Bài Giảng Autocad

Chia sẻ: Dương Chí Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
995
lượt xem
680
download

Bài Giảng Autocad

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'bài giảng autocad', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Giảng Autocad

 1. o o
 2. §­êng Spline thùc ®­îc t¹o b»ng ph­¬ng ph¸p néi suy ®i qua tÊt c¶ c¸c ®iÓm m« t¶ (CONTROL POINT), vµ c¸c ®iÓm nµy n»m ®óng trªn ®­êng dÉn h­íng mong muèn cña ®­êng cong do vËy viÖc xÊp xØ d¹ng ® ­êng cong mong muèn sÏ tèt h¬n. §­êng Spline thùc cã thÓ dÔ dµng hiÖu chØnh th«ng qua lÖnh Splinedit. Khi ®ã c¸c ®iÓm m« t¶ vÉn sÏ ®­îc gi÷ l¹i vµ dÔ dµng hiÖu chØnh, trong khi ®­êng lµm tr¬n tõ polyline th× c¸c ®iÓm m« t¶ sÏ kh«ng cßn ® ­îc b¶o toµn. B¶n vÏ chøa c¸c ®­êng Spline thùc sÏ cã kÝch­ th­íc File nhá h¬n lµ b¶n vÏ chøa c¸c ®­êng polyline lµm tr¬n cã h×nh d¹ng t­¬ng ®­¬ng. §o diÖn tÝch vµ chu vi LÖnh dïng ®Ó ®o diÖn tÝch mét vïng x¸c ®Þnh vµ chu vi ®­êng bao vïng ®ã.
 3. C¸c vïng cã thÓ ®o ®­îc b»ng lÖnh Area bao gåm: polygon, polyline, circle. Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ menu, chän Command line: / Object / Add / Subtract: + First point: NÕu tr¶ lêi nh¾c nhë trªn b»ng mét ®iÓm, AutoCAD sÏ yªu cÇu vµo ®iÓm kÕ tiÕp vµ lÆp l¹i c ho ®Õn khi tr¶ lêi lµ Null ( enter ). Sau ®ã AutoCAD sÏ hiÓn thÞ diÖn tÝch vµ chu vi t­¬ng øng víi vïng khÐp kÝn trªn c¬ së c¸c ®iÓm ®∙ vµo. + Object: §o diÖn tÝch vïng giíi h¹n bëi ®èi t­îng ®­îc chän vµ ®é dµi cña ®èi t­îng ®ã. + Add: Tïy chän nµy sÏ ®Æt lÖnh Area trong mode céng, cho phÐp céng diÖn tÝch vµ chu vi t­¬ng øng víi nhiÒu vïng. AutoCAD cuèi cïng sÏ hiÓn thÞ tæng diÖn tÝch c¸c vïng ®­îc chän. + Subtract: Tïy chän nµy ®Æt lÖnh trong mode trõ, ng­îc l¹i víi mode céng. 10
 4. LÖnh xo¸ ®èi t­îng ®· lùa chän ra khái b¶n vÏ Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Draw menu, chän Command line: Select objects: Chän c¸c ®èi t­îng cÇn xo¸ LÖnh xÐn mét phÇn ®èi t­îng n»m gi÷u hai ®èi t­îng chÆn C¸c lo¹i ®èi t­îng cã thÓ c¾t lµ , , , , vµ , vµ . LÖnh nµy kh¸c víi lÖnh Erase ë chç : lÖnh Erase xo¸ toµn bé ®èi t­îng ®­îc ®¸nh dÊu, cßn lÖnh Trim sÏ chØ xo¸ mét phÇn cña ®èi t­îng ®­îc chØ ®Þnh. LÖnh nµy th­êng ®­îc øng dông ®Ó lo¹i bá c¸c phÇn thõa (bavia) trong b¶n vÏ vÝ dô nh­ khi ta dïng lÖnh Line ®Ó vÏ bµn cê t­íng ch¼ng h¹n, tr­íc hÕt ta ph¶I vÏ mét h×nh ch÷ nhËt sau ®ã vÏ c¸c ®o¹n th¼ng chia c¾t h×nh ch÷ nhËt ®ã ®Ó cã ®­îc c¸c nÐt cña bµn cê nh­ sau khi vÏ rÊt cã thÓ sÏ xuÊt hiÖn c¸c mÈu thõa n»m ngoµi vïng ch÷ nhËt khi ®ã ta cã thÓ sö dông lÖnh Trim ®Ó lo¹i bá c¸c nÐt thõa ®ã : Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Modify menu, chän Command line: Select cutting edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend) Select objects: (chän c¸c c¹nh c¾t) C¸c ®èi t­îng võa chän sÏ ®­îc ®­a vµo danh s¸ch c¸c c¹nh c¾t. C¸c c¹nh c¾t cã thÓ lµ Line, arc, circle, polyline / Project / Edge / Undo: (chän ®èi t­îng cÇn c¾t hay P, E, U) Chän c¸c ®èi t­îng cÇn c¾t. AutoCAD thùc hiÖn lÖnh c¾t ngay vµ hái tiÕp c¸c ®èi t­îng cÇn c¾t kh¸c. None / Ucs / View : Chän N, U, V (Ýt khi sö dông) 11
 5. ChØ ®Þnh phÇn ®o¹n th¼ng cÇn c¾t, gåm c¸c lùa chän: Extend / No extend : Chän E, N hoÆc Enter : §­êng biªn ®­îc quy ®Þnh c¶ phÇn kÐo dµi cña ®o¹n th¼ng. §iÓm c¾t chÝnh lµ giao ®iÓm cña hai ®­êng th¼ng cña yÕu tè c¾t vµ yÕu tè biªn. : YÕu tè c¾t ®­îc thùc hiÖn khi ®­êng th¼ng cÇn c¾t thùc sù giao víi ®o¹n th¼ng yÕu tè biªn. : Hñy thao t¸c sai tr­íc ®ã. LÖnh kÐo dµi ®èi t­îng vÏ tíi mét ®­êng biªn x¸c ®Þnh Có ph¸p: Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Modify menu, chän Command line: Select boundary edges: (Projmode = UCS, Edgemod e = No extend) Select objects: (chän c¸c ®èi t­îng ®­îc dïng lµm ®­êng biªn) ... Select object: Enter (kÕt thóc viÖc chän ®­êng biªn) / Project / Edge / Undo:(chän ®èi t­îng cÇn kÐo dµi hoÆc P, E, U). + Select object to extend: ngÇm ®Þnh (th­êng sö dông) ChØ ®Þnh ®o¹n muèn kÐo d∙n. §iÓm ®Æt chuét khi t¸c ®éng lªn ®èi t­îng ph¶i gÇn cuèi ®­êng phÝa ®èi t­îng chÆn. §¸nh Enter khi kÕt thóc lÖnh. + Project: ChØ ra c¸ch thøc kÐo dµi ®èi t­îng. None / Ucs / View : Chän N, U , V (Ýt khi sö dông) + Edge: ChØ ®Þnh ®o¹n muèn kÐo d∙n. Extend / No extend : Chän vÞ trÝ hoÆc Enter Extend: §­êng biªn ®­îc quy ®Þnh c¶ phÇn kÐo dµi cña ®o¹n th¼ng. §iÓm kÐo dµi chÝnh lµ giao ®iÓm cña hai ®­êng th¼ng cña yÕu tè kÐo dµi vµ yÕu tè biªn. No extend: YÕu tè kÐo dµi ®­îc thùc hiÖn khi ®­êng th¼ng kÐo dµi thùc sù c¾t ®o¹n th¼ng yÕu tè biªn. Undo: Hñy thao t¸c sai tr­íc ®ã. LÖnh di chuyÓn mét hay nhiÒu ®èi t­îng Có ph¸p: Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Modify menu, chän Command line: Select objects: Specify base point or displacement: To¹ ®é ®iÓm c¬ së (1) 12
 6. Specify base point or displacement: Specify second point of d isplacement or : LÖnh xoay ®èi t­îng quanh mét ®iÓm chuÈn theo mét gãc Base point Base point Có ph¸p: Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Modify menu, chän Command line: Select objects: Specify base point: Specify rotation angle or [Reference]: LÖnh thay ®æi kÝch th­íc ®èi t­îng vÏ LÖnh Scale cho phÐp t¨ng gi¶m kÝch th­íc cña mét hay mét nhãm ®èi t­îng theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. NÕu c¸c ®èi t­îng nµy ®∙ ®­îc ghi kÝch th­íc th× c¸c gi¸ trÞ kÝch th­íc sÏ ®­îc tù ®éng cËp nhËt (víi ®iÒu kiÖn ta chÊp nhËn gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cña dßng nh¾c Dim text trong lÇn ghi kÝch th­íc ®ã) Có ph¸p: Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Modify menu, chän Scale Command line: Select objects: Chän ®èi t­îng thu phãng Specify base point: ChØ ®Þnh ®iÓm chuÈn (1) Specify scale factor or [Reference]: HÖ sè phãng hoÆc R 13
 7. Scale factor: NhËp hÖ sè thu phãng cña c¸c ®èi t­îng ®∙ ®­îc chän. NÕu tû lÖ lín h¬n 1 sÏ lµm t¨ng kÝch th­íc cña ®èi t­îng vµ ng­îc l¹i. Reference T­¬ng tù nh­ ë lÖnh Rotate, cÇn ph¶i nhËp vµo tû lÖ tham chiÕu cña c¸c ®èi t­îng vµ tû lÖ míi cÇn ®¹t ®­îc. AutoCAD sÏ tù ®éng thu (hoÆc phãng) ®èi t­îng theo tû lÖ t­¬ng øng víi gi¸ trÞ tham chiÕu. LÖnh lÊy ®èi xøng g­¬ng T¹o mét h×nh ®èi xøng víi mét h×nh ®∙ cã trªn b¶n vÏ qua mét trôc ®èi xøng x¸c ®Þnh. Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Modify menu, chän Command line: Select object:(chän ®èi t­îng) .... Specify first point of mirror line: (®iÓ m thø nhÊt cña trôc ®èi xøng(1) Specify second point of mirror line: (®iÓm thø hai cña trôc ®èi xøng(2) Delete old objects : (Y hoÆc N) Tr¶ lêi Y ®Ó xãa c¸c ®èi t­îng cò ®i vµ tr¶ lêi N nÕu muèn gi÷ c¸c ®èi t­îng cò. Tïy thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn mirrtext mµ c¸c hµng ch÷ vµ c¸c thuéc tÝnh ®­îc lÊy ®èi xøng b»ng lÖnh mirror sÏ cã d¹ng b×nh th­êng hay ®èi xøng. Khi Mirrtext = 1 (mÆc ®Þnh) c¸c hµng ch÷ ®­îc lÊy ®èi xøng nh­ c¸c h×nh vÏ kh¸c. Khi Mirrtext = 0, sau khi ®èi xøng, c¸c hµng ch÷ sÏ cã d¹ng b×nh th­êng. Víi c¸c gi¸ trÞ cña thuéc tÝnh trong Block, khi lÊy ®èi xøng còng chÞu t¸c dông cña biÕn Mirrtext nh­ ®èi víi text. VÝ dô sau ®©y minh häa ¶nh h­ëng cña biÕn Mirrtext: LÖnh kÐo gi·n ®èi t­îng vÏ Cho phÐp di chuyÓn mét phÇn ®èi t­îng ®­îc chän mµ vÉn duy tr× viÖc dÝnh nèi víi phÇn cßn l¹i. C¸c ®èi t­îng cã thÓ Stretch lµ lines, arcs, T races, Solids vµ Polylines... Dim... Có ph¸p: Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Modify menu, chän Command line: Select objects: (chän ®èi t­îng muèn kÐo d∙n th«ng qua chÕ ®é ch¹m khung) 14
 8. VÝ dô: Specify base point or displacement: ®iÓm c¬ së ha y ®é dêi (3) Specify second point of displacement or : ®iÓm thø hai hay ®é dêi (4) Chó ý:  Khi chän ®èi t­îng trong lÖnh Stretch ph¶i dïng kiÓu chän b»ng cöa sæ (Crossing, Window, CPolygon, WPolygon) Ýt nhÊt m ét lÇn. Nh÷ng ®èi t­îng nµo giao víi khung cöa sæ chän sÏ ®­îc kÐo gi∙n (hoÆc co l¹i) nh÷ng ®èi t­îng nµo n»m lät h¼n trong khung cöa sæ chän sÏ ®­îc dêi ®i (Move).  NÕu dïng chän ®èi t­îng kiÓu cöa sæ nhiÒu lÇn, cöa sæ cuèi cïng lµ cöa sæ chÞu t¸c dông cña lÖnh Stretch.  Cã thÓ lo¹i (Remove) mét hay nhÒu ®èi t­îng khái danh s¸ch ®∙ lùa chän hoÆc thªm (Add) ®èi t­îng vµo danh s¸ch chän.  NÕu kh«ng x¸c ®Þnh cöa sæ khi chän ®èi t­îng, AutoCAD sÏ th«ng b¸o: You must select a window to Stretch (b¹n cÇn chä n mét cöa sæ ®Ó Stretch) vµ chÊm døt lÖnh. LÖnh sao chÐp ®èi t­îng Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Edit menu, chän Command line: Select objects: Specify base point or displacement, or [Multiple]: Specify second pointof displacement or : NÕu b¹n trá vµo mét ®iÓm, AutoCAD dïng ®iÓm thø nhÊt lµm ®iÓm c¬ së(1). To¹ ®é ®iÓm thø hai(2) lµ vÞ trÝ cña ®èi t­îng ®∙ ®­îc sao chÐp. NÕu biÕt kho¶ng c¸ch cã thÓ dïng c¸ch nhËp to¹ ®é cùc. Cho phÐp sao chÐp ®èi t­îng gèc thµnh nhiÒu b¶n mµ chØ cÇn mét lÇn gäi lÖnh copy. AutoCAD sÏ lÆp ®i lÆp l¹i dßng nh¾c Second point of displacement cho ®Õn khi nhËn ® ­îc tr¶ lêi Null th× kÕt thóc lÖnh. LÖnh vÏ song song LÖnh Offset cho phÐp t¹o mét ®èi t­îng míi song song víi ®èi t­îng ®­îc chØ ra vµ c¸ch ®èi t­îng nµy mét kho¶ng x¸c ®Þnh hay ®i qua mét ®iÓm x¸c ®Þnh. §èi t­îng gèc cã thÓ lµ mét trong c¸c d¹ng line, arc, pline, spline... 15
 9. Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ menu, chän Command line: Specify offset distance or [Through] < gi¸ trÞ mÆc ®Þnh>: nhËp vµ kho¶ng c¸ch gi­a c¸c ®èi t­îng son g song Select object to offset or : chän ®èi t­îng gèc Specify point on side to offset: chän phÝa (ph¶i hay tr¸i) ®Ó ®Æt ®èi t­îng ph¸t sinh Select object to offset or : tiÕp tôc chän hoÆc enter ®Ó tho¸t T¹o mét ®èi t­îng song song víi ®èi t­îng ®∙ chän th«ng qua kho¶ng c¸ch. : (chän phÝa ®Ó ®Æt ®èi t­îng míi b»ng c¸ch nhËp vµo mét ®iÓm bÊt kú vÒ phÝa ®ã). T¹o mét ®èi t­îng song song víi ®èi t­îng ®∙ chän th«ng qua to¹ ®é ®iÓm Select object to offset: (chän ®èi t­îng ®Ó vÏ song song) Through point: To¹ ®é ®iÓm (1) L­u ý: LÖ nh offset chØ cã t¸c dông víi c¸c ®èi t­îng nh­ lµ line, arc, circle vµ polyline. Khi chän ® èi t­îng chØ cã thÓ chän b»ng c¸ch ®iÓm vµo ® èi t­îng ®ã. LÖnh sao chÐp t¹o d·y LÖnh array cho phÐp sao chÐp ®èi t­îng thµnh nhiÒu ®èi t­îng vµ s¾p xÕp chóng theo d¹ng d∙y ch÷ nhËt (rectangular) hay d∙y trßn (polar). Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Modify menu, chän Command line: Sau khi gäi lÖnh Array sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3.4 (nÕu ta sö dông lÖnh - Array th× sÏ xuÊt hiÖn c¸c dßng nh¾c thay v× hiÖn hép tho¹i. T¹i c¸ch nhËp lÖnh nµy c¸c tham sè lÖnh sÏ ®­îc nhËp theo ph­¬ng thøc hái ®¸p gièng nh­ phÇn lín c¸c lÖnh cña AutoCAD ). 16
 10. 17
 11. §Æc tÝnh cña líp
Đồng bộ tài khoản