí. 15
 16. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC +Nhóm các Chất chữa cháy : Nước, các loại bột, khí chữa cháy, thuốc chữa cháy bọt hoà không khí. + Nhóm các Vật liệu và chất chống cháy : - Sơn chống cháy; V ật li ệu chống cháy; Chất ngâm tẩm chống cháy. + Trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân - Trang phục chữa cháy: quần, áo, mũ, ủng, găng tay, th ắt l ưng, kh ẩu trang chữa cháy, ủng và găng tay cách điện, quần áo cách nhiệt; 16
 17. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC - Mặt nạ phòng độc lọc độc, mặt nạ phòng độc cách ly, khẩu trang lọc độc, các máy san nạp khí cho mặt nạ phòng độc. + Phương tiện cứu người : Dây, đệm, thang và ống cứu người. + Công cụ hỗ trợ và dụng cụ phá dỡ : - Máy cắt, máy kéo, máy banh, máy kích, nâng điều khiển bằng khí nén và bằng điện;Kìm cộng l ực, c ưa tay, búa, xà beng... + Thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy chữa cháy: - Bàn chỉ huy, lều chỉ huy chữa cháy; Hệ thống chỉ huy hữu tuyến;Hệ thống chỉ huy vô tuyến. + Các hệ thống báo cháy và chữa cháy 17
 18. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC Đầu báo cháy Đèn và chuông báo cháy + Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động; H ệ th ống ch ữa cháy t ự đ ộng (bằng khí, nước, bột bọt), hệ thống chữa cháy vách tường. Hệ thống chữa cháy tự động 18
 19. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC PHẦN II VIẾT BÀI PHẢN ÁNH, PHÓNG SỰ, GHI CHÉP NÊU GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI ĐỊA PHƯƠNG, CƠ SỞ 19
 20. Đơn vị dự thi Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận Bài dự thi tìm hiểu luật PCCC LÀM TỐT CÔNG TÁC PCCC LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ LỢI ÍCH CỦA CHÍNH CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, an ninh qu ốc phòng của đất nước, tuy nhiên đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và ô nhiễm môi trường. Vì vậy, công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn tài sản Nhà nước và tính m ạng con ng ười luôn được các cấp lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Chi nhánh xăng d ầu Bình Thuận coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong những năm xây dựng và phát triển, Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận đã có nhiều giải pháp trong vi ệc t ổ ch ức th ực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy ( PCCC), đ ạt được nh ững thành tích đáng ghi nhận, góp phần tạo môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như của ngành xăng dầu Việt Nam. Những năm qua, cùng với việc thực hiện Luật phòng cháy và ch ữa cháy, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình khai thác v ận hành các cơ sở và công trình xăng dầu luôn được Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận không ngừng tăng cường, củng cố. Lãnh đạo Chi nhánh thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện công tác PCCC, phổ biến kịp thời các quy định v ề an toàn PCCC của Nhà nước và của ngành tới các cửa hàng xăng d ầu n ằm trên khắp các huyện, thị của tỉnh Bình thuận. Ngay sau khi Luật PCCC đ ược ban hành, cùng với các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Chính ph ủ và B ộ Công an, Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn v ị ph ổ bi ến sâu r ộng và tổ chức triển khai các nội dung của Luật cũng nh ư các quy định h ướng d ẫn c ụ thể tới các cán bộ công nhân viên trong Chi nhánh trong Chi nhánh, đặc biệt là các cán bộ làm công tác PCCC và các an toàn viên ở các cửa hàng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PCCC và b ảo v ệ an toàn các c ơ s ở xăng dầu, Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận luôn chú trọng công tác xây d ựng, tăng cường và củng cố lực lượng. Tại phòng Kỹ thuật ,Chi nhánh đã cử một cán bộ cấp phòng với chức năng tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh và tr ực ti ếp quản lý, giám sát công tác PCCC trong toàn Chi nhánh. T ại t ất c ả các C ửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh đều thành lập đội PCCC cở sở với thành viên là CBCNV ở tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu với tổng số trên 50 ng ười trực thu ộc 7 cửa hàng. Trong công tác đầu tư cải tạo, xây d ựng mới các c ửa hàng xăng d ầu, Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về an toàn PCCC với hàng chục công trình cửa hàng xăng dầu, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế, 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản