intTypePromotion=3

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 2

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
9
download

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các đường đi xuống: - Bó tháp thẳng (cột trắng trước) và tháp chéo (cột - Các bó ngoại tháp: . Bó nhân đỏ-tuỷ sống: trắng bên). Cột tr. bên . Bó tiền đình- tuỷ sống: Cột tr. tước bên . Bó mái- gai: Cột tr. trước bên . Bó lưới - gai: Cột tr. trước bên 2.5- Hiện tượng choáng tuỷ TN: cắt ngang TS dưới đốt cổ V con vật sống, nhưng  hiện tượng choáng tuỷ: Con vật mất hết cg, v/đ, thực vật fía dưới chỗ cắt. Sau 1 thời gian CN trên fục hồi, thời gian dài,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 2

  1. ¦C c¬ ®èi bªn qua nh¸nh quÆt ng­îc
  2. 2.4- C¸c ®­êng dÉn truyÒn qua TS. + C¸c ®­êng ®i lªn theo cét sau: - Bã Goll - Bã Burdach. + C¸c ®­êng ®i lªn theo cét bªn: - Bã Gower. - Bã Flechsig. - Bã cung sau - Bã cung tr­íc
  3. + C¸c ®­êng ®i xuèng: - Bã th¸p th¼ng (cét tr¾ng tr­íc) vµ th¸p chÐo (cét - C¸c bã ngo¹i th¸p: . Bã nh©n ®á-tuû sèng: tr¾ng bªn). Cét tr. bªn . Bã tiÒn ®×nh- tuû sèng: Cét tr. t­íc bªn . Bã m¸i- gai: Cét tr. tr­íc bªn . Bã l­íi - gai: Cét tr. tr­íc bªn
  4. 2.5- HiÖn t­îng cho¸ng tuû TN: c¾t ngang TS d­íi ®èt cæ V con vËt sèng, nh­ng  hiÖn t­îng cho¸ng tuû: Con vËt mÊt hÕt cg, v/®, thùc vËt fÝa d­íi chç c¾t. Sau 1 thêi gian CN trªn fôc håi, thêi gian dµi, ng¾n tuú ®/v. §/v cµng tiÕn ho¸, fôc håi cµng chËm. Nguyªn nh©n: do TS mÊt ®iÒu tiÕt tõ TKhu bªn trªn.
  5. 2-chøc n¨ng Hµnh - cÇu n· o Cã 2 CN: ph¶n x¹ vµ dÉn truyÒn.
  6. 2.1- C¸c nh©n cña c¸c d©y TK sä n·o - D©y V: d©y fa (v/® c¬ nhai, cg da mÆt, mòi , miÖng, m¾t, l­ìi...). - D©y VI: v/® c¬ th¼ng ngoµi. - D©y VII: d©y fa (v/® c¸c c¬ mÆt, c¬ bµn ®¹p, c¬ mãng l­ìi, c¬ hÇu; cg vÞ gi¸c, tiÕt n­íc bät d­íi hµm, d­íi l­ìi...)
  7. - D©y VIII: thÝnh gi¸c vµ th¨ng b»ng. - D©y IX: d©y fa (v/® c¬ mãng-l­ìi, c¬ cæ häng...tuyÕn n­íc bät mang tai. Cg tõ TCT xoang c¶nh, vÞ gi¸c...). - D©y X: d©y fa (phã giao c¶m, V§ c¬ ph¸t ©m, CG néi t¹ng) - D©y XI: v/® c¬ øc ®ßn chòm, c¬ h×nh thang. - D©y XII: v/® toµn bé c¬ l­ìi
  8. 2.2- C¸c P.X¹ thùc vËt cña hµnh n· o §iÒu hoµ CN thùc vËt quan träng: - T.khu h« hÊp. - T.khu ®iÒu tiÕt tim (øc chÕ tim) - T.khu vËn m¹ch - T.khu dinh d­ìng: VII, IX tiÕt n­íc bät; VII, XII: g©y fx mót  ®­êng h­íng t©m theo d©y V; X tiÕt dÞch d¹ dµy-ruét; V, VII, XII: g©y fx nhai (h/t theo d©y V); VII, X, XII: fx nuèt (h/t theo V, IX, X).
  9. - Trung khu n«n. KT c¬ häc vµo häng, d/dµy, ruét, tö cung, CQ néi t¹ng... n«n. N«n lµ fx føc t¹p...T¨ng c­êng h« hÊp cã thÓ ¦C n«n. - Trung khu bµi tiÕt må h«i (th«ng qua TK ë TS). - Trung khu ho, h¾t h¬i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản