intTypePromotion=1

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẵn xuất Halogen part 4

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
154
lượt xem
44
download

Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẵn xuất Halogen part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.6.1 Phản ứng thế nucleophin ( thế ái nhân) SN a) Cơ chế : SN1 và SN2 + Đặc điểm cơ chế + Hóa lập thể b) Khả năng tham gia phản ứng SN1 và SN2 của các dẫn xuất halogen có bậc khác nhau 1.6.2. Phản ứng tách hydro halogenua (E) a) Cơ chế: Phản ứng tách cũng theo cơ chế đơn phân tử E1 và lưỡng phân tử E2 tương tự như thế SN b) Hướng của phản ứng tách: tuân theo qui tác Zaixep ( Zaytseft): trong phản ứng tách (E), phản ứng ưu tiên theo hướng X sẽ tách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng dẫn xuất Hydrocacbone - Dẵn xuất Halogen part 4

  1. 1.6.1 Phản ứng thế nucleophin ( thế ái nhân) SN a) Cơ chế : SN1 và SN2 + Đặc điểm cơ chế + Hóa lập thể b) Khả năng tham gia phản ứng SN1 và SN2 của các dẫn xuất halogen có bậc khác nhau
  2. 1.6.2. Phản ứng tách hydro halogenua (E) a) Cơ chế: Phản ứng tách cũng theo cơ chế đơn phân tử E1 và lưỡng phân tử E2 tương tự như thế SN b) Hướng của phản ứng tách: tuân theo qui tác Zaixep ( Zaytseft): trong phản ứng tách (E), phản ứng ưu tiên theo hướng X sẽ tách ra cùng với nguyên tử H nào ở cacbon bên cạnh có bậc cao hơn, tạo ra olefin có nhiều nhóm thế hơn ở liên kết đôi. KOH/C2H5OH CH3-CH2-CHBr-CH3 → CH3-CH=CH-CH (81%) + CH3-CH2-CH=CH2 (19%)
  3. c) Một số ví dụ về phản ứng thế và tách cụ thể • c1). Ankyl halogenua bậc 1 Nếu tính baz mạnh, baz có kích thước cồng kềnh như là ion tert-butoxid thì xảy ra phản ứng tách E2, chiếm ưu thế CH3CH2O CH2 + CH3CH2 CH CH3CH2CH2CH2OCH 2 CH3 E tO H 1 - Bute n (1 0 %) B uty l e ty l e te r (9 0 %) CH3CH2CH2CH2Br 1 - B ro mo butan (CH 3) 3CO + CH3CH2CH2CH2O C(CH3) 3 CH3CH2 CH CH2 1 - B ute n (8 5 %) B uty l te rt- buty l e te r (1 5 %)
  4. c2) Ankyl halogenua bậc 2 • Phản ứng thế SN2 và tách E2, thường cho một hỗn hợp sản phẩm. Nếu dung môi phân cực không proton như hexametyl phosphoramid, hoặc một baz yếu, phản ứng thế SN2 chiếm ưu thế. Nếu halogenua ankyl có mặt baz mạnh như : ion etoxi, ion hydroxi hoặc ion amid, phản ứng tách chiếm ưu thế. O O O C CH 3 CH C O 3 + CH 3 CH CH 2 CH 3 CH CH 3 b a z y e áu I s o p ro p y l a c e t a t ( 1 0 0 % ) P ro p e n ( 0 % ) Br CH 3 CH CH 3 2 - B ro m o p ro p a n OCH 2 CH 3 CH 3 CH 2 O CH 3 CH CH 2 + CH 3 CH CH 3 P ro p e n ( 8 0 % ) B a z m a ïn h E t y l i s o p ro p y l e t e r ( 2 0 % )
  5. C3). Ankyl halogenua bậc 3 • Phản ứng tách khi có mặt baz mạnh như OH- hoặc RO-. Ngược lại phản ứng trong điều kiện không không baz (nhiệt độ, trong EtOH tinh khiết) cho hỗn hợp sản phẩm thế SN1 và tách E1. H3C CH3 CH3CH2O Na C CH2 CH3 C OCH2CH3 + Etanol H3C CH3 Br Etyl te rt-butyl eter (3%) 2-Metylpropen (97%) CH3 C CH3 CH3 H3C CH3 CH3CH2OH C CH2 CH3 C OCH2CH3 + H3C CH3 2-Metylpropen (20%) Etyl te rt-butyl eter (80%)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản