intTypePromotion=3

Bài giảng An toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quản lý dự án & thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
205
lượt xem
87
download

Bài giảng An toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quản lý dự án & thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng An toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quản lý dự án & thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật của ĐH Mở là tài liệu dùng để bồi dưỡng kỹ năng quản lý thi công xây dựng. Bài giảng có những nội dung chính: một số nguyên tắc chung về an toàn lao động trong lập nghiên cứu khả thi và thiết kế tổng mặt bằng thi công, một số nguyên tắc về điều kiện vệ sinh lao động, một số nguyên tắc về điều kiện vệ sinh và an toàn lao động,... Đây là tài liệu học tập, giảng dạy, tham khảo dành cho sinh viên, giảng viên ngành Xây dựng và kỹ sư công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quản lý dự án & thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

 1. Trung taâm boài döôõng nghieäp vuï (CPA) ÑAÏI HOÏC MÔ TP.HCM ÑAI HOC MÔÛ TP HCM an toμn lao ®éng & vÖ sinh m«I tr−êng trong QU¶N Lý Dù ¸N & thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, h¹ tÇng kü thuËt Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp “Boài döôõng kỹ năng Quản lý thi coâng xaây döïng” Giang vien: Giaûng vieân: Tran Trung Hau M Eng Hau, M.Eng 1
 2. Mét sè nguyªn t¸c chung vÒ an toμn LD trong lËp nghiªn cøu kh¶ thi vμ thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng Æ Trong lËp nghiªn cøu kh¶ thi vμ bé Hå s¬ ®Êu thÇu • Néi dung b¶o ®¶m an toμn ph¶i ®−îc ph¶n ¶nh trong b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi • Néi dung hå s¬ mêi thÇu ph¶i yªu cÇu nhμ thÇu å Ç ¶ Ç Ç khi lËp biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng ph¶i kÌm biÖn ph¸p an toμn cho s¶n xuÊt, cho ng−êi lao ®éng, ph¶i g¾n sù phèi hîp tiÕn ®é víi an toμn lao ®éng 4
 3. Mét sè nguyªn t¸c chung vÒ an toμn LD trong lËp nghiªn cøu kh¶ thi vμ thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng Trong thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng: • Tæng mÆt b»ng ph¶i ®−îc s¾p xÕp ng¨n n¾p vμ ®ång bé: Phôc Ph vô tèt nhÊt cho thi c«ng vμ an t μ hÊt h « μ toμn N¬i chøa vËt liÖu vμ cÊu kiÖn ph¶i xÕp ven ®−êng vËn chuyÓn. h Ó Nh÷ng b·i cÊu kiÖn ph¶i thuËn lîi cho viÖc chuyªn chë vμ bèc xÕp. hë μ bè Õ Nh÷ng n¬i chøa vËt liÖu g©y bôi nh− b·i c¸t cÇn xÕp ë c èi giã, kh«ng ®Ó cho giã thæi bôi vμo n¬i thi c«ng cuèi giã b i μo 5
 4. Mét sè nguyªn t¸c chung vÒ an toμn LD trong lËp nghiªn cøu kh¶ thi vμ thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng Trong thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng (tiÕp theo): • C¸c yªu cÇu vÒ an toμn víi ®−êng t¹m cho c¸c d¹ng ph−¬ng tiÖn: – Ph¶i bè trÝ lèi vμo hoÆc vμnh ®ai di chuyÓn cho c«ng nh©n di chuyÓn trªn c«ng tr−êng. – Lèi di chuyÓn cÇn quang ®·ng , kh«ng cã ch−íng ng¹i vËt, vËt – CÇn cã chØ dÉn ë nh÷ng chç bè trÝ m¸y n©ng vËt liÖu nh− cÇn t ôc t ¨ g t¶i trôc , th¨ng t¶ – Däc theo ®−êng ®i ph¶i cã biÓn hiÖu th«ng b¸o, chØ dÉn cho ng−êi g 6
 5. Mét sè nguyªn t¸c chung vÒ an toμn LD trong lËp nghiªn cøu kh¶ thi vμ thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng Trong thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng (tiÕp theo): • C¸ yªu cÇu vÒ tho¸t n−íc ®¶ b¶o an toμn: C¸c ª Ç Ò th ¸t −í ®¶m b¶ t μ Khi chuÈn bÞ mÆt b»ng ®Ó khëi c«ng c«ng tr×nh, nhÊt thiÕt ph¶i tho¸t n−íc trªn mÆt b»ng. Mäi chç ®äng n−íc cÇn lμm kh«. Kh«ng ®−îc ®Ó ä ä g g î ®äng tõng vòng n−íc trªn mÆt b»ng. 7
 6. Mét sè nguyªn t¸c chung vÒ an toμn LD trong lËp nghiªn cøu kh¶ thi vμ thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng Trong thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng (tiÕp theo): • C¸ yªu cÇu vÒ cÊp n−íc ®¶m b¶o an toμn: C¸c ª Ç Ò Ê −í ®¶ b¶ t μ §−êng èng dÉn tõ ®iÓm cÊp ®Õn c¸c n¬i tiªu thô n−íc trong c«ng tr−êng cÇn ®−îc b¶o vÖ an toμn, chèng bÞ vì èng khi ®−êng dÉn c¾t qua ®−êng giao th«ng. èng n−íc c¾t qua ®−êng giao th«ng ph¶i ch«n ngÇm ë ®é s©u trªn 50 cm c¸ch mÆt trªn cña ¸o ®−êng é Æ g 8
 7. Mét sè nguyªn t¸c chung vÒ an toμn LD trong lËp nghiªn cøu kh¶ thi vμ thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng Trong thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng (tiÕp theo): • C¸ yªu cÇu vÒ ®iÖ m¸y x©y dùng ph¶i ®¶m C¸c ª Ç Ò ®iÖn, ¸ © dù h¶i ®¶ b¶o an toμn vμ phôc vô tèt cho sö dông: ViÖc chän tuyÕn d©y ®iÖn trªn kh«ng hay ®−êng d©y c¸p p rÊt hîp lý vμ ®¶m b¶o an toμn. p ph¶i p ý Ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra ®é an toμn cña hÖ thèng d©y dÉn ®iÖn, ph¶i lμm hÖ tiÕp ®i¹ cho ®ñ an toμn khi sù cè hoÆc khi gi«ng b·o 9
 8. Mét sè nguyªn t¸c chung vÒ an toμn LD trong lËp nghiªn cøu kh¶ thi vμ ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng Trong thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng (tiÕp theo): Nhμ t¹m phôc vô c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau trªn c«ng tr−êng: Nhμ t¹m ph¶i bè trÝ thμnh tõng khu vùc cho c«ng tr−êng ng¨n n¾p, phôc vô tèt nhÊt cho s¶n xuÊt vμ an toμn nhÊt cho ng−êi lao ®éng còng nh− b¶o vÖ tèt ®−îc tμi s¶n c«ng tr−êng Kho chøa ph¶i b¸m vμo ven ®−êng Kho chøa nh÷ng chÊt dÔ b¾t ch¸y th× kÕt cÊu cña kho ph¶i lμm b»ng vËt liÖu khã ch¸y. Kho chøa chÊt ®éc, chÊt dÔ bèc ch¸y ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ thuËn tiÖn cøu ho¶ nÕu rñi ro bÞ ch¸y, ®¸m ch¸y kh«ng lan to¶ ra c¸c nhμ chung quanh. Kho chøa trong nhμ, nhμ ph¶i l−u ý ®Õn nh÷ng hμng cã thÓ tù ch¸y, hoÆc ch¸y ®−îc do kÝch thÝch cña nguån do con ng−êi g©y ra ®Ó cã gi¶i ph¸p ng¨n chÆn ch¸y næ ®óng yªu cÇu. 10
 9. Mét sè nguyªn t¸c chung vÒ an toμn LD trong lËp nghiªn cøu kh¶ thi vμ thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng Trong thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng (tiÕp theo): • H−íng giã vμ sù s¾p xÕp c¸c yÕu tè tæng mÆt b»ng: Nh÷ng ¬i i h b i h− Nh÷ n¬i sinh bôi nh− b·i c¸t, n¬i sinh khãi nh− lß ¸t ¬i i h h− nÊu bitum , nhμ vÖ sinh cña c«ng tr−êng cÇn bè trÝ cuèi h−íng giã. giã CÇn ph¶i chó ý r»ng cuèi h−íng giã cña c«ng tr−êng m×nh lμ ®Çu giã cho kho¶ng ®Êt hoÆc nhμ l©n cËn nªn ph¶i gi¶i quyÕt sao cho s¶n xuÊt kh«ng t¹o ra mÊt an toμn vμ g©y « nhiÔm cho m«i tr−êng lao ®éng g y g é g 11
 10. 12
 11. 13
 12. Mét sè nguyªn t¸c vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh LAO §éNG • C«ng tr−êng cÇn bè trÝ khu toilet ®¶m b¶o s¹ch sÏ vμ vÖ sinh: Khu toilet ph¶i ë cuèi giã vμ ®ñ cao r¸o s¹ch sÏ, cã n−íc ®¸p øng yªu cÇu cä röa th−êng xuyªn vμ cã r·nh tho¸t n−íc. §−êng vμo khu toilet ph¶i dÔ ®i, trªn mÆt l¸t g¹ch hoÆc l¸ng v÷a xi m¨ng , kh«ng chØ ®Ó nÒn ®Êt, tr¬n tr−ît khi trêi m−a. Cã chÕ ®é ®¶m b¶o vÖ sinh hμng buæi lao ®éng 22
 13. KH¤NG TèT 23
 14. 24
 15. Mét sè nguyªn t¸c vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh & AN TOAN LAO §éNG • Tr¹m x¸ cÊp cøu cøu: – Mäi n¬i trªn c«ng tr−êng cã thÓ nh×n thÊy ®−îc vÞ trÝ tr¹m x¸ y tÕ . – T¹i tr¹m x¸ ph¶i cã biÓn hiÖu , cê hiÖu mμu tr¾ng cã ch÷ thËp ®á gi÷a cê, ban ®ªm ph¶i cã ®Ìn b¸o hiÖu . cê – VÞ trÝ tr¹m y tÕ, cÊp cøu ph¶i gÇn ®−êng ®i l¹i , tiÖn sö dông « t« cÊp cøu khi cÇn thiÕt còng nh− vi khÝ hËu m«i tr−êng dÔ chÞu chÞu. – Kh«ng bè trÝ tr¹m x¸ gÇn c¨ng tin còng nh− n¬i ph¸t sinh bôi bËm, tiÕng ån. – Nªn bè trÝ tr¹m x¸ gÇn n¬i trùc an toμn lao ®éng chung cña c«ng tr−êng. g g 25
 16. Mét sè nguyªn t¸c vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh & AN TOAN LAO §éNG • MÆt b»ng khu vùc thao t¸c cña m¸y thi c«ng nh− cÇn trôc , g ô m¸y ®μo, cÇn ®−îc rμo ch¾n t¹m thêi b»ng cäc kim lo¹i cã ch¨ng d©y thõng/lan can s¬n v»n ®á- tr¾ngg ®Ó giíi h¹n ph¹m vi di Ó chuyÓn cña ng−êi trªn mÆt b»ng còng nh− b¸o hiÖu nguy hiÓm. 26
 17. Mét sè nguyªn t¸c vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh & AN TOAN LAO §éNG • Ph¶i cã lan can an ãl toμn cho mäi vÞ trÝ thi c«ng cã kh¶ n¨ng r¬i « ã ¨ i xuèng thÊp. • Khu vùc nguy hiÓm cã rμo ch¾n vμ rμo ch¾n ®−îc s¬n mμu theo qui ®Þnh vÒ an q Þ toμn 27
 18. Mét sè nguyªn t¸c vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh & AN TOAN LAO §éNG • CÇ cã l−íi che ®ì CÇn ã h nh÷ng n¬i thi c«ng mÆt ngoμi trªn cao. Æt μi t ª • Gi¸o mÆt ngoμi cÇn cã l−íi bäc bªn ngoμi vμ cã sμn ®ì, g ng¨n vËt liÖu, r¸c r¬i tõ trªn cao xuèng thÊp 28
 19. ĐẢM BẢO vÖ sinh m«I tr−êng GÇn cæng ra vμo cña ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn lμm hÖ thèng tho¸t n−íc, röa n−íc xe khi thi c«ng cäc khoan nhåi, nhåi x¶ bentonite, vËn chuyÓn ®Êt h Ó 29
 20. ĐẢM BẢO vÖ sinh m«I tr−êng • MÆt b»ng thi c«ng lu«n ph¶i kh« r¸o vμ ®−îc dän s¹ch sÏ, phong quang. • Kh« v−¬ng v·i Kh«ng ·i thanh gç ng¨n lèi ®i, ®i g¹ch, v÷a c¶n h ÷ ¶ trë sù ®i l¹i trªn mÆt b»ng Æt b» 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản