intTypePromotion=1

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 5

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
97
lượt xem
15
download

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

4.6.3. Phản ứng khử. • Axit cacboxylic thì bị khử bằng những tác chất khử: LiAlH4 litialumin hydrua, nhưng không bị khử bởi NaBH4 cho ancol bậc 1. Phản ứng tiến hành khó do đó thường nung nóng và trong dung môi THF. O CH3(CH2)6CH2 CH CH(CH )6CH2 C OH 2 Acid oleic 1. LiAlH4,THF 2. H3O CH3(CH2)6CH2 CH CH(CH )6CH2 CH2OH 2 cis-9-Octadecen-1-ol (87%)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Axit cacboxylic part 5

  1. d) Phản ứng tạo amit • Để tạo amit cho axit cacboxylic tác dụng với amoniăc, đầu tiên cho cho muối amoni, sau đó loại nước tạo amit • Tương tự như vậy khi tạo amit thế NH3 -H2O - + R-COOH R-COO NH4 R-CO-NH2 -H2O R'-NH2 -+ R-COOH R-COO NH2R' R-CO-NH-R' -H2O R'2NH -+ R-COOH R-COO NHR2' R-CO-NR2'
  2. 4.6.3. Phản ứng khử. • Axit cacboxylic thì bị khử bằng những tác chất khử: LiAlH4 litialumin hydrua, nhưng không bị khử bởi NaBH4 cho ancol bậc 1. Phản ứng tiến hành khó do đó thường nung nóng và trong dung môi THF. 1. LiAlH4,THF O 2. H3O CH3(CH2)6CH2 CH CH(CH )6CH2 C OH 2 CH3(CH2)6CH2 CH CH(CH )6CH2 CH2OH Acid oleic 2 cis-9-Octadecen-1-ol (87%)
  3. 4.6.4. Phản ứng thế ở gốc hydrrocacbon a) Halogen hóa C • Do nguyên tử H ở vị trí α được hoạt hóa bởi nhóm COOH nên dễ bị thế khi tác dụng với halogen trong axit → R-CH2-COOH + Cl2 R-CHCl-COOH + HCl ●Phản ứng Hell-Volhard-Zelinskii: Axit carboxylic thế  bằng hỗn hợp của brom và tribromua phospho PBr3, PCl3 gọi là phản ứng Hell-Volhard- Zelinski. O O 1. Br2,PBr3 CH3CH2CH2CH2CH2CH2 C OH CH3CH2CH2CH2CH2 CH C OH 2. H2O Br Acid heptanoic Acid 2-bromoheptanoic (90%)
  4. b) Phản ứng thế theo cơ chế gốc CH3-CH2-CHCl-COOH (5%) as, t0 CH3-CH2-CH2-COOH + Cl2 CH3-CHCl-CH2-COOH (64%) CH2Cl-CH2-CH2-COOH 31%)
  5. 4.7 Dẫn xuất của axit cacboxylic 4.7.1 Khái niệm 4.7.2 Các dẫn xuất axit thường gặp 4.7.3 Este • Tên gọi • Phương pháp điều chế • Tính chất vật lý • Tính chất hoá học

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản