intTypePromotion=3

Bài giảng ÁP dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác hành chính văn phòng - TS. Nguyễn Lệ Nhung

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

0
201
lượt xem
64
download

Bài giảng ÁP dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác hành chính văn phòng - TS. Nguyễn Lệ Nhung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "ÁP dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác hành chính văn phòng" trình bày các nội dung sau: tổng quan về ISO 9000, các bước tiến hành áp dụng ISO 9001:2008, áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác hành chính văn phòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng ÁP dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác hành chính văn phòng - TS. Nguyễn Lệ Nhung

 1. ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2008 VÀO CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TS. Nguyễn Lệ Nhung ĐT. 0912581997
 2. I. Tổng quan về ISO 9000 II. Các bước tiến hành áp dụng ISO 9001:2008 III. Áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác hành chính văn phòng
 3. I. TỔNG QUAN VỀ ISO 9000 1.Khái niệm ISO 9000 1.1. Tổ chức ISO - ISO là chữ viết tắt của International Standardition Organization, dịch là “Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế. - Mục tiêu của ISO là thúc đẩy sự phát triển của công tác tiêu chuẩn hóa nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ trên phạm vi toàn thế giới
 4. - Nhiệm vụ của ISO là xây dựng, công bố các t/chuẩn thuộc phạm vi h/động của nhiều lĩnh vực khác nhau (trừ điện và điện tử là thuộc phạm vi trách nhiệm của ỦB Điện Quốc tế IEC International Electronic Commitee). - Các t/chuẩn của ISO không có giá trị pháp lý bắt buộc áp dụng mà chỉ có tính chất khuyến khích áp dụng. - Các t/chuẩn ISO lại có vai trò q/trọng trong việc thống nhất các tiêu chí đ/ giá chất lượng s/phẩm, dịch vụ trên ph/vi toàn thế giới.
 5. 1.2. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - Khái niệm: ISO 9000 là tên gọi của bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành và luôn luôn được soát xét để đưa ra những phiên bản mới hàng năm, phù hợp với sự phát triển của toàn xã hội (ISO 9000 đầu tiên ban hành 1987 và cứ 5 năm được soát xét một lần ISO 9000: 2000 là bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được soát xét và bổ sung năm 2000)
 6. 2. Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 Bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 phiên bản năm 2000 và năm 2005 gồm 4 tiêu chuẩn chủ yếu sau: (1) - ISO 9000: 2005 (thay thế ISO 9000: 2000) - Cơ sở thuật ngữ và từ vựng: mô tả tổng thể hệ thống quản lý chất lượng và quy định các thuật ngữ, từ vựng cho hệ thống quản lý chất lượng.
 7. (2) - ISO 9001: 2000 - Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu: Đây là tiêu chuẩn chính của bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 2000, quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý của một CQ, TC áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 quy định các h/động cần thiết phải xem xét trong khi triển khai HTQLCL trong h/động của cơ quan, tổ chức.
 8. (3) - ISO 9004: 2000 - Hướng dẫn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này được s/dụng nhằm mở rộng hơn những lợi ích đạt được từ ISO 9001: 2000, đối với tổ chức và các bên l/quan đến h/động của TC (4) - ISO 19011: 2001 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng: Hướng dẫn việc xác nhận khả năng của hệ thống, được dùng để đ/giá trong nội bộ của tổ chức hoặc đ/giá bên cung ứng.
 9. Trong 04 tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn ISO 9000, TC ISO 9001 là t/chuẩn có vai trò quan trọng, có thể đứng độc lập, quy định các y/cầu của HTQLCL. Trong một CQ, TC có thể chỉ tiến hành áp dụng độc lập TC ISO 9001, không thể độc lập áp dụng các TC còn lại.
 10. • Hiện nay bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 được áp dụng tại hơn 180 nước trên toàn thế giới. • Việt Nam là thành viên chính thức năm 1977. • Tại Việt Nam,Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất Lượng Việt Nam gọi tắt là STAMEQ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đưa tiêu chuẩn ISO 9000 vào hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam với mã hiệu là TCVN ISO 9001:2008.
 11. 3. Các nguyên tắc của hệ thống QLCL theo ISO 9001 3.1. Nguyên tắc định hướng vào khách hàng 3.2. Nguyên tắc lãnh đạo thống nhất 3.3. Nguyên tắc hợp tác triệt để 3.4. Nguyên tắc hoạt động theo quá trình 3.5. Nguyên tắc hệ thống 3.6. Nguyên tắc cải tiến liên tục 3.7. Nguyên tắc quyết định dựa trên CSDL 5.8. Nguyên tắc hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức và bên cung ứng
 12. 4. Các yêu cầu của HTQLCL theo ISO - Theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu, HTQLCL theo mô hình ISO 9000 phải đáp ứng các y/cầu: 4.1. Yêu cầu chung 4.2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu 4.3. Yêu cầu về trách nhiệm của lãnh đạo 4.4. Yêu cầu về quản lý nguồn nhân lực 4.5. Yêu cầu đối với việc tạo ra sản phẩm
 13. 4.1. Các yêu cầu chung - Xây dựng hệ thống văn bản, - Thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng - Thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống. - Xác định mối liên hệ giữa các quá trình - Đo lường, theo dõi và phân tích các quá trình - Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết …
 14. 4.2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu • Khi áp dụng ISO 9001, các cơ quan, tổ chức cần chuẩn bị các tài liệu sau: - Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng - Sổ tay chất lượng @ - Các thủ tục (quy trình) dạng văn bản theo y/cầu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đặt ra - Các tài liệu về việc hoạch định, thực hiện nghiệp vụ và kiểm soát - Các hồ sơ theo y/cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001.
 15. 4.3. Yêu cầu về trách nhiệm của lãnh đạo - Lãnh đạo cao nhất phải cam kết việc xây dựng và thực hiện HTQLCL. - Đảm bảo các y/cầu của khách hàng được xác định và đáp ứng đầy đủ - Đảm bảo chính sách chất lượng và mục tiêu ch ất lượng phải phù hợp - Hoạch định HTQLCL Ngược lại, tổ chức áp dụng ISO 9000 cần hoạch định việc xem xét trách nhiệm của lãnh đạo.
 16. 4.4. Yêu cầu về quản lý nguồn nhân lực - Cung cấp nhân lực có đủ năng lực và trình độ, ý thức làm việc - Đào tạo nhân lực thường xuyên để đáp ứng yêu cầu cải tiến - Chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc.
 17. 4.5. Yêu cầu đối với việc tạo ra sản phẩm - Xác định các quá trình liên quan đến khách hàng - Đảm bảo các y/cầu về thiết kế và phát triển - Đảm bảo quá trình kiểm tra và xác nhận về mua hàng - Lập kế hoạch, tiến hành sản xuất và cung cấp dịnh vụ trong điều kiện được kiểm soát - Thực hiện các y/cầu về đo lường, phân tích - Thường xuyên cải tiến
 18. 5. Ý nghĩa của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - ISO 9000 là bộ t/chuẩn quy tụ kinh nghiệm của quốc tế trong l/vực quản lý - ISO 9000 đã đưa ra các chuẩn mực cho một HTQLCL - ISO 9000 có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sx, kd và d/vụ - ISO 9000 sẽ làm thuận tiện hơn trong trao đổi thương mại toàn cầu - ISO 9000 sẽ tạo ra một môi trường làm việc khoa học, quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân
 19. II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ÁP DỤNG ISO 9001:2008 Để tiến hành áp dụng HTQLCL theo ISO 9001, tổ chức cần tiến hành các công việc sau: 1. Xây dựng kế hoạch 2. Biên soạn và phổ biến tài liệu 3. Triển khai áp dụng 4. Chứng nhận HTQLCL
 20. 1. Xây dựng kế hoạch 1.1. Cam kết của lãnh đạo 1.2. Thành lập Ban chỉ đạo ISO 1.3. Chọn chuyên gia tư vấn 1.4. Thực hiện đào tạo 1.5. Đánh giá thực trạng HTQL của cơ quan 1.6. Lựa chọn nội dung áp dụng 1.7. Dự kiến thời gian thực hiện

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản