Bài giải mạch P15

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
59
lượt xem
11
download

Bài giải mạch P15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giải mạch p15', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giải mạch P15

 1. Chapter 15, Solution 1. e at + e - at (a) cosh(at ) = 2 1 1 1  s L [ cosh(at ) ] =  +  = s2 − a2 2s − a s + a  e at − e - at (b) sinh(at ) = 2 1 1 1  a L [ sinh(at ) ] =  −  = s2 − a2 2s − a s + a  Chapter 15, Solution 2. (a) f ( t ) = cos(ωt ) cos(θ) − sin(ωt ) sin(θ) F(s) = cos(θ) L [ cos(ωt ) ] − sin(θ) L [ sin(ωt ) ] s cos(θ) − ω sin(θ) F(s) = s 2 + ω2 (b) f ( t ) = sin(ωt ) cos(θ) + cos(ωt ) sin(θ) F(s) = sin(θ) L [ cos(ωt ) ] + cos(θ) L [ sin(ωt ) ] s sin(θ) − ω cos(θ) F(s) = s 2 + ω2 Chapter 15, Solution 3. s+2 (a) L [ e -2t cos(3t ) u ( t ) ] = (s + 2 ) 2 + 9 4 (b) L [ e -2t sin(4 t ) u ( t ) ] = (s + 2) 2 + 16
 2. s (c) Since L [ cosh(at ) ] = s − a2 2 s+3 L [ e -3t cosh(2 t ) u ( t ) ] = (s + 3 ) 2 − 4 a (d) Since L [ sinh(at ) ] = s − a2 2 1 L [ e -4t sinh( t ) u ( t ) ] = (s + 4) 2 − 1 2 (e) L [ e - t sin( 2t ) ] = (s + 1) 2 + 4 If f (t) ← → F(s) -d t f (t) ← → F(s) ds Thus, L [ t e - t sin(2 t ) ] = -d ds [ 2 ( (s + 1) 2 + 4) -1 ] 2 = ⋅ 2 (s + 1) ((s + 1) 2 + 4) 2 4 (s + 1) L [ t e -t sin( 2t ) ] = ((s + 1) 2 + 4) 2 Chapter 15, Solution 4. s 6se −s (a) G (s) = 6 e −s = s2 + 42 s 2 + 16 2 e −2s (b) F(s) = +5 s2 s+3
 3. Chapter 15, Solution 5. s cos(30°) − 2 sin(30°) (a) L [ cos(2t + 30°) ] = s2 + 4 d 2  s cos(30°) − 1  L [ t 2 cos(2t + 30°) ] = ds 2  s 2 + 4    d d  3  -1  =  s − 1 (s 2 + 4)  ds ds  2      d  3 2  3  -2   (s + 4) − 2s  s − 1 (s 2 + 4)  -1 =  2  ds  2       3   3  3  3 2 (- 2s )  2 s − 1 2s     (8s 2 )    2 s − 1  = 2 −  −  2 +   ( s +4 2 2 ) s +4 2 2 ( s +4 2 2 ) s +4 2 ( 3 ) ( )  3  (8s 2 )    2 s − 1 - 3s − 3s + 2 − 3s   = + s +4 2 2 ( ) s +4 2 3 ( ) (-3 3 s + 2)(s 2 + 4) 4 3 s3 − 8 s 2 = + (s 2 + 4) 3 (s 2 + 4) 3 8 − 12 3 s − 6s 2 + 3s 3 L [ t 2 cos(2t + 30°) ] = ( s 2 + 4) 3 4! L [ 30 t 4 e - t ] = 30 ⋅ 720 (b) 5 = (s + 2) (s + 2 ) 5  d  2 2 (c) L  2t u ( t ) − 4 δ( t )  = 2 − 4(s ⋅ 1 − 0) = 2 − 4s  dt  s s
 4. (d) 2 e -(t-1) u ( t ) = 2 e -t u ( t ) 2e L [ 2 e -(t-1) u ( t ) ] = s+1 (e) Using the scaling property, 1 1 1 5 L [ 5 u ( t 2) ] = 5 ⋅ ⋅ = 5⋅ 2⋅ = 1 2 s (1 2) 2s s 6 18 (f) L [ 6 e -t 3 u ( t ) ] = = s + 1 3 3s + 1 (g) Let f ( t ) = δ( t ) . Then, F(s) = 1 .  dn   dn  L  n δ( t )  = L  n f ( t )  = s n F(s) − s n −1 f (0) − s n − 2 f ′(0) −  dt   dt   dn   dn  L  n δ( t )  = L  n f ( t )  = s n ⋅ 1 − s n −1 ⋅ 0 − s n − 2 ⋅ 0 −  dt   dt   dn  L  n δ( t )  = s n  dt  Chapter 15, Solution 6. (a) L [ 2 δ( t − 1) ] = 2 e -s 10 - 2s (b) L [ 10 u ( t − 2) ] = e s 1 4 (c) L [ ( t + 4) u ( t ) ] = + s2 s 2 e -4s (d) L[ 2e -t u ( t − 4) ] = L [ 2 e -4 e -(t - 4) u ( t − 4) ] = e 4 (s + 1)
 5. Chapter 15, Solution 7. s (a) Since L [ cos(4t ) ] = , we use the linearity and shift properties to s + 42 2 10 s e - s obtain L [10 cos(4 ( t − 1)) u ( t − 1) ] = 2 s + 16 2 1 (b) Since L [ t 2 ] = , L [ u ( t )] = , s3 s 2 e -3s L [ t 2 e -2 t ] = , and L [ u ( t − 3)] = (s + 2) 3 s 2 e -3s L [ t 2 e -2 t u ( t ) + u ( t − 3) ] = + (s + 2 ) 3 s Chapter 15, Solution 8. (a) L [ 2 δ(3t ) + 6 u (2t ) + 4 e -2 t − 10 e -3 t ] 1 1 1 4 10 = 2⋅ + 6⋅ ⋅ + − 3 2 s 2 s+2 s+3 2 6 4 10 = + + − 3 s s+2 s+3 (b) t e -t u ( t − 1) = ( t − 1) e -t u ( t − 1) + e -t u ( t − 1) t e -t u ( t − 1) = ( t − 1) e -(t-1) e -1 u ( t − 1) + e -(t-1) e -1 u ( t − 1) e -1 e -s e -1 e -s e -(s+1) e -(s+1) L [ t e - t u ( t − 1) ] = + = + (s + 1) 2 s + 1 (s + 1) 2 s + 1 s e -s (c) L [ cos(2 ( t − 1)) u ( t − 1) ] = s2 + 4
 6. (d) Since sin(4 ( t − π)) = sin(4t ) cos(4π ) − sin( 4π) cos(4t ) = sin(4t ) sin(4t ) u ( t − π ) = sin(4 ( t − π )) u ( t − π ) L[ sin( 4 t ) [ u ( t ) − u ( t − π )] ] = L[ sin( 4 t ) u ( t ) ] − L[ sin( 4( t − π )) u ( t − π) ] 4 4 e - πs 4 = − 2 = 2 ⋅ (1 − e -πs ) s + 16 s + 16 s + 16 2 Chapter 15, Solution 9. (a) f ( t ) = ( t − 4) u ( t − 2) = ( t − 2) u ( t − 2) − 2 u ( t − 2) e -2s 2 e -2s F(s) = 2 − 2 s s (b) g( t ) = 2 e -4t u ( t − 1) = 2 e -4 e -4(t -1) u ( t − 1) 2 e -s G (s) = 4 e (s + 4) (c) h ( t ) = 5 cos(2 t − 1) u ( t ) cos(A − B) = cos(A) cos(B) + sin(A) sin(B) cos(2t − 1) = cos(2t ) cos(1) + sin(2t ) sin(1) h ( t ) = 5 cos(1) cos(2 t ) u ( t ) + 5 sin(1) sin(2t ) u ( t ) s 2 H(s) = 5 cos(1) ⋅ + 5 sin(1) ⋅ 2 s +4 2 s +4 2.702 s 8.415 H(s) = + s2 + 4 s2 + 4 (d) p( t ) = 6u ( t − 2) − 6u ( t − 4) 6 - 2s 6 -4s P(s) = e − e s s
 7. Chapter 15, Solution 10. (a) By taking the derivative in the time domain, g ( t ) = (-t e -t + e -t ) cos( t ) − t e -t sin( t ) g ( t ) = e -t cos( t ) − t e -t cos( t ) − t e -t sin( t ) s +1 d  s +1  d  1  G (s) = +  +   (s + 1) + 1 ds  (s + 1) + 1 ds  (s + 1) + 1 2 2 2 s +1 s 2 + 2s 2s + 2 s 2 (s + 2) G (s) = − 2 − 2 = 2 s 2 + 2s + 2 (s + 2s + 2) 2 (s + 2s + 2) 2 (s + 2s + 2) 2 (b) By applying the time differentiation property, G (s) = sF(s) − f (0) where f ( t ) = t e -t cos( t ) , f (0) = 0 - d  s +1  (s)(s 2 + 2s) s 2 (s + 2) G (s) = (s) ⋅ = 2 = 2 ds  (s + 1) 2 + 1  (s + 2s + 2) 2 (s + 2s + 2) 2   Chapter 15, Solution 11. s (a) Since L [ cosh(at ) ] = s − a2 2 6 (s + 1) 6 (s + 1) F(s) = = 2 (s + 1) − 4 s + 2s − 3 2 a (b) Since L [ sinh(at ) ] = s − a2 2 (3)(4) 12 L [ 3 e -2t sinh(4t ) ] = = 2 (s + 2) − 16 s + 4s − 12 2 -d F(s) = L [ t ⋅ 3 e -2t sinh(4t ) ] = [ 12 (s 2 + 4s − 12) -1 ] ds 24 (s + 2) F(s) = (12)(2s + 4)(s 2 + 4s − 12) -2 = (s + 4s − 12) 2 2
 8. 1 (c) cosh( t ) = ⋅ (e t + e - t ) 2 1 f ( t ) = 8 e -3t ⋅ ⋅ (e t + e - t ) u ( t − 2) 2 = 4 e-2t u ( t − 2) + 4 e-4t u ( t − 2) = 4 e-4 e-2(t - 2) u ( t − 2) + 4 e-8 e-4(t - 2) u ( t − 2) L [ 4 e -4 e -2(t -2) u ( t − 2)] = 4 e -4 e -2s ⋅ L [ e -2 u ( t )] 4 e -(2s+ 4) L [ 4 e -4 e -2(t -2) u ( t − 2)] = s+2 4 e -(2s+8) Similarly, L [ 4 e -8 e -4(t -2) u ( t − 2)] = s+4 Therefore, 4 e -(2s+ 4) 4 e -(2s+8) e -(2s+ 6) [ (4 e 2 + 4 e -2 ) s + (16 e 2 + 8 e -2 )] F(s) = + = s+2 s+4 s 2 + 6s + 8 Chapter 15, Solution 12. f ( t ) = te −2( t −1) e −2 u ( t − 1) = ( t − 1)e −2 e −2( t −1) u ( t − 1) + e −2 e −2( t −1) u ( t − 1) e−2 e −s e − (s + 2)  1  s + 3 − (s + 2) f (s) = e − s + e−2 = 1 + = e (s + 2) 2 s+2 s + 2  s + 2  (s + 2) 2 Chapter 15, Solution 13. d (a) tf (t ) ← → − F (s) ds s d ( s 2 + 1)(1) − s (2s + 1) If f(t) = cost, then F ( s )= and F ( s )= s2 +1 ds ( s 2 + 1) 2 s2 + s −1 L (t cos t ) = ( s 2 + 1) 2
 9. (b) Let f(t) = e-t sin t. 1 1 F (s) = = 2 ( s + 1) + 1 s + 2s + 2 2 dF ( s 2 + 2s + 2)(0) − (1)(2s + 2) = ds ( s 2 + 2s + 2) 2 dF 2( s + 1) L (e −t t sin t ) = − = 2 ds ( s + 2s + 2) 2 ∞ f (t ) (c ) t ← → ∫ F (s)ds s β Let f (t ) = sin βt , then F ( s ) = s +β2 2 ∞  sin βt  β 1 −1 s ∞ π s β L  = ∫ s 2 + β 2 ds = β β tan β = − tan −1 β = tan −1  t  s s 2 s Chapter 15, Solution 14.  5t 0 < t
 10. Chapter 15, Solution 15. f ( t ) = 10 [ u ( t ) − u ( t − 1) − u ( t − 1) + u ( t − 2)] 1 2 e -2s  10 F(s) = 10  − e -s + = (1 − e -s ) 2 s s s  s  Chapter 15, Solution 16. f ( t ) = 5 u ( t ) − 3 u ( t − 1) + 3 u ( t − 3) − 5 u ( t − 4) 1 F(s) = [ 5 − 3 e -s + 3 e - 3 s − 5 e - 4 s ] s Chapter 15, Solution 17. 0 t3 f ( t ) = t 2 [ u ( t ) − u ( t − 1)] + 1[ u ( t − 1) − u ( t − 3)] = t 2 u ( t ) − ( t − 1) 2 u ( t − 1) + (-2t + 1) u ( t − 1) + u ( t − 1) − u ( t − 3) = t 2 u ( t ) − ( t − 1) 2 u ( t − 1) − 2 ( t − 1) u ( t − 1) − u ( t − 3) 2 2 e -3s F(s) = (1 − e -s ) − 2 e -s − s3 s s Chapter 15, Solution 18. (a) g ( t ) = u ( t ) − u ( t − 1) + 2 [ u ( t − 1) − u ( t − 2)] + 3 [ u ( t − 2) − u ( t − 3)] = u ( t ) + u ( t − 1) + u ( t − 2) − 3 u ( t − 3) 1 G (s) = (1 + e -s + e - 2s − 3 e - 3s ) s
 11. (b) h ( t ) = 2 t [ u ( t ) − u ( t − 1)] + 2 [ u ( t − 1) − u ( t − 3)] + (8 − 2 t ) [ u ( t − 3) − u ( t − 4)] = 2t u ( t ) − 2 ( t − 1) u ( t − 1) − 2 u ( t − 1) + 2 u ( t − 1) − 2 u ( t − 3) − 2 ( t − 3) u ( t − 3) + 2 u ( t − 3) + 2 ( t − 4) u ( t − 4) = 2t u ( t ) − 2 ( t − 1) u ( t − 1) − 2 ( t − 3) u ( t − 3) + 2 ( t − 4) u ( t − 4) 2 2 - 3s 2 - 4 s 2 H(s) = 2 (1 − e ) − 2 e -s + 2 e = 2 (1 − e -s − e - 3s + e -4s ) s s s s Chapter 15, Solution 19. 1 Since L[ δ( t )] = 1 and T = 2 , F(s) = 1 − e - 2s Chapter 15, Solution 20. Let g 1 ( t ) = sin(πt ), 0 < t < 1 = sin( πt ) [ u ( t ) − u ( t − 1)] = sin(πt ) u ( t ) − sin(πt ) u ( t − 1) Note that sin(π ( t − 1)) = sin(πt − π) = - sin(πt ) . So, g1 ( t ) = sin( πt) u(t) + sin( π( t - 1)) u(t - 1) π G 1 (s) = (1 + e -s ) s + π2 2 G 1 (s) π (1 + e -s ) G (s) = = 1 − e -2s (s 2 + π 2 )(1 − e - 2s )
 12. Chapter 15, Solution 21. T = 2π  t  Let f 1 ( t ) = 1 −  [ u ( t ) − u ( t − 1)]  2π  t 1  1  f1 ( t ) = u ( t ) − u(t) + ( t − 1) u ( t − 1) − 1 −  u ( t − 1) 2π 2π  2π  1 1 e -s  1  1 [ 2π + (-2π + 1) e -s ] s + [ - 1 + e -s ] F1 (s) = − + +  - 1 +  e -s ⋅ = s 2πs 2 2πs 2  2π  s 2πs 2 F1 (s) [ 2π + (-2π + 1) e -s ] s + [ - 1 + e -s ] F(s) = = 1 − e -Ts 2πs 2 (1 − e - 2 πs ) Chapter 15, Solution 22. (a) Let g1 ( t ) = 2t, 0 < t < 1 = 2 t [ u ( t ) − u ( t − 1)] = 2t u ( t ) − 2 ( t − 1) u ( t − 1) + 2 u ( t − 1) 2 2 e -s 2 -s G 1 (s) = 2 − 2 + e s s s G 1 (s) G (s) = , T =1 1 − e -sT 2 (1 − e -s + s e -s ) G (s) = s 2 (1 − e -s ) (b) Let h = h 0 + u ( t ) , where h 0 is the periodic triangular wave. Let h 1 be h 0 within its first period, i.e.  2t 0 < t
 13. 2 4 -s 2 e -2s 2 H 1 (s) = 2 − 2 e − 2 = 2 (1 − e -s ) 2 s s s s 2 (1 − e -s ) 2 H 0 (s) = 2 s (1 − e -2s ) 1 2 (1 − e -s ) 2 H(s) = + 2 s s (1 − e - 2s ) Chapter 15, Solution 23. 1 0 < t
 14. Chapter 15, Solution 24. 10s 4 + s (a) f (0) = lim sF(s) = lim s →∞ s + 6s + 5 2 s →∞ 1 10 + s3 10 = lim = =∞ s →∞ 1 6 5 0 + + s 2 s3 s 4 10s 4 + s f (∞) = lim sF(s) = lim =0 s →0 s → 0 s 2 + 6s + 5 s2 + s (b) f (0) = lim sF(s) = lim =1 s →∞ s − 4s + 6 2 s →∞ The complex poles are not in the left-half plane. f (∞) does not exist 2s 3 + 7s (c) f (0) = lim sF(s) = lim s →∞ (s + 1)(s + 2)(s + 2s + 5) 2 s →∞ 2 7 + s s3 0 = lim = =0 s →∞  1  2  2 5  1 1 +  1 +  1 + + 2   s  s  s s  2s 3 + 7s 0 f (∞) = lim sF(s) = lim = =0 s → 0 (s + 1)(s + 2)(s + 2s + 5) 2 s →0 10
 15. Chapter 15, Solution 25. (8)(s + 1)(s + 3) (a) f (0) = lim sF(s) = lim s →∞ s →∞ (s + 2)(s + 4)  1 3  (8) 1 +  1 +  s  s  = lim  =8 s →∞  2  4  1 +  1 +   s  s (8)(1)(3) f (∞) = lim sF(s) = lim =3 s →0 s → 0 ( 2)( 4) 6s (s − 1) (b) f (0) = lim sF(s) = lim s →∞ s − 1 4 s →∞ 1 1 6 2 − 4  s s  0 f (0) = lim = =0 s →∞ 1 1 1− 4 s All poles are not in the left-half plane. f (∞) does not exist Chapter 15, Solution 26. s 3 + 3s (a) f (0) = lim sF(s) = lim =1 s →∞ s →∞ s 3 + 4s 2 + 6 Two poles are not in the left-half plane. f (∞) does not exist
 16. s 3 − 2s 2 + s (b) f (0) = lim sF(s) = lim s →∞ (s − 2)(s + 2s + 4) 2 s →∞ 2 1 1−+ = lim s s2 =1 s →∞  2  2 4  1 −  1 + + 2   s  s s  One pole is not in the left-half plane. f (∞) does not exist Chapter 15, Solution 27. (a) f ( t ) = u(t ) + 2 e -t 3 (s + 4) − 11 11 (b) G (s) = = 3− s+4 s+4 g( t ) = 3 δ(t ) − 11 e -4t 4 A B (c) H(s) = = + (s + 1)(s + 3) s + 1 s + 3 A = 2, B = -2 2 2 H(s) = − s +1 s + 3 h ( t ) = 2 e -t − 2 e -3t
 17. 12 A B C (d) J (s) = = + 2 + (s + 2) (s + 4) s + 2 (s + 2) 2 s+4 12 12 B= = 6, C= =3 2 (-2) 2 12 = A (s + 2) (s + 4) + B (s + 4) + C (s + 2) 2 Equating coefficients : s2 : 0= A+C  → A = -C = -3 s1 : 0 = 6A + B + 4C = 2A + B  → B = -2A = 6 s0 : 12 = 8A + 4B + 4C = -24 + 24 + 12 = 12 -3 6 3 J (s) = + 2 + s + 2 (s + 2) s+4 j( t ) = 3 e -4t − 3 e -2t + 6 t e -2t Chapter 15, Solution 28. (a) 2(−2) 2(−4) −2 4 F(s) = 2 + − 2 = + s+3 s+5 s+3 s+5 f ( t ) = (−2e − 3t + 4e − 5t )ut ( t ) (b) 3s + 11 A Bs + C H(s) = = + (s + 1)(s 2 + 2s + 5) s + 1 s 2 + 2s + 5 3s + 11 = A(s 2 + 2s + 5) + (Bs + C)(s + 1) = (A + B)s 2 + (2A + B + C)s + 5A + C 5A + C = 11; A = −B; − B + C = 3, B = C − 3 → A = 2; B = −2; C = 1 H(s) = 2 + − 2s + 1 s + 1 s 2 + 2s + 5 ( ) → h ( t ) = 2e − t − 2e − t cos 2t + 1.5e − t sin 2t u ( t )
 18. Chapter 15, Solution 29. 2 As + B V(s) = + ; 2s 2 + 8s + 26 + As 2 + Bs = 2s + 26 → A = −2 and B = −6 2 s (s + 2) + 3 2 2 2(s + 2) 2 3 V(s) = − − s (s + 2) 2 + 3 2 3 (s + 2) 2 + 3 2 2 v(t) = 2u ( t ) − 2e − 2 t cos 3t − e − 2 t sin 3t , t ≥ 0 3 Chapter 15, Solution 30. 2(s + 2) + 2 2(s + 2) 2 3 (a) H1 (s) = = + (s + 2) 2 + 32 (s + 2) 2 + 3 2 3 (s + 2) 2 + 32 2 −2 t h1 ( t ) = 2e −2 t cos 3t + e sin 3t 3 s2 + 4 A B Cs + D (b) H 2 (s) = = + + (s + 1) 2 (s 2 + 2s + 5) (s + 1) (s + 1) 2 (s 2 + 2s + 5) s 2 + 4 = A(s + 1)(s 2 + 2s + 5) + B(s 2 + 2s + 5) + Cs(s + 1) 2 + D(s + 1) 2 or s 2 + 4 = A(s 3 + 3s 2 + 7s + 5) + B(s 2 + 2s + 5) + C(s 3 + 2s 2 + s) + D(s 2 + 2s + 1) Equating coefficients: s3 : 0= A+C  → C = −A s2 : 1 = 3A + B + 2C + D = A + B + D s: 0 = 7 A + 2B + C + 2D = 6A + 2B + 2D = 4A + 2  → A = −1 / 2, C = 1 / 2 constant : 4 = 5A + 5B + D = 4A + 4B + 1  → B = 5 / 4, D = 1 / 4
 19. 1 −2 5 2s + 1  1  − 2 5 2(s + 1) − 1  H 2 (s) =  + + =  + +  4  (s + 1) (s + 1) 2  (s 2 + 2s + 5)  4  (s + 1) (s + 1) 2   (s + 1) 2 + 2 2 )   Hence, h 2 (t) = 1 4 ( ) − 2e − t + 5te − t + 2e − t cos 2t − 0.5e − t sin 2t u ( t ) (s + 2)e − s  A B  1 −s  1 1  (c ) H 3 (s) = = e−s  + = e  +  (s + 1)(s + 3)  (s + 1) (s + 3)  2    (s + 1) (s + 3)    h 3 (t) = 2 e( 1 −( t −1) ) + e −3( t −1) u ( t − 1) Chapter 15, Solution 31. 10s A B C (a) F(s) = = + + (s + 1)(s + 2)(s + 3) s + 1 s + 2 s + 3 - 10 A = F(s) (s + 1) s= -1 = = -5 2 - 20 B = F(s) (s + 2) s= -2 = = 20 -1 - 30 C = F(s) (s + 3) s= -3 = = -15 2 -5 20 15 F(s) = + − s +1 s + 2 s + 3 f ( t ) = - 5 e -t + 20 e -2t − 15 e -3t 2s 2 + 4s + 1 A B C D (b) F(s) = 3 = + + 2 + (s + 1)(s + 2) s + 1 s + 2 (s + 2) (s + 2) 3 A = F(s) (s + 1) s= -1 = -1 D = F(s) (s + 2) 3 s = -2 = -1 2s 2 + 4s + 1 = A(s + 2)(s 2 + 4s + 4) + B(s + 1)(s 2 + 4s + 4)
 20. + C(s + 1)(s + 2) + D(s + 1) Equating coefficients : s3 : 0= A+B  → B = -A = 1 s2 : 2 = 6A + 5B + C = A + C  → C = 2 − A = 3 s1 : 4 = 12A + 8B + 3C + D = 4A + 3C + D 4 = 6+A+ D  → D = -2 − A = -1 s0 : 1 = 8A + 4B + 2C + D = 4A + 2C + D = -4 + 6 − 1 = 1 -1 1 3 1 F(s) = + + 2 − s + 1 s + 2 (s + 2) (s + 2) 3 t 2 -2t f(t) = -e - t + e -2t + 3 t e -2t − e 2  t2  f ( t ) = - e -t + 1 + 3 t −  e - 2t  2 s +1 A Bs + C (c) F(s) = = + 2 (s + 2)(s + 2s + 5) s + 2 s + 2s + 5 2 -1 A = F(s) (s + 2) s= -2 = 5 s + 1 = A (s 2 + 2s + 5) + B (s 2 + 2s) + C (s + 2) Equating coefficients : 1 s2 : 0= A+B  → B = -A = 5 s1 : 1 = 2A + 2B + C = 0 + C → C = 1 s0 : 1 = 5A + 2C = -1 + 2 = 1 -1 5 1 5⋅ s +1 -1 5 1 5 (s + 1) 45 F(s) = + 2 = + 2 + s + 2 (s + 1) + 2 2 s + 2 (s + 1) + 2 2 (s + 1) 2 + 2 2 f ( t ) = - 0.2 e -2t + 0.2 e -t cos( 2t ) + 0.4 e -t sin( 2t )
Đồng bộ tài khoản