intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Áp dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng trong giám sát thi công xây dựng công trình

Chia sẻ: Do Minh Quynh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

155
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác tiêu chuẩn hóa có một lịch sử gắn liền với lịch sử vă minh nhân loại từ mấy thế kỉ nay thì nó gắn liền một cách chặt chẽ với sự phát triển của kinh tế.Tiêu chuẩn là sự phản ánh nhận thức của trình độ phát triển khoa học công nghệ, kinh tế của chất lượng cuộc sống xã hội trong mỗi quốc gia là công cụ để quản lý và điều hành sản xuất. Bài giảng với mục đích: thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất lao động; ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình; góp phần hoàn thiện việc tổ chức quản lý nền kinh tế quốc dân; sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, tiết kiệm nguyên nhiên liệu giảm chi phí lao động. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để biết rõ chi tiết các nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Áp dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng trong giám sát thi công xây dựng công trình

 1. Baøi 3 : AÙP DUÏNG QUY CHUAÅN VAØ TIEÂU CHUAÅN XAÂY DÖÏNG TRONG GIAÙM SAÙT THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
 2. ¸p dông quy chuÈn vμ tiªu chuÈn x©y dùng trong c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh I. më ®Çu C«ng t¸c tiªu chuÈn hãa cã mét lÞch sö g¾n liÒn víi lÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i nh−ng tõ mÊy thÕ kØ nay, th× nã g¾i( liÒn mét c¸ch chÆt chÏ víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tiªu chuÈn lµ sù ph¶n ¸nh cña nhËn thøc, cña tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc, c«ng nghÖ, kinh tÕ, cña chÊt l−îng cuéc sèng x· héi trong mçi quèc gia, lµ c«ng cô ®Ó qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Do yªu cÇu giao l−u trao ®æi vÒ th−¬ng m¹i, ho¹t ®éng tiªu chuÈn hãa x©y dùng kh«ng nh÷ng trong ph¹m vi quèc gia mµ cßn trong ph¹m vi quèc tÕ. Tiªu chuÈn hãa ngµy nay ®· trë thµnh ng«n ng÷ kÜ thuËt chung trong giao dÞch th−¬ng m¹i vµ dÞch vô. Trong TCVN 6450:1998 (ISO/IEC Guide 2:1996) thuËt ng÷ Tiªu chuÈn hãa ®−îc hiÓu nh− sau: Tiªu chuÈn hãa lµ ho¹t ®éng thiÕt lËp c¸c ®iÒu kho¶n ®Ó sö dông chung vµ lÆp ®i lÆp l¹i ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ hoÆc tiÒm Èn nh»m ®¹t ®−îc møc ®é trËt tù tèi −u trong mét khung c¶nh nhÊt ®Þnh. Ho¹t ®éng nµy bao gåm qu¸ tr×nh x©y dùng, ban hµnh vµ ¸p dông tiªu chuÈn. ë n−íc ta, theo NghÞ ®Þnh 141 - H§BT ngµy 24/8/1982 ban hµnh §iÒu lÖ c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa th×: “C«ng t¸c tiªu chuÈn hãa bao gåm viÖc x©y dùng vµ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn ®−îc tiÕn hµnh dùa trªn kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc kÜ thuËt vµ ¸p dông kinh nghiÖm tiªn tiÕn, nh»m ®−a c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµo nÒ nÕp vµ ®¹t ®−îc hiÖu qu¶. Tiªu chuÈn hãa ph¶i ®−îc coi lµ mét c«ng t¸c qu¶n lÝ kinh tÕ - kÜ thuËt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ª1c ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ khoa häc - c«ng nghÖ gãp phÇn n©ng cao møc sèng nh©n d©n”. 1.1. Môc ®Ých cña tiªu chuÈn hãa - Thóc ®Èy tiÕn bé kÜ thuËt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi; - æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, c«ng tr×nh; - Gãp phÇn hoµn thiÖn viÖc tæ chøc qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ quèc d©n; - Sö dông hîp lÝ c¸c nguån tµi nguyªn, tiÕt kiÖm nguyªn, nhiªn vËt liÖu gi¶m chi phÝ vµ lao ®éng x· héi; 2
 3. - §¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ søc khoÎ con ng−êi; - Ph¸t triÓn hîp t¸c quèc tÕ vÒ kinh tÕ, khoa häc kÜ thuËt, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, lµm c¨n cø ®Ó h−íng dÉn nhËp khÈu. 1.2 . §èi t−îng tiªu chuÈn hãa Nh÷ng s¶n phÈm, c«ng tr×nh vµ nh÷ng møc, qui t¾c, yªu cÇu, ph−¬ng ph¸p, thuËt ng÷, kÝ hiÖu, ®−îc ¸p dông trong khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt , x· héi, trong khoa häc - kÜ thuËt vµ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c còng nh− trong quan hÖ kinh tÕ. Môc ®Ých vµ ®èi t−îng tiªu chuÈn hãa kÓ trªn lµ chung cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n trong ®ã cã ngµnh x©y dùng. Tiªu chuÈn hãa x©y dùng lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña tiªu chuÈn hãa quèc gia nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t−, n©ng cao chÊt l−îng vµ tuæi thä c«ng tr×nh, gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng, n©ng cao tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng trong bèi c¶nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ngµnh x©y dùng. II. tiªu chuÈn hãa trong tiÕn tr×nh ®æi míi héi nhËp khu vùc vμ quèc tÕ - Víi chÝnh s¸ch lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n−íc trong tiÕn tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp vÒ kinh tÕ, ViÖt Nam ®· më cöa ®ãn nhËn ®Çu t− n−íc ngoµi trong nhiÒu lÜnh vùc. TÝnh ®Õn cuèi th¸ng 2/2002, ®Çu t− n−íc ngoµi trùc tiÕp (FDI) vµo ViÖt Nam ®· lªn tíi 3150 dù ¸n víi tæng vèn ®¨ng kÝ lµ 38 tû USD, trong ®ã 18,9 tû USD ®· ®−îc ®Çu t−. Cho tíi nay sè dù ¸n ®· ®i vµo vËn hµnh lµ 1524 dù ¸n víi sè v«n 20,7 tû USD. Cã 770 dù ¸n kh¸c víi sè vèn 10,95 tû USD ®ang trong giai ®o¹n x©y dùng vµ 856 dù ¸n víi sè vèn 6,27 tû USD ®ang ®−îc hoµn thµnh thñ tôc. - §Ó ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi nhËp khu vùc vµ thÓ giíi, trong thËp kØ qua ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc nh»m cñng cè vµ thiÕt lËp quan hÖ hîp t¸c l©u dµi víi nhiÒu quèc gia vµ tæ chøc trong khu vùc vµ trªn thÓ giíi. C¸c mèc thêi gian cã thÕ kÓ ra: - 1992: ViÖt Nam thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ: quÜ tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF), ng©n hµng thÕ giíi (WB), ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB); - 12/1994: ViÖt Nam ®Ö ®¬n gia nhËp tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO: World Trade organization): hiÖn ®ang trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ®Ó chÝnh thøc gia nhËp;
 4. - 25/7/1995, ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN vµ b¾t ®Çu tham gia khu vùc mËu dÞch tù do: ASEAN/AFTA. Tõ 1/1/1996. - 3/1996, ViÖt Nam tham gia s¸ng lËp diÔn ®µn hîp t¸c ¸ - ¢u (ASEM), gåm 15 n−íc EU vµ 10 n−íc Ch©u ¸. - 11/1998, ViÖt Nam chÝnh thøc ®−îc c«ng nhËn lµ thµnh viªn cña DiÔn ®µn Hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D−¬ng (APEC: Asia Pacific Economic Cooperation) víi mèc thêi gian ViÖt Nam chÝnh thøc lµ thµnh viªn cña ASEAN vµ tham gia khu vùc mËu dÞch tù do-AFTA – ASEAN, nh»m hoµn thµnh ch−¬ng tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu theo HiÖp ®Þnh CEPT (the Common effective Preferential Tariff) cïng víi c¸c n−íc ASEAN kh¸c trong khu vùc tiÕn tíi héi nhËp kinh tÕ. §Ó thùc hiÖn hiÖp ®Þnh nµy c¸c n−íc ASEAN ®· ®Ò ra c¸c ch−¬ng tr×nh nh»m dì bá rµo c¶n thuÕ quan ®Ó l−u th«ng hµng hãa vµ thùc hiÖn HiÖp ®Þnh vÒ −u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung. Theo HiÖp ®Þnh nµy ®Õn 1/1/2006 ViÖt Nam sÏ hoµn thµnh ch−¬ng tr×nh ®¹t thuÕ suÊt cuèi cïng 0-5%. Khi HiÖp ®Þnh thùc hiÖn, AFTA sÏ lµ thÞ tr−êng lín thø 4 trªn thÕ giíi sau NAFTA ë Ch©u MÜ, EU ë Ch©u ¢u vµ NhËt B¶n. - §Ó thùc hiÖn AFTA, c¸c n−íc ASEAN cßn ®Ò ra c¸c ch−¬ng tr×nh nh− dì bá rµo c¶n thuÕ quan ®Ó l−u th«ng dÞch vô trong ®ã cã x©y dùng. Th¸ng 12/1995 c¸c n−íc ASEAN ®· kÝ kÕt HiÖp ®Þnh khung ASEAN vÒ dÞch vô. Theo HiÖp ®Þnh nµy c¸c n−íc ASEAN sÏ dµnh cho nhau −u ®·i trong kinh doanh dÞch vô, më cöa thÞ tr−êng cho dÞch vô x©y dùng. - §Ó dì bá rµo c¶n kÜ thuËt, c¸c n−íc ASEAN ®· ®Èy nhanh tiÕn tr×nh hµi hoµ tiªu chuÈn, c«ng nhËn lÉn nhau trong thö nghiÖm vµ chøng nhËn chÊt l−îng s¶n phÈm. Th¸ng 11/1992 Uû ban t− vÊn vÒ tiªu chuÈn vµ chÊt l−îng cña ASEAN ®−îc thµnh lËp goi t¾t lµ ACCSQ (Asean Consultative Committee on Standards and Quality) nh»m xem xÐt cho 20 nhãm s¶n phÈm ®−îc −u tiªn. Ph−¬ng h−íng hµi hoµ c¸c tiªu chuÈn quèc gia cña c¸c n−íc thµnh viªn ASEAN ®−îc dùa trªn viÖc so s¸nh vµ chÊp thuËn c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ ë ba møc: ®ång nhÊt, t−¬ng ®−¬ng vµ kh«ng t−¬ng ®−¬ng. HiÖn nay ACCSQ cã 4 nhãm c«ng t¸c (Working Group-WG). Môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c nhãm c«ng t¸c nµy lµ thùc hiÖn c¸c hiÖp ®Þnh thõa nhËn lÉn nhau: Chøng nhËn ë mét n¬i ®−îc thõa nhËn ë nhiÒu n¬i tiÕn tíi ®−îc thõa nhËn ë khu vùc vµ quèc tÕ. - Trong lÜnh vùc x©y dùng, ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao vai trß cña ngµnh x©y dùng trong cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc, ngay tõ n¨m 1986 c¸c n−íc thµnh viªn 4
 5. ASEAN ®· kÝ HiÖp ®Þnh −u ®·i c¸c nhµ thÇu ASEAN trong s¬ tuyÓn (lËp danh s¸ch ng¾n). Theo HiÖp ®Þnh nµy th× trong ®Êu thÇu quèc tÕ c¸c dù ¸n x©y dùng do c¸c tæ chøc quèc tÕ nh− WB, ADB tµi trî, th× sau khi s¬ tuyÓn sÏ cã Ýt nhÊt mét nhµ thÇu ASEAN ®−îc lät vµo danh s¸ch ng¾n ®Ó ®Ö tr×nh b¶n chµo thÇu. Th¸ng 7/1997 ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· göi v¨n kiÖn tham gia hiÖp ®Þnh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ViÖt Nam tham gia ®Êu thÇu c¸c dù ¸n cña c¸c n−íc trong khèi ASEAN. T¹i vßng ®µm ph¸n thø nhÊt vÒ dÞch vô ASEAN (1996-1998) ngµnh x©y dùng n−íc ta ®· cam kÕt thùc hiÖn nh− HiÖp ®Þnh khung ®· ®−îc kÝ kÕt. - §Æc biÖt trong lÜnh vùc x©y dùng, do viÖc ®Çu t− vèn vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh tõ mét n−íc tíi mét quèc gia kh¸c ngµy mét nhiÒu, nªn vÊn ®Ò hµi hßa Tiªu chuÈn, Quy chuÈn x©y dùng gi÷a c¸c n−íc ®ang lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch. C¸c n−íc trong khu vùc Th¸i B×nh D−¬ng bao gåm: Nga, Mü, Trung Quèc, NhËt, Canada, Hµn Quèc, óc, c¸c n−íc Mü LaTinh, c¸c n−íc ASEAN trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu hãa ®· tæ chøc “Héi nghÞ Tiªu chuÈn khu vùc Th¸i B×nh D−¬ng” gäi t¾t lµ PASC (Pacific Area Standards Conference) vµ häp hµng n¨m. N¨m 1996, APSC ®· tæ chøc Héi nghÞ chuyªn ®Ò vÒ Quy chuÈn, Tiªu chuÈn x©y dùng quèc tÕ. Trong n¨m 2002, t¹i cuéc häp thø 17 cña diÔn ®µn ASEAN-óc (ASEAN-AUSTRALIA Forum) phÝa óc còng ®· ®−a ra vÊn ®Ò hµi hßa Tiªu chuÈn, Qui chuÈn x©y dùng gi÷a óc vµ c¸c n−íc ASEAN nh− ®· thùc hiÖn gi÷a óc vµ Niudil©n nh»m tiÕn tíi c¸c tiªu chuÈn chung ASEAN – CER cho khèi AFTA – CER trong t−¬ng lai. ThÕ giíi ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ngµy mét gia t¨ng. N¨m 1995, tæ chøc th−¬ng m¹i quèc tÕ WTO ®−îc thµnh lËp víi sù tham gia cña h¬n 120 n−íc. Môc tiªu cña tæ chøc nµy lµ nh»m th¸o dì c¸c rµo c¶n cho th−¬ng m¹i toµn cÇu. Trong c¸c môc tiªu cña WTO cã 3 c«ng cô ph¸p lÝ chÝnh trong ®ã gåm: - HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th−¬ng m¹i GATT: (General Agreement on Tariffs and Trade) ¸p dông cho mua b¸n hµng hãa; - HiÖp ®inh chung vÒ th−¬ng m¹i cho c¸c dÞch vô GATS (General Agreement on Trade in Services) ¸p dông cho mua b¸n dÞch vô; - HiÖp ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò cña së h÷u trÝ tuÖ cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i (TRIPS: Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights)
 6. HiÖn nay WTO cã 135 quèc gia thµnh viªn vµ 35 quan s¸t viªn. Khèi l−îng bu«n b¸n gi÷a c¸c quèc gia thµnh viªn WTO chiÕm h¬n 90% khèi l−îng th−¬ng m¹i thÕ giíi. V× vËy ®Ó ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng h−íng tíi ®æi míi vµ héi nh©p tõng lÜnh vùc vµ ph¶i kÞp thêi cã ®−îc c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu b»ng c¸ch dì bá c¸c rµo c¶n vÒ thuÕ quan, vÒ kÜ thuËt thÓ chÕ kinh doanh mµ rµo c¶n kÜ thuËt chÝnh lµ Quy chuÈn, Tiªu chuÈn bao gåm hai néi dung: tiªu chuÈn vµ ®¸nh gi¸ sù phï hîp. VÒ tiªu chuÈn: tiÕn tíi c¸c tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng cßn gäi lµ tiªu chuÈn hµi hoµ (harmonized standards). Ph−¬ng h−íng chung lµ dùa trªn c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ IEC (vÒ ®iÖn, ®iÖn tö), ITU (trong lÜnh vùc viÔn th«ng), ISO(trong c¸c lÜnh vùc cßn l¹i) vÒ ®¸nh gi¸ sù phï hîp - tiÕn tíi c«ng nhËn lÉn nhau gi÷a c¸c quèc gia víi c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸. WTO ®· ®−a ra hiÖp ®Þnh vÒ rµo c¶n kÜ thuËt trong th−¬ng m¹i TBT (Agreement on Technical Barriers to Trade) bao gåm nh÷ng nguyªn t¾c sau: - Lo¹i bá nh÷ng c¶n trë kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi th−¬ng m¹i; - Kh«ng ph©n biÖt trong ®èi xö quèc gia; - Sù t−¬ng ®−¬ng cña c¸c qui ®Þnh kÜ thuËt; - Thõa nhËn c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ phï hîp cña nhau; - Sù minh b¹ch vÒ th«ng tin: qui ®Þnh nghÜa vô thèng b¸o cña c¸c n−íc thµnh viªn vÒ tiªu chuÈn, qui ®Þnh kÜ thuËt cña mçi quèc gia. Trong hiÖp ®Þnh WTO cßn cã: “Qui ®Þnh biªn so¹n, chÊp nhËn vµ ¸p dông tiªu chuÈn” ®−îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c n−íc thµnh viªn WTO. S¸u th¸ng mét lÇn c¸c tæ chøc x©y dùng tiªu chuÈn cña WTO ph¶i c«ng bè ch−¬ng tr×nh c«ng t¸c vÒ x©y dùng vµ phæ biÕn tiªu chuÈn, trong ®ã mçi ®Ò tµi tiªu chuÈn ph¶i cã tªn gäi, chØ sè ph©n lo¹i theo chñ ®Ò, tiÕn ®é biªn so¹n vµ tiªu chuÈn quèc tÕ ®−îc tham chiÕu. Ngoµi WTO, c¸c tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ kh¸c còng ®Òu ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò hµi hoµ tiªu chuÈn. Tæ chøc APEC ®· thµnh lËp tiÓu ban vÒ tiªu chuÈn vµ sù phï hîp gäi t¾t lµ APEC – SCSC (Subcommittee on Standards and Conformance) vµ ®· ®−a ra “C«ng bè khung vÒ tiªu chuÈn vµ sù phï hîp cña APEC (1994) vµ “H−íng dÉn vÒ hßa hîp tiªu chuÈn cña nÒn kinh tÕ c¸c n−íc thµnh viªn APEC” (Guideline For the alignment of APEC member economies Standards with international standards). Uû ban t− vÊn vÒ tiªu chuÈn vµ chÊt l−îng ASEAN còng ®−a ra “H−íng dÉn vÒ hµi hßa c¸c tiªu chuÈn quèc gia c¸c n−íc ASEAN dùa trªn c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ (Guideline for 6
 7. harmonization of national standards in ASEAN member countries based on international standards) Hµi hoµ kh«ng cã nghÜa lµ chÊp nhËn 100% néi dung cña tiªu chuÈn quèc tÕ mµ tiªu chuÈn quèc gia cã thÓ cã sai kh¸c vÒ kÜ thuËt víi tiªu chuÈn quèc tÕ do ®iÒu kiÖn ®Æc thï vµ nhu cÇu cña mçi quèc gia thµnh viªn. HiÖn nay, ë ViÖt Nam trong hÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng rÊt nhiÒu tiªu chuÈn ISO ®· ®−îc chÊp nhËn thµnh tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ x©y dùng theo 3 møc ®é: ®ång nhÊt, t−¬ng ®−¬ng, kh«ng t−¬ng ®−¬ng. Gi¶i ph¸p nµy hoµn toµn phï hîp víi xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu hãa kinh tÕ. Víi viÖc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, nÒn kinh tÕ n−íc ta nãi chung còng nh− ngµnh x©y dùng trong ®ã cã c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa x©y dùng ®Òu ®ang ®øng tr−íc vËn héi ph¸t triÓn míi ®ång thêi còng ph¶i ®èi mÆt víi th¸ch thøc: ®æi míi ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. III. quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng - c«ng cô ®Ó qu¶n lÝ, gi¶m s¸t chÊt l−îng s¶n phÈm x©y dùng 3.1. Quy chuÈn x©y dùng: 3.1.1. Kh¸i qu¸t chung: Quy chuÈn x©y dùng lµ mét lo¹i v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt míi lÇn ®Çu tiªn ®−îc ¸p dông ë n−íc ta. ThuËt ng÷ Quy chuÈn x©y dùng ®−îc chÝnh thøc sö dông trong c¸c v¨n b¶n cña Nhµ n−íc tõ n¨m 1994, khi ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 177/CP ngµy 20/10/1994 vµ sau ®ã ®−îc thay thÕ b»ng NghÞ ®Þnh 42/CP ngµy 16/7/1996 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ qu¶n lÝ ®Çu t− vµ x©y dùng vµ gÇn ®©y ®· ®−îc söa ®æi trong NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ. Trong bé LuËt d©n sù ®· dµnh mét ch−¬ng víi 18 ®iÒu qui ®Þnh vÒ nghÜa vô vµ quyÒn cña c«ng d©n liªn quan ®Õn x©y dùng, trong ®ã cã ®iÒu qui ®Þnh khi x©y dùng c«ng tr×nh chñ së h÷u c«ng tr×nh ph¶i tu©n theo ph¸p luËt vÒ x©y dùng. Trong khu«n khæ dù ¸n LuËt x©y dùng, cã sù trî gióp cña chÝnh phñ óc, Bé x©y dùng cã nhiÖm vô biªn so¹n hai v¨n b¶n: LuËt x©y dùng vµ Quy chuÈn x©y dùng. Ngµy 26/10/1994, Bé tr−ëng Bé x©y dùng ®· kÝ quyÕt ®Þnh sè 457/BXD- CSXD giao ViÖn Tiªu chuÈn hãa x©y dùng (nay lµ ViÖn Nghªn cøu KiÕn Tróc) chñ tr× tæ chøc so¹n th¶o Quy chuÈn x©y dùng.
 8. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn ë n−íc ta Bé Quy chuÈn x©y dùng ®−îc biªn so¹n nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lÝ x©y dùng trong thêi k× ®æi míi vµ héi nhËp kinh tÕ. N−íc ta ®· chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ tõ tËp trung, bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. C¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt tr−íc ®©y hÇu hÕt lµ b¾t buéc ¸p dông nay trë thµnh tù nguyÖn ¸p dông trõ mét sè qui ®Þnh riªng mµ chñ yªu lµ c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn, b¶o vÖ søc kháe vµ m«i tr−êng. ViÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, kh¸i niÖm vÒ tiªu chuÈn, còng thay ®æi cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi. ViÖc biªn so¹n kh«ng chØ lµ míi mÎ mµ cßn kh¸ khã kh¨n, phøc t¹p víi mét khèi l−îng c«ng viÖc kh¸ lín bao trïm nhiÒu lÜnh vùc kÜ thuËt x©y dùng kh¸c nhau. Trong vßng gÇn 3 n¨m ®−îc Bé x©y dùng chØ ®¹o vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi, ®−îc sù hîp t¸c, ®ãng gãp nhiÖt t×nh cña nhiÒu c¬ quan, chuyªn gia cña c¶ n−íc, ®−îc sù cè vÊn cña c¸c chuyªn gia óc, nhiÒu l−ît dù th¶o Quy chuÈn x©y dùng ®· ®−îc biªn so¹n, ®−îc ®ãng gãp ý kiÕn réng r·i ®Ó bæ sung hoµn chØnh. Ngµy 14/12/1996, Bé Tr−ëng Bé x©y dùng ®· ra quyÕt ®Þnh sè 682/BXD- CSD, ban hµnh Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam (QCXDVN) tËp I, tËp II. TËp III ®· ®−îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 439/BXD-CSXD ngµy 25/9/1997. §©y lµ mét sù kiÖn quan träng ch¼ng nh÷ng ®èi víi ngµnh x©y dùng mµ nã cßn cã ý nghÜa vµ quan hÖ mËt thiÕt ®èi víi ®êi sèng hµng ngµy cña mäi c«ng d©n. QCXDVN ®−îc ¸p dông cho c¶ n−íc. Quy chuÈn x©y dùng (QCXD) sÏ lµ c¸c c¨n cø kÜ thuËt, b¾t buéc ¸p dông trong mäi ho¹t ®éng x©y dùng: trong thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh, gi¸m s¸t, phª duyÖt c¸c ®å ¸n qui ho¹ch, ®å ¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh, trong qu¶n lÝ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng vµ trong mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lÝ ®« thÞ. Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n LuËt x©y dùng vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ ®æi míi qu¶n lÝ ®Çu t− vµ x©y dùng, c¸c chuyªn gia vÒ lËp ph¸p vµ qu¶n lÝ khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng ®· thèng nhÊt dïng thuËt ng÷ Quy chuÈn x©y dùng ®Ó diÔn t¶ kh¸i niÖm vµ bao hµm néi dung cña tõ Building Code (tiÕng anh) Building code lµ v¨n b¶n ph¸p quy ®−îc ¸p dông ë hÇu hÕt c¸c n−íc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn trªn thÕ giíi nh− Mü, NhËt, Canada, óc, Ên §é, Malaysia, Philipin…Mét sè Quy chuÈn x©y dùng cña c¸c n−íc ®· ®−îc thu thËp vµ tham kh¶o khi biªn so¹n QCXDVN: Qui chuÈn x©y dùng mét sè n−íc: Th¸i Lan: Building Control Act. B.E.2522 (1979) Malaisia: Uniform By-laws, 1984 Singapo: Building Control Act, Planning Act 8
 9. Philipin: National Building Code of the Philippines Ên §é: National Building Code of India, 1983 Hång K«ng: The Building Regulations óc: Building Code of Australia, 1997 Anh: The Building Regulations Niudil©n: The Building Regulations, 1992 Canada: National Building Code of Canada 1990 NhËt B¶n: The Buildng Standard Law of Japan Mü: Uniform Building Code 1991 The BOCA national Building Code 1990 (BOCA: Building officials & code Administrators international, Inc) Standard Building Code 1988 Building Code cña c¸c n−íc chñ yÕu nh»m kiÓm so¸t viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. Song ë ViÖt Nam, khi so¹n th¶o Quy chuÈn x©y dùng ®· më réng kh¸i niÖm nµy ®Ó phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ x©y dùng vµ c¬ cÊu tæ chøc cña ViÖt Nam. Néi dung vÒ qui ho¹ch x©y dùng ®· ®−îc ®−a vµo Quy chuÈn x©y dùng lµ mét trong nh÷ng phÇn chÝnh quan träng, bøc thiÕt ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lÝ tr−íc m¾t còng nh− l©u dµi, mÆt kh¸c trong QCXD còng ®iÒu tiÕt c¸c lÜnh vùc x©y dùng chuyªn ngµnh nh− x©y dùng giao th«ng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi. VÒ kÜ thuËt x©y dùng chuyªn ngµnh, c¸c Bé cã qu¶n lÝ chuyªn ngµnh ®ang phèi hîp víi Bé x©y dùng ®Ó biªn so¹n c¸c bé QCXD chuyªn ngµnh: Ngoµi ra ë c¸c TØnh, khu vùc, tïy theo hoµn c¶nh cô thÓ vµ ®Æc thï cña ®Þa ph−¬ng, nghiªn cøu so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n cô thÓ h¬n ®Ó qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng x©y dùng cña ®Þa ph−¬ng m×nh. Nghiªn cøu vµ ¸p dông mét ph−¬ng ph¸p luËn ®óng ®¾n lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó biªn so¹n c¸c dù th¶o QCXD ®−îc nhanh chãng vµ cã chÊt l−îng. §ã còng lµ c¬ së ®¶m b¶o cho viÖc tËp hîp ®−îc trÝ tuÖ cña c¸c chuyªn gia tham gia biªn so¹n còng nh− ®ãng gãp ý kiÕn cho c¸c dù th¶o. 3.1.2. Ph−¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu biªn so¹n Quy chuÈn x©y dùng: a) Quan hÖ gi÷a LuËt x©y dùng, Quy chuÈn x©y dùng vµ Tiªu chuÈn x©y dùng (xem h×nh 1)
 10. LuËt x©y dùng Qu¶n lý kü thuËt Quy chuÈn x©y dùng C¸c ®iÒu lÖ, quy chÕ Cô thÓ hãa c¸c vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý, - Yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu. thñ tôc hµnh chÝnh. - Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn. Tiªu Tiªu chuÈn chuÈn cña vn n−íc (tcvn, ngoμi tcxd, ®−îc tcn) bé x©y ®−îc dùng qcxd chÊp chÊp thuËn thuËn H×nh 1 - Quan hÖ gi÷a LuËt X©y dùng-Quy chuÈn x©y dùng-Tiªu chuÈn x©y dùng Trong hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p qui vÒ x©y dùng bao gåm LuËt x©y dùng (®ang dù th¶o) do Quèc héi th«ng qua. ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc uû quyÒn ban hµnh c¸c v¨n b¶n vÒ qu¶n lÝ (®iÒu lÖ qu¶n lÝ ®Çu t− vµ x©y dùng, ®iÒu lÖ qu¶n lÝ quy ho¹ch ®« thÞ, qui chÕ ®Êu thÇu, quy ®Þnh vÒ cÊp giÊy phÐp x©y dùng, qui chÕ vÒ b¶o hµnh x©y l¾p c«ng tr×nh…) vµ vÒ kÜ thuËt (Quy chuÈn x©y dùng, Tiªu chuÈn x©y dùng…) 10
 11. b) Ph¹m vi bao qu¸t cña Quy chuÈn x©y dùng: Kh¸c víi nhiÒu n−íc, bé QCXDVN cÇn bao trïm mäi lÜnh vùc x©y dùng v× QCXDVN lµ v¨n b¶n d−íi LuËt x©y dùng duy nhÊt trong m¶ng v¨n b¶n kÜ thuËt. Mét sè n−íc (trong ®ã cã óc) khi so¸t xÐt QCXD cña m×nh còng ®ang dù ®Þnh sÏ gép c¸c Quy chuÈn hiÖn ®ang riªng rÏ l¹i (nh− Quy chuÈn vÒ nhµ víi c¸c qui chuÈn vÒ cÊp thãat n−íc, vÒ cÊp diÖn, vÒ an toµn x©y dùng) c) §¶m b¶o tÝnh kÕ thõa vµ kh¶ thi cña QCXD: Lµ mét v¨n b¶n ph¸p quy, QCXD ph¶i cã tÝnh kÕ thõa vµ nhê ®ã sÏ cã tÝnh kh¶ thi. Ph¶i ®¶m b¶o mét khi QCXD ®−îc ban hµnh c¸c qui ®Þnh trong ®ã hoµn toµn cã thÓ thùc thi trªn toµn quèc vµ gãp phÇn n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c qu¶n lÝ x©y dùng. Bé QCXD ph¶i phï hîp víi thùc tiÔn cña nÒn kinh tÕ, kÜ thuËt vµ x· héi ViÖt Nam hiÖn nay vµ trong 5 n¨m tíi. NÕu QCXD ®−a ra c¸c yªu cÇu qu¸ cao ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c ho¹t ®éng x©y dùng th× hoÆc sÏ kh«ng ¸p dông ®−îc ë nhiÒu n¬i trªn ®Êt n−íc ViÖt Nam hoÆc nÕu ¸p dông sÏ g©y l·ng phÝ vèn ®Çu t−. Sau mét thêi gian, nh÷ng bÊt cËp trong c¸c ®iÒu kho¶n cña QCXD sÏ ®−îc so¸t xÐt l¹i cho phï hîp víi nh÷ng tiÕn bé vÒ kÜ thuËt, kinh tÕ, x· héi, ®iÒu mµ c¸c n−íc trªn thÕ giíi vÉn lµm. d) Hµi hoµ gi÷a nh÷ng qui ®Þnh cøng vµ mÒm, gi÷a c¸c lîi Ých Khi biªn so¹n QCXD ph¶i gi¶i quyÕt sù hµi hßa gi÷a c¸c qui ®Þnh cøng vµ mÒm. C¸c qui ®Þnh thèng nhÊt, cøng, cô thÓ sÏ gióp cho c«ng t¸c qu¶n lÝ x©y dùng ®−îc ®¬n gi¶n, dÔ dµng nh−ng sÏ h¹n chÕ sù s¸ng t¹o cña ng−êi thiÕt kÕ, cã nguy c¬ t¹o ra sù ®¬n ®iÖu, thiÕu c¸c b¶n s¾c khu vùc. Ngay trong khi ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, hµi hoµ trong mét ph¹m vi nhá, còng cÇn t¹o ra sù ®a d¹ng, phong phó trong mét ph¹m vi lín. V× vËy, ph¶i nghiªn cøu kÜ ®Ó chän ra chØ nh÷ng qui ®Þnh thËt cÇn thiÕt chung cho mçi tr−êng hîp ®Ó lµm qui ®Þnh cøng, cßn l¹i cÇn ®¶m b¶o sù mÒm dÎo, linh ho¹t cho viÖc ¸p dông. §èi víi mét sè vïng cã tÝnh ®Æc thï nh− vïng n«ng th«n ngËp lò ®ång b»ng s«ng Cöu Long, vïng nói cao, h¶i ®¶o, ngoµi bé QCXD cÇn nghiªn cøu, biªn so¹n nh÷ng qui ®Þnh bæ sung cho ®Þa ph−¬ng (Quy ®Þnh kÜ thuËt vÒ qui ho¹ch x©y dùng khu d©n c− vµ x©y dùng nhµ ë, c«ng tr×nh vïng ngËp lôt ®ång b»ng s«ng Cöu Long ®· ®−îc Bé x©y dùng ban hµnh: Q§ 206/BXD- KTQH, 7/5/1997) Hµi hßa gi÷a c¸c qui ®Þnh cøng vµ mÒm lµ mét nguyªn t¾c t−¬ng ®èi hiÓn nhiªn. VÊn ®Ò lµ ph¶i nghiªn cøu gi¶i quyÕt trong tõng ®iÒu qui ®Þnh cô thÓ. Quan hÖ gi÷a cøng vµ mÒm cã tÝnh ®éng, cÇn ®−îc ®iÒu chØnh theo thùc tÕ lu«n biÕn
 12. ®éng. Còng nh− vËy, quan hÖ gi÷a c¸c lîi Ých trong x©y dùng ph¸t triÓn cÇn lu«n ®−îc ®iÒu chØnh cho hµi hoµ, ®¹t hiÖu qu¶ tèi −u. Trong gia ®o¹n ph¸t triÓn å ¹t hiÖn nay, cÇn chó ý b¶o vÖ quyÒn lîi cña x· héi, céng ®ång, b¶o ®¶m trËt tù vÖ sinh, an toµn chung b¶o vÖ tµi s¶n x· héi, b¶o vÖ m«i tr−êng trªn quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng. e) CÊu tróc 3 cÊp, më QCXDVN ®· tiÕp thu kinh nghiÖm cña óc ®Ó vËn dông ph−¬ng ph¸p biªn so¹n theo cÊu tróc 3 cÊp, më: ph−¬ng ph¸p qui ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kÜ thuËt (ph−¬ng ph¸p performance) thay cho ph−¬ng ph¸p qui ®Þnh nh÷ng gi¶i ph¸p kÜ thuËt cô thÓ (ph−¬ng ph¸p prescriptive). Ph−¬ng ph¸p nµy cho phÐp ¸p dông nh÷ng kÜ thuËt c«ng nghÖ míi ®Æc biÖt lµ c¸c tiªu chuÈn n−íc ngoµi trªn ®Êt n−íc ViÖt Nam nh− LuËt ®Çu t− n−íc ngoµi ®· qui ®Þnh. Nh− vËy, QCXDVN cã tÝnh më víi cÊu tróc gåm 3 cÊp nh− sau: (xem s¬ ®å h×nh 2) +) Môc tiªu: môc tiªu ®−îc lùa chän khi biªn so¹n QCXD. +) Yªu cÇu: yªu cÇu kÜ thuËt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng x©y dùng ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu ®· nªu. +) Gi¶i ph¸p: c¸c gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu kÜ thuËt nªu trªn. 3.1.3. Môc tiªu, yªu cÇu, gi¶i ph¸p trong Quy chuÈn x©y dùng: Quy chuÈn x©y dùng lµ v¨n b¶n qui ®Þnh c¸c yªu cÇu kÜ thuËt tèi thiÓu b¾t buéc ph¶i tu©n thñ ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng vµ c¸c gi¶i ph¸p, c¸c tiªu chuÈn ®−îc sö dông ®Ó ®¹t ®−îc yªu cÇu ®ã do Bé x©y dùng thèng nhÊt ban hµnh. Tiªu chuÈn x©y dùng lµ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt ®−îc qui ®Þnh ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y l¾p, nghiÖm thu ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng tr×nh ¸p dông cho tõng lo¹i chuyªn ngµnh x©y dùng do Nhµ n−íc hoÆc c¸c Bé cã chøc n¨ng x©y dùng chuyªn ngµnh ban hµnh. Quy chuÈn x©y dùng lµ c¬ së kÜ thuËt cho viÖc lËp, thiÕt kÕ vµ thÈm ®Þnh, phª duyÖt c¸c dù ¸n qui ho¹ch, ®å ¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng, kiÓm tra qu¸ tr×nh x©y dùng vµ nghiÖm thu cho phÐp sö dông c«ng tr×nh. Ho¹t ®éng x©y dùng lµ mäi ho¹t ®éng kÜ thuËt liªn quan ®Õn x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng víi hai giai ®o¹n chÝnh: - Quy ho¹ch x©y dùng: lËp qui ho¹ch x©y dùng vµ qu¶n lÝ x©y dùng theo qui ho¹ch; - §Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: lËp dù ¸n ®Çu t−, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y l¾p (kÓ c¶ söa ch÷a, c¶i t¹o, ph¸ vì) vµ b¶o tr× c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 12
 13. Môc tiªu Yªu cÇu kü thuËt Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp nhËn Nªu trong QCXD: Ch−a nªu trong QCXD: -C¸c tiªu chuÈn VN - Tiªu chuÈn quèc tÕ,n−íc (TCVN, TCXD, TCN) ngoµi -TK§H do Bé X©y dùng - Gi¶i ph¸p míi, ®−îc thÈm ban hµnh ®Þnh lµ ®¹t yªu cÇu cña QCXD Tiªu chuÈn n−íc ngoμi ®−îc chÊp nhËn H×nh 2 - CÊu tróc 3 cÊp vµ më cña QCXDVN a) Môc tiªu cña Quy chuÈn x©y dùng Môc tiªu cña Quy chuÈn x©y dùng lµ ®¶m b¶o viÖc x©y dùng míi, c¶i t¹o c¸c ®« thÞ, khu d©n c−, khu c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®¹t hiÖu qu¶ vÒ mäi mÆt: - B¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn an toµn, vÖ sinh, tiÖn nghi cho nh÷ng ng−êi lµm viÖc vµ sinh sèng trong khu vùc hoÆc c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng, c¶i t¹o; - B¶o vÖ ®−îc lîi Ých cña toµn x· héi bao gåm: b¶o vÖ m«i tr−êng sèng, c¶nh quan vµ c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n hãa, gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc; - B¶o vÖ tµi s¶n x· héi gåm c«ng tr×nh x©y dùng vµ tµi s¶n bªn trong c«ng tr×nh; - B¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ quèc phßng an ninh;
 14. - Sö dông hîp lÝ vèn ®Çu t−, ®Êt ®ai vµ c¸c tµi nguyªn kh¸c b) Yªu cÇu cña Quy chuÈn x©y dùng C¸c yªu cÇu kÜ thuËt cña Quy chuÈn x©y dùng bao gåm: - C¸c yªu cÇu vÒ sö dông ®Êt, b¶o vÖ m«i tr−êng, søc kháe, b¶o ®¶m an toµn, tiÖn nghi cho con ng−êi khi lËp qui ho¹ch x©y dùng; - C¸c yªu cÇu tèi thiÓu vÒ an toµn, vÖ sinh, tiÖn nghi cho ng−êi sö dông khi thiÕt kÕ, x©y dùng c«ng tr×nh; - C¸c yªu cÇu tèi thiÓu vÒ an toµn lao ®éng, b¶o vÖ m«i tr−êng c¶nh quan khi thi c«ng, x©y l¾p c«ng tr×nh. c) Gi¶i ph¸p kÜ thuËt ®−îc chÊp thuËn C¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt ®−îc chÊp thuËn lµ: - Nh÷ng gi¶i ph¸p ®−îc nªu trong Quy chuÈn x©y dùng (c¸c Tiªu chuÈn ViÖt Nam, Tiªu chuÈn x©y dùng, Tiªu chuÈn ngµnh); - Nh÷ng gi¶i ph¸p kh«ng nªu trong Quy chuÈn x©y dùng nh−ng ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh lµ ®¹t yªu cÇu cña Qui chuÈn x©y dùng; - C¸c thiÕt kÕ ®iÓn h×nh do Bé x©y dùng ban hµnh; - C¸c tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn n−íc ngoµi ®−îc Bé x©y dùng chÊp thuËn. 3.1.4. Néi dung cña Quy chuÈn x©y dùng Quy chuÈn x©y dùng gåm 17 ch−¬ng: Ch−¬ng 1: Qui ®Þnh chung vÒ Quy chuÈn x©y dùng: bao gåm c¸c vÊn ®Ò ph¹m vi ¸p dông, thuËt ng÷, môc tiªu, yªu cÇu vµ gi¶i ph¸p trong ®ã cã qui ®Þnh vÒ ¸p dông tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn n−íc ngoµi trong c¸c dù ¸n x©y dùng. Ch−¬ng 2: Sè liÖu tù nhiªn dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng: bao gåm c¸c sè liÖu trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hµnh hoÆc c¸c sè liÖu do c¸c c¬ quan chøc n¨ng Nhµ n−íc cung cÊp. Ch−¬ng 3: §iÒu kiÖn kÜ thuËt chung ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng: bao gåm c¸c qui ®Þnh vÒ yªu cÇu chung ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, qui ho¹ch vµ thiÕt kÕ kiÕn tróc, b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr−êng, phßng chèng ch¸y næ, an toµn vÒ kÕt cÊu, chèng ®éng ®Êt, chèng ¨n mßn, chèng thÊm, chèng sÐt, nhiÖt kÜ thuËt, phßng chèng c¸c sinh vËt g©y h¹i, chèng ån, rung, vÖ sinh, tiÖn nghi. Ch−¬ng 4: Qui ®Þnh chung vÒ qui ho¹ch x©y dùng: bao gåm c¸c qui ®Þnh: ph¹m vi ¸p dông; thuËt ng÷; yªu cÇu ®èi víi c¸c qui ho¹ch x©y dùng; khu vùc b¶o vÖ c«ng tr×nh vµ kho¶ng c¸ch li vÖ sinh an toµn; khu vùc b¶o vÖ ®ª ®iÒu; khu vùc b¶o vÖ c«ng tr×nh thuû lîi; khu vùc b¶o vÒ vµ kho¶ng c¸ch li cña c¸c c«ng tr×nh giao 14
 15. th«ng; hµnh lang b¶o vÖ l−íi ®iÖn cao ¸p; khu vùc b¶o vÖ vµ khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh c¸c c«ng tr×nh cÊp n−íc; kho¶ng c¸ch li vÖ sinh cña tr¹m b¬m, tr¹m xö lÝ n−íc th¶i; b·i r¸c; nghÜa trang; kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh gi÷a c¸c xÝ nghiÖp, kho tµng víi khu d©n dông; kho¶ng c¸ch li phßng chèng ch¸y; khu vùc b¶o vÖ di tÝch, th¾ng c¶nh; chÊt l−îng n−íc cÊp cho sinh ho¹t; møc ån tèi ®a cho phÐp trong khu d©n c−; x¶ n−íc th¶i; x¶ khÝ th¶i. Ch−¬ng 5: Qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, bao gåm c¸c qui ®Þnh vÒ: dù ¸n qui ho¹ch x©y dùng ®« thÞ; qui ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ; qui ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ; lùa chän ®Êt x©y dùng ®« thÞ; nguyªn t¾c ph©n khu chøc n¨ng ®« thÞ; qui ho¹ch khu vùc d©n dông; qui ho¹ch khu ë; qui ho¹ch c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, c¶i t¹o, chØnh trang c¸c khu cò trong ®« thÞ; qui ho¹ch khu trung t©m; c©y xanh ®« thÞ; qui ho¹ch khu c«ng nghiÖp vµ kho tµng ®« thÞ; hÖ thèng giao th«ng; hÖ thèng cÊp ®iÖn vµ chiÕu s¸ng; hÖ thèng cÊp n−íc; phßng chèng ch¸y ®« thÞ; hÖ thèng tho¸t n−íc; m¹ng l−íi c«ng tr×nh ngÇm; qu¶n lÝ chÊt th¶i r¾n; nhµ vÖ sinh c«ng céng; chuÈn bÞ kÜ thuËt khu ®Êt x©y dùng ®« thÞ. Ch−¬ng 6: Qui ho¹ch x©y dùng khu d©n c− n«ng th«n: bao gåm c¸c qui ®Þnh vÒ ph¹m vi ¸p dông, néi dung qui ho¹ch x©y dùng khu d©n c− n«ng th«n; ®Êt x©y dùng khu d©n c−; san ®¾p nÒn, tiªu thñy; ph©n khu chøc n¨ng khu d©n c−; qui ho¹ch khu ë; c¶i t¹o c¸c ®iÓm d©n c− cò; qui ho¹ch khu trung t©m x·; qui ho¹ch khu s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp; hÖ thèng giao th«ng; hÖ thèng cung cÊp ®iÖn; cÊp n−íc, tho¸t n−íc vµ vÖ sinh; c©y xanh, kho¶ng c¸ch li, b¶o vÖ m«i tr−êng. Ch−¬ng 7: Qui ®Þnh vÒ kiÕn tróc ®« thÞ: bao gåm c¸c qui ®Þnh ph¹m vi ¸p dông; yªu cÇu chung ®èi víi c¸c c«ng tr×nh trong ®« thÞ; yªu cÇu kÜ thuËt ®èi víi l« ®Êt x©y dùng; phÇn nhµ ®−îc phÐp nh« qu¸ ®−êng ®á, cho tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng trïng víi ®−êng ®á; phÇn nhµ ®−îc nh« ra khái chØ giíi x©y dùng vµ ®−êng ®á cho tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng lïi vµo sau ®−êng ®á; sö dông ®Êt: kho¶ng lïi, mËt ®é c©y xanh, mËt ®é x©y dùng; khèng chÕ chiÒu cao nhµ; vÖ sinh ®« thÞ; mü quan ®« thÞ; an toµn ®iÖn; an toµn giao th«ng ®« thÞ; quan hÖ víi c¸c c«ng tr×nh bªn c¹nh; nhµ c«ng céng: cæng ra vµo, s©n, chç ®ç xe, tiÖn nghi vÖ sinh, kièt, biÓn th«ng b¸o, qu¶ng c¸o, c©y xanh; tr¹m x¨ng trong ®« thÞ; tr¹m phßng ch÷a ch¸y (®¬n vÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y) ®« thÞ. C¸c phô lôc bao gåm: minh ho¹ ph¹m vi b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt; tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi chÊt l−îng n−íc cÊp cho sinh ho¹t; tiªu chuÈn: n−íc uèng- yªu cÇu kÜ thuËt. TCVN 5501-91; møc ån tèi ®a cho phÐp trong khu d©n c− theo
 16. møc ©m t−¬ng ®−¬ng dBA (TCVN 5949-95); tiªu chuÈn x¶ n−íc th¶i c«ng nghiÖp (TCVN 5945-95); tiªu chuÈn x¶ khÝ th¶i c«ng nghiÖp: giíi h¹n tèi ®a cho phÐp cña bôi vµ chÊt v« c¬ trong khÝ th¶i (TCVN 5939-95); tiªu chuÈn x¶ khÝ th¶i c«ng nghiÖp: giíi h¹n tèi ®a cho phÐp cña c¸c chÊt h÷u c¬ trong khÝ th¶i (TCVN 5940- 95); ph©n lo¹i xÝ nghiÖp, kho theo cÊp ®éc h¹i; kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸c lo¹i ®−êng èng kÜ thuËt trong m¹ng l−íi ngÇm; minh ho¹ phÇn nhµ ®−îc phÐp nh« qu¸ chØ giíi ®−êng ®á vµ chØ giíi x©y dùng; minh häa khèng chÕ ®é cao nhµ b»ng ®−êng tíi h¹n. Ch−¬ng 8: Qui ®Þnh chung vÒ c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp: bao gåm c¸c qui ®Þnh: ph¹m vi ¸p dông, thuËt ng÷, yªu cÇu ®èi víi c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp; ph©n cÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp (c¸c phô lôc: ph©n lo¹i c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp; ph©n ®Þnh diÖn tÝch trong nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng; c¸c hÖ sè khèi, hÖ sè mÆt b»ng cña nhµ ë) Ch−¬ng 9: ThiÕt kÕ kiÕn tróc: bao gåm c¸c qui ®Þnh vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc; gi¶i ph¸p kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông ®Æc biÖt quan träng (phô lôc: danh môc c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp) Ch−¬ng 10: KÕt cÊu: bao gåm c¸c qui ®Þnh vÒ yªu cÇu ®èi víi kÕt cÊu cña c«ng tr×nh; nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh; t¶i träng, t¸c ®éng; kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp; kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp; kÕt cÊu thÐp, kÕt cÊu gç; nÒn mãng c«ng tr×nh (c¸c phô lôc: c¸c lo¹i t¶i träng; thµnh phÇn cña c¸c t¶i träng trong tæ hîp t¶i träng; hÖ sè tæ hîp t¶i träng; hÖ sè gi¶m t¶i; danh môc c¸c tiªu chuÈn vËt liÖu, ph−¬ng ph¸p thö; ph©n nhãm gç theo chØ tiªu øng suÊt; danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ thÝ nghiÖm c¬ ®Êt) Ch−¬ng 11: Phßng chèng ch¸y: bao gåm c¸c qui ®Þnh chung vÒ phßng chèng ch¸y cho c«ng tr×nh; gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu; ph©n nhãm c«ng tr×nh theo yªu cÇu phßng chèng ch¸y; tÝnh chÞu löa cña c«ng tr×nh; ng¨n c¸ch ch¸y; tho¸t n¹n; vËt liÖu trang trÝ hoµn thiÖn, c¸ch nhiÖt; hÖ thèng b¸o ch¸y; hÖ thèng ch÷a ch¸y; phßng trùc chèng ch¸y. (c¸c phô lôc: vËt liÖu cña c¸c bé phËn kÕt cÊu ng«i nhµ theo bËc chÞu löa; thêi h¹n chÞu löa cña c¸c bé phËn ng«i nhµ víi vËt liÖu th−êng gÆp; yªu cÇu vÒ phßng chèng ch¸y ®èi víi nhµ cã yªu cÇu ®Æc biÖt) Ch−¬ng 12: TiÖn nghi vµ an toµn: bao gåm c¸c qui ®Þnh: kh«ng gian tèi thiÓu cña c¸c c¨n phßng; chiÕu s¸ng; th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, lèi ®i, biÓn b¸o, 16
 17. chèng ån, chèng thÊm, chèng sÐt, chèng r¬i ng·, phßng chèng nguy h¹i do vËt liÖu x©y dùng g©y ra; phßng chèng nhiÔm ®éc thùc phÈm vµ c¸c sinh vËt g©y h¹i. Ch−¬ng 13: HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong: bao gåm c¸c qui ®Þnh chung ®èi víi hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong c«ng tr×nh; trang thiÕt bÞ vÖ sinh, hÖ thèng cÊp n−íc, hÖ thèng tho¸t n−íc (c¸c phô lôc: tiªu chuÈn dïng n−íc trong nhµ; c−êng ®é m−a 5 phót t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng ViÖt Nam) Ch−¬ng 14: Trang thiÕt bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh: bao gåm c¸c qui ®Þnh: ph¹m vi ¸p dông; yªu cÇu ®èi víi trang bÞ ®iÖn c«ng tr×nh; gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu; tr¹m biÕn ¸p; thiÕt bÞ ®Çu vµo, b¶ng, tñ ph©n phèi ®iÖn - thiÕt bÞ b¶o vÖ; bè trÝ m¹ng ®iÖn trong nhµ; qui ®Þnh chung vÒ ®Æt ®−êng d©y dÉn ®iÖn; ®Æt ®−êng dÉn ®iÖn hë trong nhµ; ®Æt ®−êng dÉn ®iÖn kÝn trong nhµ; ®−êng dÉn ®iÖn trong tÇng gi¸p m¸i; ®−êng dÉn ®iÖn ngoµi nhµ; bè trÝ ®Ìn ®iÖn; ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ; nèi ®Êt, nèi kh«ng (c¸c phô lôc: thuËt ng÷, dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn, hÖ sè hiÖu chØnh nhiÖt ®é cña ®¸t vµ kh«ng khÝ ®èi víi dßng ®iÖn phô t¶i cña c¸p ®iÖn, d©y dÉn trÇn vµ d©y dÉn cã c¸ch ®iÖn, thanh dÉn; mÆt c¾t nhá nhÊt cña ruét d©y dÉn) Ch−¬ng 15: Qui ®Þnh chung vÒ c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh: bao gåm c¸c yªu cÇu chung ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh; gi¶i thÝch tõ ng÷ (c¸c phô lôc: ph©n lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh; danh môc c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh) Ch−¬ng 16: C«ng tr−êng x©y dùng: bao gåm c¸c yªu cÇu chung ®èi víi c«ng tr−êng x©y dùng; ®iÒu kiÖn kÜ thuËt ®Ó më c«ng tr−êng x©y dùng; b¶o ®¶m vÖ sinh, an toµn cho m«i tr−êng xung quanh c«ng tr−êng x©y dùng; b¶o vÖ c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng, c©y xanh; kÕt thóc c«ng tr−êng x©y dùng. Ch−¬ng 17: An toµn lao ®éng trong x©y l¾p; bao gåm c¸c yªu cÇu chung vÒ an toµn lao ®éng trong x©y dùng; yªu cÇu vÒ kÜ thuËt an toµn lao ®éng trong x©y l¾p; gi¶i ph¸p kÜ thuËt an toµn lao ®éng trong x©y l¾p 17 ch−¬ng cña Quy chuÈn x©y dùng ®−îc in thµnh 2 tËp - tËp I vµ tËp II. Toµn bé tËp III lµ c¸c t− liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn liªn quan ®Õn x©y dùng.
 18. Trõ lÜnh vùc khÝ t−îng thñy v¨n, trong nh÷ng lÜnh vùc kh¸c mÆc dï ®· cã nhiÒu tµi liÖu nghiªn cøu cã gi¸ trÞ nh−ng ®Õn nay vÉn ch−a cã tiªu chuÈn hoÆc Atlat ®−îc ban hµnh. C¸c phô lôc trong tËp III cña Quy chuÈn x©y dùng ®−îc sö dông lµm tµi liÖu tham kh¶o trong khi chê ®îi ban hµnh c¸c tµi liÖu chÝnh thøc cña Nhµ n−íc. C¸c t− liÖu bao gåm: - KhÝ hËu x©y dùng. - ¸p lùc giã - B·o lôt - Thñy v¨n - KhÝ t−îng thñy v¨n biÓn - D«ng sÐt - §iÖn trë suÊt cña ®Êt - §éng ®Êt - §Þa chÊt c«ng tr×nh - §Þa chÊt thuû v¨n - Kho¸ng hãa ®Êt - §é muèi khÝ quyÓn 3.2. Tiªu chuÈn x©y dùng 3.2.1. HÖ thèng Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam a) ThÓ chÕ tiªu chuÈn hãa b) Do ý nghÜa quan träng cña c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa, tõ l©u §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· ®Ò cËp tíi viÖc sím h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c nµy ë n−íc ta. B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh trung −¬ng §¶ng t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø 3 ®· ®Ò ra yªu cÇu ph¶i: “nghiªn cøu ¸p dông nh÷ng tiªu chuÈn, qui ph¹m, qui tr×nh kÜ thuËt cña c¸c n−íc vµo ®iÒu kiÖn n−íc ta, tiÕn tíi x©y dùng cho ta mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m, qui tr×nh thÝch hîp” - Th¸ng 4/1962 ViÖn ®o l−êng vµ Tiªu chuÈn thuéc Uû ban khoa häc vµ kÜ thuËt Nhµ n−íc ®−îc thµnh lËp. - 24/8/1963, ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 123-CP vÒ §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc nghiªn cøu, x©y dùng, xÐt duyÖt, ban hµnh vµ qu¶n lÝ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt cña s¶n phÈm c«ng n«ng nghiÖp. §ã lµ c¬ së ph¸p lÝ ®Çu tiªn ®Æt nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc ph¸t triÓn c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa ë n−íc ta tõ ®ã vÒ sau. 18
 19. - N¨m 1974, Héi ®ång ChÝnh phñ ra nghÞ ®Þnh 290-CP ban hµnh §iÒu lÖ c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa ë xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. - Ngµy 24/8/1982, Héi ®ång Bé tr−ëng ra nghÞ ®Þnh 141-HDBT ban hµnh: §iÒu lÖ vÒ c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa, nh»m ®−a c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa ë n−íc ta lªn mét b−íc ph¸t triÓn míi ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu réng lín cña giai ®o¹n míi. - Trong mét thêi gian dµi ¸p dông §iÒu lÖ trªn, c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa nãi chung vµ tiªu chuÈn hãa x©y dùng nãi riªng ®· dÇn dÇn ®i vµo nÒ nÕp, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®· x©y dùng ®−îc hÖ thèng Tiªu chuÈn ViÖt Nam kh¸ ®Çy ®ñ, ®ång bé gãp phÇn quan träng trong qu¶n lÝ Nhµ n−íc vµ n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm. - 2/1/1991, Héi ®ång Nhµ n−íc ban hµnh Ph¸p lÖnh ChÊt l−îng Hµng hãa, sè 49.LCT/H§NN 8, trong ®ã cã mét sè qui ®Þnh míi vÒ c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ míi, nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. C¸c kh¸i niÖm vÒ Tiªu chuÈn, Tiªu chuÈn hãa còng cã sù thay ®æi theo xu thÕ ph¸t triÓn, héi nhËp kinh tÕ vµ dÞch vô c) C¬ quan Tiªu chuÈn hãa x©y dùng Theo quyÕt ®Þnh dè 85-H§BT ngµy 1/8/1983 vµ v¨n b¶n sè 1940-KG ngµy 19/10/1989 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng vÒ viÖc Bé x©y dùng cã nhiÖm vô xÐt duyÖt va ban hµnh c¸c tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ x©y dùng (trõ phÇn vËt liÖu x©y dùng) C«ng t¸c tiªu chuÈn hãa x©y dùng ë n−íc ta ®−îc thùc hiÖn tõ nh÷ng n¨m 60, tõ Côc qu¶n lÝ x©y dùng c¬ b¶n thuéc Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n−íc , Uû ban kiÕn thiÕt c¬ b¶n Nhµ n−íc, Uû ban x©y dùng c¬ b¶n Nhµ n−íc, Bé x©y dùng. Nh− vËy cã thÓ nãi h¬n 40 n¨m qua c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa x©y dùng ®· ph¸t triÓn liªn tôc, mÆc dï qua tõng giai ®o¹n, c¬ chÕ qu¶n lÝ trong x©y dùng cã thay ®æi nh−ng vÉn kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt cÇn cã c¬ quan Tiªu chuÈn hãa x©y dùng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ Nhµ n−íc vÒ x©y dùng c¬ b¶n. d) HÖ thèng v¨n b¶n Tiªu chuÈn x©y dùng B−íc sang thêi k× ®æi míi, nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã nhiÒu thµnh phÇn tham gia vµ thu hót nhiÒu nguån vèn ®Çu t−, viÖc kiÓm so¸t nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i cã mét hÖ thèng v¨n b¶n míi phï hîp víi sù chuyÓn ®æi kinh tÕ. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy, HÖ thèng v¨n b¶n Tiªu chuÈn x©y dùng bao gåm: - V¨n b¶n ph¸p chÕ: +) §iÒu lÖ vÒ c«ng t¸c Tiªu chuÈn hãa +) LuËt x©y dùng (s¾p ph¸t hµnh)
 20. - V¨n b¶n ph¸p qui kÜ thuËt: +) Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam; +) Quy chuÈn x©y dùng c¸c lÜnh vùc: (Quy chuÈn hÖ thèng cÊp thãat n−íc trong nhµ vµ c«ng tr×nh (sè 47/1999/Q§- BXD ngµy 21/12/1999), Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam- QCXDVN 01/2002: Quy chuÈn x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng−êi tµn tËt tiÕp cËn sö dông) - Tiªu chuÈn x©y dùng; - Quy ph¹m x©y dùng; - H−íng dÉn ¸p dông Quy chuÈn, Tiªu chuÈn, Quy ph¹m; - §Þnh møc kinh tÕ - kÜ thuËt So víi hÖ thèng v¨n b¶n tiªu chuÈn x©y dùng mét sè n−íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, hÖ thèng v¨n b¶n tiªu chuÈn x©y dùng nh− trªn lµ phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cÇn ®¹t ®−îc ®èi víi hµng hãa, dÞch vô ®−îc cung øng. e) CÊu tróc bé Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam ChÊt l−îng s¶n phÈm x©y dùng nãi chung, chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng nãi riªng lµ mét ph¹m trï phøc t¹p, mang tÝnh tæng hîp vÒ kinh tÕ - khoa häc - x· héi, nã liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm x©y dùng: kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng, s¶n xuÊt vËt liÖu, cÊu kiÖn x©y dùng, nghiÖm thu, duy tu b¶o d−ìng c«ng tr×nh. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng, ngoµi nh÷ng tÝnh chÊt gièng nh− c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp kh¸c, nã cßn mang ®Æc ®iÓm x· héi. Tr−íc hÕt ®ã lµ sù thõa nhËn chÊt l−îng cña x· héi khi sö dông c«ng tr×nh. Thêi gian sö dông mµ nh©n tè ®¶m b¶o cho nã lµ chÊt l−îng s¶n phÈm x©y dùng (nhµ, c«ng tr×nh) cã tèt hay kh«ng, cã thÝch hîp hay kh«ng vµ cã kinh tÕ hay kh«ng? Muèn vËy s¶n phÈm x©y dùng ph¶i lµ kÕt qu¶ cña sù kÕt hîp logic c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ - khoa häc - t©m lÝ x· héi, phong tôc tËp qu¸n vµ nhÊt lµ tiÖn nghi trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ nhÊt ®Þnh. ChÊt l−îng x©y dùng ph¶i xuyªn suèt tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n t¹o thµnh s¶n phÈm x©y dùng tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t− ®Õn giai ®o¹n khai th¸c sö dông c«ng tr×nh vµ ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng th× toµn bé m¾t xÝch c«ng viÖc t¹o ra s¶n phÈm x©y dùng ph¶i ®−îc tiªu chuÈn hãa. §· cã nhiÒu ®Ò tµi, dù ¸n khoa häc - c«ng nghÖ nghiªn cøu vÒ ph−¬ng ph¸p luËn tiªu chuÈn, ®èi t−îng tiªu chuÈn hãa x©y dùng, c¬ cÊu bé tiªu chuÈn x©y dùng cña Nhµ n−íc vµ cña Bé x©y dùng. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2