intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chuyển hóa các chất - Đại cương chuyển hoá & sự oxy hoá khử sinh học part 3

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

67
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phức hợp v.c điện tử: f.h 1: gồm protein xuyên màng, v/c e- từ NAD - UQ. ef.h 2: v/c điện tử (e-) từ succinat - UQ . (ef.h 3: v/c e- từ UQ tới Cyt C. ef.h 4: v/c e- từ Cyt C - O2 . e* Hoạt động của chuỗi hô hấp: hấp: 3 giai đoạn: G.đ1: vận chuyển e- theo f.h I,hoặc II -- UQ nhờ E " O-K“ e-- Ocó CoE là NADH2, FADH2. G.đ2: vận chuyển e- đến Cyt C eG.đ3: vận chuyển e- tới oxy để tạo thành H2O eTrong quá trình v.c...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Đại cương chuyển hoá & sự oxy hoá khử sinh học part 3

  1. * C¸c phøc hîp v.c ®iÖn tö: C¸c f.h 1: gåm protein xuyªn mµng, v/c e- tõ NAD -> UQ. tõ f.h 2: v/c ®iÖn tö (e-) tõ succinat -> UQ . tõ f.h 3: v/c e- tõ UQ tíi Cyt C. f.h 4: v/c e- tõ Cyt C -> O2 . tõ * Ho¹t ®éng cña chuçi h« hÊp: 3 giai ®o¹n: G.®1: vËn chuyÓn e- theo f.h I,hoÆc II --> UQ nhê E " O-K“ theo -- cã CoE lµ NADH2, FADH2. G.®2: vËn chuyÓn e- ®Õn Cyt C G.®3: vËn chuyÓn e- tíi oxy ®Ó t¹o thµnh H2O Trong qu¸ tr×nh v.c e-, H ®­îc b¬m tõ matrix ra ngoµi ®­îc (khoang (khoang gi÷a 2 mµng) theo f.h I, III vµ IV.
  2. * ý nghÜa: nghÜa 1. Lµ 1. Lµ con ®­êng chung CC cña tho¸i biÕn c¸c chÊt G, P, L t¹o CoE khö tho¸i c¸c t¹o ®Ó chuyÓn H+, e- vµo chuçi t¹o H2O vµ ATP. ®Ó 2. Lµ n¬i t¹o n¨ng l­îng chñ yÕu víi hiÖu xuÊt cao ( 40%)/ ¸i khÝ. 3. ThÓ hiÖn sù ®èt ch¸y chËm: NL gi¶i phãng tÝch luü d­íi d¹ng ATP. *C¸c chuçi HHTB: + Chuçi dµi: 4ATP ( khi “ O” [S] lµ pyruvat vµ -cetoglutat, hydro Chuçi 4ATP [S] cetoglutat, t¸ch t¸ch ra tõ [S] g¾n vµo LTPP råi míi ®Õn NAD+. Theo s¬ ®å: Pyruvat  LTPP  NAD  FP  Cyt  O2 Pyruvat LTPP NAD FP Cyt (S) + Chuçi trung b×nh (nh­ trªn): t¹o ra 3 ATP. Chuçi + Chuçi ng¾n: t¹o ra 2 ATP. Chuçi t¹o “O” AB, Hydro v.c th¼ng ®Õn FAD: S  Flavoprotein  Cyt  O2 AB, Flavoprotein Cyt + Chuçi cùc ng¾n: t¹o 1 ATP ( S chuyÓn H cho Oxy) Chuçi
  3. 2.3. Sù phosphoryl oxy ho¸. ho¸. 2.3. phosphoryl * Kh¸i niÖm: - Lµ sù ghÐp cÆp gi÷a ph¶n øng O-K ë chuçi HH TB víi víi f.­ phosphoryl ho¸ ADP = ATP. Nhê sù ghÐp cÆp nµy, ng nµy, n¨ng l­îng gi¶i phãng ë chuçi h« hÊp (mét phÇn) ®­îc ®­îc tÝch luü d­íi d¹ng ATP - Khi chªnh lÖch thÕ n¨ng gi÷a 2 cÆp O - K  0,25v sÏ ®ñ cÆp 0,25v ®Ó ®Ó tæng hîp 1 ATP tõ ADP vµ Pi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2