Bài giảng chuyển hóa các chất - Đại cương chuyển hoá & sự oxy hoá khử sinh học part 1

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
99
lượt xem
14
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Đại cương chuyển hoá & sự oxy hoá khử sinh học part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương chuyển hoá 1.1. Chuyển hoá các chất 1.2. CH năng lượng: Đặc điểm nă Các hợp chất cao năng nă IIII- Sự oxy hoá khử sinh học: 2.1. Khái niệm: sự oxy hoá khử SH (hô hấp TB). 2.2. Vòng Krebs: sơ đồ, diễn biến, ý nghĩa. Krebs: 2.3. Chuỗi hô hấp tế bào: Thành phần bào: Hoạt động ý nghĩa 2.4. Sự phosphoryl oxy hoá: + Khái niệm + Cơ chế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Đại cương chuyển hoá & sự oxy hoá khử sinh học part 1

  1. Bµi Bµi gi¶ng §¹i c­¬ng chuyÓn ho¸ ¹i & sù oxy ho¸ khö sinh häc Ts. Phan H¶i Nam
  2. Néi Néi dung I- §¹i c­¬ng chuyÓn ho¸ 1.1. ChuyÓn ho¸ c¸c chÊt 1.2. CH n¨ng l­îng: §Æc ®iÓm ng C¸c hîp chÊt cao n¨ng II- Sù oxy ho¸ khö sinh häc: 2.1. Kh¸i niÖm: sù oxy ho¸ khö SH (h« hÊp TB). 2.2. Vßng 2.2. Vßng Krebs: s¬ ®å, diÔn biÕn, ý nghÜa. 2.3. Chuçi h« hÊp tÕ bµo: Thµnh phÇn Thµnh 2.3. Chuçi Ho¹t ®éng ý nghÜa 2.4. Sù phosphoryl oxy ho¸: + Kh¸i niÖm + C¬ chÕ C¬
  3. §¹i c­¬ng chuyÓn ho¸ ChuyÓn ho¸ c¸c chÊt: 2 QT: ®ång ho¸ vµ dÞ ho¸. QT: ®ång vµ dÞ + §ång ho¸: - tæng hîp c¸c ph©n tö lín tõ ph©n tö nhá, cÇn NL. + DÞ ho¸: ph©n huû c¸c ph©n tö lín = f.tö nhá vµ gi¶i phãng NL. DÞ
  4. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ N¨ng L­îng ChuyÓn ho¸ chÊt lu«n ®i kÌm víi ch.ho¸ NL. NL gi¶i phãng tõ f.­: chÊt A => B (f.­ ph¸t n¨ng), ®­îc dïng cho f.­ ng), C => D (f.­ thu n¨ng): => Ph¸t n¨ng A B -E ~E D C Thu n¨ng NL NL tõ f.­ A -> B: tÝch luü/c¸c HCCN (~E) ®Ó sö dông cho f.­ thu n¨ng.
  5. C¸c C¸c hîp chÊt cao n¨ng +K.N: lµ nh÷ng hîp chÊt chøa  1 l.k cao n¨ng (~); L.k CN - L.k ng ng L.k khi thuû ph©n t¹o  5 Kcal.mol; L.k th­êng chØ cho 1-3 Kcal/mol). Kcal/mol). + 5 HCCN: 1. Guanidinphosphat. VÝ dô Creatinphosphat 2. Enolphosphat. VD- Phospho enol pyruvat (P.E.P) 3. Acylphosphat. VD- 1,3 Diphosphoglycerat (1,3-DPG) 4. Pyrophosphat 4. Pyrophosphat (anhydritphosphat). VD- ATP, GTP, CTP, UTP GTP, 5. 5. Thioester. VD- AcylcoA, acetylCoA
  6. ATP ATP (Adenosin triphosphat): + C«ng thøc cÊu t¹o ®¬n gi¶n: ** * O~ P O~ P Adenosin O P AMP+PPi ADP+Pi *: ATP -> ADP + Pi + 12000 Calo - cÇn cho c¸c qu¸ tr×nh cÇn NL: ATP ADP nh - Co c¬, vËn ®éng - DÉn truyÒn X§TK, TK, - ChuyÓn ho¸ chÊt: Tho¸i ho¸, tæng hîp chÊt (AB?) **: ATP -> AMP + PPi + NL (ho¹t hãa chÊt: AB -> acylCoA). ATP AMP NL ho¹t + ATP ®­îc t¹o nªn: W ADP + Pi  ATP  ADP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản