Bài giảng điện từ 003

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
184
lượt xem
82
download

Bài giảng điện từ 003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó. Từ trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh hạt mang điện chuyển động và tác dụng lực từ lên điện tích khác chuyển độg trong nó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện từ 003

 1. Khaùi nieäm Kha ÑIEÄN TRÖÔØNG TÖØ TRÖÔØNG Ñieän tröôøng laø daïng vaät Töø tröôøng laø daïng vaät chaát toàn taïi xung quanh chaát toàn taïi xung quanh ñieän tích vaø taùc duïng haït mang ñieän chuyeån löïc ñieän leân ñieän tích ñoäng vaø taùc duïng löïc töø khaùc ñaët trong noù. leân ñieän tích khaùc chuyeån ñoäng trong noù. Thí nghieäm: Thí nghieäm: Quan saùt hieän töôïng sau Quan saùt hieän töôïng sau (GV laøm thí nghieäm): (GV laøm thí nghieäm):
 2. Tính chaát cô baûn ÑIEÄN TRÖÔØNG TÖØ TRÖÔØNG Taùc duïng leân haït Taùc duïng leân haït mang mang ñieän ñaët trong ñieän chuyeån ñoäng trong noù noù. N + E B S => Taùc duïng leân haït => Khoâng taùc duïng leân mang ñieän ñöùng yeân.. haït mang ñieän ñöùng yeân..
 3. Tính chaát cô baûn ÑIEÄN TRÖÔØNG Chuyeån ñoäng cuûa ñieän tích trong ñieän tröôøng. E
 4. Tính chaát cô baûn TÖØ TRÖÔØNG Chuyeån ñoäng cuûa ñieän tích trong töø tröôøng. S N α. V B
 5. Tính chaát cô baûn ÑIEÄN TRÖÔØNG TÖØ TRÖÔØNG Chuyeån ñoäng cuûa ñieän Chuyeån ñoäng cuûa ñieän tích tích trong ñieän tröôøng. trong töø tröôøng. E V B
 6. Ñaïi löôïng ñaëc tröng ng ÑIEÄN TRÖÔØNG TÖØ Vector caûm NG töø B. TRÖÔØöùng Vector cöôøng ñoä ñieän Coù: tröôøng E. Coù: Ñieåm ñaët: Taïi ñieåm ñang Ñieåm ñaët: Taïi ñieåm ñang xeùt xeùt Phöông: Truøng vôùi truïc cuûa Phöông: Cuøng phöông vôùi löïc F. nam chaâm thöû ñaët taïi ñieåm ñoù Chieàu: Cuøng chieàu vôùi löïc Chieàu: Töø cöïc Nam sang cöïc F taùc duïng leân ñieän tích Baéc cuûa NC thöû. döông ñaët taïi ñieåm ñoù. Ñoä daøi: Bieåu dieãn ñoä lôùn Ñoä daøi: Bieåu dieãn ñoä lôùn cuûa cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng caûm öùng töø taïi ñieåm ñoù. taïi ñieåm ñoù
 7. Thí duï Cöôøng ñoä ñieän tröôøng Caûm öùng töø taïi moät ñieåm gaây ra bôûi 1 ñieän tích caùch daây daãn thaúng daøi r: ñieåm q : I Β= 2.10−7 q r E= 9.109 Caûm öùng töø taïi taâm khung ε r2 daây: I B= 2π.10-7 Cöôøng ñoä ñieän tröôøng R giöõa 2 baûn tuï ñieän: Caûm öùng töø trong loøng U oáng daây: E= d B = 4π.10-7 nI
 8. Löïc taùc duïng ng ÑIEÄN TRÖÔØNG TÖØ TRÖÔØNG Löïc töông taùc giöõa hai Löïc töø taùc duïng leân ñieän tích (löïc Coulomb): moät ñoaïn daây daãn: q1 q2 F = B.I.l sinα F= 9.109 r2 B F21 F12 F α q1 q2 I F21 F12
 9. Löïc taùc duïng ng ÑIEÄN TRÖÔØNG TÖØ TRÖÔØNG Löïc taùc duïng leân ñieän Löïc töø taùc duïng leân tích ñaët trong töø tröôøng: ñieän tích chuyeån ñoäng trong töø tröôøng (löïc F= q.E Lorentz): F = q .v.B.sinα E F B F q>0 α q v E F q
 10. Moâ taû tröïc quan Moâ ÑIEÄN TRÖÔØNG •TÖØ TRÖÔØNG E E B B Ñöôøng söùc ñieän tröôøng laø Ñöôøng caûm öùng töø laø ñöôøng maø tieáp tuyeán vôùi nhöõng ñöôøng maø tieáp tuyeán noù taïi moãi ñieåm truøng vôùi vôùi noù taïi moãi ñieåm truøng phöông cuûa vector cöôøng vôùi phöông cuûa vector caûm ñoä ñieän tröôøng E taïi ñieåm öùng töø B, chieàu cuûa noù ñoù, chieàu cuûa ñöôøng söùc truøng vôùi chieàu cuûa vector laø chieàu cuûa vector E taïi B taïi ñieåm ñoù ñieåm ñoù.
 11. Caùc daïng ñöôøng söùc ñieän Caùc daïng ñöôøng caûm öùng töø tröôøngcô baûn cô baûn S N q>0 q
 12. Tính chaát ñöôøng söùc ÑIEÄN TRÖÔØNG TÖØ TRÖÔØNG Qua moät ñieåm chæ veõ ñöôïc 1 Qua moät ñieåm chæ veõ ñöôïc 1 vaø chæ 1 ñöôøng söùc. vaø chæ 1 ñöôøng caûm öùng töø. Caùc ñöôøng söùc khoâng Caùc ñöôøng caûm öùng töø caét nhau. khoâng caét nhau. Ñöôøng söùc cuûa ñieän Ñöôøng caûm öùng töø laø ñöôøng tröôøng (tónh) khoâng kheùp cong kheùp kín. kín. Ñoä mau (thöa) cuûa ñöôøng Ñoä mau (thöa) cuûa ñöôøng söùc moâ taû ñoä maïnh (yeáu) caûm öùng töø moâ taû ñoä maïnh cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng. (yeáu) cuûa caûm öùng töø . Ñieän tröôøng ñeàu coù caùc Töø tröôøng ñeàu coù caùc ñöôøng ñöôøng söùc song song vaø caûm öùng töø song song vaø caùch ñeàu nhau. caùch ñeàu nhau.
 13. Tính chaát ñöôøng söùc ÑIEÄN TRÖÔØNG TÖØ TRÖÔØNG Qua moät ñieåm chæ veõ ñöôïc Qua moät ñieåm chæ veõ ñöôïc 1 vaø chæ 1 ñöôøng söùc. 1 vaø chæ 1 ñöôøng caûm öùng töø. Caùc ñöôøng söùc khoâng Caùc ñöôøng caûm öùng caét nhau. töø khoâng caét nhau. Ñöôøng caûm öùng töø laø Ñöôøng söùc cuûa ñieän ñöôøng cong kheùp kín. tröôøng (tónh) khoâng kheùp kín. Ñoä mau (thöa) cuûa ñöôøng Ñoä mau (thöa) cuûa ñöôøng caûm öùng töø moâ taû ñoä maïnh söùc moâ taû ñoä maïnh (yeáu) (yeáu) cuûa caûm öùng töø . cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Ñieän tröôøng ñeàu coù caùc Töø tröôøng ñeàu coù caùc ñöôøng söùc song song vaø ñöôøng caûm öùng töø song caùch ñeàu nhau. song vaø caùch ñeàu nhau.
 14. Ñieän tröôøng ñeàu - Töø tröôøng ñeàu ng ng B S N E E E B B
 15. Nguyeân lyù choàng chaát ÑIEÄN TRÖÔØNG TÖØ TRÖÔØNG Taïi ñieåm M coù nhieàu Taïi ñieåm M coù nhieàu töø ñieän tröôøng ñi qua thì tröôøng ñi qua thì caûm cöôøng ñoä ñieän tröôøng öùng töø taïi M laø: taïi M laø: E = E1 + E2 + . . .+ En B = B1 + B2 + . . .+ Bn E1 B E B1 E2 M B2 M
 16. SO SAÙNH ÑIEÄN TRÖÔØNG VAØ TÖØ TRÖÔØNG 1. Khaùi nieäm + Hình daïng + Tính chaát
 17. Daën doø • Veà nhaø hoïc baøi chöông töø tröôøng. • Xem laïi caùc daïng baøi taäp: • Tính caûm öùng töø. • Tính löïc töø. • Tính caûm öùng töø vaø löïc töø taïi moät ñieåm • coù nhieàu töø tröôøng ñi qua.
Đồng bộ tài khoản