Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Xenobiotic part 3

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
8
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Xenobiotic part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

f/ư khử : E= reductase. VD: Cl3C-CHO Reductase Cl3C-CH2-OH Chloral Trichloethanol +2H + f/ư oxy hoá (hydroxy hoá): . Hydroxyl hoá chuỗi alkyl:tạo thành alcol bặc 1 hoặc bậc 2. . Hydroxyl hoá nhân thơm: tạo phenol là con đường CH chung của thuốc ở người.VD: tạo 4A từ TNT. . Oxy hoá- O- khử alkyl: VD: Phenacetin hoáParacetamol . Oxy hoá- N- khử alkyl: vd:ephedrin, erytromycin, diazepam hoá. Khử amin oxy hoá :vd: Amphetamin Phenylaceton+NH3 . Khử sulfit: vd: wofatox Paraoxon...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Xenobiotic part 3

  1. 2.3 Chu tr×nh f.­ Cyt.P450 : 1- G¾n c¬ chÊt-> Cyt.P450 2- khö lÇn 1-> P450-Thuèc 3- G¾n O2 -> P450-Thuèc-O2 4- khö lÇn 2 -> P450-Thuèc-OH 5- Gi¶i phãng P 450 ban ®Çu, Thuèc-OH -> §µo th¶i
  2. III. C¸c P/¦ trong chuyÓn ho¸ Xenobiotic C¸c 1.C¸c f/­ trong g® 1( f/­ ko tæng hîp): + f/­ thuû ph©n: vd: achetylcholin Cholin+a.acetic CHE H2O + f/­ khö : E= reductase. VD: f/­ Cl3C-CHO Cl CHO Reductase Cl3C-CH2-OH Cl Chloral Trichloethanol +2H + f/­ oxy ho¸ (hydroxy ho¸): . Hydroxyl ho¸ chuçi alkyl:t¹o thµnh alcol bÆc 1 hoÆc bËc 2. . Hydroxyl ho¸ nh©n th¬m: t¹o phenol lµ con ®­êng CH chung Hydroxyl cña cña thuèc ë ng­êi.VD: t¹o 4A tõ TNT. . Oxy ho¸- O- khö alkyl: VD: Phenacetin Paracetamol . Oxy ho¸- N- khö alkyl: vd:ephedrin, erytromycin, diazepam . Khö amin oxy ho¸ :vd: Amphetamin Phenylaceton+NH3 . Khö sulfit: vd: wofatox Paraoxon
  3. 2. 2. C¸c f/­ g® 2: (c¸c f/­ liªn hîp hay tæng hîp) (c¸c f/­ + Liªn hîp víi a.glucuronic: Liªn víi A.Glucuronic A.Glucuronic - uridylphosphoglucuronic acid (d¹ng ho¹t ®éng) (UDPG) (UDPG) do enzym UDPG dehydrogenase xóc t¸c, g¾n víi c¸c X thµnh hîp chÊt liªn hîp. E: UDP- Glucuronyltransferase. UDP C¸c f/­ nh­ sau: G-1P + UTP UDPG + P~Pi UDPG-dehydrogenase UDPG UDPGA 2NAD 2NADH2 UDPG- transferase UDPGA UDP X X-Glucuronic acid VD:UDPG + Phenol Phenylglucuronid + UDP Vai trß: gi¶i ®éc cho c¬ thÓ. + Víi glycin: Víi A.Salicylic + Gly A. Salicyluric + Víi a. sulfuric: phenol, butanol, chloramphenicol...cã kh¶ Víi phenol, n¨ng liªn hîp víi a. sulfuric t¹o este.
  4. + Liªn hîp mercapturic Liªn + Liªn hîp acetyl: x¶y ra víi chÊt cã nhãm amin nh­ histamin + Metyl ho¸: vd: Histamin + CH3 4- Metylhistamin IV. HiÖn t­îng øc chÕ vµ c¶m øng Enzym CH Xenobiotic: 4.1.HiÖn t­îng øc chÕ E ch.ho¸ X: - Lµ hiÖn t­îng E ch.ho¸ X bÞ øc chÕ mét phÇn hoÆc toµn bé->X>X Ýt hoÆc chËm bÞ biÕn ®æi -> kÐo dµi thêi gian td. - C¸c chÊt øc chÕ hÖ thèng enzym MMFO chia lµm 2 nhãm: + Nhãm c¸c chÊt kÐo dµi thêi gian t¸c dông cña X: SKF525 A. SKF525 A lµ 2 dietylamincetyl 2,2 diphenyl valerianat , ko cã td d­îc lµ ko 525 lý, ¦C hÖ thèng microsome gan, lµm kÐo dµi gi¾c ngñ do Hexobarbital , kÐo dµi t¸c dông cña c¸c thuèc kh¸c nh­ codein, pyramydon, pyramydon, ephedrin. ý nghÜa thùc tiÔn ®iÒu trÞ trong tr­êng hîp phèi hîp 2 lo¹i thuèc mµ ®iÒu 1 thuèc øc chÕ thuèc cßn l¹i vµ lµm t¨ng td cña thuèc bÞ ¦C. thuèc Vd:kÕt Vd:kÕt hîp ®iÒu trÞ Tobutamid víi Dicoumaron trªn mét BN cã thÓ thÓ g©y ch¶y m¸u ch©n r¨ng.
  5. Trong Trong chuyÓn ho¸ X bÞ øc chÕ do: 1. Gi¶m NADP vµ NADPH 2. C¸c chÊt nhËn e (xanhmetylen, riboflavin) lµm mÊt ®iÖn tö. 3. 3. ChÊt ¦C c¹nh tranh víi c¬ chÊt, vd SKF 525 A . 525 4. ChÊt ¦C nhãm –SH lµm thay ®æi cÊu h×nh vµ h® cña cyt.P450 4. 5. 5. C¸c chÊt tÈy röa lµm t¸ch rêi c¸c E trong hÖ thèng MMFO hoÆc hoµ hoµ tan chóng g©y ra sù bÊt ho¹t cña hÖ thèng E nµy 4.2 HiÖn t­îng c¶m øng X: * Mét sè ®Æc ®iÓm: -  vÒ sè l­îng( do  tæng hîp E) nªn tèc ®é CH chÊt t­¬ng øng . vÒ tæng - ChØ x¶y ra ë hÖ thèng E cña microsome gan. Do ®ã X nµo ko CH ë ChØ gan gan th× ko chÞu hiÖn t­îng c¶m øng nµy. - ChØ x¶y Ra trong c¬ thÓ vµ kÐo dµi vµi giê, ®Õn mét vµi ngµy hoÆc ChØ mét vµi giê. Vd víi Phenobarbital thêi gian c¶m øng lµ 7h, víi DDT lµ lµ vµi tuÇn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản