Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Xenobiotic part 4

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
9
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Xenobiotic part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có cấu trúc rất khác nhau-td dược lý cũng khác nhau. Hiện nay nhauxác định được hơn 600 chất gây cảm ứng enzym X. - Khả năng cảm ứng của các chất là khác nhau : có chất nhanh có nă chất chậm, có chất mạnh có chất yếu. - Tan trong lipid ở pH=7 và cần có nồng độ tới mức mới gây được cảm ứng. - Tác dụng cảm ứng trên các loài khác nhau là khác nhau: vd: Tobutamid chỉ gây cảm ứng enzym X ở chó còn ở thỏ thì ko...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển hóa Xenobiotic part 4

  1. * §Æc tÝnh cña c¸c chÊt g©y c¶m øng: - Cã cÊu tróc rÊt kh¸c nhau->td d­îc lý còng kh¸c nhau. HiÖn nay >td x¸c x¸c ®Þnh ®­îc h¬n 600 chÊt g©y c¶m øng enzym X. - Kh¶ n¨ng c¶m øng cña c¸c chÊt lµ kh¸c nhau : cã chÊt nhanh cã chÊt chËm, cã chÊt m¹nh cã chÊt yÕu. - Tan trong lipid ë pH=7 vµ cÇn cã nång ®é tíi møc míi g©y ®­îc Tan c¶m c¶m øng. - T¸c dông c¶m øng trªn c¸c loµi kh¸c nhau lµ kh¸c nhau: vd: Tobutamid chØ g©y c¶m øng enzym X ë chã cßn ë thá th× ko. *Ph©n lo¹i chÊt g©y c¶m øng: + C¸c chÊt l¹ tõ thøc ¨n: trong thøc ¨n th« cã c¸c chÊt cã td c¶m øng C¸c n: th« E ch.ho¸ X nh­ peroxxide, c¸c steroid d¹ng oxy ho¸ nh­ ergosterol . ch.ho¸ + C¸c hydrocarbua ®a vßng lµm t¨ng ®éc tÝnh cña etyl-para- nitrophenyl nitrophenyl thiobenzen phosphat b»ng c¸ch c¶m øng E khö sulfo c¸c thiophosphat, thiophosphat, chuyÓn c¬ chÊt ban ®Çu thµnh chÊt ho¹t ®éng.
  2. + C¸c chÊt g©y c¶m øng lµ X: nhiÒu X l¹i lµ chÊt g©y c¶m øng E C¸c nhiÒu ch.ho¸ ch.ho¸ X. C¬ chÊt ®­îc t¨ng CH cã thÓ lµ X kh¸c víi X g©y c¶m ng øng nh­ng còng cã tr­êng hîp lµ mét. Vd: chÊt g©y c¶m øng thuèc nh­ Phenobarbital (PB), d­íi t¸c dông cña nã sau 24h l­îng cyt.P cyt.P450 ë microsome gan t¨ng 3 lÇn, t¨ng tèc ®é ®æi míi cña cyt.P450 450 lªn lªn 1,5 lÇn. B¶ng 5: Mét sè X g©y c¶m øng E ch.ho¸ X trªn ng­êi: ChÊt g©y c¶m øng lµ X C¬ chÊt Phenobarbital Diphenylhydantoin Phenylbutazon, Chloranhydrat Dicoumaron Meprobamat Meprobamat DDT, 666 Antipyrin Diphenylhydantoin, Phenobarbital Cortisol Niketamid, Phenylbutazon Bilirubin
