intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ khí đường dây - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
230
lượt xem
57
download

Bài giảng Cơ khí đường dây - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Bài giảng Cơ khí đường dây có trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung gồm 5 chương, nội dung tài liệu gồm có: Khái niệm chung về đường dây trên không, tính toán đường dây trên không, phương trình trạng thái và khoảng cột tới hạn, đường dây trên không trong vận hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ khí đường dây - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> CƠ KHÍ ĐƢỜNG DÂY<br /> <br /> HƢNG YÊN – 2016<br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC.................................................................................................................................. 1<br /> CHƢƠNG 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐƢỜNG DÂY TRÊN KHÔNG .............................. 5<br /> 1.1. Đƣờng dây trên không ........................................................................................................ 5<br /> 1.1.1. Cấu tạo chung............................................................................................................... 5<br /> 1.1.2. Dây dẫn ........................................................................................................................ 6<br /> 1.1.3. Cột .............................................................................................................................. 10<br /> 1.1.4. Sứ cách điện và phụ kiện ........................................................................................... 14<br /> 1.1.5. Thiết bị chống rung .................................................................................................... 18<br /> 1.1.6. Thiết bị chống quá điện áp ......................................................................................... 18<br /> 1.1.7. Thông số đặc trƣng của các đƣờng dây trên không ................................................... 19<br /> 1.2. Các trạng thái làm việc của đƣờng dây trên không ........................................................... 20<br /> 1.2.1. Trạng thái bình thƣờng ............................................................................................... 20<br /> 1.2.2. Trạng thái sự cố .......................................................................................................... 22<br /> 1.3. Các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật khi thiết kế đƣờng dây trên không................................ 23<br /> 1.3.1. Yêu cầu kỹ thuật ........................................................................................................ 23<br /> 1.3.2. Yêu cầu về kỹ thuật .................................................................................................... 24<br /> 1.4. Các tiêu chuẩn thiết kế cho đƣờng dây trên không (ĐDK) trên 1kV (dƣới 1kV xem<br /> QPTBĐ) ................................................................................................................................... 24<br /> 1.4.1. Khoảng cách an toàn giữa ĐDK với đất và các công trình lân cận ........................... 25<br /> 1.4.2. Khoảng cách an toàn nhỏ nhất giữa các dây pha với nhau và với dây chống sét ...... 28<br /> 1.4.4. Khoảng cách nhỏ nhất giữa các pha tại cột ................................................................ 30<br /> 1.4.5. Tiết diện dây tối thiểu (mm2) cho các đƣờng dây (bảng 1.11)................................... 30<br /> 1.4.6. Ứng suất cho phép...................................................................................................... 31<br /> 1.5. Tải trọng cơ học đối với đƣờng dây trên không................................................................ 32<br /> 1.5.1. Tải trọng cơ học do trọng lƣợng dây.......................................................................... 32<br /> 1.5.2. Tải trọng do gió .......................................................................................................... 32<br /> 1.5.3. Tỷ tải tổng hợp gT và góc i giữa tải trọng tổng hợp và mặt thẳng đứng .................. 35<br /> CHƢƠNG 2 TÍNH TOÁN ĐƢỜNG DÂY TRÊN KHÔNG .................................................. 37<br /> 2.1. Phƣơng trình cơ bản của dây dẫn treo trên hai điểm có độ cao bằng nhau....................... 37<br /> 2.2. Tính toán độ dài, độ võng, độ cao, ứng suất và lực căng của dây dẫn .......................... 42<br /> 2.2.1. Tính theo hàm dây xích .............................................................................................. 42<br /> 2.2.2. Tính theo hàm parabol ............................................................................................... 45<br /> 2.3. Phƣơng trình căng dây trong trƣờng hợp hai điểm treo dây không cùng độ cao .............. 46<br /> 2.3.1. Khoảng cột tƣơng đƣơng ........................................................................................... 46<br /> 2.3.2. Khoảng cách tới đất tại điểm bất kỳ trong khoảng cột .............................................. 50<br /> 2.3.3. Lực căng tại điểm treo dây ......................................................................................... 52<br /> CHƢƠNG 3. PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI VÀ KHOẢNG CỘT TỚI HẠN ................ 55<br /> 3.1. Phƣơng trình trạng thái của dây dẫn ................................................................................. 55<br /> 3.2. Khoảng cột tới hạn của dây dẫn ........................................................................................ 59<br /> 2<br /> <br /> 3.2.1. Khái niệm chung ......................................................................................................... 59<br /> 3.2.2. Khoảng cột tới hạn l2K ................................................................................................ 60<br /> 3.2.3. Khoảng cột tới hạn l1K và l3K ...................................................................................... 64<br /> 3.2.4. Tính toán dây AC ....................................................................................................... 69<br /> CHƢƠNG 4. ĐƢỜNG DÂY TRÊN KHÔNG TRONG VẬN HÀNH .................................... 76<br /> 4.1. Chế độ làm việc bình thƣờng............................................................................................. 76<br /> 4.1.1. Sự lệch đi của các chuỗi sứ đỡ - Khoảng cột đại biểu ................................................ 76<br /> 4.1.2. Sự lệch đi của dây dẫn và chuỗi sứ đỡ do gió ............................................................ 79<br /> 4.1.3. Độ lệch chuỗi sứ ở cột đỡ góc .................................................................................... 81<br /> 4.1.4. Ảnh hƣởng của chuỗi sứ đến độ võng của dây dẫn .................................................... 84<br /> 4.2. Chế độ sự cố ...................................................................................................................... 85<br /> 4.2.1. Quan hệ giữa lực kéo trong dây và sự chuyển dịch ngang một .................................. 85<br /> 4.2.3. Trƣờng hợp đứt dây ở khoảng cột thứ ba ................................................................... 88<br /> 4.3. Quan hệ điện áp trên đƣờng dây ........................................................................................ 90<br /> 4.3.1. Điện áp cảm ứng giữa các mạch của đƣờng dây hai mạch và giữa các đƣờng dây ... 90<br /> 4.3.2. Ảnh hƣởng của đƣờng dây điện lực đến đƣờng dây thông tin ................................... 99<br /> CHƢƠNG 5 TRÌNH TỰ THIẾT KẾ ĐƢỜNG DÂY ............................................................ 104<br /> PHỤ LỤC ............................................................................................................................... 105<br /> 1.10b. Khoảng cách nhỏ nhất giữa các pha tại cột ............................................................. 109<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................... 113<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Cơ khí đƣờng dây là một môn học quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành hệ<br /> thống cung cấp điện, nó cũng là tài liệu quan trọng cho cán bộ kỹ thuật và thi công công trình<br /> điện. Nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc những kiến thức khá cơ bản về tình toán, vận<br /> hành và thi công đƣờng dây tải điện, chúng tôi đã chú ý đến sự tỉ mỉ, dễ đọc, dễ hiểu và dễ<br /> vận dụng nhất.<br /> Giáo trình đƣợc chia làm 5 chƣơng:<br /> Chƣơng 1: Khái niệm chung về đƣờng dây trên không<br /> Chƣơng 2: Tính toán đƣờng dây trên không<br /> Chƣơng 3: Phƣơng trình trạng thái và khoảng cột tới hạn<br /> Chƣơng 4: Đƣờng dây trên không trong vận hành<br /> Chƣơng 5: Trình tự thiết kế đƣờng dây<br /> Trong giáo trình này trình bày lý thuyết cơ lý của đƣờng dây trên không, phƣơng pháp<br /> thiết kế đƣờng dây. Các thông số và các tiêu chuẩn thiết kế trong tài liệu này đủ để các bạn<br /> đọc làm các bài tập về tính toán và thiết kế đƣờng dây, phục vụ sản xuất. Đồng thời bạn đọc<br /> phải áp dụng các quy phạm và tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn ngành điện hiện hành.<br /> Tuy nhiên không thể tránh khỏi sai sót, kính mong các bạn đọc đóng góp ý kiến để<br /> giao trình ngày càng hoàn thiện hơn.<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƢƠNG 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐƢỜNG DÂY TRÊN KHÔNG<br /> 1.1. Đƣờng dây trên không<br /> 1.1.1. Cấu tạo chung<br /> Trên hình 1.1 là sơ đồ đƣờng dây trên không. Đƣờng dây trên không bao gồm dãy các<br /> cột điện, trên đó có các xà và dây dẫn đƣợc treo vào các xà qua sứ cách điện. Cột điện đƣợc<br /> chôn xuống đất bằng các móng vững chắc, làm nhiệm vụ đỡ dây ở trên cao so với mặt đất, do<br /> đó gọi là đƣờng dây trên không. Trên cột còn có thể treo dây chống sét để sét không đánh trực<br /> tiếp vào dây dẫn.<br /> <br /> Hình 1.1. Cấu tạo của đƣờng dây trên không<br /> Trên cột đơn của đƣờng dây 6kV trở lên có treo 3 dây pha, cột kép treo 6 dây pha cho<br /> 2 lộ song song. Trên hình 1.1 chỉ vẽ 2 dây pha vì dây thứ 3 nằm trên cùng mặt phẳng với dây<br /> dƣới.<br /> Cũng có loại cột trên đó chỉ treo một pha, đƣờng dây cần có 3 cột loại này, đó là cột<br /> néo góc của đƣờng dây 500kV.<br /> Đƣờng dây hạ áp treo 4 hay 5 dây cho 3 pha, trung tính và dây pha cho chiếu sáng.<br /> Đƣờng dây trung áp có dây trung tính treo 4 dây trên một cột, 3 dây pha và dây trung tính.<br /> Trên một cột cũng có khi treo 2 đƣờng dây điện áp khác nhau nhƣ trung áp và hạ áp.<br /> Ngƣời ta quan tâm đến dây pha dƣới cùng và trên cùng. Dây pha dƣới cùng hay dây<br /> thấp nhất dùng để xác định khoảng cách an toàn của dây dẫn với đất. Dây pha trên cùng để<br /> xác định khoảng cách an toàn đến dây chống sét.<br /> Trên đƣờng dây điện áp 110kV trở lên còn phải treo dây chống sét toàn tuyến. Trên<br /> đƣờng dây trung áp 22-35kV chỉ cần treo trên 1-2km tính từ trạm biến áp.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2