intTypePromotion=3

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 9

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
4
download

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài ra, hệ TKTV còn hệ hậu giao cảm hay hệ TK ở ruột. Hệ này có ở thành ống tiêu hoá (đám rối Auerbach và Meissner). Chúng là mạng lưới NR. Chạy đến chúng là các sợi g/c, fó g/c. Từ đây đến cơ trơn thành ruột. CN hệ hậu g/c: đ/h v/đ và đ/h v/c ion, nước và chế tiết enzym. 3- Các trung khu cao cấp của hệ TKTV - Thể lưới thân não. - Các TK TV trong tiểu não. - Trong Hypo., trong thể vân. - Một số TK thuộc hệ Limbic. - Vùng trán bán cầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 9

  1. 2- HÖ phã giao c¶m. 2.1- Trung khu. 2.2- Neuron. 2.3- H¹ch.
  2. S¬ ®å chung
  3. Ngoµi ra, hÖ TKTV cßn hÖ hËu giao c¶m hay hÖ TK ë ruét. HÖ nµy cã ë thµnh èng tiªu ho¸ (®¸m rèi Auerbach vµ Meissner). Chóng lµ m¹ng l­íi NR. Ch¹y ®Õn chóng lµ c¸c sîi g/c, fã g/c. Tõ ®©y ®Õn c¬ tr¬n thµnh ruét. CN hÖ hËu g/c: ®/h v/® vµ ®/h v/c ion, n­íc vµ chÕ tiÕt enzym.
  4. 3- C¸c trung khu cao cÊp cña hÖ TKTV - ThÓ l­íi th©n n·o. - C¸c TK TV trong tiÓu n·o. - Trong Hypo., trong thÓ v©n. - Mét sè TK thuéc hÖ Limbic. - Vïng tr¸n b¸n cÇu n·o. Chóng ®/h h/® c¸c T/Khu TV fÝa d­íi vµ ®/h fx thùc vËt.
  5. 4- c¸c chÊt dÉn truyÒn vµ c¸c receptor thuéc hÖ TKTV 4.1- C¸c chÊt dÉn truyÒn: - Sîi tËn cïng chøa acetylcholin gäi lµ sîi cholinergic. - Sîi tËn cïng chøa catecholamin gäi lµ sîi adrenergic.
  6. * C¸c sîi tiÒn h¹ch c¶ 2 hÖ ®Òu lµ sîi cholinergic, cã chÊt acetylcholin -N. Sîi hËu h¹ch phã g/c tiÕt acetylcholin-M * Sîi hËu h¹ch g/c fÇn lín lµ sîi adrenergic, trõ c¸c sîi: tuyÕn må h«i, c¬ ch©n l«ng, mét sè m/m¸u lµ sîi cholinergic.
  7. -Tæng hîp acetylcholin ë bµo t­¬ng sîi trôc: Cholinacetyltransferase Acetyl-CoA + Cholin  Acetylcholin - Gi¶i phãng: cholinesterase cholin + acetat
  8. -Tæng hîp Catecholamin: ë tËn cïng sîi trôc tõ tyrosin  DOPA  Dopamin  v/c vµo bäc  Noradrenalin. (20%) adrenalin -Gi¶i phãng: -Ph©n huû: MAO COMT
  9. 4.2- C¸c receptor Catecholamin  adrenoreceptor Acetylcholin  cholinoreceptor. - Adrenoreceptor cã 2 lo¹i: - R  HP - R (1 vµ 2-R) . 1 –R  HP 2-R  UC Cholinoreceptor cã 2 lo¹i: N- vµ M- M-cholino. l¹i chia ra: M1- vµ M2- cholinoreceptor.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản