intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng bệnh lý học thú y : Sốt ( Febris ) part 2

Chia sẻ: Ahfjh Kasjfhka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

73
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tách riêng sốt do thần kinh chẳng qua cũng là để nhấn mạnh vai trò của thần kinh trong cơ chế sốt mà thôi, vì thực sự như trong phần cơ chế bệnh sinh, thì vì thì trong sốt nào cũng có rối loạn trung tâm điều hoà nhiệt của thần kinh. 3 . Các giai đoạn của quá trình sốt trì Qua thực nghiệm cũng như trên lâm sàng, quá trì trình sốt có thể chia làm ba giai đoạn, biểu hiện của thay đổi sản nhiệt và thải nhiệt có khác nhau, nhưng liên tiếp nhau tạo thành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bệnh lý học thú y : Sốt ( Febris ) part 2

  1. T¸ch riªng sèt do thÇn kinh ch¼ng qua còng lµ ®Ó nhÊn m¹nh vai trß cña thÇn kinh trong c¬ chÕ sèt mµ th«i, th«i, v× thùc sù nh­ trong phÇn c¬ chÕ bÖnh sinh, th× trong trong sèt nµo còng cã rèi lo¹n trung t©m ®iÒu hoµ nhiÖt cña thÇn kinh. 3 . C¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh sèt C¸c Qua Qua thùc nghiÖm còng nh­ trªn l©m sµng, qu¸ tr nh tr×nh sèt cã thÓ chia lµm ba giai ®o¹n, biÓu hiÖn cña thay ®æi s¶n nhiÖt vµ th¶i nhiÖt cã kh¸c nhau, nh­ng liªn liªn tiÕp nhau t¹o thµnh mét c¬n sèt thèng nhÊt. Giai ®o¹n sèt t¨ng. Trong giai ®o¹n nµy, s¶n nhiÖt t¨ng vµ th¶i nhiÖt gi¶m, ng do do ®ã tû sè SN/TN > 1. Ph¶n øng t¨ng nhiÖt ®Çu tiªn ng lµ lµ run rÈy, sën da gµ, rung c¬.
  2. MÆt kh¸c ph¶n øng gi¶m th¶i nhiÖt lµ co m¹ch d­íi da, da, da t¸i nhît, t­ thÕ co qu¾p, kh«ng tiÕt må h«i. V× m¸u m¸u dån vµo trong nªn míi ®Çu bÖnh sóc cã thÓ ®¸i nhiÒu nhiÒu h¬n b×nh th­êng. Giai ®o¹n sèt ®øng. Giai ®o¹n nµy s¶n nhiÖt vÉn cao h¬n b×nh th­êng, nh song song th¶i nhiÖt t¨ng do gi·n m¹ch toµn th©n: da trë ng nªn nªn ®á vµ nhiÖt ®é ngo¹i vi t¨ng. Mét th¨ng b»ng míi ng xuÊt hiÖn, nh­ng ë møc cao. Khi nµy nÕu t¹o ®iÒu kiÖn cho ng cho t¨ng th¶i nhiÖt b»ng c¸ch ch­êm l¹nh, dïng thuèc h¹ nhiÖt... sÏ ®em l¹i nhiÒu kÕt qu¶. MÆc dï trung t©m ®iÒu hoµ nhiÖt cã rèi lo¹n nh­ng nã vÉn vÉn cßn ho¹t ®éng vµ duy tr× th©n nhiÖt ë møc ®é cao th©n h¬n h¬n b×nh th­êng.
  3. Giai Giai ®o¹n sèt lui Th¶i Th¶i nhiÖt chiÕm ­u thÕ qua må h«i, h¬i thë m¹nh. M¹ch ngo¹i biªn gi·n t¹o ®iÒu kiÖn cho sù bèc nhiÖt ng nhiÖt t¨ng lªn. Nh­ vËy th¶i nhiÖt m¹nh h¬n s¶n nhiÖt, nhiÖt ®é h¹ xuèng cho ®Õn khi c©n b»ng lóc ®Çu ®Çu ®­îc lÆp l¹i vµ th©n nhiÖt trë l¹i b×nh th­êng. nh Còng Còng cÇn chó ý lµ cã thÓ cã nh÷ng bÖnh sóc th©n ng nhiÖt gi¶m ®ét ngét do ®¸i nhiÒu, ra må h«i nhiÒu lµm mÊt n­íc, huyÕt ¸p h¹ g©y trôy tim m¹ch lóc hÕt hÕt sèt. 4. C¬ chÕ ph¸t sèt Sèt lµ do rèi lo¹n chøc phËn cña TT§HN lµm thay ®æi HN mèi mèi t­¬ng quan gi÷a s¶n nhiÖt vµ th¶i nhiÖt. s¶n D­íi ¶nh h­ëng cña chÊt g©y sèt, trung t©m kÐm nh¹y c¶m c¶m ®èi víi c¸c KT nãng; Ng­îc l¹i, t¨ng nh¹y c¶m ng víi c¸c KT l¹nh. NhiÖt ®é cña m¸u tá ra “qu¸ l¹nh“ ®èi ®èi víi TT§HN, do ®ã g©y ph¶n øng lµm t¨ng SN vµ ng gi¶m gi¶m TN, th©n nhiÖt t¨ng lªn - sèt t¨ng. ng ng.
  4. Khi sèt ë møc ®é cao, nhiÖt ®é cao cña c¬ thÓ sÏ lµm cho cho ph¶n øng cña TT§HN ®èi víi l¹nh gi¶m xuèng cã HN t¸c t¸c dông øc chÕ SN vµ t¨ng TN – sèt ®øng. ng Khi chÊt g©y sèt hÕt t¸c dông, TT§HN c¶m thÊy qu¸ HN nãng so víi nhiÖt ®é cña m«i tr­êng quanh nã, nªn ph¶n ph¶n øng lµm t¨ng TN vµ th©n nhiÖt dÇn dÇn gi¶m ng xuèng. CÇn CÇn chó ý, trong khi sèt, bÖnh sóc vÉn cßn kh¶ n¨ngng ®iÒu nhiÖt. Khi nhiÖt ®é bªn ngoµi thay ®æi hay khi vËn ®éng, ph¶n øng ®iÒu nhiÖt ë c¬ thÓ bÖnh gÇn nh­ c¬ thÓ lµnh. Riªng ®èi víi bÖnh sèt nhiÔm khuÈn nÆng, c¬ thÓ thÓ suy nh­îc, th× søc ®Ò kh¸ng ®èi víi l¹nh vµ nãng søc gi¶m xuèng. §iÒu ®ã chøng tá r»ng sù t¨ng th©n nhiÖt ng trong trong qu¸ tr×nh sèt mang tÝnh chÊt chñ ®éng.
  5. Vai Vai trß cña vá n·o trong qu¸ tr×nh sèt Ph¶n Ph¶n øng sèt ®­îc quyÕt ®Þnh bëi c¸c trung t©m d­íi d­íi vá lµ chñ yÕu. Nh­ng qu¸ tr×nh rèi lo¹n nh ®iÒu nhiÖt chÞu ¶nh h­ëng s©u s¾c cña vá n·o. B×nh th­êng vá n·o ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña c¸c nh trung trung t©m d­íi vá theo h×nh thøc k×m h·m c¸c h·m ho¹t ®éng ®ã – trong ®ã cã trung t©m ®iÒu hoµ trong nhiÖt. Trªn thùc nghiÖm thÊy r»ng, ë sóc vËt ph¸ vá n·o, ph¶n øng sèt ph¸t sinh rÊt m¹nh. §em tiªm cïng mét liÒu chÊt g©y sèt cho ba thá em t­¬ng tù nh­ nhau vÒ khèi l­îng vµ tr¹ng th¸i c¬ thÓ nh­ng tr­íc ®ã, mét thá ®­îc tiªm cafein - sèt m¹nh nhÊt, vµ sèt chËm nhÊt lµ thá uèng sèt bromua, chÊt bromua, v× chÊt nµy øc chÕ toµn bé thÇn kinh kÓ c¶ c¶ trung t©m ®iÒu hoµ nhiÖt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2