Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 2

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
117
lượt xem
37
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu hóa lipid - Bắt đầu ở tá tràng , chủ yếu ở ruột non A.mật, muối mật: - Nhũ tương hoá lipid - Họat hoá lipase Cấu trúc của nhũ tương I. Tiêu hoá, hấp thu và vận chuyển lipid

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 2

  1. I. Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid Tiªu hãa lipid  - B¾t ®Çu ë t¸ trµng , chñ yÕu ë ruét non A.mËt, muèi mËt: - Nhò t­¬ng ho¸ lipid - Häat ho¸ lipase
  2. CÊu tróc cña nhò t­¬ng
  3. I. Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid Tiªu hãa lipid  - B¾t ®Çu ë t¸ trµng , chñ yÕu ë ruét non A.mËt, muèi mËt: - Nhò t­¬ng ho¸ lipid - Häat ho¸ lipase Enzym: - lipase dÞch tuþ - 1 phÇn nhá cña dÞch ruét TG  Glycerol + 3 a.bÐo Cholesterol este  CholesterolTD + a.bÐo GlyceroPL  Glycerol + a.bÐo + H3PO4 + Base nit¬ (Base nit¬: cholin, ethanolamin, serin, inositol)
  4. Triglycerid  R1 OH R1 R2 OH DG.lipase TG.lipase §ång ph©n MG.lipase  R2 R2 R2 OH OH ho¸ R1COOH R3 OH R3COOH  OH R2COOH OH OH  MG Glycerol  MG DG TG Sù thuû ph©n triglycerid
  5. Cholesterol Sù thuû ph©n cholesterol ester hãa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản