intTypePromotion=1

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 3

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
4
download

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc tính của cơ vân. Tính đàn hồi và tính hưng phấn. 2.1. Tính đàn hồi. Khi cơ chịu tác động của một lực, cơ sẽ thay đổi hình dáng; khi lực đó thôi tác động, cơ sẽ trở về hình dáng ban đầu. Giới hạn đó khả năng đàn hồi # 40% so với chiều dài sợi cơ. 2.2. Tính hưng phấn (co cơ). Nếu kích thích lên cơ hoặc sợi thần kinh vận động chi phối cơ cơ sẽ co . 2.2.1. Các kiểu co cơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 3

  1. 2. §Æc tÝnh cña c¬ v©n. TÝnh ®µn håi vµ tÝnh h­ng phÊn. 2.1. TÝnh ®µn håi. Khi c¬ chÞu t¸c ®éng cña mét lùc, c¬ sÏ thay ®æi h×nh d¸ng; khi lùc ®ã th«i t¸c ®éng, c¬ sÏ trë vÒ h×nh d¸ng ban ®Çu. Giíi h¹n ®ã kh¶ n¨ng ®µn håi # 40% so víi chiÒu dµi sîi c¬.
  2. 2.2. TÝnh h­ng phÊn (co c¬). NÕu kÝch thÝch lªn c¬ hoÆc sîi thÇn kinh vËn ®éng chi phèi c¬ c¬ sÏ co . 2.2.1. C¸c kiÓu co c¬. C¬ co ®¼ng tr­¬ng (isotonic): c¬ co rót ng¾n chiÒu dµi mµ kh«ng t¨ng tr­¬ng lùc. Lo¹i co c¬ nµy sÏ t¹o ra c«ng, di chuyÓn..
  3. Co c¬ ®¼ng tr­êng (isometric): co c¬ kh«ng rót ng¾n chiÒu dµi, nh­ng tr­¬ng lùc c¬ t¨ng lªn. Lo¹i co c¬ ®Ó gi÷ cè ®Þnh mét vËt, hay ®Ó x¸ch mét vËt.
  4. 2.2..2. C¸c d¹ng co c¬. *Co c¬ ®¬n ®éc. C Khi kÝch ®¬n lÎ  mét co c¬ nhanh vµ ng¾n. Th/gian 100msec vµ ®­êng ghi co c¬ gåm 3 giai ®o¹n . Thêi gian co cña c¬ m¾t: 7,5msec, cña c¬ l­ng dµi: 100msec, cña c¬ ®ïi Õch: 100msec.
  5. * C¬ co cøng. - Khi t¸c ®éng lªn c¬ nhiÒu KT liªn tiÕp c­êng ®é nh­ nhau th×  tËp céng. - NÕu kho¶ng c¸ch gi÷a hai kÝch thÝch nhá h¬n thêi gian cña mét co c¬ ®¬n gi¶n  co cøng. Cã hai h×nh thøc c¬ co cøng : - C¬ co cøng kh«ng hoµn toµn (hay c¬ co cøng r¨ng c­a). -co cøng hoµn toµn (hay c¬ co cøng ph¼ng, co tetanos).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản