intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI GIẢNG CT VIÊM TỤY MÃN

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

203
lượt xem
96
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đặc tính của viêm tụy mãn là xơ hóa định khu từng vùng gây biến dạng nhiều hoặc ít - Nguyên nhân: Do rượu, ăn nhiều protein, lipit... - Có những đợt VTC, biến chứng chính là nang tụy, ung thư hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG CT VIÊM TỤY MÃN

 1. Viªm tôy m· n TrÇn C«ng Hoan BV. H÷u nghÞ ViÖt §øc Hμ néi
 2. §¹i c−¬ng §Æc tÝnh cña viªm tôy m·n lμ x¬ hãa ®Þnh khu tõng vïng g©y biÕn d¹ng nhiÒu hoÆc Ýt. Nguuyªn nh©n: Do r−îu, ¨n nhiÒu protein, lipit... Cã nh÷ng ®ît VTC, biÕn chøng chÝnh lμ nang tôy, ung th− hãa.
 3. L©m sμng §au (95%): D−íi s−ên ph¶i tr¸i, ®au cÊp tÝnh hoÆc m·n tÝnh.. §¸i ®−êng, kÐm ¨n. Th¨m kh¸m l©m sμng b×nh th−êng khi kh«ng cã biÕn chøng. XN sinh hãa th−êng kh«ng cã lîi Ých trong chÈn ®o¸n.
 4. ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh Tam chøng chÈn ®o¸n viªm tôy m·n : BiÕn ®æi kÝch th−íc, v«i hãa, d·n èng tuþ. Trªn siªu ©m v«i hãa lμ nh÷ng nèt t¨ng ©m cã bãng c¶n, trªn CLVT thÊy râ trªn c¸c líp c¾t kh«ng tiªm thuèc, sái trong èng tôy thÊy râ trªn c¸c líp c¾t cã tiªm thuèc. Teo nhá nhu m« lμ ®Æc tÝnh cña viªm tôy m·n, còng cã thÓ thÊy tôy to toμn bé hoÆc khu tró, biÓu hiÖn d−íi d¹ng gi¶ u.
 5. Ph©n lo¹i viªm tôy m·n Theo ph©n lo¹i cña Crenner: G®1: Tæn th−¬ng nhá. G®2: Viªm tôy tho¸ng qua. G®3: Viªm tôy khu tró. G®4: Viªm tôy lan táa. G® 5: Viªm vïng ®Çu tôy víi hÑp èng Wirsung 1 ®o¹n ë ®Çu tôy. G®6: Viªm tôy víi hÑp hoμn toμn èng Wirsung vïng ®Çu tôy.
 6. BiÕn chøng Nang vμ gi¶ nang: • Gi¶ nang ho¹i tö gÆp trong ®ît VTC th−¬ng ë nhu m« vïng ®Çu th©n tôy th«ng víi èng Wirsung • ChÌn Ðp lμ biÕn chøng hay gÆp: G©y d·n ®−êng mËt trong ngoμi gan nÕu nang ë ®Çu tôy. • Ch¶y m¸u trong nang. • Vì nang : Vμo èng tiªu hãa trong æ bông. • Xu h−íng lan to¶ lμ mét ®Æc tÝnh cæ ®iÓn cña nang cã thÓ lªn trung thÊt, lç thùc qu¶n lç §MC, hay gÆp khu tró ë hè l¸ch.
 7. BiÕn chøng D·n ®−êng mËt: ChÌn Ðp OMC trong tôy do qu¸ tr×nh x¬ hãa tôy lμm hÑp hoÆc thon nhá l¹i. BiÕn chøng m¹ch m¸u: • T¨ng P c−¶ thø ph¸t cña nang hay viªm tôy. • Gi¶ ph×nh ®éng m¹ch do ¨n mßn §M.
 8. BiÕn chøng ChuyÓn thμnh ¸c tÝnh: 9-25%, cÇn ph¶i chäc sinh thiÕt nh−ng thùc tÕ rÊt khã kh¨n. §¸i ®−êng: BiÕn chøng l¸ch: Nhåi m¸u l¸ch, vì l¸ch tù ph¸t. Trμn dÞch mμng phæi æ bông. H«n mª: HiÕm gÆp (2,5%)
 9. ChiÕn l−îc chÈn ®o¸n ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh: • Viªm tôy m·n lμ sái tôy, tæn th−¬ng sím nhÊt lμ èng Wirsung, chôp èng Wirsung lμ b¾t buéc vμ rÊt nh¹y. • Siªu ©m CLVT cÇn thiÕt ®Ó ®¸mh gi¸ nhu m« tôy, tiÕn triÓn cña èng tôy nh−ng chØ cho c¸c dÊu hiÖu giai ®o¹n muén. • CÇn ph¶i nãi tíi ®é ®Æc hiÖu cña v«i hãa trªn film chôp bông kh«ng chuÈn bÞ
 10. Bi lan theo dâi L©m sμng, XN kh«ng ®Æc hiÖu. Chôp èng Wirsung còng cã giíi h¹n. Chôp m¹ch m¸u ph¸t hiÖn biÕn chøng m¹ch m¸u. Siªu ©m, CLVT lμ th¨m kh¸m tèt nhÊt ph¸t hiÖn nang ngoμi tôy. Siªu ©m lμ ph−¬ng tiÖn lý t−ëng ®Ó theo dâi tiÕn triÓn cña tæn th−¬ng mμ ®· ®−îc x¸c ®Þnh trªn CLVT.
 11. Wir Wir
 12. V«i hãa
 13. Viªm tôy m·n, nang ®Çu tôy
 14. V«i hãa Wir Viªm tôy m·n
 15. -C +C
 16. -C +C
 17. Viªm tôy m·n- Nang gi¶ tôy
 18. Viªm tôy m·n u ®Çu tôy nang gi¶ tôy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2