intTypePromotion=3

Bài giảng bệnh lý học thú y : Sốt ( Febris ) part 4

Chia sẻ: Ahfjh Kasjfhka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
11
download

Bài giảng bệnh lý học thú y : Sốt ( Febris ) part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rối loạn chuyển hoá protit . Chuyển hoá protit tăng mạnh trong sốt do nhiễm độc, tă nhiễm khuẩn và đói ăn của cơ thể, lượng nitơ đào thải qua nước tiểu tăng. Chính vì vậy trong các trường hợp tă vì sốt cao và kéo dài, cần phải cung cấp nhiều thức ăn dễ tiêu có nhiều chất bổ. Nhất là phải tiêm huyết thanh ngọt ưu trương, nhằm hạn chế quá trình tự thực protit trì của cơ thể khi nguồn dự trữ năng lượng của cơ thể trữ giảm sút....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bệnh lý học thú y : Sốt ( Febris ) part 4

  1. Rèi Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ protit . ChuyÓn ho¸ protit t¨ng m¹nh trong sèt do nhiÔm ®éc, ng nhiÔm khuÈn vµ ®ãi ¨n cña c¬ thÓ, l­îng nit¬ ®µo th¶i cña qua qua n­íc tiÓu t¨ng. ChÝnh v× vËy trong c¸c tr­êng hîp vËy sèt cao vµ kÐo dµi, cÇn ph¶i cung cÊp nhiÒu thøc ¨n dÔ tiªu cã nhiÒu chÊt bæ. NhÊt lµ ph¶i tiªm huyÕt thanh ngät ngät ­u tr­¬ng, nh»m h¹n chÕ qu¸ tr×nh tù thùc protit nh cña cña c¬ thÓ khi nguån dù tr÷ n¨ng l­îng cña c¬ thÓ ng gi¶m gi¶m sót. Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ vitamin Do t¨ng chuyÓn ho¸ nãi chung nªn nhu cÇu vitamin ng còng còng t¨ng, nhÊt lµ vitamin C vµ B1. Khi sèt, cÇn thiÕt Khi ph¶i ph¶i cung cÊp nhiÒu vitamin lo¹i nµy cho bÖnh sóc.
  2. Rèi Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ n­íc vµ muèi. Trong Trong giai ®o¹n ®Çu, chuyÓn ho¸ n­íc vµ muèi h¬i t¨ng. Sang giai ®o¹n hai n­íc bÞ gi÷ l¹i trong c¬ thÓ, l¹i tiÓu tiÓu tiÖn Ýt. Nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng nµy lµ do t¨ng ng néi néi tiÕt cã t¸c dông gi÷ muèi vµ n­íc, quan träng nhÊt muèi lµ aldosteron cña th­îng thËn vµ ADH cña thuú sau aldosteron cña tuyÕn tuyÕn yªn. Ngoµi ra cßn do t¨ng c¸c s¶n phÈm cña rèi ng lo¹n chuyÓn ho¸ vµ do chøc phËn läc cña cÇu thËn gi¶m. gi¶m. Sang giai ®o¹n ba, sù bµi tiÕt n­íc tiÓu l¹i t¨ng, ng, bµi bµi tiÕt må h«i t¨ng, lµm t¨ng qu¸ tr×nh th¶i nhiÖt. VÒ VÒ muèi thÊy bµi tiÕt natri clorua gi¶m, bµi tiÕt kali sulfat sulfat vµ phosphat t¨ng lªn, nhÊt lµ trong giai ®o¹n sèt ng t¨ng. Khi sèt lui, ng­îc l¹i, v× t¨ng ®µo th¶i natri nªn ng bÖnh bÖnh sóc cã thÓ bÞ nhiÔm axit do mÊt nhiÒu muèi kiÒm.
  3. 7. 7. Rèi lo¹n chøc n¨ng c¸c c¬ quan trong sèt Do Do bÞ nhiÔm ®éc tè vi khuÈn vµ c¸c s¶n phÈm rèi lo¹n chuyÓn ho¸, do th©n nhiÖt cao mµ g©y ra rèi lo¹n cña nhiÒu nhiÒu chøc phËn trong c¬ thÓ. Rèi lo¹n thÇn kinh. Trong Trong sèt, thÇn kinh ë tr¹ng th¸i h­ng phÊn råi øc chÕ, bÖnh sóc th­êng khã chÞu, kh«ng yªn tÜnh, ñ rò, mÖt mái, mái, nÕu nÆng h¬n cã thÓ bÞ co giËt. Rèi lo¹n tuÇn hoµn Khi sèt, tim ®Ëp nhanh; Nguyªn nh©n g©y t¨ng tuÇn ng hoµn cã thÓ do thÇn kinh giao c¶m bÞ h­ng phÊn, do nhiÖt ®é cao t¸c ®éng trùc tiÕp vµo thÇn kinh tù ®éng cña cña tim vµ do nhu cÇu oxy cña t¨ng chuyÓn ho¸. ng
  4. T¨ng ho¹t ®éng cña tim cßn phô thuéc vµo ®Æc ng tÝnh cña c¸c yÕu tè nhiÔm khuÈn, nhiÔm ®éc. Nh­ Nh­ trong viªm mµng n·o, th©n nhiÖt t¨ng cao ng nh­ng m¹ch l¹i chËm, ng­îc l¹i trong sèt th­¬ng th­¬ng hµn, m¹ch t¨ng nhanh nh­ng th©n nhiÖt ng l¹i ng l¹i t¨ng Ýt. Do ®éc tè cña vi khuÈn øc chÕ hÖ thÇn thÇn kinh, trong dã trung khu ®iÒu hoµ nhiÖt. Rèi Rèi lo¹n tuÇn hoµn cßn thÓ hiÖn ë sù thay ®æi huyÕt ¸p. Trong giai ®o¹n ®Çu huyÕt ¸p cã thÓ h¬i ng h¬i t¨ng do co m¹ch qu¶n ngo¹i vi. Sang giai ®o¹n 2 vµ nhÊt lµ giai ®o¹n 3, huyÕt ¸p h¹ do gi·n m¹ch qu¶n ngo¹i vi, ®«i khi gi¶m qu¸ m¹nh m¹nh g©y truþ tim m¹ch.
  5. Rèi Rèi lo¹n h« hÊp Rèi Rèi lo¹n h« hÊp trong sèt th­êng diÔn ra song song víi víi rèi lo¹n tuÇn hoµn. nguyªn nh©n t¨ng h« hÊp lµ do ng t¨ng nhiÖt ®é, t¨ng nhu cÇu oxy vµ t¨ng axit cña m¸u. ng T¨ng h« hÊp cã t¸c dông ®iÒu hoµ th©n nhiÖt. Rèi lo¹n tiªu ho¸ Rèi Rèi lo¹n tiªu ho¸ th­êng ®Õn sím víi c¸c triÖu chøng ch¸n ¨n, gi¶m tiÕt dÞch tiªu ho¸, tr¾ng l­ìi, kh« miÖng, n, tiªu ho¸ vµ hÊp thu gi¶m, gi¶m nhu ®éng ruét g©y t¸o bãn. bãn. T¨ng qu¸ tr×nh lªn men trong ruét g©y ch­íng h¬i nh vµ vµ nhiÔm ®éc. V× vËy khi sèt cÇn cho con vËt ¨n c¸c vËy c¸c thøc ¨n dÔ tiªu ho¸. Nguyªn nh©n g©y gi¶m nhu ®éng dÔ ruét lµ do rèi lo¹n cña thÇn kinh giao c¶m vµ do rèi lo¹n lo¹n chuyÓn ho¸, thiÕu n¨ng l­îng cung cÊp cho ho¹t ng ®éng cña c¬.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản