intTypePromotion=3

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 4

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
3
download

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn năng lượng cho co cơ. Gồm 3 hệ: hệ năng lượng phosphogen, hệ năng lượng lactic và hệ năng lượng oxy hoá. 4.1. Hệ năng lượng phosphogen Hệ năng lượng phosphogen gồm ATP và creatinphosphat. ATP bảo đảm cho 3 quá trình: - Hoạt động “bơm natri-kali” . - Đảm bảo quá trình "trượt" của các sợi actin và sợi myosin, - Hoạt động "bơm calci" cần thiết cho quá trình giãncơ. Song ATP ở cơ # 5mmol/gam cơ, đủ cho cơ h/đ # 1/2 giây đến 1 giây. Phosphocreatin transferase Creatinphosphat + ADP ATP + creatin...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 4

  1. 3. C¬ chÕ co c¬. ë tr¹ng th¸i yªn nghØ, c¸c sîi actin vµ myosin t¸ch rêi nhau, tropomyosin chÆn lªn c¸c vÞ trÝ ho¹t ®éng cña actin
  2. 3. C¬ chÕ co c¬. Khi sîi c¬ bÞ  kÝch thÝch: ®iÖn thÕ ho¹t ®éng ®Õn vïng triad, lµm gi¶i phãng Ca++ tõ c¸c bÓ tËn cïng.
  3. 4. Nguån n¨ng l­îng cho co c¬. Gåm 3 hÖ: hÖ n¨ng l­îng phosphogen, hÖ n¨ng l­îng lactic vµ hÖ n¨ng l­îng oxy ho¸. 4.1. HÖ n¨ng l­îng phosphogen HÖ n¨ng l­îng phosphogen gåm ATP vµ creatinphosphat. +H2O ATP ADP + H3PO4 + 12.000 calo. ATPase
  4. ATP b¶o ®¶m cho 3 qu¸ tr×nh: - Ho¹t ®éng “b¬m natri-kali” . - §¶m b¶o qu¸ tr×nh "tr­ît" cña c¸c sîi actin vµ sîi myosin, - Ho¹t ®éng "b¬m calci" cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh gi·n c¬. Song ATP ë c¬ # 5mmol/gam c¬, ®ñ cho c¬ h/® # 1/2 gi©y ®Õn 1 gi©y. Phosphocreatin transferase Creatinphosphat + ADP ATP + creatin
  5. L­îng creatinphosphat gÊp 4-6 lÇn ATP, ®ñ cho c¬ co tèi ®a trong 5-7 gi©y, sau ®ã c¬ ph¶i sö dông n¨ng l­îng do oxy ho¸ glucid (glucogen vµ glucose) vµ lipid . 4.2. HÖ n¨ng l­îng lactic. HÖ n¨ng l­îng do con ®­êng ®­êng ph©n yÕm khÝ (anaerobic - kh«ng cã oxy). LDH acid lactic + NAD+ Acid pyruvic + NADH2 enzym lactat dehydrogenase (LDH).
  6. 1 glucose  2 acid lactic, gf: tõ glucose ®­îc 2 ATP, tõ glycogen sÏ ®­îc 3 ATP. Con ®­êng nµy rÊt quan träng, v× tèc ®é nhanh gÊp 2,5 lÇn con ®­êng oxy ho¸ cã oxy. Thùc tÕ sù ph©n ly glycogen yÕm khÝ x¶y ra ngay khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng c¬ vµ ®¹t møc ®é tèi ®a sau 30-40 gi©y

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản