Bài giải phần giải mạch P9

Chia sẻ: Tran Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
55
lượt xem
10
download

Bài giải phần giải mạch P9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chapter 9, Solution 1. (a) (b) angular frequency frequency f = ω = 103 rad/s ω = 159.2 Hz 2π (c) period T = 1 = 6.283 ms f (d) Since sin(A) = cos(A – 90°), vs = 12 sin(103t + 24°) = 12 cos(103t + 24° – 90°) vs in cosine form is vs = 12 cos(103t – 66°) V vs(2.5 ms) = 12 sin((10 3 )(2.5 × 10 -3 ) + 24°) = 12 sin(2.5 + 24°) = 12 sin(143.24° + 24°) = 2.65 V (e) Chapter 9, Solution 2. (a) (b) (c) (d) amplitude = 8 A ω = 500π = 1570.8 rad/s f = ω = 250 Hz 2π Is =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giải phần giải mạch P9

 1. Chapter 9, Solution 1. (a) angular frequency ω = 103 rad/s ω (b) frequency f = = 159.2 Hz 2π 1 (c) period T = = 6.283 ms f (d) Since sin(A) = cos(A – 90°), vs = 12 sin(103t + 24°) = 12 cos(103t + 24° – 90°) vs in cosine form is vs = 12 cos(103t – 66°) V (e) vs(2.5 ms) = 12 sin((10 3 )(2.5 × 10 -3 ) + 24°) = 12 sin(2.5 + 24°) = 12 sin(143.24° + 24°) = 2.65 V Chapter 9, Solution 2. (a) amplitude = 8 A (b) ω = 500π = 1570.8 rad/s ω (c) f = = 250 Hz 2π (d) Is = 8∠-25° A Is(2 ms) = 8 cos((500π )(2 × 10 -3 ) − 25°) = 8 cos(π − 25°) = 8 cos(155°) = -7.25 A Chapter 9, Solution 3. (a) 4 sin(ωt – 30°) = 4 cos(ωt – 30° – 90°) = 4 cos(ωt – 120°) (b) -2 sin(6t) = 2 cos(6t + 90°) (c) -10 sin(ωt + 20°) = 10 cos(ωt + 20° + 90°) = 10 cos(ωt + 110°)
 2. Chapter 9, Solution 4. (a) v = 8 cos(7t + 15°) = 8 sin(7t + 15° + 90°) = 8 sin(7t + 105°) (b) i = -10 sin(3t – 85°) = 10 cos(3t – 85° + 90°) = 10 cos(3t + 5°) Chapter 9, Solution 5. v1 = 20 sin(ωt + 60°) = 20 cos(ωt + 60° − 90°) = 20 cos(ωt − 30°) v2 = 60 cos(ωt − 10°) This indicates that the phase angle between the two signals is 20° and that v1 lags v2. Chapter 9, Solution 6. (a) v(t) = 10 cos(4t – 60°) i(t) = 4 sin(4t + 50°) = 4 cos(4t + 50° – 90°) = 4 cos(4t – 40°) Thus, i(t) leads v(t) by 20°. (b) v1(t) = 4 cos(377t + 10°) v2(t) = -20 cos(377t) = 20 cos(377t + 180°) Thus, v2(t) leads v1(t) by 170°. (c) x(t) = 13 cos(2t) + 5 sin(2t) = 13 cos(2t) + 5 cos(2t – 90°) X = 13∠0° + 5∠-90° = 13 – j5 = 13.928∠-21.04° x(t) = 13.928 cos(2t – 21.04°) y(t) = 15 cos(2t – 11.8°) phase difference = -11.8° + 21.04° = 9.24° Thus, y(t) leads x(t) by 9.24°. Chapter 9, Solution 7. If f(φ) = cosφ + j sinφ, df = -sinφ + j cos φ = j (cos φ + j sin φ) = j f (φ ) dφ df = j dφ f
 3. Integrating both sides ln f = jφ + ln A f = Aejφ = cosφ + j sinφ f(0) = A = 1 i.e. f(φ) = ejφ = cosφ + j sinφ Chapter 9, Solution 8. 15∠45° 15∠45° (a) + j2 = + j2 3 − j4 5∠ - 53.13° = 3∠98.13° + j2 = -0.4245 + j2.97 + j2 = -0.4243 + j4.97 (b) (2 + j)(3 – j4) = 6 – j8 + j3 + 4 = 10 – j5 = 11.18∠-26.57° 8∠ - 20° 10 8∠ - 20° (-5 − j12)(10) + = + (2 + j)(3 - j4) - 5 + j12 11.18∠ - 26.57° 25 + 144 = 0.7156∠6.57° − 0.2958 − j0.71 = 0.7109 + j0.08188 − 0.2958 − j0.71 = 0.4151 − j0.6281 (c) 10 + (8∠50°)(13∠-68.38°) = 10+104∠-17.38° = 109.25 – j31.07 Chapter 9, Solution 9. 3 + j4 (3 + j4)(5 + j8) (a) 2+ = 2+ 5 − j8 25 + 64 15 + j24 + j20 − 32 = 2+ 89 = 1.809 + j0.4944 1 − j2 2.236 ∠ - 63.43° (b) 4∠-10° + = 4∠-10° + 3∠6° 3∠6°
 4. = 4∠-10° + 0.7453∠-69.43° = 3.939 – j0.6946 + 0.2619 – j0.6978 = 4.201 – j1.392 8∠10° + 6 ∠ - 20° 7.879 + j1.3892 + 5.638 − j2.052 (c) = 9∠80° − 4∠50° 1.5628 + j8.863 − 2.571 − j3.064 13.517 − j0.6629 13.533∠ - 2.81° = = − 1.0083 + j5.799 5.886∠99.86° = 2.299∠-102.67° = -0.5043 – j2.243 Chapter 9, Solution 10. (a) z1 = 6 − j8, z 2 = 8.66 − j 5, and z 3 = −4 − j 6.9282 z1 + z 2 + z 3 = 10.66 − j19.93 z1 z 2 (b) = 9.999 + j 7.499 z3 Chapter 9, Solution 11. (a) z 1 z 2 = (-3 + j4)(12 + j5) = -36 – j15 + j48 – 20 = -56 + j33 z1 - 3 + j4 (-3 + j4)(12 + j5) (b) ∗ = = = -0.3314 + j0.1953 z2 12 − j5 144 + 25 (c) z 1 + z 2 = (-3 + j4) + (12 + j5) = 9 + j9 z 1 − z 2 = (-3 + j4) – (12 + j5) = -15 – j z1 + z 2 9 (1 + j) - 9 (1 + j)(15 - j) - 9 (16 + j14) = = = z1 − z 2 - (15 + j) 15 2 − 12 226 = -0.6372 – j0.5575
 5. Chapter 9, Solution 12. (a) z 1 z 2 = (-3 + j4)(12 + j5) = -36 – j15 + j48 – 20 = -56 + j33 z1 - 3 + j4 (-3 + j4)(12 + j5) (b) ∗ = = = -0.3314 + j0.1953 z2 12 − j5 144 + 25 (c) z 1 + z 2 = (-3 + j4) + (12 + j5) = 9 + j9 z 1 − z 2 = (-3 + j4) – (12 + j5) = -15 – j z1 + z 2 9 (1 + j) - 9 (1 + j)(15 - j) - 9 (16 + j14) = = = z1 − z 2 - (15 + j) 15 − 1 2 2 226 = -0.6372 – j0.5575 Chapter 9, Solution 13. (a) (−0.4324 + j 0.4054)+ (−0.8425 − j 0.2534) = − 1.2749 + j 0.1520 50∠ − 30 o (b) = − 2.0833 24∠150 o (c) (2+j3)(8-j5) –(-4) = 35 +j14 Chapter 9, Solution 14. 3 − j14 (a) = − 0.5751 + j 0.5116 − 15 + j11 (62.116 + j 231.82 + 138.56 − j80)(60 − j80) 24186 − 6944.9 (b) = = − 1.922 − j11.55 (67 + j84)(16.96 + j10.5983) 246.06 + j 2134.7 (c) (− 2 + j 4 ) 2 (260 − j120) = − 256.4 − j 200.89
 6. Chapter 9, Solution 15. 10 + j6 2 − j3 (a) = -10 – j6 + j10 – 6 + 10 – j15 -5 -1 + j = -6 – j11 20∠ − 30° - 4∠ - 10° (b) = 60∠15° + 64∠-10° 16∠0° 3∠45° = 57.96 + j15.529 + 63.03 – j11.114 = 120.99 – j4.415 1− j − j 0 j 1 −j (c) 1 j 1+ j = 1 + 1 + 0 − 1 − 0 + j2 (1 − j) + j2 (1 + j) 1− j − j 0 j 1 −j = 1 − 1 (1 − j + 1 + j) = 1 – 2 = -1 Chapter 9, Solution 16. (a) -10 cos(4t + 75°) = 10 cos(4t + 75° − 180°) = 10 cos(4t − 105°) The phasor form is 10∠-105° (b) 5 sin(20t – 10°) = 5 cos(20t – 10° – 90°) = 5 cos(20t – 100°) The phasor form is 5∠-100° (c) 4 cos(2t) + 3 sin(2t) = 4 cos(2t) + 3 cos(2t – 90°) The phasor form is 4∠0° + 3∠-90° = 4 – j3 = 5∠-36.87° Chapter 9, Solution 17. (a) Let A = 8∠-30° + 6∠0° = 12.928 – j4 = 13.533∠-17.19° a(t) = 13.533 cos(5t + 342.81°)
 7. (b) We know that -sinα = cos(α + 90°). Let B = 20∠45° + 30∠(20° + 90°) = 14.142 + j14.142 – 10.261 + j28.19 = 3.881 + j42.33 = 42.51∠84.76° b(t) = 42.51 cos(120πt + 84.76°) (c) Let C = 4∠-90° + 3∠(-10° – 90°) = -j4 – 0.5209 – j2.954 = 6.974∠265.72° c(t) = 6.974 cos(8t + 265.72°) Chapter 9, Solution 18. (a) v1 ( t ) = 60 cos(t + 15°) (b) V2 = 6 + j8 = 10∠53.13° v 2 ( t ) = 10 cos(40t + 53.13°) (c) i1 ( t ) = 2.8 cos(377t – π/3) (d) I 2 = -0.5 – j1.2 = 1.3∠247.4° i 2 ( t ) = 1.3 cos(103t + 247.4°) Chapter 9, Solution 19. (a) 3∠10° − 5∠-30° = 2.954 + j0.5209 – 4.33 + j2.5 = -1.376 + j3.021 = 3.32∠114.49° Therefore, 3 cos(20t + 10°) – 5 cos(20t – 30°) = 3.32 cos(20t + 114.49°) (b) 4∠-90° + 3∠-45° = -j40 + 21.21 – j21.21 = 21.21 – j61.21 = 64.78∠-70.89° Therefore, 40 sin(50t) + 30 cos(50t – 45°) = 64.78 cos(50t – 70.89°) (c) Using sinα = cos(α − 90°), 20∠-90° + 10∠60° − 5∠-110° = -j20 + 5 + j8.66 + 1.7101 + j4.699 = 6.7101 – j6.641 = 9.44∠-44.7° Therefore, 20 sin(400t) + 10 cos(400t + 60°) – 5 sin(400t – 20°) = 9.44 cos(400t – 44.7°)
 8. Chapter 9, Solution 20. (a) V = 4∠− 60 o − 90 o − 5∠40 o = −3.464 − j 2 − 3.83 − j 3.2139 = 8.966∠ − 4.399 o Hence, v = 8.966 cos(377t − 4.399 o ) (b) I = 10∠0 o + jω 8∠20 o − 90 o , ω = 5 , i.e. I = 10 + 40∠20 o = 49.51∠16.04 o i = 49.51 cos(5t + 16.04 o ) Chapter 9, Solution 21. (a) F = 5∠15 o − 4∠− 30 o − 90 o = 6.8296 + j 4.758 = 8.3236∠34.86 o f (t ) = 8.324 cos(30t + 34.86 o ) (b) G = 8∠ − 90 o + 4∠50 o = 2.571 − j 4.9358 = 5.565∠ − 62.49 o g (t ) = 5.565 cos(t − 62.49 o ) (c) H = 1 jω (10∠0 o + 5∠ − 90 o ), ω = 40 i.e. H = 0.25∠ − 90 o + 0.125∠ − 180 o = − j 0.25 − 0.125 = 0.2795∠ − 116.6 o h(t ) = 0.2795 cos(40t − 116.6 o ) Chapter 9, Solution 22. t dv Let f(t) = 10v(t ) + 4 − 2 ∫ v(t )dt dt −∞ 2V F = 10V + jω 4V − , ω = 5, V = 20∠ − 30 o jω F = 10V + j 20V − j 0.4V = (10 − j19.6)(17.32 − j10) = 440.1∠ − 92.97 o f (t ) = 440.1 cos(5t − 92.97 o )
 9. Chapter 9, Solution 23. (a) v(t) = 40 cos(ωt – 60°) (b) V = -30∠10° + 50∠60° = -4.54 + j38.09 = 38.36∠96.8° v(t) = 38.36 cos(ωt + 96.8°) (c) I = j6∠-10° = 6∠(90° − 10°) = 6∠80° i(t) = 6 cos(ωt + 80°) 2 (d) I = + 10∠-45° = -j2 + 7.071 – j7.071 j = 11.5∠-52.06° i(t) = 11.5 cos(ωt – 52.06°) Chapter 9, Solution 24. (a) V V+ = 10∠0°, ω = 1 jω V (1 − j) = 10 10 V= = 5 + j5 = 7.071∠45° 1− j Therefore, v(t) = 7.071 cos(t + 45°) (b) 4V jωV + 5V + = 20∠(10° − 90°), ω = 4 jω  4 V  j4 + 5 +  = 20 ∠ - 80°  j4  20∠ - 80° V= = 3.43∠ - 110.96° 5 + j3 Therefore, v(t) = 3.43 cos(4t – 110.96°)
 10. Chapter 9, Solution 25. (a) 2jωI + 3I = 4∠ - 45°, ω = 2 I (3 + j4) = 4∠ - 45° 4∠ - 45° 4∠ - 45° I= = = 0.8∠ - 98.13° 3 + j4 5∠53.13° Therefore, i(t) = 0.8 cos(2t – 98.13°) (b) I 10 + jωI + 6I = 5∠22°, ω = 5 jω (- j2 + j5 + 6) I = 5∠22° 5∠22° 5∠22° I= = = 0.745∠ - 4.56° 6 + j3 6.708∠26.56° Therefore, i(t) = 0.745 cos(5t – 4.56°) Chapter 9, Solution 26. I jωI + 2I + = 1∠0°, ω = 2 jω  1 I  j2 + 2 +  = 1  j2  1 I= = 0.4∠ - 36.87° 2 + j1.5 Therefore, i(t) = 0.4 cos(2t – 36.87°) Chapter 9, Solution 27. V jωV + 50V + 100 = 110∠ - 10°, ω = 377 jω  j100  V  j377 + 50 −  = 110∠ - 10°  377  V (380.6∠82.45°) = 110∠ - 10° V = 0.289 ∠ - 92.45° Therefore, v(t) = 0.289 cos(377t – 92.45°).
 11. Chapter 9, Solution 28. v s ( t ) 110 cos(377 t ) i( t ) = = = 13.75 cos(377t) A. R 8 Chapter 9, Solution 29. 1 1 Z= = = - j 0.5 jωC j (10 )(2 × 10 -6 ) 6 V = IZ = (4∠25°)(0.5∠ - 90°) = 2 ∠ - 65° Therefore v(t) = 2 sin(106t – 65°) V. Chapter 9, Solution 30. Z = jωL = j (500)(4 × 10 -3 ) = j2 V 60 ∠ - 65° I= = = 30∠ - 155° Z 2∠90° Therefore, i(t) = 30 cos(500t – 155°) A. Chapter 9, Solution 31. i(t) = 10 sin(ωt + 30°) = 10 cos(ωt + 30° − 90°) = 10 cos(ωt − 60°) Thus, I = 10∠-60° v(t) = -65 cos(ωt + 120°) = 65 cos(ωt + 120° − 180°) = 65 cos(ωt − 60°) Thus, V = 65∠-60° V 65∠ - 60° Z= = = 6.5 Ω I 10∠ - 60° Since V and I are in phase, the element is a resistor with R = 6.5 Ω.
 12. Chapter 9, Solution 32. V = 180∠10°, I = 12∠-30°, ω = 2 V 180∠10° Z= = = 15∠40° = 11.49 + j 9.642 Ω I 12∠ - 30° One element is a resistor with R = 11.49 Ω. The other element is an inductor with ωL = 9.642 or L = 4.821 H. Chapter 9, Solution 33. 110 = v 2 + v 2 R L v L = 110 2 − v 2 R v L = 110 2 − 85 2 = 69.82 V Chapter 9, Solution 34. 1 1 v o = 0 if ωL =  → ω = ωC LC 1 ω= = 100 rad/s (5 × 10 −3 )(2 × 10 − 3 ) Chapter 9, Solution 35. Vs = 5∠0° jωL = j (2)(1) = j2 1 1 = = - j2 jωC j (2)(0.25) j2 j2 Vo = Vs = 5∠0° = (1∠90°)(5∠0°) = 5∠90° 2 − j2 + j2 2 Thus, v o ( t ) = 5 cos(2t + 90°) = -5 sin(2t) V
 13. Chapter 9, Solution 36. Let Z be the input impedance at the source. 100 mH  → jωL = j 200 x100 x10 −3 = j 20 1 1 10 µF  → = = − j 500 jωC j10 x10 −6 x 200 1000//-j500 = 200 –j400 1000//(j20 + 200 –j400) = 242.62 –j239.84 Z = 2242.62 − j 239.84 = 2255∠ − 6.104 o 60∠ − 10 o I= = 26.61∠ − 3.896 o mA 2255∠ − 6.104 o i = 266.1 cos(200t − 3.896 o ) Chapter 9, Solution 37. jωL = j (5)(1) = j5 1 1 = = -j jωC j (5)(0.2) (2)( j5) j10 Let Z1 = - j , Z 2 = 2 || j5 = = 2 + j5 2 + j5 Z2 Then, Ix = I , where I s = 2∠0° Z1 + Z 2 s j10 2 + j5 j20 Ix = (2) = = 2.12 ∠32° j10 5 + j8 - j+ 2 + j5 Therefore, i x ( t ) = 2.12 sin(5t + 32°) A
 14. Chapter 9, Solution 38. 1 1 1 (a) F  → = = - j2 6 jωC j (3)(1 / 6) - j2 I= (10 ∠45°) = 4.472∠ - 18.43° 4 − j2 Hence, i(t) = 4.472 cos(3t – 18.43°) A V = 4I = (4)(4.472∠ - 18.43°) = 17.89∠ - 18.43° Hence, v(t) = 17.89 cos(3t – 18.43°) V 1 1 1 (b) F  → = = - j3 12 jωC j (4)(1 / 12) 3H  → jωL = j (4)(3) = j12 V 50∠0° I= = = 10∠36.87° Z 4 − j3 Hence, i(t) = 10 cos(4t + 36.87°) A j12 V= (50∠0°) = 41.6 ∠33.69° 8 + j12 Hence, v(t) = 41.6 cos(4t + 33.69°) V Chapter 9, Solution 39. ( j5)(- j10) Z = 8 + j5 || (- j10) = 8 + = 8 + j10 j5 − j10 V 40 ∠0° 20 I= = = = 3.124∠ - 51.34° Z 8 + j10 6.403∠51.34° - j10 I1 = I = 2 I = 6.248∠ - 51.34° j5 − j10 j5 I2 = I = - I = 3.124∠128.66° - j5 Therefore, i1 ( t ) = 6.248 cos(120πt – 51.34°) A i 2 ( t ) = 3.124 cos(120πt + 128.66°) A
 15. Chapter 9, Solution 40. (a) For ω = 1 , 1H  → jωL = j (1)(1) = j 1 1 0.05 F  → = = - j20 jωC j (1)(0.05) - j40 Z = j + 2 || (- j20) = j + = 1.98 + j0.802 2 − j20 V 4 ∠0° 4∠0° Io = = = = 1.872 ∠ - 22.05° Z 1.98 + j0.802 2.136∠22.05° Hence, i o ( t ) = 1.872 cos(t – 22.05°) A (b) For ω = 5 , 1H  → jωL = j (5)(1) = j5 1 1 0.05 F  → = = - j4 jωC j (5)(0.05) - j4 Z = j5 + 2 || (- j4) = j5 + = 1.6 + j4.2 1 − j2 V 4∠0° 4∠0° Io = = = = 0.89∠ - 69.14° Z 1.6 + j4 4.494∠69.14° Hence, i o ( t ) = 0.89 cos(5t – 69.14°) A (c) For ω = 10 , 1H  → jωL = j (10)(1) = j10 1 1 0.05 F  → = = - j2 jωC j (10)(0.05) - j4 Z = j10 + 2 || (- j2) = j10 + = 1 + j9 2 − j2 V 4∠0° 4 ∠0° Io = = = = 0.4417 ∠ - 83.66° Z 1 + j9 9.055∠83.66° Hence, i o ( t ) = 0.4417 cos(10t – 83.66°) A
 16. Chapter 9, Solution 41. ω = 1, 1H  → jωL = j (1)(1) = j 1 1 1F  → = = -j jωC j (1)(1) - j+1 Z = 1 + (1 + j) || (- j) = 1 + = 2− j 1 Vs 10 I= = , I c = (1 + j) I Z 2− j (1 − j)(10) V = (- j)(1 + j) I = (1 − j) I = = 6.325∠ - 18.43° 2− j Thus, v(t) = 6.325 cos(t – 18.43°) V Chapter 9, Solution 42. ω = 200 1 1 50 µF  → = = - j100 jωC j (200)(50 × 10 -6 ) 0.1 H  → jωL = j (200)(0.1) = j20 (50)(-j100) - j100 50 || -j100 = = = 40 − j20 50 − j100 1 - j2 j20 j20 Vo = (60∠0°) = (60∠0°) = 17.14 ∠90° j20 + 30 + 40 − j20 70 Thus, v o ( t ) = 17.14 sin(200t + 90°) V or v o ( t ) = 17.14 cos(200t) V
 17. Chapter 9, Solution 43. ω= 2 1H  → jωL = j (2)(1) = j2 1 1 1F  → = = - j0.5 jωC j (2)(1) j2 − j0.5 j1.5 Io = I= 4∠0° = 3.328∠33.69° j2 − j0.5 + 1 1 + j1.5 Thus, i o ( t ) = 3.328 cos(2t + 33.69°) A Chapter 9, Solution 44. ω = 200 10 mH → jωL = j (200)(10 × 10 -3 ) = j2 1 1 5 mF  → = = -j jωC j (200)(5 × 10 -3 ) 1 1 1 3+ j Y= + + = 0.25 − j0.5 + = 0.55 − j0.4 4 j2 3 − j 10 1 1 Z= = = 1.1892 + j0.865 Y 0.55 − j0.4 6∠0° 6∠0° I= = = 0.96 ∠ - 7.956° 5 + Z 6.1892 + j0.865 Thus, i(t) = 0.96 cos(200t – 7.956°) A
 18. Chapter 9, Solution 45. We obtain I o by applying the principle of current division twice. I I2 I2 Io Z1 Z2 -j2 Ω 2Ω (a) (b) - j4 Z 1 = - j2 , Z 2 = j4 + (-j2) || 2 = j4 + = 1 + j3 2 - j2 Z1 - j2 - j10 I2 = I= (5∠0°) = Z1 + Z 2 - j2 + 1 + j3 1+ j - j2  - j  - j10  - 10 Io = I2 =   = = -5 A 2 - j2 1 - j  1 + j  1 + 1 Chapter 9, Solution 46. i s = 5 cos(10 t + 40°)  → I s = 5∠40° 1 1 0.1 F  → = = -j jωC j (10)(0.1) 0.2 H  → jωL = j (10)(0.2) = j2 j8 Let Z1 = 4 || j2 = = 0.8 + j1.6 , Z2 = 3 − j 4 + j2 Z1 0.8 + j1.6 Io = Is = (5∠40°) Z1 + Z 2 3.8 + j0.6 (1.789∠63.43°)(5∠40°) Io = = 2.325∠94.46° 3.847 ∠8.97° Thus, i o ( t ) = 2.325 cos(10t + 94.46°) A
 19. Chapter 9, Solution 47. First, we convert the circuit into the frequency domain. Ix 2Ω j4 + 5∠0˚ -j10 20 Ω − 5 5 5 Ix = = = = 0.4607∠52.63° − j10(20 + j4) 2 + 4.588 − j8.626 10.854∠ − 52.63° 2+ − j10 + 20 + j4 is(t) = 0.4607cos(2000t +52.63˚) A Chapter 9, Solution 48. Converting the circuit to the frequency domain, we get: 10 Ω V1 30 Ω Ix + -j20 20∠-40˚ − j20 We can solve this using nodal analysis.
 20. V1 − 20∠ − 40° V1 − 0 V −0 + + 1 =0 10 j20 30 − j20 V1(0.1 − j0.05 + 0.02307 + j0.01538) = 2∠ − 40° 2∠40° V1 = = 15.643∠ − 24.29° 0.12307 − j0.03462 15.643∠ − 24.29° Ix = = 0.4338∠9.4° 30 − j20 ix = 0.4338 sin(100 t + 9.4°) A Chapter 9, Solution 49. ( j2)(1 − j) Z T = 2 + j2 || (1 − j) = 2 + =4 1+ j I Ix 1Ω j2 Ω -j Ω j2 j2 1 Ix = I= I, where I x = 0.5∠0° = j2 + 1 − j 1+ j 2 1+ j 1+ j I= Ix = j2 j4 1+ j 1+ j Vs = I Z T = (4) = = 1 − j = 1.414∠ - 45° j4 j v s ( t ) = 1.414 sin(200t – 45°) V Chapter 9, Solution 50. Since ω = 100, the inductor = j100x0.1 = j10 Ω and the capacitor = 1/(j100x10-3) = -j10Ω. j10 Ix + 5∠40˚ -j10 20 Ω vx −
Đồng bộ tài khoản