Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Protit part 4

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
9
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Protit part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2.2. SINH TỔNG HỢP AMINO ACID (TKGK). TKGK). 2.2.1.Tổng hợp amino acid ko cần thiết. Từ các chất trung gian của vòng Krebs: Glu, Gln + Glutamic acid (Glu): *Alanin, Aspartic acid, asparagin + Ala, Asp: Sự tạo thành Ala, Asp (TĐAM): Asp: GPT: Glu + pyruvat Ala +  cetoglutarat GOT:Glu + oxaloacetat Asp +  cetoglutarat + Asparagin từ Asp tương tự Gln * Serin và glysin: + Serin: từ 3-PG - hydroxypyruvat: Serin: 3Hydroxypyruvat + Alanin Serin + Pyruvat + Glysin: từ f.ư carboxyl hóa serin : Glysin: CO2+Serin+2H+ + FH4 2 glysin+ H2O + 5,10-methylen-THF 5,10-methylen- ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Protit part 4

  1. 2.2. 2.2. SINH TỔNG HỢP AMINO ACID (TKGK). 2.2.1.Tổng hợp amino acid ko cần thiết. Từ các chất trung gian của vòng Krebs: Glu, Gln + Glutamic acid (Glu): NADPH2 NADP GLu -Cetoglutarat + NH 3 GLDH + Glutamin ( Gln): ATP ADP +Pi Glu + NH 3 Glutamin Glutamin Syntetase
  2. *Alanin, *Alanin, Aspartic acid, asparagin + Ala, Asp: Sự tạo thành Ala, Asp (TĐAM): Ala +  cetoglutarat GPT: GPT: Glu + pyruvat cetoglutarat Asp +  cetoglutarat GOT:Glu + oxaloacetat Asp + Asparagin từ Asp tương tự Gln * Serin và glysin: + Serin: từ 3-PG -> hydroxypyruvat: PG hydroxypyruvat: Hydroxypyruvat Hydroxypyruvat + Alanin Serin + Pyruvat + Glysin: từ f.ư carboxyl hóa serin : Glysin CO2+Serin+2H+ + FH4 2 glysin+ H2O + 5,10-methylen-THF glysin+ ( FH4 = acid tetrahydrofolic )
  3. + Cystein: Methionin -> Serin Cystein + Tyrosin: từ Phe : Tyrosin NADPH 2 NADP Phe + O 2 Tyrosin + H 2O 2.2.2.Tổng hợp amino acid cần thiết- TKGK
  4. III. CHUYỂN HOÁ PROTEID - HB 3.1. THOÁI BIẾN CỦA HB. HC (120 ngày)/VNM (TX,Gan, Lách..): Hb-> Bilirubin 1- “O” mở vòng, loại CO: tạo Vecdoglobin 1 2- Loại Fe +2, globin: tạo Biliverdin (xanh), 3- Khử biliverdin (+2H): -> Bilirubin (vàng) 2 3 S¬ ®å tho¸i biÕn cña Hb vµ chu tr×nh ruét-gan cña bilirubin
  5. + ë hÖ thèng vâng néi m« (tñy x­¬ng, gan, l¸ch..) (tñy - Sau ~120 ngµy HC chÕt Hb -> Bilirubin Sau Bilirubin - Lo¹i CO nhê oxidase t¹o Verdoglobin (cßn Fe2+ vµ globin) vµ - T¸ch Fe2+ vµ globin t¹o biliverdin (Fe2+ - c¬ thÓ sö dông l¹i, vµ biliverdin c¬ cßn globin -> amino acid). - Biliverdin bÞ khö t¹o bilirubin (TD,vµng, ®éc), E- reductase. Biliverdin bilirubin reductase. - Khi bilirubin TD/ Htg > 25 mol/ l => vµng da. Khi mol/ vµng * ý nghÜa XN bilirubin -> chÈn ®o¸n ph©n biÖt bÖnh vµng da : bilirubin chÈn - Do tan m¸u: Bili TD , Bili TP , Bili niÖu (-)  Bili Do - Do t¾c mËt: Bili LH , Bili TP , Bili niÖu (+), ph©n tr¾ng.  Bili  Do -VD do gan: Bili TD , Bili LH , cã bili niÖu, stercobilin ph©n ↓ VD Bili + Chu tr×nh ruét-gan cña Bili: (Bili (Bili + a.glucuronic0/Gan -> Bili LH -> ruét: Bili 1 phÇn bÞ oxy ho¸-> urobilinogen, stercobilinogen, urobilinogen, 1 phÇn theo TMC vÒ gan => t¹o chu tr×nh R-G cña bilirubin phÇn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản