intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 6

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

186
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng chuyển hóa các chất - chuyển hóa lipid part 6', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 6

  1. Tæng hîp acid bÐo ë bµo t­¬ng ATP; CO ATP; CO2 Acetyl-CoA HS-ACP (E*) ADP ADP + Pi 1 1- Carboxyl ho¸ Malonyl Malonyl-CoA HOOC- CH2- CO~S-CoA Acetyl-E* 2 2-VËn chuyÓn Malonyl-E* 3 3 - Ng­ng tô CO2 HS-ACP (E*) Acetoacetyl-E* CH3 -CO-CH2- CO~SACP NADPH2 4 4 - Khö Ceto  -Hydroxy Butyryl-E* CH3-CH(OH)-CH2-CO~SACP 5 - Lo¹i H2O 5 H2O  -Dehydro Acyl- E* CH3 –CH=CH-CO~SACP NADPH2 6 6 - Khö lÇn 2 Butyryl – E* Butyryl CH3–CH2-CH2-CO~SACP + (n-1)Malonyl-E* Acyl-E* (C
  2.  ë ty thÓ + V/c Acid bÐo (C Ty thÓ V/c + ≠ ë bµo t­¬ng: Nèi dµi b»ng Acetyl-CoA Acetyl CoA bµo CoE: CoE: NADPH2/ NADH2 + KÕt qu¶: tæng hîp AB (C > 16) Ty thÓ Mµng ty thÓ Bµo t­¬ng Acetyl-CoA Acyl Carnitin AcylCoA AcylCoA (C16)
  3. Tæng hîp acid bÐo trong ty thÓ
  4. Néi Néi dung bµI gi¶ng §¹i c­¬ng Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid I. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ acid bÐo acid II. 2.1. - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n (-O/TKSGK) 2.1. oxyho¸ 2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ) ChuyÓn ChuyÓn ho¸ triglycerid III. 3.1. 3.1. Tho¸i ho¸ TG 3.2. Tæng hîp TG ChuyÓn ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin glycerophospholipid IV. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton ceton V. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña cholesterol cholesterol VI.
  5. IIi. IIi. chuyÓn ho¸ triglycerid 3.1. Tho¸i ho¸ triglycerid(TG) Thuû ph©n TG:  +X¶y ra chñ yÕu ë m« mì (ë gan, thËn). +Enzym : lipase tuþ  R1 OH R1 R2 OH DG.lipase TG.lipase §ång ph©n MG.lipase  R2 R2 R2 OH OH ho¸ R1COOH R3 OH  R3 COOH OH R2COOH OH OH  MG Glycerol  MG DG TG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2