intTypePromotion=1

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 10

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
69
lượt xem
6
download

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5.1- Chức năng chung: ĐH h/đ thích nghi dinh dưỡng (Đ/h qt CHVC và h/đ các cơ quan nội tạng). -Hệ G cảm: huy động tiêu VC-NL… -Hệ Phó GC: tích luỹ, dự trữ… 5.2- ảnh hưởng cụ thể lên CQ (tự đọc) 6 - Các phản xạ TV 6.1- FX TV chính thức: Là fx có sự tham gia của TB TV trong hệ TKTW (có 5 khâu). 6.2- FX tại chỗ: Thực hiện bởi các hạch TV. VD: + FX tạng- tạng (kt vào ruột gây ngừng tim). + FX tạng - cơ (KT fúc mạc gây căng cơ thành bụng)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 10

  1. 5 - Chøc n¨ng hÖ TKTV: 5.1- Chøc n¨ng chung: §H h/® thÝch nghi dinh d­ìng (§/h qt CHVC vµ h/® c¸c c¬ quan néi t¹ng). -HÖ G c¶m: huy ®éng tiªu VC-NL… -HÖ Phã GC: tÝch luü, dù tr÷… 5.2- ¶nh h­ëng cô thÓ lªn CQ (tù ®äc)
  2. 6 - C¸c ph¶n x¹ TV 6.1- FX TV chÝnh thøc: Lµ fx cã sù tham gia cña TB TV trong hÖ TKTW (cã 5 kh©u).
  3. 6.2- FX t¹i chç: Thùc hiÖn bëi c¸c h¹ch TV. VD: + FX t¹ng- t¹ng (kt vµo ruét g©y ngõng tim). + FX t¹ng - c¬ (KT fóc m¹c g©y c¨ng c¬ thµnh bông).
  4. + FX t¹ng - da (d¹ dµy ®au g©y to¸t må h«i). + FX da - t¹ng (ch­êm nãng ë da g©y hÕt ®au néi t¹ng...). - FX axon lµ FX ®­îc g©y ra ë 1 axon. §iÒu kiÖn axon ph¶i chia nh¸nh vµ chi fèi 2 CQ kh¸c nhau.
  5. HÕt
  6. HÕt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản