Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 3

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
13
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức khác (cơ,tim, thận) 4 dạng vận chuyển lipoprotein: + Chylomicron + LP có tỷ trọng rất thấp (VLDL - very low density lipoprotein) + LP có tỷ trọng thấp (LDL - low density lipoprotein) + LP có tỷ trọng cao (HDL - high density lipoprotein)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 3

  1. CÊu CÊu tróc cña phospholipid
  2. HÊp thu  ë phÇn cuèi cña ruét non. HÊp thu tù do (a.bÐo < 10C, MG, glycerol,…) NMRNTMCGan T¹i tÕ bµo NMRN - TiÕp tôc thuû ph©n MG  AB + Glycerol - T¸i tæng hîp lipid (# G vµ P) AcylCoA + glycerol  TG Cholesterol TD + a. bÐo  Cholesterol E AB + glycerol + H3PO4 + base nit¬  PL
  3. VËn chuyÓn  Lipid ( thøc ¨n) Lipid ( tæng hîp) Chylomicron VLDL Ruét non Gan Chylomicron VLDL acid bÐo tù do VLDL Tæ chøc mì acid bÐo tù do Tæ chøc kh¸c (c¬,tim, thËn)
  4. 4 d¹ng vËn chuyÓn lipoprotein: + Chylomicron + LP cã tû träng rÊt thÊp (VLDL - very low density lipoprotein) + LP cã tû träng thÊp (LDL - low density lipoprotein) + LP cã tû träng cao (HDL - high density lipoprotein) CÊu tróc cña lipoprotein
  5. Néi Néi dung bµI gi¶ng §¹i c­¬ng Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid I. ChuyÓn ho¸ acid bÐo II. 2.1.  - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n 2.1. oxyho¸ 2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ) ChuyÓn ChuyÓn ho¸ triglycerid triglycerid III. 3.1. Tho¸i ho¸ TG 3.2. Tæng hîp TG ChuyÓn ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin glycerophospholipid IV. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton ceton V. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña cholesterol cholesterol VI.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản