Bài giảng điện từ 007

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
112
lượt xem
20
download

Bài giảng điện từ 007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện trường tác dụng lực lên các điện tích có thể làm cho điện tích di chuyển trong điện trường, khi đó lực điện thực hiện một công gọi là công của lực điện trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện từ 007

 1. q Tieáp q AF = ? tuïc + + F
 2. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. 2. NOÄI DUNG BAØI MÔÙI. 3. KEÁT LUAÄN. 4. CUÛNG COÁ.
 3. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu 1 : Vieát bieåu thöùc tính coâng cuûa moät löïc. Ñaùppaùnn Ñaù aù Caâu 2 : Löïc ñieän tröôøng coù khaû naêng thöïc hieän coâng hay khoâng ? Vì sao? Ñaùppaùnn Ñaù aù
 4. Bieåu thöùc tính coâng cuûa moät löïc : Bie A = F.S.cosα F.S.cos F α S Tieáp tuïc
 5. Löïc ñieän tröôøng coù khaû naêng thöïc hieän coâng vì : • Ñieän tröôøng taùc duïng löïc leân caùc ñieän tích coù theå laøm cho ñieän tích di chuyeån trong ñieän tröôøng, khi ñoù löïc ñieän thöïc hieän moät coâng goïi laø coâng cuûa löïc ñieän tröôøng. Tieáp tuïc
 6. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. 2. NOÄI DUNG BAØI MÔÙI. 3. KEÁT LUAÄN. 4. CUÛNG COÁ.
 7. NOÄI DUNG BAØI MÔÙI NO Nhö vaäy, löïc ñieän tröôøng coù khaû naêng thöïc hieän coâng. Ta seõ tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng laøm ñieän tích ñieåm döông q dòch chuyeån töø B ñeán C trong ñieän tröôøng ñeàu trong 3 tröôøng hôïp : 1. q dòch chuyeàn theo ñöôøng thaúng BC. 2. q dòch chuyeån theo ñöôøng gaõy BCD. 3. q dòch chuyeån theo ñöôøng baát kyø BMC.
 8. 1) q dòch chuyeån theo ñöôøng dòch ng thaúng BC : ng _ Coâng cuûa löïc ñieän laø : E + C ABC = F.BC.cosα q = F.BH α + H F B = q.E.d d Tieáp tuïc
 9. NOÄI DUNG BAØI MÔÙI NO Nhö vaäy, löïc ñieän tröôøng coù khaû naêng thöïc hieän coâng. Ta seõ tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng laøm ñieän tích ñieåm döông q dòch chuyeån töø B ñeán C trong ñieän tröôøng ñeàu trong 3 tröôøng hôïp : 1. q dòch chuyeàn theo ñöôøng thaúng BC. 2. q dòch chuyeån theo ñöôøng gaõy BCD. 3. q dòch chuyeån theo ñöôøng baát kyø BMC.
 10. 2) q dòch chuyeån theo ñöôøng dòch ng gaõy BDC : Coâng cuûa löïc ñieän laø : _ E + ABDC = ABD + ADC C = F.BD + F.DC.cosα q D β + = F.BD + F.DH H B F = F.BH d Tieáp = q.E.d tuïc
 11. NOÄI DUNG BAØI MÔÙI NO Nhö vaäy, löïc ñieän tröôøng coù khaû naêng thöïc hieän coâng. Ta seõ tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng laøm ñieän tích ñieåm döông q dòch chuyeån töø B ñeán C trong ñieän tröôøng ñeàu trong 3 tröôøng hôïp : 1. q dòch chuyeàn theo ñöôøng thaúng BC. 2. q dòch chuyeån theo ñöôøng gaõy BCD. 3. q dòch chuyeån theo ñöôøng baát kyø BMC.
 12. 3) q dòch chuyeån theo ñöôøng dòch ng baát kyø BMC : Ta töôûng töôïng chia ñöôøng ñi ñoù thaønh nhöõng ñoaïn raát ngaén sao cho coù theå coi laø nhöõng ñoaïn thaúng. Lyù luaän nhö treân ta thaáy coâng treân moãi ñoaïn nhoû baèng coâng treân hình chieáu cuûa ñoaïn aáy treân phöông cuûa löïc.Do ñoù coâng treân treân caû ñöôøng ñi BMC baèng coâng treân ñoaïn BH laø hình chieáu cuûa BMC leân phöông cuûa löïc. Tieáp tuïc
 13. Coâng cuûa löïc ñieän : _ E + ABC = A(s1) + A(s2) + … M C s3 s2 x3 = F.x1 + F.x2 + … s1 x 2 +x = F. (x1 + x2 + …) 1 H B = F.BH d = q.E.d Tieáp tuïc
 14. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. 2. NOÄI DUNG BAØI MÔÙI. 3. KEÁT LUAÄN. 4. CUÛNG COÁ.
 15. KEÁT LUAÄN Coâng cuûa löïc ñieän laøm di chuyeån moät ñieän tích töø ñieåm naøy sang ñieåm khaùc trong ñieän tröôøng (tónh) tæ leä vôùi ñoä lôùn ñieän tích di chuyeån , khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi maø chæ phuï thuoäc vaøo vò trí ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái. A = qE. d Tieáp tuïc
 16. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. 2. NOÄI DUNG BAØI MÔÙI. 3. KEÁT LUAÄN. 4. CUÛNG COÁ.
 17. CUÛNG COÁ COÂNG CUÛA LÖÏC ÑIEÄN TRÖÔØNG 1. Tính chaát : Tyû leä vôùi ñoä lôùn ñieän tích di chuyeån. Khoâng phuï thuoäc hình daïng ñöôøng ñi. Chæ phuï thuoäc vò trí ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái. 2. Coâng thöùc : Tieáp A = q.E.d tuïc
Đồng bộ tài khoản