  3. * ý nghÜa thùc tiÔn cña hiÖn t­îng c¶m øng E ch.ho¸ X + Khi BN dïng 1 thø thuèc nhiÒu vµ trong thêi gian dµi, thuèc ®ã Khi g©y hiÖn t­îng c¶m øng E ch.ho¸ thuèc ®ã lµm cho nã mÊt t/dông. Khi BN chuyÓn sang dïng lo¹i thuèc ≠ cïng t/d nh­ng còng ko cã kÕt qu¶ v× CH thuèc nµy bÞ thuèc ban ®Çu c/øng. §©y chÝnh lµ c¬ CH ©y chÕ cña hiÖn t­îng “nhên thuèc” trong ®iÒu trÞ. VD: Tr­íc ®©y BN dïng Luminal, l©u ngµy thuèc g©y c¶m øng Cyt.P450, dÇn.. Tr­íc Luminal -> mÊt t¸c dông. BN chuyÓn dïng meprobamat nh­ng còng ko kÕt qu¶ v× chuyÓn mÊt meprobamat ho¸ chóng ®· bÞ luminal c¶m øng. + ¸p dông hiÖn t­îng c¶m øng thuèc cã lîi cho ®iÒu trÞ, tr¸nh ®­îc viÖc kÕt hîp c¸c thuèc c/øng ch.ho¸ lÉn nhau, lµm ↓/ mÊt t¸c dông viÖc mÊt ®iÒu ®iÒu trÞ chÝnh. Vd: ko kÕt hîp dïng dicoumaron víi phenobarbital (PB) ®Ó tr¸nh ch¶y m¸u d÷ déi néi t¹ng khi dïng PB. NÕu BN ®iÒu trÞ dµi ngµy dicoumaron (liÒu 75 mg/ngµy) th× do t¸c dông g©y do c¶m øng cña PB, nång ®é dicoumaron ↓ (nã bÞ chuyÓn ho¸)- t¸c dông chèng (nã t¸c ®«ng m¸u ↓. ThÊy vËy l¹i liÒu dicoumaron..®Õn khi dõng PB ®ét ngét th× hÕt ThÊy hÕt t¸c dông c¶m øng, lµm cho nång ®é dicoumaron  ch¶y m¸u d÷ déi.
  4. V. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn biÕn ®æi sinh häc X Gåm: - YÕu tè bªn trong c¬ thÓ, hoÆc do chÝnh b¶n th©n X nh­ cÊu YÕu tróc tróc ho¸ häc, d¹ng bµo chÕ, liÒu l­îng. - YÕu tè bªn ngoµi X nh­ ®Æc ®iÓm SL, SH ng­êi dïng thuèc, YÕu ®Æc ®Æc ®iÓm m«i tr­êng. D­íi ®©y ®Ò cËp tíi nh÷ng yÕu tè chÝnh ¶nh h­ëng bªn ngoµi X: 1. Tuæi: C¸c løa tuæi kh¸c nhau cã møc ®é ch.ho¸ X kh¸c nhau: -TrÎ s¬ sinh: ch.ho¸ X diÔn ra chËm do hÖ thèng MMFO sau khi TrÎ sinh sinh 3-6 tuÇn míi hoµn chØnh. Tõ th¸ng thø 7-10 hµm l­îng Cyt.P 450 10 450 tiÕn tíi trÞ sè cña ng­êi tr­ëng thµnh. - Tuæi thanh thiÕu niªn: E ch.ho¸ X ®¹t c¶ sè l­îng vµ chÊt Tuæi l­îng l­îng nh­ ng­êi tr­ëng thµnh [8]. - Ng­êi tr­ëng thµnh:20-50 tuæi ch.ho¸ X m¹nh v× hÖ thèng E hÖ ®· ®· hoµn chØnh c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng .
  5. - Ng­êi giµ: do nh÷ng thay ®æi vÒ tr¹ng th¸i tinh thÇn, SL nªn kh¶ ng n¨ng hÊp thu vµ bµi tiÕt gi¶m. 2.Giíi: - ë §V giíi tÝnh cã ¶nh h­ëng ®Õn ch.hãa X. Nh×n chung, ë gièng chung, ®ùc ch.hãa X m¹nh h¬n ë gièng c¸i. Vd:thùc nghiÖm trªn chuét nh¾t tr¾ng ®· chøng minh r»ng chloroform ë con ®ùc cã ®éc tÝnh nhiÒu h¬n h¬n so víi con c¸i. - ë ng­êi : phô n÷ th­êng nh¹y c¶m h¬n víi X vµ gÆp nhiÒu td ng­êi th­êng phô phô h¬n so víi nam giíi [10] . 3. Tr¹ng th¸i tinh thÇn: Tr¹ng th¸i tinh thÇn bÊt th­êng còng ¶nh h­ëng ®Õn ch.hãa X . Vd: ë chuét nh¾t tr¾ng bÞ nhèt cïng víi nhau trong 1 lång hÑp th× ®éc tÝnh cña Emphetamin cao h¬n lµ ë chuét nh¾t ®­îc nhèt riªng lÎ. Còng thu ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng tù ®èi víi td cña Hexobarbital.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản