Bài giảng Đánh giá thành quả quản lý

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
146
lượt xem
55
download

Bài giảng Đánh giá thành quả quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Nắm vũng các công cụ dùng để đánh giá thành quả quản lý của các trung tâm trách nhiệm trong một tổ chức, bào gồm các báo cáo kiểm soát, ROI và EVA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đánh giá thành quả quản lý

 1. ÑAÙNH   I Ù  AØ NH   UAÛ  G A TH Q Q U A Û N  LY Ù  
 2. M U Ï   EÂ U   C TI   Naém vöõng caùc coâng cuï duøng ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc trung taâm traùch nhieäm trong moät toå chöùc, bao goàm caùc baùo caùo kieåm soaùt, ROI vaø EVA.
 3. TR U N G   Â M   A Ù C H   H I M TA TR N EÄ Trung taâm traùch nhieäm laø moät boä phaän trong moät toå chöùc maø caùc nhaø quaûn trò cuûa noù ñöôïc giao traùch nhieäm quaûn lyù moät phaàn caùc nguoàn löïc cuûa toå chöùc. Coù  naêm  oaï r l it ung aâm  r t t aùch  eäm : nhi 1. Trung aâm     t chiphí 2. Trung aâm    i t chiteâu 3. Trung aâm   t doanh hu t 4. Trung aâm  ôï  t l inhuaän 5. Trung aâm   t ñaàu ö t
 4. C O Â N G   U ÏD U Ø N G   EÅ   A Ù N H   I Ù   C   Ñ Ñ G A TH A Ø N H   U A Û   U A Û N   Ù Q Q LY +  Ù O   A Ù O   I M   A Ù T BA C K EÅ SO +  O I   A   R ,EV
 5. C O Â N G   U Ï G   U Û A   K S  D N C BC  1. Khi caùc nhaø QL bieát tröôùc raèng KQ cuûa hoï seõ ñöôïc ñaùnh giaù, hoï coù xu höôùng haønh ñoäng sao cho phuø hôïp.  2. Ngay caû trong tröôøng hôïp khoâng theå thay ñoåi moät söï kieän ñaõ vöøa xaûy ra, moät söï phaân tích veà vieäc moät ngöôøi ñaõ thöïc hieän nhö theá naøo trong quaù khöù, coù theå cho thaáy nhöõng caùch ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát hôn trong töông lai.
 6. C A Ù C   Ù O   A Ù O   I M   A Ù T  BA C K EÅ SO 1.D öït    oaùn  phaân í cheânh eäch  c vaø  tch  l ñöôï   chuù r ng r    t oï t ong  BCKS. 2.Phaân  C P:Tieâu thöùc phaân boå phaûi   boå    ñaûm baûo khoâng chuyeån giao TNQL töø TTTN naøy sang TTTN khaùc. 3. Döõ lieäu trong moät baùo caùo kieåm soaùt chæ bao goàm caùc khoaûn D T  C P  eåm   oaùt vaø  ki s     ñöôï cuûa TTTN ñoù.    c 4.  tn hí hôï duøng ñeå ñaùnh giaù traùch  Thoâng i t ch  p  nhieäm quaûn lyù ?
 7. Ñ A ËC   Ö N G   U Û A   A Ù C   K S  TR C C BC 1. Phaûi lieân quan ñeán traùch nhieäm caù nhaân. 2. Keát quaû thöïc teá phaûi ñöôïc so saùnh vôùi chuaån möïc coù saün toát nhaát. 3. Thoâng tin quan troïng phaûi ñöôïc laøm noåi baät.
 8. TR A Ù C H   H I M   A Ù   H A Â N   N EÄ C N BCKS yeâu caàu DT, CP phaûi ñöôïc phaân loaïi: 1 Theo caùc trung taâm traùch nhieäm 2. Doanh thu, chi phí ñöôïc phaân thaønh doanh thu, chi phí kieåm soaùt ñöôïc vaø khoâng kieåm soaùt ñöôïc 3. Chi phí coù theå kieåm soaùt ñöôïc phaân theo caùc yeáu toá vaø theo chi tieát ñuû ñeå cung caáp thoâng tin höõu ích cho vieäc ñaùnh giaù traùch nhieäm quaûn lyù
 9. SÖ ÏLÖ Ï   H O Ï   EÂ U   H U A Å N     AC N TI C 1. Chætieâu döï toaùn 2. Caùc tieâu chuaån coù tính lòch söû 3. Caùc tieâu chuaån töø beân ngoaøi. Ti chuaån oátnhaáts duï t ong  eâu  t     öû  ng r phaân  tch aø  ? í l gì
 10. NH Ö Õ NG   O ÂNG   N  UAN  O Ï G   TH TI Q TR N Caùc khoaûn muïc DT vaø CPø cuûa töøng boä phaän chæ   c  ñöôï baùo  caùo khi chuùng ñöôïc xem laø troïng yeáu, vì:  1. Neáu coù quaù nhieàu khoaûn chæcoù giaù trò nhoû, seõ coù xu höôùng che laáp moät soá khoaûn muïc thöïc söï quan troïng treân baùo caùo.  2. Caùc khoaûn muïc ñöôïc trình baøy phaûi ñaùp öùng ñöôïc muïc ñích cuûa baùo caùo kieåm soaùt vaø phaûi ñöôïc nhaø quaûn lyù quan taâm.
 11.   Löu  yù:  1.Taàm     quan r ng  t oï cuûa  oätkhoaûn  uï coù  m   m c  nhaátt eátphaûit l vôùigi t ò   hi    yû eä    aù r cuûa  noù  hay  khoâng ?  2.Coù    neân  c höï hi t nguyeân aéc  ñöôï t c  eän heo  t ngoaï eä    il khixaùc  ñònh hoâng i quan r ng  t tn  t oï phaûiñöôï l      r   c aøm noåibaätt eân  BCKS ? 
 12. TI U   H U A Å N   Y Õ   U A Ä T  U Û A   EÂ C K TH C BC K S  1. Caùc baùo caùo phaûi kòp thôøi. 2. Thoâng tin phaûi ñöôïc truyeàn ñaït moät caùch roõ raøng. 3. Caùc baùo caùo phaûi toaøn dieän. 4. Baùo caùo phaûi coù giaù trò nhieàu hôn chi phí ñaõ boû ra ñeå laäp baùo caùo.
 13. Tí kòp hôøit hi ôû  khí caï nh  t  heå  eän  2  a  nh: (1) Th ôøi kyø  öôï b aù o    ñ c  caù o (Thôøikyø    ki   oaùt: eåm s ) laø thôøi kyø ngaén nhaát maø ban quaûn lyù coù theå can thieäp moät caùch höõu ích vaø laø thôøi kyø maø nhöõng thay ñoåi ñaùng keå (quan troïng) trong keát quaû hoaït ñoäng coù heå  t xaûy  a.r (2) K hoaûng  caùch hôøigi gi cuoáikyø  t   an  öõa    baùo  caùo
 14. TH O Â N G   N   A Û I Ñ Ö Ô Ï   U Y EÀ N   A Ï TI PH   C TR Ñ T  M O Ä T  A Ù C H  R O Õ   A Ø N G C   R  Phaûi löïa choïn nhöõng khoaûn muïc ñeå coù theå chuyeån taûi ñöôïc heát yù nghóa ñaõ döï ñònh vaø phaûi saép xeáp nhöõng soá lieäu theo caùch nhaán maïnh nhöõng moái quan heä ñaõ ñöôïc döï kieán.  Söï roõ raøng cuõng coù theå ñöôïc gia taêng neáu nhöõng bieán ñoäng ñöôïc trình baøy theo soá tuyeät ñoái cuõng nhö theo soá phaàn traêm.  Söï giaûi thích vaø veõ ñoà thò  Laøm troøn soá
 15.              Ù O   A Ù O   A Û I TO A Ø N              BA C PH   DI N EÄ  Caùc baùo caùo kieåm soaùt haøng thaùng phaûi toaøn dieän, töùc laø, caùc baùo caùo daønh cho  nhöõng rung aâm  raùch  eäm   t t t nhi caáp thaáp  hôn phaûit hoáng  nhaátvaø  leân  vôùi   deã i heä    nhöõng  baùo  caùo oång  p  c aäp  caùc  t hôï ñöôï l cho  trung aâm  raùch  eäm   t t nhi caáp  hôn. cao 
 16. C H I PH Í C H O   I C   Ä P  Ù O       V EÄ LA BA CAÙO  Thaätkhoù  aø  l   m ño öôøng      chiphícuûa  oätbaùo  m   caùo, bôûi vì: - Phaàn lôùn chi phí laäp baùo caùo laø chung vôùi caùc khoaûn khaùc. - Chi phí thöïc söï khoâng chæcoù chi phí laäp maø coøn caû chi phí cuûa nhöõng giôø maø caùc nhaø quaûn lyù söû duïng ñeå ñoïc baùo caùo khi hoï ñang laøm moät vieäc khaùc.  Tuy nhieân, ta cuõng coù theå noùi raèng: Neáu khoâng moät ai söû duïng baûng baùo caùo, thì noù khoâng coù giaù trò.
 17. Baùo caùo    keátquaû  nh  ki doanh  phaän  boä                     ñôn  tnh:ti ñoàng)                   ( vò í  reäu    Boä  phaän:Khu  c    vöï     CT  c  a a  Khu  ñöôï chi r 2  Coâng vöï c Ty KV  A KV B Doanh hu huaàn t t 1. 500 500 1. 000 Bi phísaûn  eán    xuaátcuûa    haøng  baùn 780 200 580 Soá  ñaûm    dö  phísaûn  xuaát 720 300 420 Bi phíbaùn  eán    haøng  quaûn yù vaø  l 220 100 120 (   dö  1)Soá  ñaûm   phí 500 200 300
 18.    coù heå  cuûa   ÑP  t KS  caùc  nhaø  khu  c QL  vöï 190 110 80  (    2)SDBP  t KS  coù heå  cuûa  caùc  nhaø    QL KV 310 90     220 ÑP  khoâng heå  eåm  t ki soaùt 70 20 50 (   dö  phaän  vöï 3)Soá  boä  khu  c 240 70 170 Chiphíchung      khoâng  phaân  boå 135     (   it hoaï  4)Lôï öùc  tñoäng 105    
 19. Boä  phaän:Saûn    phaåm       Phaân  a  vöï B heo  chi Khu  c  t saûn  phaåm  Khu  vöï B c  Khoâng  Saûn  Saûn  Saûn  Saûn  phaân  boå phaåm  1 phaåm  phaåm  2 3 phaåm  4 Doanh hu  t 1. 000 300 200 100 400 BP  SAÛN  XUAÁT 580   120 155 45 260 SDÑP  SX 420   180 45 55 140 BP  BH&QL 120   60 15 25 20 SDÑP 300   120 30 30 120 ÑP  t KS  coù heå  35 45 10 6 4 15 cuûa nhaø  BP    QL                SDBP  t coù heå  265   110 24 26 105
 20. ÑP  khoâng heå  t KS 30 20 3 15 4 8 SDBP SP   235   107 9 22 97 CP chung khoâng    phaân  65           boå LN  phaän  vöï B boä  khu  c  170          
Đồng bộ tài khoản