Bài giảng Các rối loạn đông máu trong HSCC

Chia sẻ: Buiduc Minhthuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
517
lượt xem
195
download

Bài giảng Các rối loạn đông máu trong HSCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình huống lâm sàng: BN nữ 75 tuổi, xuất huyết tiêu hóa nặng, điều trị nội khoa thất bại, truyền 6ĐV máu trong 2 ngày, được mổ cắt 2/3 dạ dày ( ổ loét bờ cong nhỏ đang chảy máu). Sau mổ truyền máu 1ĐV/ ngày, Fortum 2g/ ngày, Metronidazole 1,5g/ ngày. Ngày thứ 3 được mời hội chuẩn do đi ngòai phân đen, chảy máu vết mổ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các rối loạn đông máu trong HSCC

 1. Các rối loạn đông máu trong HSCC Bs Vũ Thế Hồng    
 2. Tình huống lâm sàng  BN  nữ 75 tuổi, xuất huyết tiêu hoá nặng,  điều trị nội khoa thất bại, truyền 6 ĐV máu  trong 2 ngày, được mổ cắt 2/3 dạ dày (ổ  loét bờ cong nhỏ đang chảy máu). Sau  mổ truyền máu 1 ĐV/ngày, Fortum 2  g/ngày, Metronidazole 1,5 g/ngày. Ngày  thứ 3 được mời hội chẩn do đi ngoài phân  đen, chảy máu vết mổ.    
 3. Tình huống lâm sàng  Khám: Tỉnh, NM nhợt, không sốt, M 90, HA  120/80, tự thở 18. Tim­phổi:BT. Bụng mềm, đau  vết mổ, máu tụ rộng dưới da bụng, máu tươi rỉ  ra từ vết khâu. Phân đen như bã cà fê, 1  lần/ngày. Không xuất huyết dưới da.  XN: Hb 120, BC 10.000, TC 160.000, MC: 3  phút. INR 2, APTT 12,5 s (BT), Fibrinogen 4 g/l.  TT: BT.    
 4. Tình huống lâm sàng  Chẩn đoán nguyên nhân chảy máu?  Điều trị?    
 5. Tình huống lâm sàng  BN nam 60 tuổi, chẩn đoán sốc nhiễm  khuẩn do nhiễm khuẩn tiết niệu ngày thứ  3, đang điều trị tại khoa ĐTTC. Xuất hiện  chảy máu nhiều ở vết tiêm chọc.  XN: INR 1,5, APTT 20, Fibrinogen 0,8 g/l,  TC 80.000, TT kéo dài.  Bil TP 40 Mg, GT 20 Mg.    
 6. Tình huống lâm sàng  Chẩn đoán nguyên nhân RLĐM.  Điều trị.    
 7. §ạicương    C ¸ r  o¹ ® «ng  m   ¸ kh¸hay  p  c èil n  cÇ m u    gÆ tong  r khoa  SC C . H  H aihoµn    c¶nh:  M ¾ c ph¶i.  BÈm   nh  t t­ c    si hay  ¾ c õ rí khivµo  m khoa  H SC C .  §i m   Ó qua  nh÷ng èil n  r  o¹ hay  p  gÆ nhÊt  .    
 8. Q u¸t×nh  m ­ «ng  ¸  r cÇ ® m u  C Ç m   ¸  i u  u,von  il and,TA X2. m u:tÓ cÇ   W lebr    §«ng  ¸ m u  N éisi   I  ,I   I   nh:XI,XI X,VII  N go¹  nh:VI,I isi   I X  Ti u  ª côc  ¸ ® «ng m u   C hÊtchèng  «ng ù  ª     ® t nhi n:  PG I2   A ntt om bi II ihr n I  Thr bom oduln:Pr ei C ,S. om i   ot n         
 9.    
 10.    
 11. Q u¸t×nh  «ng  ¸  r ® m u    
 12. Kh¸   háibÖ nh m vµ     §Æ c  i m   ® Ó ch¶y  ¸   ni m   ¹   m u:da­ ª m c, khí  ¹ p,t ng.  Ti n  ch¶y  ¸   øc  é,nguyª Ò sö  m u:m ®   n  nh© n,® i u r   Ò t Þ.  Thuèc  ang  ng:N SA I ,chèng  «ng. ® dï   D  ®  Ti n  gi ® ×nh    Ò sö  a  vÒ ch¶y  ¸ m u.  B Ö nh   hËn,suy  nh  ­ì  c  gan,t   di d ng,¸ tÝnh.    
 13. XÐ tnghi m   Ö  Ti u  ª b¶n  ¸ ® µn:TC ,H C , C ,m ¶nh    m u      B   vì H C  r t ong  I ,TTP­ U S. DC   H  Ti u  u: Ó cÇ    Sè ­ ng  lî 150. 000­400. 000  ­ ng.  C hÊtlî  Thêigi m ¸ ch¶y:
 14. XÐ tnghi m   Ö    
 15. XÐ tnghi m   Ö  PT Pr hr bi tm e)  14  ( ot om n i :11­ s  TF tssue hr bopl i   H T C a) (i t om astn)+  (  N go¹  nh:VI,X V,Pr hom bi   br ) isi   I  (   ot n,Fi i I R N  aPTT H ow el?)  36  ( l :22­ s  PL  H T C a) +  (  N éisi   nh:XI,XI X,VII   I  ,I   I   YT§M  >30%   Ó   ® duy r aPTT. t ×     
 16. XÐ tnghi m   Ö  TT t om bi tm e)  18  (hr n i :11­ s  Thr bi +  T C a) om n  H (  D I ,gi C   ¶m   hoÆ c  LC N   br nogen,H epar n R Fi i   i  Fi i br nogen  PD Fs  §Þnh ­ ng  c  u è  «ng  ¸ lî c¸ yÕ t ® m u.  T×m  chÊtkh¸ yÕ u è  «ng  ¸   ng  t ® m u.    
 17. C ¸ r  o¹ t ­êng  p c èil n h gÆ B Èm   nh si M ¾ c  ph¶i B Ö nh  von  W il and lebr G i ¶m   tÓ u  u,chøc  ng: SL i cÇ   n¨ G i¶m   t do huèc Thi u  u è  Õ yÕ t XI R èil n   o¹ chøc  ng  t n¨ do huèc Suy hËn t R èil n   o¹ do r t uyÒ n  ¸ m u. T×nh r ng ¨ t ¹ t ng  «ng: ® dï chèng  «ng  ­a  ñ B N   ng  ® ch ® D I ,TTP  C  C athet   ¹ m ¸ er m ch  u B Ö nh gan  Viam i K . vµ  t n  YÕ u è  t kh¸ ® «ng  ¸ ng  m u.    
 18. BÖ nh  von  il and W lebr  vW   t   do Õ bµo    ¹ hoÆ c  néim c  M egakaryocyt tÕ tr es i  a.  Tån ¹ r titong  T  d¹ M uli er H ë  ng  tm .  H aichøc  ng:   n¨  D uy r yÕ u è  I t×  t VII  C Ç u    nèicña b,Ib/Ia  icolagen I  I II ví  l  D ituyÒ n  ST r ,gåm   t  r N téi  ba ype Õ hôtsè ­ ng t  Thi u    lî (ype ,II,hoÆ c  I I)  chÊt   ­ ng t lî (ype I I)cña  u è  . yÕ t vW    
 19. BÖ nh  von  il and W lebr  L© m   sµng:  C h¶y  ¸ da­ ª   ¹   m u  nim m c,ch¶y  ¸ cam ,r m u   ong  kinh. chÊn h­¬ng,nhæ  ¨   Π  C h¶y  ¸ sau  m u  t   r ng,® ,hËu  phÉu.  M C ,aPPT    ↑  C hÈn  o¸ ® n:  Th¬×  an  C ,® Þnh ­ ng  I,VIIantgen gi M   lî VII  I  i  Trong  SC C ,t H  huêng  dùa  vµo   i n  gi LS,tÒ sö  a  ® ×nh    
 20. BÖ nh  von  il and W lebr §i u r  uú  øc  é Ò tÞ:t m ®  D em opressi ( D AVP)dï tong  n D   ng r ch¶y  m ¸ nhÑ   dù  u  vµ  phßng   µm  i u  khil tÓ phÉu.  BïvW / I H um at P)   VII( e   Estogen,chÊtøc  r     chÕ  tª fbrn   iu i i (r tanxam ine)    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản