intTypePromotion=3

Bài giảng bệnh lý học thú y : Viêm - inflammatio part 5

Chia sẻ: Ahfjh Kasjfhka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
15
download

Bài giảng bệnh lý học thú y : Viêm - inflammatio part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình thực bào trì  Thực bào là một quá trình phức tạp gồm các chuỗi pha trì riêng biệt nhưng có liên quan mật thiết với nhau như: giai đoạn tiếp cận và bám, thời kì vùi hoặc nuốt và thời kì kỳ tiêu hoá. - Giai đoạn tiếp cận và bám Trước khi thực bào, tế bào thực bào phải nhận biết rồi tiếp cận đối tượng thực bào. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng này của bạch cầu. nă Tính chất lý hoá hay đặc điểm bề mặt của đối tượng thực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bệnh lý học thú y : Viêm - inflammatio part 5

  1. M«i tr­êng thùc bµo cã ¶nh h­ëng râ «i rÖt rÖt ®Õn kh¶ n¨ng thùc bµo YÕu tè t¨ng c­êng Yªó tè øc chÕ NhiÖt ®é > 400C NhiÖt NhiÖt ®é 37 – 400C pH < 6,6 pH trung tÝnh ChÊt ChÊt nhµy cña d¹ dµy Ca++, Na+ Gi¸p m« cña vi khuÈn, Cortison, Cortison, hydrocortison Cafein, Cafein, Phãng x¹ m¹nh YÕu tè bæ thÓ - opsonin
  2.  Qu¸ tr×nh thùc bµo  Thùc bµo lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p gåm c¸c chuçi pha nh riªng biÖt nh­ng cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau nh­: giai giai ®o¹n tiÕp cËn vµ b¸m, thêi k× vïi hoÆc nuèt vµ thêi vïi kú kú tiªu ho¸.  - Giai ®o¹n tiÕp cËn vµ b¸m Giai  Tr­íc Tr­íc khi thùc bµo, tÕ bµo thùc bµo ph¶i nhËn biÕt råi tiÕp cËn ®èi t­îng thùc bµo. Cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng nµy cña b¹ch cÇu.  TÝnh TÝnh chÊt lý ho¸ hay ®Æc ®iÓm bÒ mÆt cña ®èi t­îng thùc bµo: C¸c ®èi t­îng thùc bµo ë d¹ng h¹t cã bÒ mÆt mÆt sï s× dÔ bÞ §TB tiÕp cËn vµ b¸m. dÔ  Mét Mét sè kh¸ng nguyªn hoµ tan, nhÊt lµ c¸c kh¸ng nguyªn ë d¹ng polymer, kh¸ng nguyªn hoµ tan bÞ ng­ng tô còng dÔ bÞ §TB b¸m vµ b¾t. Nh­ng cã mét dÞ TB vËt b¹ch cÇu khã tiÕp cËn nh­ protein M bÒ mÆt liªn cÇu cÇu khuÈn, polysaccrit ë v¸ch phÕ cÇu khuÈn...
  3. + KN ®­îc bao phñ bëi c¸c yÕu tè cña huyÕt thanh thanh th× dÔ dµng cho viÖc tiÕp cËn, b¾t gi÷ cña cña §TB. TB. + HiÖn t­îng c¸c dÞ vËt ®­îc bao phñ bëi c¸c protein ®ã gäi lµ opsonin ho¸, cßn c¸c chÊt bao lÊy dÞ vËt t¹o ®iÒu kiÖn cho thùc bµo gäi lµ opsonin. Mét sè yÕu tè opsonin cã trong huyÕt thanh thanh lµ phÇn tö C3 ®· ho¹t ho¸ vµ IgG. Khi c¸c ®· yÕu yÕu tè nµy bao phñ lÊy kh¸ng nguyªn th× §TB TB dÔ dÔ tiÕp cËn vµ b¾t gi÷. Së dÜ nh­ vËy lµ v× trªn trªn bÒ mÆt §TB cã thô thÓ bÒ mÆt giµnh cho phÇn TB Fc vµ IgG vµ thô thÓ giµnh cho mét phÇn cña ph©n ph©n tö C3 ®· ho¹t ho¸, chñ yÕu lµ C3b.
  4.  - Giai ®o¹n nuèt vµ vïi vïi  Sau khi ®· tiÕp xóc vµ g¾n víi §TB, c¸c dÞ vËt hoÆc Sau TB, KN ®· opsonin ho¸ bÞ §TB nuèt b»ng c¸ch h×nh thµnh nh gi¶ gi¶ tóc bao lÊy dÞ vËt råi vïi hay nhÊn ch×m chóng chóng trong mét hèc gäi lµ hèc thùc bµo (phagosome). Phagosome Phagosome liªn kÕt víi lyzosom ®Ó h×nh thµnh nh lyzosom thø cÊp, gäi lµ phagolyzosom. C¸c enzim thuû thuû ph©n axit trong lyzosom ®æ vµo hèc vµ qu¸ tr×nhnh tiªu tiªu ho¸ b¾t ®Çu.  - Giai ®o¹n tiªu ho¸  Nh­ trªn ®· nãi, sau khi h×nh thµnh phagolyzosom, nh lyzosom sÏ ®æ c¸c enzim cña nã vµo hèc chøa dÞ vËt. C¸c enzim lyzosom rÊt phong phó, cho ®Õn nay ng­êi ta ®· biÕt cã tíi h¬n 60lo¹i. D­íi ®©y lµ mét sè enzim chÝnh.
  5.  - C¸c enzim t¸c ®éng vµo protein vµ peptit: Catepsin, C¸c collagenaza, elastaza, photphataza axit, yÕu tè ho¹t ho¸ ho¸ plasminogen, yÕu tè ho¹t ho¸ kininogen.  - C¸c enzim t¸c ®éng vµo lipit- photpholitaza, anyl photpholitaza, sulfataza. sulfataza.  - C¸c enzim t¸c ®éng vµo hydrat cacbon: glucosidaza, C¸c glactosidaza, glactosidaza, hyaluronidaza.  - C¸c enzim t¸c ®éng axit nucleic: axit ribonucleaza, C¸c axit axit dezoxiribonucleaza.  - C¸c enzim t¸c ®éng lªn qu¸ tr×nh h« hÊp: nh Myeloperoxidaza, Myeloperoxidaza, supreoxit dismutaza, catalaza.  KÕt KÕt qña lµ, sau khi bÞ vïi trong phagolyzosom, c¸c dÞ vËt cã thÓ bÞ c¸c enzim lyzosom ph©n huû thµnh c¸c s¶n phÈm hoµ tan cã träng l­îng ph©n tö thÊp ph©n t¸n t¸n tù do trong tÕ bµo råi tiªu ®i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản