intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 4

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
102
lượt xem
18
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vận chuyển a.béo từ bào tương  ty thể - Acyl CoA + Carnitin  Acyl-Carnitin cyl- Acyl-Carnitin chuyển từ bào tương  ty thể Acyl- Giải phóng Carnitin  AcylCoA Vận chuyển acid béo vào trong ty thể theo hệ thống vận chuyển acyl-carnitin/carnitin +  - oxy hoá AcylCoA (nC) trong ty thể qua 4 phản ứng 1. Khử hydro lần 1 tạo . -Dehydro Acyl CoA 2. Hợp H2O tạo  -Hydroxy Acyl CoA 3. Khử hydro lần 2 tạo  -Ceto Acyl CoA 4. Phân cắt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 4

 1. Ii. chuyÓn ho¸ acid bÐo 2.1.  - oxy ho¸ Acid bÐo  - Oxy ho¸ AB no, C ch½n X¶y X¶y ra trong ty thÓ cña tÕ bµo Acyl CoA Syntethase + Ho¹t ho¸ AB: AB + CoA + ATP AB CoA Acyl CoA + AMP + PPi   R-CH2-CH2-CH2-COOH Acid bÐo (n ch½n, no) ATP HS-CoA Acyl-CoASyntetase AMP + PPi Acyl-CoA R-CH2-CH2-CH2-CO~S-CoA
 2. + VËn chuyÓn a.bÐo tõ bµo t­¬ng  ty thÓ - Acyl CoA + Carnitin  Acyl-Carnitin Carnitin - Acyl-Carnitin chuyÓn tõ bµo t­¬ng  ty thÓ Carnitin ty - Gi¶i phãng Carnitin  AcylCoA Gi¶i VËn chuyÓn acid bÐo vµo trong ty thÓ theo hÖ thèng vËn chuyÓn acyl-carnitin/carnitin
 3. +  - oxy ho¸ AcylCoA (nC) trong ty thÓ qua 4 ph¶n øng 1. Khö hydro lÇn 1 t¹o . -Dehydro Acyl CoA Dehydro Acyl Khö 2. Hîp H2O t¹o  -Hydroxy Acyl CoA t¹o Hydroxy Acyl 3. Khö hydro lÇn 2 t¹o  -Ceto Acyl CoA t¹o Ceto 3. hydro 4. Ph©n c¾t Thiolase Thiolase  -Ceto Acyl CoA  Acyl CoA (n-2)C + Acetyl CoA (2C) Ceto 2)C Acetyl (2C) Acyl CoA (n-2)C -> 1, 2, 3, 4 ->………. -> Acyl CoA (4C) 2)C 1, Acyl Acyl Acyl CoA (4C) => 2 Acetyl CoA S¶n phÈm thu ®­îc: Acetyl CoA
 4. + Vßng -Oxy ho¸ R-CH2-CH2-CH2-CO~S-CoA Acyl-CoA FAD+ (1) Acyl-CoA DH FADH + H+ , -DehydroAcyl-CoA R-CH2-CH=CH-CO~CoA  ( Enoyl-CoA) HOH Enoyl Hydrase (2) OH R-CH2-CH-CH2 -CO~S.CoA  -HydroxyAcyl-CoA NAD+  -HydroxyacylCoA DH (3) H+ NADH + O  -CetoAcyl-CoA R-CH2-C-CH2-CO~S.CoA Thiolase CoA.HS (4) R-CH2-CO~S-CoA + CH3CO~S-CoA Acetyl-CoA Acyl-CoA (n-2)C
 5. Feodor Lynen (§øc) 1911-1979 Gi¶i th­ëng Nobel 1964 Vßng Vßng xo¾n Lynen

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản