intTypePromotion=1

Bài giảng điện từ 008

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
123
lượt xem
32
download

Bài giảng điện từ 008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một tia sét phóng vào khung xe và rời khỏi nó bằng các phần gần đất nhất. Người ngồi trên xe vẫn bình yên vô sự. Vì sao? Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong điện môi nhỏ hơn lực tương tác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện từ 008

 1. Vaán ñeà 1: Vaán ñeà 2: F Fε = ε Löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm ñöùng yeân trong ñieän moâi nhoû hôn löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm ñöùng yeân Moät tia seùt phoùng vaøo khung xe vaø trong chaân khoâng cuøng rôøi khoûi noù baèng caùc phaàn gaàn ñaát khoaûng caùch ε laàn . Vì nhaát . Ngöôøi ngoài treân xe vaãn bình sao? yeân voâ söï. Vì sao?
 2. Theá naøo laø nieänng ñieän do? beân trong noù Vaät daãn caâñ baè tích töï khi 1. Vaät daãn trong daãn trong 1. Trong vaät doøngkimn tích ieändtích töï do laø gì? khoâng coù daãn ñieä loaïi ñ töï o. ñieän tröôønng: tröôø g: Theá naøo laø vaät daãn caân baèng ñieän ? a. Ñieän tröôøng ôû vaät daãn: b. Ñieän theá cuûa Khi ñöa moät vaät daãn caân vaät daãn: baèng ñieän vaøo trong ñieän tröôøng thì vaät daãn ñoù c. Söï phaân boá laøm bieán ñoåi ñieän tröôøng ñieän tích ôû vaät nhö theá naøo? daãn: d.ÖÙng duïng 2. Ñieän moâi trong ñieän tröôøng:
 3. Ñieän tröôøng ôû beân trong vaø ôû beân ngoaøi 1.. Vaät daãn trong n trong 1 Vaä vaät daãn caân baèng ñieän nhö theá naøo? ñieän tröôøng: ñieä tröôøng: a. Ñieän tröôønngôûôû tröôø g a. vaät daãn:: vaä daãn b. Ñieän theá cuûa vaät daãn: E c. Söï phaân boá ñieän tích ôû vaät daãn: Phöông cuûa ÔÛ moïi ñieåm beân tô cöôøng ñoä aãn caân baèngr veùc trong vaät d d.ÖÙng duïng ñieän cöôøng ñoä ñieän tröôøôû g baèng khoâng E = 0 ñieän tröôøng n beà 2. Ñieän moâi trong ÔÛ moïi ñieåm treân beàaät daãn aät daãn caân baèng maët v maët v ñieän tröôøng: ñieän, cöôøng ñoä ñieän tröôøng vuoâng goùc vôùi beà maët vaät daãn. Vì sao nhö vaäy?
 4. Taïi sao noùi vaät daãn caân baèng ñieän laø vaät 1. Vaät daãn trong daãn trong 1. ñaúng theá? ñieän tröôønng: tröôø g: a. Ñieän tröôønngôûôû tröôø g vaät daãn:: daãn b. Ñieän theá cuûaa n theá cuû vaät daãn:: daãn c. Söï phaân boá Vì : taïi moïi ñieåm beân trong vaät daãn caân ñieän tích ôû vaät baèng ñieän, cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng daãn: khoâng neân coâng cuûa löïc ñieän tröôøng laøm d.ÖÙng duïng di chuyeån moät ñieän tích baát kì trong vaät daãn ñoù baèng khoâng. Ñieàu ñoù coù nghóa hieäu 2. Ñieän moâi trong ñieän theá giöõa hai ñieåm baát kì trong vaät daãn ñieän tröôøng: ñoù baèng khoâng vaø ñieän theá taïi moïi ñieåm beân trong vaät daãn ñoù baèng nhau.
 5. Thí nghieäm: 1. Vaät daãn trong daãn trong 1. Ñieän tích phaân boá nhö ñieän tröôønng: tröôø g: theá naøo treân vaät daãn + a. Ñieän tröôønngôûôû tröôø g khi ta ñöa quaû caàu tích vaät daãn:: daãn Quaû caàu ñieän vaøo hoäp kim loaïi? kim loaïi tích b. Ñieän theá cuûaa n theá cuû ++ + + ++ +- - - -+ Ññieäntích chæ ieän döông vaät daãn:: daãn +- -+ phaân boá treân maët c. Söï phaân boá c. Söï phaâ n boá ngoaøi cuûa vaät daãn. ñieän tích ôû vaätt ñieän tích ôû vaä Hoäp kim +- -+ daãn: daã Ñieän tích taäp loaïi -+ d.ÖÙng duïng trung nhieàu nhaát ôû +- - -+ +- - nhöõng choã loài nhaát 2. Ñieän moâi trong ++ ++ cuûa vaätch Ñeá caù ñieän tröôøng: ñieän
 6. Giaûi quyeát 1. t daãn trong 1. Vaät daãn trong vaán ñeà 1: ñieän tröôønng: n tröôø g: Voû oâtoâ a. Ñieän tröôønng ôû n tröôø g ôû ñoùng vai vaät daãn:: t daãn troø maøn b. Ñieän theá cuûaa n theá cuû chaén tónh vaät daãn:: t daãn ñieän c. Söï phaân boá phaân boá ñieän tích ôû vaätt tích ôû vaä daãn:: Maøn chaén tónh ñieän Coät choáng seùt Giaûi thích ñöôïc hieän töôïng “roø ñieän” ôû d.ÖÙng duïng ng d.ÖÙ muõi nhoïn. ÖÙng duïng laøm coät choáng seùt. 2. Ñieän moâi trong Laøm maøn chaén tónh ñieän. ñieän tröôøng:
 7. Trong ñieän moâi khoâng coù ñieän tích töï do. 1.. Vaä t daãn trong 1 Vaä n trong Moïi eâlectroân moâu khoânkeácoù cöïc aït ntheán, Ñoái vôùi ñieä n ñeà i lieân g t vôùi h thì haâ ñieä n tröôøng: ñieä tröôøng: khio?aët trong ñieän tröôøng noù coù nhöõng naø ñ -- - - - a. Ñieän tröôønngôûôû a. tröôø g - - - - - -- - - tính chaát ñieän gì? - - -- - - - - - - --- vaä t daãn:: vaä daãn - -- - -- -- + + -- - - - - - - b. Ñieän theá cuûa b. theá cuûa Phaân töû ñieän moâi - -- - -- - - -- - vaä t daãn:: vaä daãn - -- - khoâng coù cöïc khi -- - c. Söï phaân boá c. Söï phaâ n boá -- - - khoâng coù ñieän - ñieän tích ôû vaätt ñieän tích ôû vaä tröôøng daãn: daã E Taùc duïng cuûa ñieän tröôøng ngoaøi leân caùc d.ÖÙ ng duïng d.ÖÙ ng phaân töû chaát ñieän moâi laøm taùch taâm cuûa ñieän tích döông vaø taâm cuûa ñieän tích aâm. 2. Ñieän moâii trong n moâ trong Keát quaû laøm caùc phaân töû taám ñieän moâi bò ñieän tröôønng: tröôø g: phaân cöïc.
 8. Ñoái vôùi ñieän moâi coù cöïc thì theá naøo? 1. Vaät daãn trong 1. daãn trong ñieän tröôønng: tröôø g: Löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích a. Ñieän tröôønngôûôû tröôø g ñieåm ñöùng yeân vaät daãn:: daãn trong ñieän moâi b. Ñieän theá cuûaa n theá cuû nhoû hôn löïc vaät daãn:: daãn Keát luaätaùc giöõa hai töông n: Trong ñieän moâi xuaát hieän c. Söï phaân boá c. Söï phaâ n boá ñieän moâi trong m n tröôøng trôû thaønh vaät tích ñieå ñieä Ñieän ñieän tröôø phuï ngöôïc ñieän tích ôû vaätt ñieän tích ôû vaä ñöùng yeânn trong n cöïc : ôû hai maët cuûa nhieãm ñieä do phaâ ñieän tröôøng ngoaøi laøm chieàu daã n: daã chaân ñkhoâng i vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc cuûa cuøng khoái ieän moâ giaûm ñieän tröôøng ngoaøi. d.ÖÙng duïng khoaûng caùng ε laàn hieän caùc ñieän tích traùi ñieän tröôø ch xuaát duïng . Vì sao? ng theå taùch rôøi khoûi nhau, ’goïi laø daáu khoâ 2. Ñieän moâii trong n moâ trong E = E0 – E ñieän tích lieân keát ; xeùt toaøn boä thì vaät caùch ñieän tröôønng: tröôø g: ñieän naøy vaãn trung hoaø veà ñieän.
 9. Toùm taét nhöõng noäi dung chính: 1. Vaät daãn trong ñieän tröôøng: - ÔÛ moïi ñieåm beân trong vaät daãn cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng; coøn moïi ñieåm treân beà maët vaät daãn veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng vuoâng goùc vôùi maët vaät daãn. - Vaät daãn laø vaät ñaúng theá. - Ñieän tích chæ phaân boá treân beà maët vaät daãn, taäp trung nhieàu ôû choã loài nhoïn. - ÖÙng duïng: Giaûi thích hieän töôïng “roø ñieän” laøm coät choáng seùt, laøm maøn chaén tónh ñieän, 2. Ñieän moâi trong ñieän tröôøng: Ñieän moâi trong ñieän tröôøng trôû thaønh vaät nhieãm ñieän do phaân cöïc : ôû hai maët cuûa khoái ñieän moâi vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng xuaát hieän caùc ñieän tích traùi daáu khoâng theå taùch rôøi khoûi nhau, goïi laø ñieän tích lieân keát ; xeùt toaøn boä thì vaät caùch ñieän naøy vaãn trung hoaø veà ñieän.
 10. Baøi taäp aùp duïng: Caâu 1:Choïn keát luaän ñuùng: A Ñieän tích treân vaät chæ taäp trung ôû nhöõng choã loài nhoïn. B Ñieän tích phaân boá ñeàu treân beà maët cuûa vaät daãn. C Cöôøng ñoä ñieän tröôøng beân trong moïi vaät daãn ñeàu baèng khoâng. D Caû a ; b ; c ñeàu ñuùng. Caâu 2:Treo moät khoái ñieän moâi trong ñieän tröôøng ñeàu.Choïn keát luaän ñuùng: A Khoái ñieän moâi bò ñaåy doïc theo ñöôøng söùc. a. B Khoái ñieän moâi bò huùt veà phía ngöôïc laïi b. C Khoái ñieän moâi ñöùng yeân c. D Khoái ñieän moâi chuyeån ñoäng theo phöông vuoâng goùc ñöôøng söùc. d.
 11. Caâu 3: Moät khoái ñieän moâi ñaët r Ε trong ñieän tröôøng ñeàu nhö hình veõ. Chieàu daøi taám ñieän moâi doïc theo ñöôøng söùc laø 4cm vaø hieäu ñieän theá töông öùng baèng 100V. Bieát haèng soá ñieän moâi baèng 5. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng do ñieän tích phaân cöïc treân khoái ñieän moâi gaây ra laø: a.2000V/m b.500V/m A C c.2500V/m d.1500V/m B D
 12. Raát tieác caâu traû Ra lôøi cuûa baïn chöa chính xaùc, baïn haõy suy nghó laïi! 21
 13. 10 20
 14. ÖÙng duïng tính chaát ñieän tích chæ taäp trung maët ngoaøi vaät daãn vaø ñieän tröôøng beân trong vaät daãn baèng khoâng (keå caû vaät daãn roãng), ngöôøi ta laøm maøn chaén tónh ñieän.
 15. ÖÙng duïng hieän töôïng ñieän tích taäp trung nhieàu nhaát ôû nhöõng choã loài nhoïn cuûa vaät. Ñieàu ñoù giaûi thích ñöôïc hieän töôïng “roø ñieän” . Hieän töôïng “roø ñieän” ñöôïc öùng duïng laøm coät thu loâi (coät choáng seùt) .
 16. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ 1. Tìm hieåu xem trong thöïc teá vieäc öùng duïng choáng seùt : nhaø cao taàn, kho xaêng daàu, coät ñieän cao theá… nhö theá naøo? 2. Taïi sao cöûa loø vi soùng coù löôùi kim loaïi? 3. Tuï ñieän laø gì? Treân voû tuï ñieän coù gi giaù trò 47μF – 60V laø coù yù nghóa gì?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2