Bài giảng chuyển hóa các chất - Cân bằng Acid - Base part 4

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
9
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Cân bằng Acid - Base part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

pH máu  pH máu/ ĐM = 7,38 –7,42. pH 7,42 - nhiễm base pH máu/TM đánh giá mức độ bù trừ của cơ thể: - Acidose: pH 7,38 – 7,42: bù toàn phần (nhiễm acid) 7,37 – 7,25: bù 1 phần 7,55: mất bù. + pH 7,55: Nhiễm kiềm hô hấp: CTSN… Nhiễm kiềm chuyển hoá nặng: ỉa chảy kéo dài..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Cân bằng Acid - Base part 4

  1. pH m¸u  pH m¸u/ §M = 7,38 –7,42. pH < 7,38 – nhiÔm acid pH > 7,42 - nhiÔm base pH m¸u/TM < §M 0,02 pH -> ®¸nh gi¸ møc ®é bï trõ cña c¬ thÓ: - Acidose: pH 7,38 – 7,42: bï toµn phÇn (nhiÔm acid) 7,37 – 7,25: bï 1 phÇn < 7,25: mÊt bï. - Alcalose: pH 7,38 – 7,42 : bï toµn phÇn (nhiÔm base) 7,43 – 7,55: bï 1 phÇn > 7,55: mÊt bï. + pH < 7,30: NhiÔm toan h« hÊp: phÕ qu¶n phÕ viªm… NhiÔm toan CH nÆng: §T§…. + pH > 7,55: NhiÔm kiÒm h« hÊp: CTSN… NhiÔm kiÒm chuyÓn ho¸ nÆng: Øa ch¶y kÐo dµi..
  2. PaCO2, CO2 toµn phÇn : PaCO2 = 40 mmHg  - Th«ng sè cho biÕt c¸c rèi lo¹n CBAB do NN h« hÊp - Phô thuéc th«ng khÝ phÕ nang:  khi TKPN ↓ vµ ng­îc l¹i. BL: -   nhiÔm toan HH do ↓ ®µo th¶i CO2 ë phæi, gÆp: . Th«ng khÝ PN, t¾c nghÏn phÕ qu¶n . BÖnh phæi: PQPV, viªm phæi, hen . HÝt ph¶i CO2, hÝt l¹i Ko khÝ ®· thë . BÞ øc chÕ TK: thuèc ngñ, b¹i liÖt, nhiÔm ®éc, CTSN, u n·o  t.CO2 = CO2 hßa tan + CO2 carbaminat + CO2/bicarbonat HCO3-- 90% PaCO2-5% (+Hb)- 5% . : t.CO2 = 25 - 30 (mmol/l). t.CO2 : NhiÔm toan h« hÊp, nhiÔm kiÒm CH
  3. Bicarbonat ( HCO3-) + Lµ l­îng HCO3- cã trong H.T­ ë 37OC, gåm B thùc vµ B chuÈn. - Bicarbonat thùc (actual bicarbonat = AB): . Lµ nång ®é thùc tÕ HCO3- cña mÉu m¸u ĐM lÊy ë §K ko tiÕp xóc víi ko khÝ, nã t­¬ng øng víi pH vµ PaCO2 thùc cña mÉu m¸u. . : AB = 25 mmol/l. - Bicarbonat chuÈn (standard bicarbonat= SB): . SB: lµ l­îng HCO3- (mmol/l) cña h.t­ ®­îc qui vÒ §K chuÈn nh­ PaCO2= 40 mmHg, To= 37oC, pH = 7,40. . : SB = 24  2 (mmol/l). + Lµ TS cho biÕt RLCBAB liªn quan tíi NN chuyÓn ho¸. BL: HCO3-: NT h« hÊp, NKCH: n«n nhiÒu, hót dÞch DD, Øa ch¶y ↓↓: NhiÔm toan CH, gÆp: . §T§ do ø ®äng c¸c thÓ cetonic . Phï phæi cÊp, ®éng kinh: RLCH glucid-> ø ®äng acid lactic. . Viªm thËn cÊp; m¹n: ko th¶i ®­îc acid . Øa ch¶y cÊp lµm mÊt HCO3-
  4. Base ®Öm (Buffer base = BB), Base d­ (Base exess = BE) Base ®Öm: Lµ tæng c¸c anion ®Öm trong m¸u (mmol/l).  BB = [HCO3-] + Protein- + Hb- + Phosphat- : 46 - 48 (mmol/l)  Base d­ : Lµ sù chªnh lÖch gi÷a BB cña BN vµ BB cña ng­êi b×nh th­êng. : BE = 0 (pH = 7,40; PaCO2= 40 mmHg; Hb TP = 150 g/l, 37OC). BE cïng víi Bicarbonat lµ 2 TS cã ý nghÜa x¸c ®Þnh nguyªn nh©n RLCBAB do chuyÓn ho¸. BE d­¬ng () gÆp: NhiÔm kiÒm CH (n«n nhiÒu, Øa ch¶y kÐo dµi..) BE ©m (↓↓) gÆp : NhiÔm toan CH (§T§..) Chó ý: + C¸c TS: pH, PaCO2 - ®o = §CCL C¸c TS kh¸c: HCO3- (AB), t.CO2, BB, BE- tÝnh to¸n + KÕt qu¶ CBAB chÝnh x¸c khi: - LÊy m¸u: . §M (trô, quay,c¸nh tay), M§M ho¸ - ®Çu ngãn tay, d¸i tai . Dông cô chuyªn biÖt-> M¸u ko tiÕp xóc víi ko khÝ. - M¸y ®· ®­îc ch¹y chuÈn, ®o ngay.
  5. C¸c rèi lo¹n c©n b»ng acid- base 3 nhãm RL: - Do N.N h« hÊp, N.N chuyÓn ho¸ & Do N.N hçn hîp.  (HCO3-, BE) ( PaCO2) PaCO2 40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản