Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 5

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
17
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ý nghĩa  -oxy hoá acid béo  Năng lượng: + 1 vòng  -Oxy hoá: 5 ATP - f/ư 1: 1 FADH2 qua HHTB  2 ATP - f/ư 3: 1 NADH2 qua HHTB  3 ATP  ATP = 5 ATP + Oxy hoá hoàn toàn 1 acid béo có 2n C - Số vòng -OXH: (n -1)  ATP= 5(n -1) - Số Acetyl-CoA: Acetyln  ATP= 12 n  ATP = 17n – 5 Trừ đi 2ATP sử dụng để hoạt hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 5

  1. ý nghÜa  -oxy ho¸ acid bÐo nghÜa  N¨ng l­îng: + 1 vßng  -Oxy ho¸: 5 ATP - f/­ 1: 1 FADH2 qua HHTB  2 ATP qua - f/­ 3: 1 NADH2 qua HHTB  3 ATP qua  ATP = 5 ATP ATP ATP + Oxy ho¸ hoµn toµn 1 acid bÐo cã 2n C 2n - Sè vßng -OXH: (n -1)  ATP= 5(n -1) Sè OXH: ATP= n  ATP= 12 n - Sè Acetyl-CoA: CoA: ATP=  ATP = 17n – 5 ATP Trõ ®i 2ATP sö dông ®Ó ho¹t hãa  ATP = 17n – 7 ATP ChuyÓn ho¸:  Cung cÊp SPTG quan träng: AcetylCoA
  2. +  -Oxy ho¸ butyric acid (2n=4C) Oxy (2n=4C) CH3-CH2-CH2-CO~S-CoA Butyryl-CoA FAD+ (1) 2n C = 4  n=2 Acyl-CoA DH H+ FADH + Sè vßng  -OXH: 1 Sè , -DehydroButyryl-CoA CH3-CH=CH-CO~CoA  ATP= 5 ATP=  ( Enoyl-CoA) HOH Enoyl Hydrase Sè Acetyl-CoA: 2 (2)  ATP=12x2= 24 OH Trõ ®i 2ATP ho¹t hãa CH3-CH-CH2 -CO~S.CoA  -HydroxyButyryl-CoA NAD+ (3)  -HydroxyacylCoA DH NADH + H+  ATP = 29 O  -CetoButyryl-CoA CH3-C-CH2-CO~S.CoA Thiolase CoA.HS (4) 2 CH3-CO~S-CoA Acetyl-CoA
  3. NhËn xÐt  - oxy ho¸ Acid bÐo 1. Ho¹t hãa acid bÐo ë bµo t­¬ng. 2. VËn chuyÓn vµo ty thÓ theo hÖ thèng acyl-carnitin/carnitin. 3.  - oxy ho¸ trong ty thÓ qua 4 ph¶n øng: Khö-Hîp-Khö-C¾t. 4. S¶n phÈm thu ®­îc: Acetyl CoA 5. Tæng sè n¨ng l­îng: 17n - 7
  4. Néi Néi dung bµI gi¶ng §¹i c­¬ng Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid I. ChuyÓn ho¸ acid bÐo II. 2.1. - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n (-O/TKSGK) 2.1. oxyho¸ 2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ) ChuyÓn ChuyÓn ho¸ triglycerid triglycerid III. 3.1. Tho¸i ho¸ TG 3.2. Tæng hîp TG ChuyÓn ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin glycerophospholipid IV. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton ceton V. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña cholesterol cholesterol VI.
  5. 2.2. Tæng hîp acid bÐo ë bµo t­¬ng  + Nguyªn liÖu: Acetyl-CoA/ Malonyl-CoA Nguyªn Acetyl E* E* v/c nhãm acyl (Acyl Carrier Protein - ACP) CoE khö – NADPH2 (Pentose-P) & f/­ tõ a.malic CoE + V/c tõ ty thÓ -> Bµo t­¬ng: nhê citrat, carnitin V/c + Gåm 6 f/­: 1. Carboxyl ho¸ (+ CO2) Acetyl CoA  Malonyl-CoA Acetyl 2. V/c acetyl-CoA, malonyl-CoA + E*  Acetyl-E* + Malonyl-E* CoA Malonyl 3. Ng­ng tô, lo¹i CO2  Acetoacetyl-E* (-CetoAcyl-E*) CO Ng­ng 4. Acetoacetyl- E* khö Ceto t¹o -Hydroxy Butyryl- E* (OH/C) 4. Acetoacetyl khö eto t¹o 5. Lo¹i H2O, t¹o -Dehydro Acyl- E* (Crotonyl-E*) t¹o 6. Khö lÇn 2 b·o hoµ LK =, t¹o Butyryl– E* (4C). Khö Butyryl f/­ ®­îc lÆp l¹i, nèi dµi b»ng Malonyl-E*…  Acyl-E* (C Acid bÐo (C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản