intTypePromotion=3

Bài giảng côn trùng : Các biện pháp phòng trừ sâu hạị part 2

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
81
lượt xem
27
download

Bài giảng côn trùng : Các biện pháp phòng trừ sâu hạị part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm: Phương pháp cơ giới vật lý là phương pháp thủ công dùng trực tiếp sức người hay các phương tiện và các yếu tố vật lý để tiêu diệt sâu hại. Biện pháp bắt giết Biện pháp ngăn chặn Biện pháp mồi nhử, bẫy Biện pháp dùng nhiệt độ, phóng xạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng côn trùng : Các biện pháp phòng trừ sâu hạị part 2

  1. Ch­¬ng VII: C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u h¹i 7.4. Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý 7.4.1. Kh¸i niÖm: Ph­¬ng Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý lµ ph­¬ng ph¸p thñ c«ng dïng trùc tiÕp søc ng­êi hay c¸c ph­¬ng tiÖn vµ c¸c yÕu tè vËt lý ®Ó tiªu diÖt s©u h¹i. 7.4.2. C¸c BiÖn ph¸p b¾t giÕt biÖn ph¸p BiÖn ph¸p ng¨n chÆn c¬ giíi vËt lý BiÖn ph¸p måi nhö, bÉy BiÖn ph¸p dïng nhiÖt ®é, phãng x¹ Le Bao Thanh-Forest plant Protection Department 0912.387.359
  2. Ch­¬ng VII: C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u h¹i 7.4. Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý BiÖn ph¸p thñ c«ng ®­îc thùc hiÖn ë v­ên ­¬m, 7.4.2.1. BiÖn ph¸p b¾t giÕt c©y rõng d­íi 4 tuæi, ®èi víi c©y gièng, c©y ¨n qu¶, c©y c¶nh... C¸c loµi s©u ¨n l¸ c­ tró trªn c©y hoÆc d­íi ®Êt, c¸c pha s©u h¹i ë d­íi ®Êt ®Òu cã thÓ thu b¾t. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy ng­êi tæ chøc còng nh­ ng­êi trùc tiÕp thu b¾t s©u h¹i ®Òu ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ s©u h¹i. (h×nh th¸i, sinh häc, sinh th¸i) Phèi hîp víi mét sè ph­¬ng tiÖn kh¸c nh­ måi nhö, bÉy hè, bÉy ®Ìn, vît, gËy, sµo, bao tay... Le Bao Thanh-Forest plant Protection Department 0912.387.359
  3. Ch­¬ng VII: C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u h¹i 7.4. Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý 7.4.2.2. BiÖn ph¸p ng¨n chÆn S©u h¹i cã tËp tÝnh di chuyÓn gi÷a n¬i ph¸ h¹i vµ n¬i a.Vßng dÝnh tró ngô Vßng dÝnh ®­îc ®Æt trªn th©n c©y ë ®é cao 1,3m, réng kho¶ng 5-10cm. ChÊt dÝnh t­¬ng tù nh­ keo dÝnh chuét hoÆc dïng hçn hîp gåm dÇu th«ng, h¾c Ýn. L­îng keo dÝnh cho 1ha lµ 20-50kg ®èi víi ngµi ®éc, 50-100kg ®èi víi s©u rãm kh¸c. §©y lµ biÖn ph¸p rÊt thÝch hîp ®èi víi khu vùc nh­ khu d©n c­, nguån n­íc, c¸c ®èi t­îng c©y quý hiÕm cÇn b¶o vÖ ®Æc biÖt. Le Bao Thanh-Forest plant Protection Department 0912.387.359
  4. Ch­¬ng VII: C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u h¹i 7.4. Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý 7.4.2.2. BiÖn ph¸p ng¨n chÆn b.Vµnh ®ai c©y Chän c©y cã kh¶ n¨ng chèng chÞu víi s©u h¹i, vÝ dô c¸c xanh, hµo r·nh c©y cã nhùa mñ nh­ ThÇu dÇu, X­¬ng rång.... hoÆc nh÷ng c©y kh«ng ph¶i lµ nguån thøc ¨n ­a thÝch cña s©u h¹i. §ai xanh c¶n löa ë c¸c khu vùc rõng trång hîp lý còng cã thÓ ng¨n chÆn ®­îc sù ph¸ ho¹i cña s©u h¹i. HÖ thèng hµo r·nh kÝch th­íc 30x30cm cã v¸ch th¼ng ®Ó ng¨n chÆn sù di chuyÓn cña s©u h¹i d­íi ®Êt nh­ s©u non s©u x¸m... Le Bao Thanh-Forest plant Protection Department 0912.387.359
  5. Ch­¬ng VII: C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u h¹i 7.4. Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý 7.4.2.2. BiÖn ph¸p ng¨n chÆn c. Bäc b¶o vÖ Ng¨n chÆn qu¸ tr×nh ®Î trøng. VÝ dô ®èi víi s©u ®ôc qu¶, Vßi voi h¹i m¨ng.... Le Bao Thanh-Forest plant Protection Department 0912.387.359
  6. Ch­¬ng VII: C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u h¹i 7.4. Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý 7.4.2.3. BiÖn ph¸p måi nhö, bÉy Måi nhö vµ bÉy lµ biÖn ph¸p lîi dông ph¶n x¹ kh«ng cã ®iÒu kiÖn cña s©u h¹i. Víi S©u x¸m, DÕ dïng måi nhö lµ rau t­¬i b¨m nhá cïng c¸m rang. C©y måi ®Ó phßng trõ s©u h¹i gç nh­ Mèi, Mät, XÐn tãc. Hép nhö mèi ®­îc lµm b»ng b×a Caton 2 líp, trong cã nh÷ng miÕng gç mÒm nh­ Th«ng tr¾ng, Tr¸m tr¾ng, Bå ®Ò... chÎ máng kho¶ng 1cm, nhóng n­íc ®­êng 1%. Måi nhö còng hay ®­îc dïng ®Ó lµm bÉy s©u h¹i hoÆc kÕt hîp víi thuèc hãa häc ®Ó lµm b¶ ®éc. Le Bao Thanh-Forest plant Protection Department 0912.387.359
  7. Ch­¬ng VII: C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u h¹i 7.4. Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý 7.4.2.3. BiÖn ph¸p måi nhö, bÉy - BÉy hè, bÉy chËu §èi víi s©u h¹i hay di chuyÓn trªn mÆt ®Êt nh­ DÕ mÌn, DÕ dòi, Bä hung. Nh÷ng dông cô ®¬n gi¶n (Chai lä, hép bia…) cã thµnh nh½n ch«n xuèng ®Êt miÖng s¸t víi mÆt ®Êt. PhÝa trªn miÖng cã n¾p ®Ëy, miÖng hè phñ mét tÊm l­íi th«. Måi lµ c¸c lo¹i thøc ¨n ­a thÝch cña c«n trïng nh­: Bét m×, bét ngò cèc hoÆc c¸m rang (DÕ, Gi¸n, KiÕn); Ph©n tr©u bß (Bä hung)… Le Bao Thanh-Forest plant Protection Department 0912.387.359
  8. Ch­¬ng VII: C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u h¹i 7.4. Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý 7.4.2.3. BiÖn ph¸p måi nhö, bÉy - BÉy ®Ìn §Ìn dÇu, ®Ìn m¨ng x«ng, ®Ìn ®Êt, ®Ìn, ®Ìn ®iÖn. §Ìn ®­îc treo ë vÞ trÝ c¸ch mÆt ®Êt tõ 1 ®Õn 1 ,5m . C¸c n¬i thÝch hîp ®Ó dïng bÉy ®Ìn lµ s­ên ®åi, b·i cá, b×a rõng, ®Ønh gß..., tr¸nh n¬i cã ¸nh s¸ng m¹nh. C¸c ®ªm gÇn tíi hay sau ®ªm tr¨ng r»m th­êng kh«ng thÝch hîp, tr¸nh ®ªm cã giã m¹nh. Le Bao Thanh-Forest plant Protection Department 0912.387.359
  9. Ch­¬ng VII: C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u h¹i 7.4. Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý 7.4.2.3. BiÖn ph¸p måi nhö, bÉy - BÉy pheromon Pheromon lµ mét lo¹i tÝn hiÖu hãa häc ®­îc c«n trïng tiÕt ra cã t¸c dông tíi sinh lý vµ tËp tÝnh DiÖn tÝch b«i cña c¸c c¸ thÓ kh¸c trong cïng mét loµi. keo ChÊt dÉn dô sinh dôc lµ mét lo¹i pheromon B­ím c¸i ®­îc tiÕt ra phôc vô cho qu¸ tr×nh giao phèi. HiÖn ®· biÕt cÊu t¹o hãa häc pheromon cña kho¶ng 250 loµi c«n trïng. Béy Pheromon lµ lo¹i bÉy sö dông chÊt dÉn dô sinh häc®Ó thu b¾t c«n trïng Le Bao Thanh-Forest plant Protection Department 0912.387.359
  10. Ch­¬ng VII: C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u h¹i 7.4. Ph­¬ng ph¸p c¬ giíi vËt lý 7.4.2.4. BiÖn ph¸p dïng nhiÖt ®é, phãng x¹ NhiÖt ®é cã ¶nh h­ëng kh¸ quyÕt ®Þnh tíi s©u h¹i, v× thÕ nÕu nhiÖt ®é qu¸ cao, qu¸ thÊp ®Òu cã t¸c dông xua ®uæi hoÆc diÖt s©u h¹i. B¶o qu¶n h¹t gièng, n«ng l©m s¶n trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é thÊp. Ph¬i h¹t d­íi n¾ng gay g¾t cã nhiÖt ®é cao. C­êng ®é ho¹t ®éng C¸c biÖn ph¸p kü thuËt canh t¸c nh»m ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong rõng trång. Xö lý löa ®Ó tiªu diÖt s©u h¹i. Khu vùc nhiÖt ®é Sö dông chÊt phãng x¹ ®Ó tiªu diÖt s©u h¹i thÝch hîp (Ta182) ChØ mét sè n­íc ph¸t triÓn. NhiÖt ®é DiÖt s©u h¹i Xua ®uæi DiÖt s©u h¹i Xua ®uæi Le Bao Thanh-Forest plant Protection Department 0912.387.359

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản