intTypePromotion=3

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 5

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
3
download

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

H/động cơ kéo dài  thiếu oxy  CH yếm khí tăng  tăng acid lactic máu và bị ứ lại ở cơ  đau mỏi cơ và sẽ làm ức chế các enzym của quá trình đường phân. 4.3. Hệ năng lượng oxy hoá. -Khi cơ hoạt động kéo dài - Đường phân ái khí (aerobic-có oxy): C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP Nếu p/tử glucose được tách từ glycogen, sẽ cho 39 ATP. - 1g glucid: 4,1 Kcal - hiệu quả/1đ.vị oxy là 6,34 - 1g lipid: 9,3Kcal - hiệu quả/1đ.vị oxy là 5,61....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 5

  1. H/®éng c¬ kÐo dµi  thiÕu oxy  CH yÕm khÝ t¨ng  t¨ng acid lactic m¸u vµ bÞ ø l¹i ë c¬  ®au mái c¬ vµ sÏ lµm øc chÕ c¸c enzym cña qu¸ tr×nh ®­êng ph©n.
  2. 4.3. HÖ n¨ng l­îng oxy ho¸. -Khi c¬ ho¹t ®éng kÐo dµi - §­êng ph©n ¸i khÝ (aerobic-cã oxy): C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP NÕu p/tö glucose ®­îc t¸ch tõ glycogen, sÏ cho 39 ATP. - 1g glucid: 4,1 Kcal - hiÖu qu¶/1®.vÞ oxy lµ 6,34 - 1g lipid: 9,3Kcal - hiÖu qu¶/1®.vÞ oxy lµ 5,61.
  3. 5. §¬n vÞ vËn ®éng . TÊt c¶ c¸c sîi c¬ ®­îc ®iÒu khiÓn bëi mét sîi TK
  4. 5.1- §VV§ nhanh vµ §VV§ chËm: - §VV§ chËm: C¸c neuron V§ cã kÝch th­íc nhá, tèc ®é DT chËm, co c¬ bÒn bØ kÐo dµi, lùc kh«ng lín. - §VV§ nhanh: C¸c neuron V§ lín, tèc ®é DT nhanh, søc co c¬ m¹nh tèc ®é nhanh, nh­ng thêi gian co c¬ ng¾n, søc bÒn kh«ng cao. cao.
  5. sinh lý c¬ tr¬n 1. §Æc ®iÓm cÊu tróc cña c¬ tr¬n. TB c¬ tr¬n th­êng cã h×nh thoi, ®­êng kÝnh nhá 8-15m, dµi 200-500m vµ chØ cã mét nh©n . - MÆt ngoµi TB c¬ tr¬n bao phñ bëi mµng ®¸y máng, lµ hçn hîp c¸c sîi collagen vµ elastin.
  6. -TrongTB cã Ýt c¬ t­¬ng, cã t¬ actin vµ myosin, l­íi néi c¬ t­¬ng kh«ng ph¸t triÓn -Mµng TB c¬ nhiÒu kªnh Na+ vµ kªnh Ca++. --C¸c tÕ bµo c¹nh nhau tiÕp xóc víi nhau ë c¸c ®iÓm nèi (nexus), t¹o thµnh m¹ng l­íi nh­ mét hîp bµo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản