Bài giảng công nghệ đúc - Chương 2

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
381
lượt xem
173
download

Bài giảng công nghệ đúc - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặt phân khôn là bề mặt tiếp xúc giữa các nửa khuôn với nhau xác định vị trí đúc ở trong khuôn . Mặt phần khuôn có thể là mặt phẳng , mặt bậc hoặc cong bất kì

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng công nghệ đúc - Chương 2

 1. CHÖÔNG II THIEÁT KEÁ ÑUÙC II-1. Thaønh laäp baûn veõ ñuùc II-2. Baûn veõ maãu II-3. Ban ve II 3 Baûn veõ hoäp loõi va loõi loi vaø loi II-4. Thieát keá heä thoáng roùt - ñaäu hôi - ñaäu ngoùt
 2. II-1. Thanh II 1 Thaønh laäp baûn veõ ñuùc ban ve ñuc II-1.1. Phaân tích keát caáu II-1.2. Xaùc ñònh maët phaân khuoân II-1.3. Xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng cuûa baûn veõ vaät ñuùc II-1.4. Xaùc ñònh Loõi vaø goái loõi (ruoät vaø ñaàu gac gaùc )
 3. II-1.1. Phaâ í h keá II 1 1 Ph ân tích k át caááu Ñoïc kyõ baûn veõ, hình dung chi tieát, ñoïc ñieàu kieä k h ki n kyõ thuaät ghi trong baûûn veõ chi tieáát, vaät lieäu hi b hi i li cheá taïo chi tieát, hình dung caû vò trí laøm vieäc cuûa chi tiet ño trong thieát bò yeâu cau chòu löïc … tieát ñoù thiet bò, yeu caàu löc Döï kieán tröôùc sô boä quy trình gia coâng caét goït chi tieát ñoùù treân caùc loaïi maùy xaùc ñònh nhöõng phaàn beà maët phaûi gia coâng, nhöõng maët chuaån â cong ngheää. Tö ñ ù xem ñ õ hô p l ù vôi ket cau vaäät h Töø ño ña hôï ly ôùi k át á ñuùc chöa, neáu chöa coù theå thay ñoåi moät phaàn keát cau nham: caáu nhaèm:
 4. + Ñôn gian hoaù keát cau tao, tao ñieàu kieän deã ñuùc giaûn hoa ket caáu taïo taïo ñieu de ñuc hôn : nhö löôïc boû caùc raõnh then, raõnh luøi dao, caùc loã nhoû quaù khoâng ñaët loõi ñöôïc . q Ví duï: ☺ Saûn xuaát ñôn chieác loã Φ ≤ 50 mm → khoâng ñuùc ☺ Saûn xuaát haøng loat Φ ≤ 30 mm → khoâng ñuùc ï ☺ Saûn xuaát haøng khoái Φ ≤ 20 mm → khoâng ñuùc Caùc raõnh coù ñoä saâu < 6mm, caùc baäc daøy < 25 mm khoâng neân ñuùc
 5. + Taêng hoaëc giaûm ñoä day thaønh vaät Tang giam daøy thanh ñuùc, caùc gaân gôø, choã chuyeån tieáp giöa cac thanh giöõa caùc thaønh vaät ñuc ñeå deã ñuùc hôn ñuùc ñe de ñuc nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán khaû nang naêng chòu löc, ñieàu kieän laøm vieäc cuûa löïc ñieu lam cua chi tieát.
 6. II-1.2. Xac II-1 2 Xaùc ñònh maët phaân khuon phan khuoân Maët phaân khuoân laø beà maët tieáp xuùc giöõa caùc nöõa khuoân vôùi nhau xaùc ñònh vò trí ñuùc ôû trong khuoân.Maët phaân khuoân coù theå laø maët phaúng, maët baäc hoaëc cong baát kì. Nhôø coù maët phaân khuoân maø ruùt mau maãu khi laøm khuoân deã daøng laép rap lam khuon de dang lap raùp loõi, taïo heä thoáng daãn kim loaïi vaøo khuon khuoân chính xac.xaùc
 7. Nguyen tac chon Nguyeân taéc choïn maët phaân khuoân : phan khuon +Döïa vaøo coâng +Döa vao cong ngheä laøm khuoân : lam khuon Ruùt maãu deã daøng, ñònh vò loõi vaø laép raùp khuoâ kh ân. - Chon maët coù dieän tích lôùn nhaát, deã laøm C oï aë co d eä t c ô at, de a khuoân vaø laáy maãu. - M ët phaâân khuoâân neâân choïn maëët phaúúng Maë h kh h h traùnh maët cong, maët baäc.
 8. Hình veõ
 9. + Soá löông maët phan khuon phaûi ít nhaát Ñeå So löôïng phaân khuoân phai nhat.Ñe ñaûm baûo ñoä chính xaùc khi laép raùp, coâng ngheä lam khuoân laøm khuon ñôn giaûn gian. + Neân choïn maët phaân khuoân ñaûm baûo chaát löôïng vaät ñuùc cao nhaát, nhöõng beà maët yeâu caàu chaát löôïng ñoä boùng, ñoä chính xaùc cao nhaát. Neân ñeåû khuoân ôû döôùi hoaëc thaønh beân. Khoâng neân ñeå phía treân vì deã noåi boït khí, roã khí,loõm co.
 10. - Nhöõng vaät ñuùc coù loõi, neân boá trí sao cho vò trí cuûa loõi la thang ñöùng Ñeå laø thaúng ñöng.Ñe ñònh vò loi chính xaùc tranh ñöôïc taùc loõi xac, traùnh ñöôc tac duïng löïc cuûa kim loaïi loûng laøm bieán daïng thaân loõi, deã kiem kieåm tra khi lap raùp. laép rap.
 11. - Choïn maët phaân khuoân sao cho loøng khuoân laø noâng nhaát, ñeå deã ruùt maãu vaø deã söõa khuoân, doøng chaûy kim loaïi vaøo khuoân eâm hôn, ít laøm hö khuoân .
 12. * Nhöõng ket cau loøng Nhöng keát caáu long khuoân phaân boá ôû caû khuon treân va khuon khuoân tren vaø khuoân döôùi neân choïn loøng khuoân treân noâng hôn, nhö vaäy seõ deã laøm khuoân , deã laép raùp khuoâ N hình b kh ân.Neâân hì h beâân ta neân choïn phöông an aùn 1
 13. + Döïa vaøo ñoä chính xaùc cuûa loøng khuoân Ñoä chính xaùc cuûa vaät ñuùc phuï thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cuûa loøng khuoân.Do ñoù phaûi: - Loøng khuoân toát nhaát laø chæ Long khuon tot nhat la phaân boá vaøo trong 1 hoøm khuoân . Ñe tranh Ñeå traùnh sai so khi laép rap soá lap raùp khuoân.
 14. Ví duï: - Nhöõng vaät ñuc co nhieàu tiet dieän khaùc nhau neáu yeâu Nhöng ñuùc coù nhieu tieát khac nhau, neu yeu caàu ñoä ñoàng taâm cao, ngöôøi ta duøng theâm mieáng ñaát phuï ñeå ñaët toaøn boä vaät ñuùc trong moät hoøm khuoân . g - Mieáng ñaát phuï seõ laøm thay ñoåi phaàn naøo hình daïng maãu ñe taïo tieát ñeå tao ra tiet dieän lôn nhat taïi maët phaân khuon. lôùn nhaát tai phan khuoân.
 15. II.1.3. Xac II 1 3 Xaùc ñònh cac ñai löôïng cua ban veõ vaät ñuùc caùc ñaïi löông cuûa baûn ve ñuc *Löôïng dö gia coâng caét goït : Laø löôïng kim loaïi bò caét goït trong quaùù trình gia coâng cô ñeåå taïo thaøønh chi tieáát . h i ñ h hi i Löông dö gia coâng cô phuï thuoäc: - Ñoä boùng, ñoä chính xaùc. - Kích thöôùc be maët. thöôc beà - Beà maët phía treân cuûa vaät ñuùc ñeå löôïng dö lôùn hôn vì chat löô ng xau hô nen phai cat b û nhieu. ì h át löôï á hôn â h ûi ét bo hi à - Loaïi hình saûn xuaát.
 16. Tra baûûng trong soåå tay coâng ngheä cheáá taïo maùy; thieát keá ñuùc. Nhöõng beà maët khoâng ghi ñoä boùng seõ khoâ kh âng coùù löô ng dö gia coââng cô. löôï i ô Löôïïng dö coâng ngheää : Laø caùc loã coù φ g quaù nhoû, raõnh then, raõnh luøi dao, raõnh coù ñoää saâu quaù nhoû thì ñuùc ñaëëc,sau naøy gia q , g coâng cô sau.
 17. * Loã φ 20 mm saûn xuaát haøng khoái khoâng ñuùc. * Loã φ 30 mm saûn xuaát haøng loaït khoâng ñuùc. * Loã φ 50 mm san xuaát ñôn chieác khong ñuc. Lo saûn xuat chiec khoâng ñuùc. Ñuùc loã : döïa vaøo tính chaát saûn xuaát Duøng loõi hoaëc khoâng duøng loõi .
 18. * ÔÛ nhöõng thaønh thaúng ñöùng trong khuoân (vuong goc vôùi (vuoâng goùc vôi maët phan khuon) phaân khuoân) Phaûi ñeå ñoää doác , ñeå ñaûm baûo vieääc deå daøng ruùt maãu khi laøm khuoân caùt hoaëëc laáy vaäät ñuùc ra khoûi khuoân kim loaïi. Sau khi ñuùc xong ñoä doác coù 3 daïïng ( baûng thieát keá ñuùc soå (tra tay coâng ngheä cheá taïo maùy)
 19. + Thieát keá döôùi 3 dang Thiet ke döôi daïng.
 20. + Chieàu cao thaønh vaät ñuùc caøng lôùn caøng nhoû, maãu goã coù ñoä doác lôùn hôn maãu kim loaïi, maãu laøm khuoân baèng tay coù ñoä doác lôùn hôn maãu laøm khuoân baèng maùy. + Trò soáá β tra baûûng * Goùc ñuùc : Choå maët giao nhau giöõa hai beà maët Goc ñuc Cho giöa be lieân tieáp cuûa vaät ñuùc bò nöùt.Caàn phaûi laøm goùc löôïn ñeå khuon khong be löôn ñe khuoân khoâng bò beå khi ruùt mau, vaät ñuùc rut maãu ñuc khoâng bò nöùt kim loaïi ñoâng ñaëc, nguoäi trong khuon. khuoân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản